Year 2021, Volume 29 , Issue 1, Pages 63 - 83 2021-01-16

Teacher Performance in Terms of Technopedagogical Content Knowledge Competencies
Teknopedagojik Alan Bilgisi Yeterlikleri Açısından Öğretmen Performansı

Şule Betül TOSUNTAŞ [1] , Zuhal CUBUKCU [2] , Gary BEAUCHAMP [3]


Due to its rapidly evolving and changing nature, technology is rapidly and effectively integrated into education and teaching processes. Technopedagogical content knowledge is one of the important knowledge types that teachers should have in the process of technology integration. Teacher performance is naturally affected, as technology integration reshapes the education process. However, there is no research on how teacher performance is related to the use of technology in Turkey and teacher performance evaluation is one of the areas that are not emphasized enough. For this purpose, the research was designed using correlational model to determine the relationships between two or more variables. The study group consists of 305 teachers working in primary, secondary and high schools in Central Anatolia Region. The data of the research were collected through the Technopedagogical Content Knowledge Scale and the Teacher Performance Scale. The data were analyzed using descriptive statistics, t-test, ANOVA, correlation and regression techniques. The findings of the study showed that technopedagogical knowledge competencies and performance did not differ according to the gender of the teachers. Technopedagogical content knowledge competencies differ according to educational status and school type, and teacher performance differs according to school type. The technopedagogical content knowledge competencies and performances of teachers were negatively correlated with their ages and seniority. On the other hand, small positive relationships were determined between technopedagogical content knowledge and performance. In terms of this relationship, it can be stated that teachers who have high competence in technopedagogical content knowledge can perform better by using this knowledge or they can become more competent in technopedagogical content knowledge with the improvement of teachers' performances. Accordingly, it can be ensured that technology, pedagogy and content knowledge in teacher education are not presented separately and, presented as integrated knowledge.
Teknopedagojik alan bilgisi ise teknoloji entegrasyonu sürecinde öğretmenlerin sahip olması gereken önemli bilgi türlerinden biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Teknoloji entegrasyonunun eğitim öğretim sürecini yeniden şekillendirmesi nedeniyle öğretmen performansı da doğal olarak etkilenmektedir. Ancak ülkemizde öğretmen performansının teknoloji kullanımıyla nasıl ilişkili olduğuna yönelik araştırmalar bulunmadığı gibi, öğretmen performans değerlendirmesi de üzerinde yeterince durulmayan alanlardan biridir. Bu araştırmanın amacı, öğretmenlerin teknopedagojik alan bilgisi yeterlikleri ile performansları arasındaki ilişkinin belirlenmesidir. Bu amaçla araştırma, iki veya daha fazla değişken arasındaki ilişkilerin belirlenmesi adına ilişkisel model kullanılarak desenlenmiştir. Çalışma grubunu İç Anadolu Bölgesinde ilkokul, ortaokul ve liselerde görev yapan 305 öğretmen oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri, Teknopedagojik Alan Bilgisi Uygulama Ölçeği ve Öğretmen Performansı Ölçeği aracılığıyla toplanmıştır. Veriler betimsel istatistikler, t testi, ANOVA, korelasyon ve regresyon teknikleri kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırmanın bulguları, teknopedagojik alan bilgisi yeterlikleri ve performansın öğretmenlerin cinsiyetine göre farklılaşmadığını göstermiştir. Teknopedagojik alan bilgisi yeterlikleri eğitim durumu ve okul türüne göre farklılaşmaktadır ve öğretmen performansı ise okul türüne göre farklılaşmaktadır. Öğretmenlerin teknopedagojik alan bilgisi yeterlik ve performansları yaşları ve kıdemleri ile negatif yönde ilişkili bulunmuştur. Teknopedagojik alan bilgisi ve performans arasında ise küçük düzeyde pozitif yönlü ilişkiler belirlenmiştir. Bu ilişki açısından, teknopedagojik alan bilgisi yeterliği yüksek olan öğretmenler bu bilgileri kullanarak daha iyi performans sergileyebileceği veya öğretmenlerin performanslarının gelişmesiyle teknopedagojik alan bilgisi konusunda da daha yeterli hale gelebilecekleri ifade edilebilir. Bu doğrultuda, öğretmen eğitiminde teknoloji, pedagoji ve alan bilgisinin ayrı ayrı yer almaması ve bütünleştirilerek sunulması sağlanabilir.
 • Açıkalın, A. (1999). İnsan kaynağının yönetimi ve geliştirilmesi. Ankara: Pegem Akademi.
 • Akal, Z. (1992). İşletmelerde performans ölçüm ve denetimi (Çok Yönlü Performans Göstergeleri). Ankara: MPM Yayınları.
 • Akay, C. (2013). Teknoloji temelli öğretim tasarımları hazırlama ve uygulama ilkeleri. T. Yanpar Yelken, H. Sancar Tokmak, S. Özgelen, L. İncikapı (Ed.), Fen ve matematik eğitiminde teknolojik pedagojik alan bilgisi temelli öğretim tasarımları, (s. 129-148). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Akdemir, A. S. (2013). Türkiye’de öğretmen yetiştirme programlarının tarihçesi ve sorunları. Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 8(12), 15-28.
 • Albaaly, E., & Higgins, S. (2012). The impact of interactive whiteboard technology on medical students’ achievement in ESL essay writing: An early study in Egypt. The Language Learning Journal, 40(2), 207-222.
 • Almekhlafi, A.G. (2006). The effect of computer assisted language learning (CALL) on United Arab Emirates English as a foreign language (EFL) school students achievement and attitude. Journal of Interactive Learning Research, 17(2), 121-142.
 • Alpaslan, T. (2015). Yönetici ve öğretmenlerin performans değerlendirmeye ilişkin görüşlerinin incelenmesi (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Erciyes Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Kayseri.
 • Altun, S. A. ve Memişoğlu, S. P. (2008). Performans değerlendirmesine ilişkin öğretmen, yönetici ve müfettiş görüşleri. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, 14(1), 7-24.
 • Anagün, Ş. S. (2002). Eğitimde performans değerlendirme süreci ve insan kaynakları yönetiminde kullanılan performans değerlendirme yöntemleri (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.
 • Angeli, C., & Valanides, N. (2005). Preservice elementary teachers as information and communication technology designers: An instructional systems design model based on an expanded view of pedagogical content knowledge. Journal of Computer Assisted Learning, 21(4), 292–302.
 • Angeli, C., & Valanides, N. (2009). Epistemological and methodological issues for the conceptualization, development, and assessment of ICT-TPACK: Advances in technological pedagogical content knowledge (TPACK). Computers & Education, 52(1), 154–168.
 • Archer, J. (2000) State teacher policies tied to student results, Education Week, 19(17), 3-4.
 • Asan, A. (2003) Computer technology awareness by elementary school teachers: A case study from Turkey. Journal of Information Technology Education, 2, 150-163.
 • Atik Kara, D. (2012). Öğretmenlik meslek bilgisi derslerinin öğretmen adaylarına öğrenme ve öğretme sürecine ilişkin yeterlikleri kazandırması yönünden değerlendirilmesi (Yayınlanmamış doktora tezi). Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.
 • Avcı, T. (2014). Fen bilimleri öğretmenlerinin teknolojik pedagojik alan bilgisi ve öz güven düzeylerinin belirlenmesi (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Celal Bayar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Manisa.
 • Ay, Y. (2015). Öğretmenlerin teknolojik pedagojik alan bilgisi (TPAB) becerilerinin uygulama modeli bağlamında değerlendirilmesi (Yayınlanmamış doktora tezi). Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.
 • Aydın, İ. (2012). Öğretimde denetim: Durum saptama değerlendirme ve geliştirme. Ankara: Pegem Akademi.
 • Aydoğdu, B., Özcan, E. ve Ergin. O. (2008). Fen bilgisi öğretmen ve öğretmen adaylarının bilgisayara karşı tutumları ve bilgisayar kullanma düzeyleri. 8. Uluslararası Eğitim Teknolojileri Konferansı, 6–8 Mayıs 2008. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi.
 • Azar, A. (2010). Ortaöğretim fen bilimleri ve matematik öğretmeni adaylarının öz yeterlilik inançları. Zonguldak Karaelmas University Journal of Social Sciences, 6(12).
 • Bal, M. S. ve Karademir, N. (2013). Sosyal bilgiler öğretmenlerinin teknolojik pedagojik alan bilgisi (tpab) konusunda öz-değerlendirme seviyelerinin belirlenmesi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 34(2), 15-32.
 • Balkar, B. (2014). Klinik temelli yaklaşımın bilgi alanlarını kapsayan araştırma-temelli öğretmen eğitimi politikasına ilişkin öğretmen algıları. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 29(4), 28-45.
 • Baloğlu, N. ve Karadağ, E. (2008). Öğretmen yetkinliğinin tarihsel gelişimi ve Ohio öğretmen yetkinlik ölçeği: Türk kültürüne uyarlama, dil geçerliği ve faktör yapısının incelenmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 56(56), 571-606.
 • Bandura, A. (1997). Self-efficacy: Toward a unifying theory of behavioral change. Psychological Review, 84, 191–215.
 • Barutçugil, İ. (2002). Performans yönetimi. İstanbul: Kariyer yayınları.
 • Becit İşçitürk, G. (2013). Teknopedagojik eğitimin planlanması. K. Yurdakul (Ed.), Teknopedagojik Eğitime Dayalı Öğretim ve Teknolojileri ve Materyal Tasarımı (1.Baskı, s. 73-91). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Bektaş, F. (2013). Okul yöneticilerinin davranışları, iş yaşamı kalitesi ve öğretmen performansının öğrenci açısından değerlendirilmesi (Yayınlanmamış doktora tezi). Atatürk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Erzurum.
 • Belland, B. R. (2009). Using the theory of habitus to move beyond the study of barriers to technology integration. Computers & Education, 52, 353–364.
 • Bilici, S. ve Güler, Ç. (2016). Ortaöğretim öğretmenlerinin TPAB düzeylerinin öğretim teknolojilerini kullanma durumlarına göre incelenmesi. İlköğretim Online, 15(3), 898-921.
 • Birişçi, S., Metin, M. ve Demiryürek, G. (2011). İlköğretim öğretmenlerinin bilgisayar ve internet kullanımına yönelik tutumlarının incelenmesi: (Artvin ili örneği). Eğitim Teknolojileri Araştırmaları Dergisi, 2(4).
 • Biswas, S. (2009). Organizational culture & transformational leadership as predictors of employee performance. The Indian Journal of Industrial Relations, 44(4), 611- 627.
 • Bommer,W. H., Johnson, J. L., Rich, G. A., Podsakoff, P. M., & MacKenzie, S. B. (1995). On the interchangeability of objective and subjective measures or employee performance: A meta-analysis. Personnel Psychology, 48, 587–605.
 • Bourdieu, P. (1979). Symbolic power. Critique of Anthropology, 4(13-14), 77-85.
 • Burmabıyık, Ö. (2014). Öğretmenlerin teknolojik pedagojik içerik bilgilerine yönelik öz-yeterlilik algılarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi (Yalova ili örneği) (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Sakarya Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Sakarya.
 • Buyruk, H. (2014). Öğretmen performansının göstergesi olarak merkezi sınavlar ve eğitimde performans değerlendirme. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 4(2), 28-42.
 • Campbell, J. (1996). A comparison of teacher efficacy for pre and in-service teachers in Scotland and America. Education, 117(1), 2-12.
 • Celep, C. (2000). The correlation of the factors: the prospective teachers' sense of efficacy and beliefs, and attitudes about student control. National Forum, 1-10.
 • Chacon, C. T. (2005). Teachers’ perceived efficacy among English as a foreign language teachers in middle schools in Venezuela. Teaching and Teacher Education, 21(3), 257-272.
 • Chai, C. S., Koh, J. H. L., & Tsai, C. C. (2010). Facilitating preservice teachers’ development of technological, pedagogical, and content knowledge (TPACK). Journal of Educational Technology & Society, 13(4), 63–73.
 • Chai, C. S., Koh, J. H. L., & Tsai, C. C. (2013). A review of technological pedagogical content knowledge. Journal of Educational Technology & Society, 16(2), 31-51.
 • Choy, D., Wong, A.F. L., Gao, P. (2009). Student teachers’ intentions and actions on integrating technology into their classrooms during student teaching: A Singapore study. Journal of Research on Technology in Education, 42(2), 175-195.
 • Comrey, A. L. & Lee, H. B. (1992). A first course in factor analysis. Hillsdale, NJ: Erlbaum.
 • Conroy, J., Hulme, M., & Menter, I. (2013). Developing a ‘clinical’ model for teacher education. Journal of Education for Teaching: International Research and Pedagogy, 39(5), 557-573.
 • Cooper, B.S., Ehrensal, P.A., & Bromme, M. (2005). School-level politics and professional development: Traps in evaluating the quality of practicing teachers. Educational Policy, 29(1), 112-125.
 • Çağıltay, K., Çakıroğlu, J., Çağıltay, N. ve Çakıroğlu, E. (2001). Öğretimde bilgisayar kullanımına ilişkin öğretmen görüşleri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 21, 19-28.
 • Çakır, Ö. Kan, A. ve Sünbül, Ö. (2006). Öğretmenlik meslek bilgisi ve tezsiz yüksek lisans programlarının tutum ve özyeterlik açısından değerlendirilmesi. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(1), 36-47.
 • Çakır, Ö., Erkuş, A. ve Kılıç, F. (2000). Mersin Üniversitesi 1999-2000 yılı öğretmenlik meslek bilgisi programının (ÖMBP) çeşitli değişkenler açısından değerlendirilmesi. Mersin Üniversitesi Araştırma Fonu Saymanlığı EF (ÖÇ) 2000-1 Nolu Araştırma Projesi.
 • Çapa, Y., Çakıroğlu, J., & Sarıkaya, H. (2005). The development and validation of a Turkish version of teachers’ sense of efficacy scale. Education and Science, 30(137), 74-81.
 • Çapri, B. ve Çelikaleli, Ö. (2008). Öğretmen adaylarının öğretmenliğe ilişkin tutum ve mesleki yeterlik inançlarının cinsiyet, program ve fakültelerine göre incelenmesi. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(15), 33-53.
 • Çelik Uyanıktürk, B. B. (2009). İlköğretim okullarında performans değerlendirme sisteminin uygulanabilirliği: öğretmen ve yönetici görüşleri (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çanakkale.
 • Çimen, S. (2007). İlköğretim öğretmenlerinin tükenmişlik yaşantıları ve yeterlik algıları (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kocaeli.
 • Çoklar A.N., Kılıçer, K. ve Odabaşı, H.F. (2007, Mayıs). Eğitimde teknoloji kullanımına eleştirel bir bakış: Teknopedagoji. 7. Uluslararası Eğitim Teknolojileri Konferansı, Lefkoşe, KKTC.
 • Danielson, C., & McGreal, T. L. (2000). Teacher evaluation to enhance professional practice. Alexandria, VA: Association for Supervision and Curriculum Development.
 • Danişman, Ş., Tosuntaş, Ş. B., & Karadağ, E. (2015). The effect of leadership on organizational performance. E. Karadağ (Ed.), Leadership and organizational outcomes: Meta-analysis of empirical studies (pp. 143-168). New York: Springer. doi: 10.1007/978-3-319-14908-0
 • Darling-Hammond, L., Wise, A. E., & Pease, S. R. (1983). Teacher evaluation in the organizational context: A review of the literature. Review of Educational Research, 53, 285–328.
 • Daugherty, S. G. (2005). Teacher efficacy and its relation to teachers’ behaviors in the classroom (Yayınlanmamış doktora tezi). University of Houston, ABD.
 • Demirbolat-Ottekin, A. (2005). Yüksek lisans öğrencilerinin program ve öğretim elemanlarından beklentileri. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 3(1), 47-64.
 • Deniz, L. (2005). İlköğretim okullarında görev yapan sınıf ve alan öğretmenlerinin bilgisayar tutumları. Turkish Online Journal of Educational Technology, 4(4).
 • Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi (EARGED). (2006). Okulda performans yönetimi modeli. Ankara: Milli Eğitim Basımevi Müdürlüğü.
 • Ekici, G. (2008). Teknik öğretmenlerin ve teknik öğretmen adaylarının teknolojiye yönelik tutumlarının karşılaştırılması. Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 1, 42-55.
 • Erbas, A. K., Ince, M., & Kaya, S. (2015). Learning mathematics with interactive whiteboards and computer-based graphing utility. Educational Technology & Society, 18(2), 299-312.
 • Erişen, Y. ve Çeliköz, N. (2003). Öğretmen adaylarının genel öğretmenlik davranışları açısından kendilerine yönelik yeterlilik algıları. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 1(4), 427-439.
 • Erkan, S. (2004). Öğretmenlerin bilgisayara yönelik tutumlari üzerine bir inceleme. Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 12, 141-145.
 • Erken V. (1990). Öğretmenlerin sicil sistemini değerlendirmesi (Yayınlanmamış doktora tezi). Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Ertmer, P. A. (1999). Addressing first-and second-order barriers to change: Strategies for technology integration. Educational Technology Research and Development, 47(4), 47-61.
 • Ferguson, P., & Womack, S. T. (1993). The impact of subject matter and education coursework on teaching performance. Journal of Teacher Education, 44(1), 55-63.
 • Flowers, C. P., & Hancock, D. R. (2003). An interview protocol and scoring rubric for evaluating teacher performance. Assessment in Education: Principles, Policy & Practice, 10(2), 161-168.
 • Fraenkel, J. R., & Wallen, N. E. (2011). How to design and evaluate research in education (7th ed.). Boston: McGraw-Hill.
 • Garcia-Morales, V. J., Jimenez-Barrionuevo, M. M., & Gutierrez-Gutierrez, L. (2012). Transformational leadership influence on organizational performance through organizational learning and innovation. Journal of Business Research, 65, 1040-1050.
 • Garden, A. M. (1991). Relationship between burnout and performance. Psychological Reports, 68(3), 963-977.
 • Gençtürk, A. (2008). İlköğretim okulu öğretmenlerinin öz-yeterlik algıları ve iş doyumlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Zonguldak.
 • Gömleksiz, M. N. ve Fidan, E. K. (2013). Sınıf öğretmeni adaylarının teknolojik pedagojik içerik bilgisi öz yeterliklerine ilişkin algı düzeyleri. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 14(1), 87-113.
 • Gülbahar, Y. (2008). Improving the technology integration skills of prospective teachers through practice: A case study. The Turkish Online Journal of Educational Technology, 7(4), 71-81.
 • Gün, B. (2012). Views of teacher performance: to what extent do multiple observers converge. Eurasian Journal of Educational Research, 46, 81-100.
 • Güvendi, G. M. (2014). Millî Eğitim Bakanlığı’nın öğretmenlere sunmuş olduğu çevrimiçi eğitim ve paylaşım sitelerinin öğretmenlerce kullanım sıklığının belirlenmesi: Eğitim Bilişim Ağı (Eba) Örneği (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi) Sakarya: Sakarya Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Harris, J., Mishra, P., & Koehler, M. (2009). Teachers’ technological pedagogical content knowledge and learning activity types: Curriculum-based technology integration reframed. Journal of Research on Technology in Education, 41(4), 393–416.
 • Harwiki, W. (2013). The influence of servant leadership on organization culture, organizational commitment, organizational citizenship behavior and employees' performance (study of outstanding cooperatives in east java province, Indonesia). Journal of Economics and Behavioral Studies, 5(12), 876-885.
 • Heck, R. H., & Marcoulides, G. A. (1996). School culture and performance: Testing the invariance of an organizational model. School effectiveness and school improvement, 7(1), 76-95.
 • Heneman, R. L. (1986). The relationship between supervisory ratings and results-oriented measures of performance: A meta-analysis. Personnel Psychology, 39, 811–826.
 • Hew, K. F., & Brush, T. (2007). Integrating technology into K-12 teaching and learning: Current knowledge gaps and recommendations for future research. Educational Technology Research and Development, 55(3), 223-252.
 • Hollins, E. R., Luna, C., & Lopez, S. (2014). Learning to teach teachers. Teaching Education, 25(1), 99-124.
 • Inan, F. A., & Lowther, D. L. (2010). Factors affecting technology integration in K-12 classrooms: A path model. Educational Technology Research and Development, 58(2), 137-154.
 • Interstate New Teacher Assessment and Support Consortium. (2013). Model Core Teaching Standards and Learning Progressions for Teachers 1.0: A Resource for Ongoing Teacher Development. Council of Chief State Schools Officers, 4(18), Washington, DC. http://www.ccsso.org/Resources/Programs/Interstate_Teacher_Assessment_Consortium_(InTASC).html adresinden 15 Haziran 2019 tarihinde edinilmiştir.
 • İşigüzel, B. (2014). Almanca öğretmen adaylarının teknopedagojik eğitime yönelik yeterlik düzeylerinin incelenmesi. Journal of International Social Research, 7(34), 768-778.
 • İşleyen, R. (2011). İlköğretim okulu öğretmenlerinin örgütsel güven düzeyleri ile öğretmen performans yönetimi uygulamaları arasındaki ilişki (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Sakarya Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Sakarya.
 • Jang, S. J. (2010). Integrating the interactive whiteboard and peer coaching to develop the TPACK of secondary science teachers. Computers & Education, 55 (4), 1744–1751.
 • Jang, S. J. & Tsai, M. F. (2012). Exploring the TPACK of Taiwanese elementary mathematics and science teachers with respect to use of interactive whiteboards. Computers & Education, 59(2), 327-338.
 • Jennett, H. K., Harris, S. L., & Mesibov, G. B. (2003). Commitment to philosophy, teacher efficacy, and burnout among teachers of children with autism. Journal of Autism and Developmental Disorders, 33(6), 583-593.
 • Jimoyiannis, A. (2010). Designing and implementing an integrated technological pedagogical science knowledge framework for science teachers professional development. Computers & Education, 55, 1259–1269.
 • Jung, Y., & Takeuchi, N. (2010). Performance implications for the relationships among top management leadership, organizational culture, and appraisal practice: testing two theory-based models of organizational learning theory in Japan. The International Journal of Human Resource Management, 21(11), 1931-1950.
 • Kabakçı Yurdakul, I. (2011). Öğretmen adaylarının teknopedagojik eğitim yeterliliklerinin bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanımları açısından incelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 40, 397-408.
 • Kahyaoğlu, M. ve Yangın, S. (2007). İlköğretim öğretmen adaylarının mesleki öz-yeterliklerine ilişkin görüşleri. Kastamonu Eğitim Dergisi, 15(1), 73-84.
 • Kakkos, N. & Trivellas, P. (2011). Investigating the link between motivation, work stress and job performance. Evidence from the banking industry. 8th International Conference on Enterprise Systems, Accounting and Logistics, 408-428.
 • Kantos, Z. E. (2013). Performans değerlendirme süreci ve 360 derece geri bildirim sistemi. Eğitim Bilimleri ve Uygulama, 12(23), 59-76.
 • Karakaya, Ç. (2013). Ortaöğretim matematik öğretmenlerinin teknolojik pedagojik alan bilgilerinin ve teknolojiyi entegre etme öz yeterliliklerinin incelenmesi (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Kaya, Z., Özdemir, T.Y., Emre, İ. ve Kaya, O. N. (2011). Bilişim teknolojileri öğretmen adaylarının teknolojik pedagojik alan bilgisi öz yeterlik seviyelerinin belirlenmesi, 5th International Computer & Instructional Technologies Symposium, 22-24 September 2011 Fırat University, Elazığ.
 • Kazmi, R., Amjad, S. & Khan, D. (2008). Occupational stress and its effect on job performance. A case study of medical house officers of Abbotabad. JAMC, 20(3), 135-139.
 • Khalid, A., Murtaza, G., Zafar, A., Zafar, M. A., Saqib, L., & Mushtaq, R. (2012). Role of supportive leadership as a moderator between job stress and job performance. Information Management and Business Review, 4(9), 487.
 • Koçak, R. (2006). Öğretmen performans değerlendirme envanteri (ÖPDE) geçerlik ve güvenirlik çalışması. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 6(3), 779-808.
 • Koehler, M. J., & Mishra, P. (2005). Teachers learning technology by design. Journal of Computing in Teacher Education, 21(3), 94–102.
 • Koh, J., Chai, C., & Tsai, C. (2010). Examining the technological pedagogical content knowledge of Singapore pre-service teachers with a large-scale survey. Journal of Computer Assisted Learning, 26(6), 563–573.
 • Kohn, A. (2000). The case against standardized testing: Raising the scores, ruining the schools. Portsmouth, NH: Heinemann.
 • Kotlyar, I. (2001). Leadership in decision-making groups: Improving performance by managing conflict. (Unpublished doctoral dissertation). University of Toronto, Canada.
 • Kozlowski, S.W.J., G.T. Chao, and R.F. Morrison. (1998). Games raters play: Politics, strategies, and impression management in performance appraisal. In Performance appraisal: State of the art in practice, J.W. Smither (ed.), 163-208. San Francisco: Jossey-Bass.
 • Kunz, A. H., & Pfaff, D. (2002). Agency theory, performance evaluation, and the hypothetical construct of intrinsic motivation. Accounting, organizations and society, 27(3), 275-295.
 • Küçükahmet, L. (2007). 2006-2007 Öğretim yılında uygulanmaya başlanan öğretmen yetiştirme lisans programlarının değerlendirilmesi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 5(2), 203-218.
 • Küçükyılmaz, E. A., ve Duban, N. (2006). Sınıf öğretmeni adaylarının fen öğretimi öz-yeterlik inançlarının artırılabilmesi için alınacak önlemlere ilişkin görüşleri. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3(2), 1-23.
 • Lee, M., & Tsai, C. (2010). Exploring teachers' perceived self efficacy and technological pedagogical content knowledge with respect to educational use of the world wide web. Instructional Science: An International Journal of the Learning Sciences, 38(1), 1-21.
 • Lei, J., & Zhao, Y. (2007). Technology uses and student achievement: A longitudinal study. Computers & Education, 49(2), 284-296.
 • Lim, C. P., & Chai, C. S. (2008). Teachers’ pedagogical beliefs and their planning and conduct of computer mediated classroom lesson. British Journal of Educational Technology, 39(5), 807–828.
 • Litwin, G. H., & Stringer, R. A. (1968). Motivation and organizational climate. Boston, MA: Harvard University Press. Lowther, D. L., Inan, F. A., Strahl, J. D., & Ross, S. M. (2008). Does technology integration ‘‘work’’ when key barriers are removed? Educational Media International, 45(3), 189–206.
 • Malik, N., & Shanwal, V. K. (2015). A comparative study of academic achievement of traditional classroom and smart classroom technology in relation to intelligence. Educational Quest, 6(1), 21.
 • Marsh, J. (2006). Popular culture in the literacy curriculum: A Bourdieuan analysis. Reading Research Quarterly, 41(2), 160-174.
 • Maslowski, R. (2001). School culture and school performance. Enschede: Twente University Press.
 • Medley, D. M., & Coker, H. (1987). The accuracy of principals’ judgments of teacher performance. The Journal of Educational Research, 80, 242–247.
 • Milanovsk, A. (2004). The relationship between teacher performance evaluation scores and student achievement: Evidence from Cincinnati. Peabody Journal of Education, 79(4), 33-53.
 • Milli Eğitim Bakanlığı (MEB). (2008). Öğretmen yeterlikleri. Ankara: Devlet Kitapları Müdürlüğü.
 • Mishra, P., & Koehler, M. J. (2006). Technological Pedagogical Content Knowledge: A new framework for teacher knowledge. Teachers College Record, 108(6), 1017-1054.
 • Montes,F.C.L., Moreno,A.R.,& Garcia-Morales,V. (2005). Influence of support leadership and teamwork cohesion on organizational learning, innovation and performance: An empirical examination. Technovation, 25, 1159–1172.
 • Mouza, C. (2008). Learning with laptops: Implementation and outcomes in an urban, under-privileged school. Journal of Research on Technology in Education, 40(4), 447-472.
 • Murat, A. ve Erten, H. (2016). Fen bilgisi öğretmen adaylarının teknopedagojik eğitim alanındaki öz yeterlik algı düzeyleri. The Journal of Academic Social Science Studies, 48, 477-485.
 • Mutluoğlu, A., ve Erdoğan, A. (2012). İlköğretim matematik öğretmenlerinin tpab düzeylerinin farklı değişkenler açısından incelenmesi. In 6th International Computer and Instructional Technologies Symposium, 4th-6th October, Gaziantep University, Gaziantep, Turkey.
 • Neill, M. (1999). Stop misusing tests to evaluate teachers. Social Education, 63(6), 330-32.
 • Niess, M. L. (2005). Preparing teachers to teach science and mathematics with technology: developing a technology pedagogical content knowledge. Teaching and Teacher Education, 21(5), 509–523.
 • Noyes, A. (2004). (Re) producing mathematics educators: A sociological perspective. Teaching Education, 15(3), 243-256.
 • Ocak, M. A. (2005). Mathematics teachers’ attitudes toward the computers. Turkish Online Journal of Educational Technology, 4(3), 82-88.
 • Ogbonna, E. & Harris, L. (2000). Leadership style, organizational culture and performance: Empirical evidence from UK companies. International Journal of Human Resources Management, 11(4), 766-788.
 • Özgen, K., Narlı, S. ve Alkan, H. (2013). Matematik öğretmen adaylarının teknolojik pedagojik alan bilgileri ve teknoloji kullanım sıklığı algılarının incelenmesi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 44(44), 31-51.
 • Özgün, M. S. (2007). Okul psikolojik danışmanlarının kişilik özellikleri ile mesleki yetkinlik beklentileri arasındaki ilişkinin incelenmesi (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.
 • Özoğlu, M. (2010). Türkiye’de öğretmen yetiştirme sisteminin sorunları. Ankara: Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı.
 • Öztürk, Ü. (2006). Organizasyonlarda performans yönetimi. İstanbul: Sistem yayıncılık.
 • Palmer, M., & Winters, K. (1993). İnsan kaynakları (Çeviren: Doğan Şahiner). İstanbul: Reprosal Matbaası.
 • Pecheone, R. L., & Chung, R. R. (2006). Evidence in teacher education: The performance assessment for California teachers (PACT). Journal of Teacher Education, 57(1), 22-36.
 • Peterson, K. D. (2000). Teacher evaluation: A comprehensive guide to new directions and practices. Thousand Oaks, CA: Corwin Press.
 • Pierson, M. (1999). Technology practice as a function of pedagogical expertise. (Doctoral dissertation, Arizona State University, 1999). UMI Dissertation Service, 9924200.
 • Podsakoff, P. M., MacKenzie, S. B., Paine, J. B., & Bachrach, D. G. (2000). Organizational citizenship behaviors: A critical review of the theoretical and empirical literature and suggestions for future research. Journal of Management, 26(3), 513-563.
 • Popham, W. J. (2000). Putting instruction on the line, The School Administrator, 57(11), 46-48.
 • Remington, L.R. (2002). School internal investigations of employees, open records law, and the prying press. Journal of Law and Education, 31(4), 459-468.
 • Sabo, K., & Archambault, L. (2012). Tessellations in TPACK: comparing technological pedagogical content knowledge levels among K-12 online and traditional teachers. İçinde P. Resta (Ed.), Proceedings of Society for Information Technology&TeacherEducation International Conference 2012 (pp. 4751-4756). Chesapeake, VA: AACE.
 • Savaş, B. ve Topak, E. (2005). Lisansüstü öğrenim gören öğrencilerin beklentileri ve lisansüstü öğrenimi talep etme gerekçeleri. Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, 17, 145-154.
 • Say, M. (2005). Fen bilgisi öğretmenlerinin öz-yeterlik inanışları (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Shriki, A., & Lavy, I. (2005). Assimilating innovative learning/teaching approaches into teacher education: Why is it so difficult? International Group for the Psychology of Mathematics Education, 4, 185-192.
 • Shulman, L. (1986). Those who understand: Knowledge growth in teaching. Educational Researcher. 15(2), 4-14.
 • Soydan, T. (2012). Eğitim alanında performans değerlendirme sisteminin geçerliği üzerine yönetici ve öğretmen görüşlerine dayalı bir araştırma. Ege Eğitim Dergisi, 13(1), 1-25.
 • Stiggens, R. J., & Duke, D. (1988) The case for commitment to teacher growth: Research on teacher evaluation. Albany: State University of New York Press.
 • Süzen, A. Z. (2007). İnsan kaynakları yönetim süreçleri çerçevesinde öğretmen değerlendirmesinde performans değerlendirme: Özel bir ilköğretim okulundaki sınıf öğretmenlerinin görüşleri (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.
 • Swailes, S. (2002). Organizational commitment: a critique of the construct and measures. International Journal of Management Reviews, 4(2), 155-178.
 • Şad, S. N., Açıkgül, K. ve Delican, K. (2015). Eğitim fakültesi son sınıf öğrencilerinin teknolojik pedagojik alan bilgilerine (TPAB) ilişkin yeterlilik algıları. Journal of Theoretical Educational Science/Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 8(2), 204-235.
 • Şahin, A. E. (2004). Öğretmen yeterliklerinin belirlenmesi. Bilim ve Aklın Aydınlığında Eğitim Dergisi, 5(58), 58-62.
 • Şeker, H., Deniz, S. ve Görgen, İ. (2005). Tezsiz yüksek lisans öğretmen adaylarının öğretmenlik yeterlikleri üzerine değerlendirmeleri. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 42(42), 237-253.
 • Şimşek, M.Ş. ve Nursoy, M. (2002). Toplam kalite yönetiminde performans ölçme. İstanbul: Hayat Yayınları.
 • Şimşek, Ö., Demir, S., Bağçeci, B. ve Kinay, İ. (2013). Öğretim elemanlarının teknopedagojik eğitim yeterliliklerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Ege Eğitim Dergisi, 14(1), 1-23.
 • Şişman, M. (2002). Öğretmenliğe giriş. Ankara: Pegem Yayıncılık.
 • Şişman, M. (2009). Öğretmen yeterlilikleri: Modern bir söylem ve retorik. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 10(3), 63-82.
 • Tabachnick, B., & Fidell, L. (1996). Using multivariate Statistics. New York: Harper & Row.
 • Tamam, S. (2005). İlköğretim okullarında toplam kalite yönetimi kapsamında performans değerlendirmeye ilişkin yönetici ve öğretmen görüşleri (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Çukurova Üniversitesi, Adana.
 • Taris, T. W. (2006). Is there a relationship between burnout and objective performance? A critical review of 16 studies. Work & Stress, 20(4), 316-334.
 • Taylor, F. W. (1997). Bilimsel yönetimin ilkeleri (Çeviren: H. B. Akın). Konya: Çizgi.
 • Telef, B. B. (2011). Öğretmenlerin öz-yeterlikleri, iş doyumları, yaşam doyumları ve tükenmişliklerinin incelenmesi. İlköğretim Online, 10(1), 91-108.
 • Tell, C. (2001). Appreciating good teaching: A conversation with Lee Shulman. Educational Leadership, 58(5), 6-11.
 • Terpstra, M. J. (2009). Developing technological pedagogical content knowledge: preservice teachers’ perceptions of how they learn to use educational technology in their teaching. (Unpublished doctoral dissertation), Michigan State University, Michigan
 • Tirri, K., & Ubani, M. (2013) Education of Finnish student teachers for purposeful teaching. Journal of Education for Teaching: International Research and Pedagogy, 39(1), 21-29.
 • Tschannen-Moran, M., & Gareis, C. (2004). Principals’ sense of efficacy: Assessing a promising construct. Journal of Educational Administration, 42, 573-585.
 • Tschannen-Moran, M., & Woolfolk Hoy, A. (2002). The influence of resources and support on teachers’ efficacy beliefs. In annual meeting of the American Educational Research Association, New Orleans, LA.
 • Tschannen-Moran, M., & Woolfolk-Hoy, A. (2001) Teacher efficacy: Capturing an elusive concept. Teaching and Teacher Education, 17, 783-805.
 • Tschannen-Moran, M., Woolfolk- Hoy, A., & Hoy, W. K. (1998). Teacher efficacy: Its meaning and measure. Review of Educational Research, 68, 202–248.
 • Türk Eğitim Derneği (TED). (2009). Öğretmen yeterlikleri. Ankara: Türk Eğitim Derneği.
 • Tüysüz, C. ve Çümen, V. (2016). Eba ders web sitesine ilişkin ortaokul öğrencilerinin görüşleri. Uşak University Journal of Social Sciences, 9(27), 244-254.
 • Ünal Bozcan, E. (2010). Eğitim öğretim faaliyetlerinde teknoloji kullanımı. Eğitim Teknolojileri Araştırmaları Dergisi, 1(4), 1-13.
 • Voogt, J., Fisser, P., Pareja Roblin, N., Tondeur, J., & Braak, J. V. (2011). Technological pedagogical content knowledge – a review of the literature. Journal of Computer Assisted Learning, 29(2), 109-121.
 • Wakefield, R. L., Leidner, D. E., & Garrison, G. (2008). Research note-a model of conflict, leadership, and performance in virtual teams. Information Systems Research, 19(4), 434-455.
 • Williams, S. (1999). The effects of distributive and procedural justice on performance. Journal of Psychology, 133, 183-193.
 • Windschitl, M. (2002). Framing constructivism in practice as the negotiation of dilemmas: An analysis of the conceptual, pedagogical, cultural, and political challenges facing teachers. Review of Educational Research, 72(2), 131-175.
 • Woolfolk, A. E., & Hoy, W. K. (1990). Prospective teachers’ sense of efficacy and beliefs about control. Journal of Education Psychology, 82(1), 81-91.
 • Yariv, E. (2009). The appraisal of teachers' performance and its impact on the mutuality of principal-teacher emotions. School Leadership and Management, 29(5), 445-461.
 • Yavuz, M., Özkaral, T., & Yıldız, D. (2015). The teacher competencies and teacher education in international reports. SDU International Journal of Educational Studies, 2(2), 60-71.
 • Yeh, Y., Hsu, Y., Wu, H., Hwang, F., & Lin, T. (2014). Developing and validating technological pedagogical content knowledge‐practical (TPACK‐practical) through the Delphi survey technique. British Journal of Educational Technology, 44(6), 1-16.
 • Yıldırım, A. (2011). Öğretmen eğitiminde çatışma alanları ve yeniden yapılanma. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Çalışmaları Dergisi, 1(1), 1-17.
 • Yıldırım, A. (2013). Türkiye’de öğretmen eğitimi araştırmaları: Yönelimler, sorunlar ve öncelikli alanlar. Eğitim ve Bilim, 38(169), 175-191.
 • Yıldırım, İ. ve Vural, Ö F. (2014). Türkiye’de öğretmen yetiştirme ve pedagojik formasyon sorunu. Öğretmen Eğitimi ve Eğitimcileri Dergisi, 3(1), 73-90.
 • Yükseköğretim Kurulu. (2011). Türkiye yükseköğretim yeterlilikler çerçevesi (TYYÇ). http://tyyc.yok.gov.tr/?pid=10 adresinden 15.06.2016 tarihinde edinilmiştir.
 • Zehir, C., Akyuz, B., Eren, M. S., & Turhan, G. (2013). The indirect effects of servant leadership behavior on organizational citizenship behavior and job performance: Organizational justice as a mediator. International Journal of Research in Business and Social Science, 2(3), 1-13.
Primary Language en
Subjects Education, Scientific Disciplines
Journal Section Research Article
Authors

Orcid: 0000-0002-0731-6505
Author: Şule Betül TOSUNTAŞ (Primary Author)
Institution: Bursa Uludağ Üniversitesi
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-7612-7759
Author: Zuhal CUBUKCU
Institution: ESKISEHIR OSMANGAZI UNIVERSITY, FACULTY OF EDUCATION
Country: Turkey


Orcid: 0000-0001-7268-5027
Author: Gary BEAUCHAMP
Institution: Cardiff Metropolitan University
Country: United Kingdom


Supporting Institution TÜBİTAK 2214/A - Yurt Dışı Doktora Sırası Araştırma Burs Programı -Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu
Project Number 201621A209
Dates

Application Date : April 26, 2020
Acceptance Date : December 30, 2020
Publication Date : January 16, 2021

Bibtex @research article { kefdergi726886, journal = {Kastamonu Eğitim Dergisi}, issn = {}, eissn = {2147-9844}, address = {Aktekke Mah. Kastamonu eğitim Fakültesi Kastamonu}, publisher = {Kastamonu University}, year = {2021}, volume = {29}, pages = {63 - 83}, doi = {10.24106/kefdergi.726886}, title = {Teacher Performance in Terms of Technopedagogical Content Knowledge Competencies}, key = {cite}, author = {Tosuntaş, Şule Betül and Cubukcu, Zuhal and Beauchamp, Gary} }
APA Tosuntaş, Ş , Cubukcu, Z , Beauchamp, G . (2021). Teacher Performance in Terms of Technopedagogical Content Knowledge Competencies . Kastamonu Eğitim Dergisi , 29 (1) , 63-83 . DOI: 10.24106/kefdergi.726886
MLA Tosuntaş, Ş , Cubukcu, Z , Beauchamp, G . "Teacher Performance in Terms of Technopedagogical Content Knowledge Competencies" . Kastamonu Eğitim Dergisi 29 (2021 ): 63-83 <https://dergipark.org.tr/en/pub/kefdergi/issue/59781/726886>
Chicago Tosuntaş, Ş , Cubukcu, Z , Beauchamp, G . "Teacher Performance in Terms of Technopedagogical Content Knowledge Competencies". Kastamonu Eğitim Dergisi 29 (2021 ): 63-83
RIS TY - JOUR T1 - Teacher Performance in Terms of Technopedagogical Content Knowledge Competencies AU - Şule Betül Tosuntaş , Zuhal Cubukcu , Gary Beauchamp Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - doi: 10.24106/kefdergi.726886 DO - 10.24106/kefdergi.726886 T2 - Kastamonu Eğitim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 63 EP - 83 VL - 29 IS - 1 SN - -2147-9844 M3 - doi: 10.24106/kefdergi.726886 UR - https://doi.org/10.24106/kefdergi.726886 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Kastamonu Eğitim Dergisi Teacher Performance in Terms of Technopedagogical Content Knowledge Competencies %A Şule Betül Tosuntaş , Zuhal Cubukcu , Gary Beauchamp %T Teacher Performance in Terms of Technopedagogical Content Knowledge Competencies %D 2021 %J Kastamonu Eğitim Dergisi %P -2147-9844 %V 29 %N 1 %R doi: 10.24106/kefdergi.726886 %U 10.24106/kefdergi.726886
ISNAD Tosuntaş, Şule Betül , Cubukcu, Zuhal , Beauchamp, Gary . "Teacher Performance in Terms of Technopedagogical Content Knowledge Competencies". Kastamonu Eğitim Dergisi 29 / 1 (January 2021): 63-83 . https://doi.org/10.24106/kefdergi.726886
AMA Tosuntaş Ş , Cubukcu Z , Beauchamp G . Teacher Performance in Terms of Technopedagogical Content Knowledge Competencies. Kastamonu Eğitim Dergisi. 2021; 29(1): 63-83.
Vancouver Tosuntaş Ş , Cubukcu Z , Beauchamp G . Teacher Performance in Terms of Technopedagogical Content Knowledge Competencies. Kastamonu Eğitim Dergisi. 2021; 29(1): 63-83.
IEEE Ş. Tosuntaş , Z. Cubukcu and G. Beauchamp , "Teacher Performance in Terms of Technopedagogical Content Knowledge Competencies", Kastamonu Eğitim Dergisi, vol. 29, no. 1, pp. 63-83, Jan. 2021, doi:10.24106/kefdergi.726886