Research Article
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE PSİKOLOJİK İYİ OLUŞ İLE AYRIŞMA-BİREYLEŞME

Year 2021, Volume 29, Issue 4, 124 - 133, 30.11.2021
https://doi.org/10.24106/kefdergi.780535

Abstract

Modern dünyada teknolojik gelişmelerin hızlı bir ivme kazanmasıyla birlikte, insanların bağımsız bir hayat yaşama isteklerinde önemli bir artış olduğu açık bir gerçektir. Bu yüzden insanların ayrışmış/bireyleşmiş olmaları ile psikolojik iyi oluş arasındaki ilişkinin ne olduğunun araştırılması önemli bir problem alanı olduğu düşünülmektedir. Bu çalışmanın amacı üniversite öğrencilerinin psikolojik iyi oluş düzeyleri ile ayrışma-bireyleşme düzeyleri arasındaki ilişkiyi incelemektir. Çalışmaya yaşları 18 ile 26 arasında değişen (M=21.35, SD=10.50), 285 üniversite öğrencisi (kız=180, erkek=105, 1.sınıf 170, 2. sınıf 115) katılmıştır. Katılımcılardan elde edilen veriler, bağımsız t testi, ANOVA, Pearson Çarpım Momentler Korelasyon ve Çoklu Regresyon aracılığıyla analiz edilmiştir. Elde edilen sonuçlara göre üniversite öğrencilerinin psikolojik iyi oluş puanları ile ayrışma-bireyleşme düzeyleri arasında anlamlı ve negatif bir ilişki bulunmuştur. Ayrıca psikolojik iyi oluş ölçeği, ayrışma-bireyleşmenin %23’ni yordadığı tespit edilmiştir. Öğrencilerin ayrışma-bireyleşme düzeyleri yükseldikçe, psikolojik iyi oluşlarında düşüş olduğu saptanmıştır. Öte yandan öğrencilerin cinsiyet değişkenine göre ayrışma-bireyleşme puanları anlamlı çıkmazken, psikolojik iyi oluş puanları anlamlı çıkmıştır. Sınıf düzeyi değişkenine göre ise, ayrışma-bireyleşme puanları anlamlı olduğu, psikolojik iyi oluş puanlarının anlamlı olmadığı saptanmıştır. Çalışmanın sonuçları ilgili literatür çerçevesinde tartışılmış ve yeni çalışmalar için araştırmacılara öneriler sunulmuştur.

References

 • Akhun, M. (2012). Üniversite öğrencilerinde algılanan ebeveynlik biçimleri, erken dönem uyumsuz şemaları, benlik kurguları ve duygu düzenleme güçlüğünün psikolojik belirtilerle ilişkisi. (Unpublished Doctoral Thesis), HacettepeÜniversitesi, Ankara
 • Allen, S. F., & Stoltenberg, C. D. (1995). Psychological separation of older adolescents and young adults from their parents: An investigation of gender differences. Journal of Counseling and Development, 73, 542-546.
 • Altop, E. (2018).Düşük sosyo ekonomik durumlu ergenlerde psikolojik iyioluş: sistemimeşrulaştırma ve duyguların rolü. (Unpublished Master’s Thesis), Ted Üniversitesi, Ankara.
 • Andereassen, H. K. (2009). Separation-individuation and its effect on diabetes management and diabetes control in young women with type 1diabetes. (Unpublished Doctoral Thesis). Victoria University, Melbourne.
 • Arslan, G. (2018). Social exclusion, social support and psychological wellbeing at school: A study of mediation and moderation effect. Child indicators research, 11(3), 897-918.
 • Aslan, A. E., & Çiçek, İ. (2020). Examination of Separation-Individuation Levels and Peer Relations of Adolescents According to Spesific Several Variables. HAYEF: Journal of Education, 17(1), 83-102
 • Aslan, S., & Gelbal, S. (2016). Separation-Individuation of Late Adolescents: A Longitudinal Study. Educational Research and Reviews, 11(1), 1-15.
 • Atak, H. (2011). Kimlik gelişimi ve kimlik biçimlenmesi: Kuramsal bir değerlendirme. Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar, 3(1), 163-213.
 • Aydın, A., Kahraman, N., & Hiçdurmaz, D. (2017). Hemşirelik öğrencilerinin algılanan sosyal destek ve psikolojik iyi olma düzeylerinin belirlenmesi. Psikiyatri Hemşireliği Dergisi, 8(1), 40-47.
 • Bingöl, T. Y., & Batık, M. V. (2019). Unconditional Self-Acceptance and Perfectionistic Cognitions as Predictors of Psychological Well-Being. Journal of Education and Training Studies, 7(1), 67-75.
 • Blazina, C., & Watkins Jr, C. E. (2000). Separation/individuation, parental attachment, and male gender role conflict: Attitudes toward the feminine and the fragile masculine self. Psychology of Men & Masculinity, 1(2), 126.
 • Blos, P. (1979). The adolescent passage. New York: International Universities Press.
 • Blos, P. (1979). The adolescent passage. New York: International Universities Press.
 • Buhl, H. M. (2008). Development of a model describing individuated adult child–parent relationships. International Journal of Behavioral Development, 32(5), 381-389.
 • Christenson, R. M., & Wilson, W. P. (1985). Assessing pathology in the separation-individuation process by an inventory.a preliminary report. The Journal of Nervous and Mental Disease, 173(9), 561-572.
 • Çiçek, İ., & Aslan, AE.(2019). Kişilik ile ayrışma-bireyleşme arasında akran ilişkilerinin aracılığı. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 8(4), 2642-2671.
 • Deci, E. L., & Ryan, R. M. (2008). Hedonia, eudaimonia, and well-being: An introduction. Journal of Happiness Studies, 9(1), 1-11.
 • Delhaye, M., Kempenaers, C., Linkowski, P., Stroobants, R., & Goossens, L. (2012). Perceived parenting and separation-individuation in Belgian college students: Associations with emotional adjustment. The Journal of psychology, 146(4), 353-370.
 • Diener, E., Wirtz, D., Tov, W., Kim-Prieto, C., Choi, D., Oishi, S., & Biswas-Diener, R. (2010). Newwellbeing measures: Short scales to assess flourishing and positive and negative feelings. Social Indicators Research, 97, 143-156.
 • Diener, E., Wirtz, D., Tov, W., Kim-Prieto, C., Choi, D. W., Oishi, S., & Biswas-Diener, R. (2010). New well-being measures: Short scales to assess flourishing and positive and negative feelings. Social indicators research, 97(2), 143-156.
 • Eggert, J. W. (2007). Separation-individuation and disordered eating in adolescence. Michigan State University. Department of Psychology.
 • Engler, J. F., & Wiemann, C. M. (2010). Separation-individuation and identity development in at-risk youth.Vulnerable Children and Youth Studies, 5(3), 274-283.
 • Ersoy, M., Balkır, T., Karaaziz, M., & Balkır, F. (2019). Matematik Okuryazarlığı Öz yeterliliğinin ve Aile Bütçesini Planlamanın Psikolojik İyi Oluş Üzerine Etkisi. Kıbrıs Türk Psikiyatri ve Psikoloji Dergisi, 1(1), 31-41.
 • Fornari, V. M., & Pelcovitz,, D. (1999). Identity problem and borderline disorders. Comprehensive textbook of psychiatry. New York: Lippincott Williams & Wilkins, 2922-2932.
 • Field, A. (2009). Discovering Statistics Using SPSS. London: Sage Publications.
 • Floyd, F. J., Stein, T. S., Harter, K. S., Allison, A., & Nye, C. L. (1999). Gay, lesbian, and bisexual youths: Separation-individuation, parental attitudes, identity consolidation, and well-being. Journal of youth and adolescence, 28(6), 719-739.
 • George, D., & Mallery, P. (2003). SPSS for windows step by step: A simple guide and reference. Boston: Allyn & Bacon.
 • Göçen, A. (2019). Öğretmenlerin yaşam anlamı, psikolojik sermaye ve cinsiyetinin psikolojik iyi oluşlarına etkisi. Cumhuriyet Uluslararası Eğitim Dergisi, 8(1), 135-153.
 • Göral-Alkan, F. S. (2010). Coupling through projective ıdentification: Bridging role of projective identivication in the associations among early parenting exprerience, personality construct and couple relationship. (Unpublished Doctoral Thesis), Middle East Technical University, Ankara.
 • Göral, F. S. (2002). The second separation-ındividuation process of the Turkishyoungadults:Therelationships between the perceived maternal parenting attitudes, second separation individuation, expanding self and experiences in the romantic relationships.(Unpublished Master’s Thesis). Boğaziçi University, İstanbul.
 • Güleç, C. (2016). Pozitif ruh sağlığı.(3. Baskı). Ankara: Arkadaş Yayınları.
 • Gültekin,Z.(2019).İş güvencesinin psikolojik iyi oluşa ve performansa etkisinde meslek bağlılığın aracılık rolü. (Unpublished Doctoral Thesis) Tokat Gaziosman Paşa Üniversitesi, Tokat.
 • Hefferon, K., & Boniwell, I. (2014). Pozitif Psikoloji Kuram Araştırma ve Uygulamalar. Çev.Tayfun Doğan. Ankara: Nobel Yayınevi.
 • Hofstede, G. (1980). Culture'sconsequences: International differences in work-relatedvalues. Beverly Hills, CA: Sage.
 • Hofstede, G. (2011). Dimensionalizing cultures: The Hofstede model in context. Online Readings in Psychology and Culture, 2(1), 8.
 • Hofstede, G. (2011). Dimensionalizingcultures:The Hofstede model in context. Online readings in psychologyandculture, 2(1), 8.
 • Holman, D., Johnson, S., & O'Connor, E. (2018). Stress management interventions: Improving subjective psychological well-being in the workplace. Handbook of well-being. Salt Lake City, UT: DEF Publishers. DOI: nobascholar. com.
 • Houben, M., Noortgate, W .V. D., & Kuppens, P. (2015). The relation between short termemotion dynamics and psychological well-being: A meta-analysis, Psychological Bulletin American Psychological Association. 141(4): 901–930.
 • Huppert, F. A. (2009). Psychological well‐being: Evidence regarding its causes and consequences. Applied Psychology: Health and Well‐Being, 1(2), 137-164.
 • Ikiz, F. E., & Asici, E. (2017). The Relationship between Individual Innovativeness and Psychological Well-Being: The Example of Turkish Counselor Trainees. International Journal of Progressive Education, 13(1), 52-63.
 • İmamoğlu, E. O. (1998). Individualism and collectivism in a model and scale of balanced differentiation and integration. The Journal of Psychology, 132(1), 95-105.
 • Jiang, L. C., Yang, I. M., & Wang, C. (2017). Self-disclosure to parents in emerging adulthood: Examining the roles of perceived parental responsiveness and separation–individuation. Journal of Social and Personal Relationships, 34(4), 425-445.
 • Kağıtçıbaşı, Ç. (2005). Autonomy and relatedness in cultural context: Implications for self and family. Journal of Cross-Cultural Psychology, 36(4), 403-422.
 • Kağıtçıbaşı, Ç. (2006). Yeni insan ve insanlar. İstanbul: Evrim Yayınevi.
 • Kahveci, A. (2019). Örgütsel erdemliğin etik iklim ve psikolojik iyi oluşa etkisi. (Unpublished Doctoral Thesis). Selçuk Üniversitesi, Konya.
 • Karadayı, F. (1998). İlişkili özerklik: Kavramı, ölçülmesi, gelişimi ve toplumsal önemi, gençlere ve kültüre özgü değerlendirmeler. Adana: Çukurova Üniversitesi Basımevi.
 • Kavčič, T., & Zupančič, M. (2019).Types of separation-individuation in relation to mothers and fathers among young people entering adulthood. Journal of Youth Studies, 22(1), 66-86.
 • Kaya, Z., Çenesiz, G. Z., & Aynas, S. (2019). Yabancı uyruklu öğrencilerin sosyal destek algıları ile psikolojik iyi oluş ve yaşam doyumlarının incelenmesi: Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi örneği. Electronic Journal of Social Sciences, 18(70).
 • Kermen, U., TOSUN, N. İ., & Doğan, U. (2016). Yaşam doyumu ve psikolojik iyi oluşun yordayıcısı olarak sosyal kaygı. Eğitim Kuram ve Uygulama Araştırmaları Dergisi, 2(1), 20- 29.
 • Keser, E. (2018). Üniversite öğrencilerinin ayrışma-bireyleşme sürecinin öz belirleme kuramı çerçevesinde incelenmesi.(Unpublished Master’s Thesis), Ege Üniversitesi, İzmir.
 • Keyes, C. L., Shmotkin, D., & Ryff, C. D. (2002). Optimizing well-being: the empirical encounter of two traditions. Journal of personality and social psychology, 82(6), 1007.
 • Kins, E., Soenens, B., Beyers, W. (2012). Parental psychological control and dysfunctional separation–individuation: A tale of two different dynamics. Journal of Adolescence, 35, 1099–1109. doi:10.1016/j.adolescence.2012.02.017
 • Krause, N., & Rainville, G. (2018). Volunteering and psychological well-being: Assessing variations by gender and social context. Pastoral Psychology, 67(1), 43-53.
 • Kruse, J., & Walper, S. (2008). Types of individuation in relation to parents: Predictors and outcomes. International Journal of Behavioral Development, 32(5), 390-400.
 • Lapsley, D. K., Aalsma, M. C., & Varshney, N. M. (2001). A factor analytic and psychometric examination of pathology of separation–individuation. Journal of Clinical Psychology, 57(7), 915-932.
 • Lapsley, D. K., & Stey, P. (2010). Separation-individuation.In I. Weiner & E. Craighead (Eds.), Corsini’s encyclopedia of psychology. New York: Wiley.
 • Levpušček, M. P. (2006). Adolescent individuation in relation to parents and friends: Age and gender differences. European Journal of Developmental Psychology, 3(3), 238-264.
 • Mahler, M. S., Pine, F., & Bergman, A. (1975).The psychological birth of the infant. New York: Basic Books.
 • Mahler, M. S. (1968). On Human Symbiosis and the Vicissitudes of Individuation. Infantile Psychosis, Volume 1.
 • Mahler, M. S., Pine, F., & Bergman, A. (2015). İnsan yavrusunun psikolojik doğumu. (A. N. Babaoğlu, Çev). İstanbul: Metis Yayınları.
 • Mattanah, J. F., Hancock, G. R., & Brand, B. L. (2004). Parental attachment, separation-individuation, and college student adjustment: A structural equation analysis of mediational effects. Journal of Counseling Psychology, 51(2), 213.
 • McChrystal, J., & Dolan, B. (1994). Sex-role identity and separation-individuation pathology.Counseling Psychology Quarterly, 7, 25-34.
 • Memiş, A. K., & Duran, N. O. (2019). İlkokul öğrencilerinde okul nezaket algısı ve psikolojik duygusal iyi oluş arasındaki ilişkinin incelenmesi. İlköğretim Online, 18 (4), 1671-1686.
 • Meues, W., Iedema, J., Maassen, G., & Engels, R. (2005). Separation-individuation revisited: on the interplay of parent-adolescent relations, identity and emotional adjustment in adolescence. Journal of Adolescence, 28, 89-106.
 • Onraet, E., Van Hiel, A., & Dhont, K. (2013). The relationship between right-wing ideological attitudes and psychological well-being. Personality and Social Psychology Bulletin, 39(4), 509–522. doi: 10.1177/0146167213478199.
 • Orbach, I. (2007). From abandonment to symbiosis: A developmental reversal in suicidal adolescents. Psychoanalytic Psychology, 24(1), 150.
 • Rakipi, S. (2015).Parenting styles: TheirImpact on adolescent separation and collegeadjustment.(Unpublished Doctoral Thesis) Capella University, Minneapolis.
 • Rice, K. G. (1992). Separation-individuation and adjustment to college: A longitudinal study. Journal of Counseling Psychology, 39(2), 203.
 • Roring, S.A. (2012). Attachment, negative self-schemas, and coping with separation-ındividuation during the transition to college. (Unpublished Doctoral Thesis).Oklahoma State University, Oklahoma.
 • Ryan, R. M., & Deci, E. L. (2000).Self-determination theory and the facilitation of intrinsic motivation, social development, and well-being. American Psychologist, 55, 68-78. doi: 10.1037/0003-066x.55.1.68.
 • Ryff, C. D. (1989). Happiness is everything, or is it? Explorations on the meaning of psychological well-being. Journal of personality and social psychology, 57(6), 1069.
 • Ryff, C. D. (1995). Psychological Well-Being in Adult Life.Current Directions in Psychological Science, 4 (4), 99-104.
 • Ryff, C. D. (2014). Psychological well-being revisited: Advances in the science and practice of eudaimonia. Psychotherapy and psychosomatics, 83(1), 10-28.
 • Ryff, C. D., & Singer, B. H. (2008). Know thyself and become what you are: A eudaimonic approach to psychological well-being. Journal of Happiness Studies: An Interdisciplinary Forum on Subjective Well-Being, 9(1), 13–39. doi.org/10.1007/s10902-006-9019-0.
 • Ryff, C. D., and Keyes, C. L. M. (1995). The structure of psychological well-being revisited. Journal of Personality and Social Pscychology, 69(4), 720-728.
 • Sabaka, S. M. (2009). Psychometric integrity of a measure of dysfunctional separation-individuatin in young adolescents.(Unpublished Doctoral Thesis), Ball State University, Muncie.
 • Saleem, S., & Saleem, T. (2017). Role of religiosity in psychological well-being among medical and non-medical students. Journal of religion and health, 56(4), 1180-1190.
 • Sanahuja, A., & Belot, R. A. (2016). Le processus de séparation-individuation à l’adolescence à l’épreuve de l’obésité. Clinique de l’hyper-oralité. Neuropsychiatrie de l'Enfance et de l'Adolescence, 64(6), 402-410.
 • Smedema, S. M., Chan, F., Yaghmaian, R. A., Cardoso, E. D., Muller, V., Keegan, J., ... & Ebener, D. J. (2015). The Relationship of Core Self-Evaluations and Life Satisfaction in College Students with Disabilities: Evaluation of a Mediator Model. Journal of Postsecondary Education and Disability, 28(3), 341-358.
 • Springer, K. W., Pudrovska, T., & Hauser, R. M. (2011). Does psychological well-being change with age? Longitudinal tests of age variations and further exploration of the multidimensionality of Ryff’s model of psychological well-being. Social science research, 40(1), 392-398.
 • Telef, B. B. (2013). Psikolojik iyi oluş ölçeği: Türkçeye uyarlama, geçerlik ve güvenirlik çalışması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28(28-3), 374-384.
 • Triandis, H. C. (1994). Culture and social behavior.
 • Triandis, H. C., McCusker, C., & Hui, C. H. (1990). Multimethod probes of individualism and collectivism. Journal of Personality and Social Psychology, 59(5), 1006.
 • Triandis, H. C. (1996). The psychological measurement of cultural syndromes. American Psychologist, 51(4), 407.
 • Yahav, R., Vosburgh, J., & Miller, A. (2007). Separation-individuation processes of adolescent children of parents with multiple sclerosis. Multiple Sclerosis, 13, 87-94.

PSYCHOLOGICAL WELL-BEING AND SEPARATION-INDIVIDUATION IN UNIVERSITY STUDENTS

Year 2021, Volume 29, Issue 4, 124 - 133, 30.11.2021
https://doi.org/10.24106/kefdergi.780535

Abstract

In this modern world, a significant increase in people’s wish to lead on an independent life has been a plain truth since technological advancements have gained acceleration. Hence, it is thought that searching the relation between separation/individuation and psychological well-being of people is an important problem field. The purpose of this study is to investigate the relation between well-being levels and separation/individuation levels of university students. 285 University students (female=180, male=105; 1st class=170, 2nd class=115) whose ages are in the range from 18 to26 (M=21.35, SD =2.50) participated in the study. The data obtained from the participants were analyzed through independent t-test, ANOVA, Pearson Product Moments Correlation and Multiple Regression. According to the results obtained, a significant and negative relationship was found between the psychological well-being scores of university students and their levels of separation-individuation. Besides, the psychological well-being scale was determined to predict 23% of separation-individuation. As the levels of separation-individuation of students increased, psychological well-being decreased. On the other hand, while the separation-individuation scores of the students were not significant according to the gender variable, the psychological well-being scores were significant. According to the class level variable, the scores of separation-individuation were found to be significant, while psychological well-being scores were not. The results of the study were discussed within the framework of the relevant literature and suggestions were presented to the researchers for new studies.

References

 • Akhun, M. (2012). Üniversite öğrencilerinde algılanan ebeveynlik biçimleri, erken dönem uyumsuz şemaları, benlik kurguları ve duygu düzenleme güçlüğünün psikolojik belirtilerle ilişkisi. (Unpublished Doctoral Thesis), HacettepeÜniversitesi, Ankara
 • Allen, S. F., & Stoltenberg, C. D. (1995). Psychological separation of older adolescents and young adults from their parents: An investigation of gender differences. Journal of Counseling and Development, 73, 542-546.
 • Altop, E. (2018).Düşük sosyo ekonomik durumlu ergenlerde psikolojik iyioluş: sistemimeşrulaştırma ve duyguların rolü. (Unpublished Master’s Thesis), Ted Üniversitesi, Ankara.
 • Andereassen, H. K. (2009). Separation-individuation and its effect on diabetes management and diabetes control in young women with type 1diabetes. (Unpublished Doctoral Thesis). Victoria University, Melbourne.
 • Arslan, G. (2018). Social exclusion, social support and psychological wellbeing at school: A study of mediation and moderation effect. Child indicators research, 11(3), 897-918.
 • Aslan, A. E., & Çiçek, İ. (2020). Examination of Separation-Individuation Levels and Peer Relations of Adolescents According to Spesific Several Variables. HAYEF: Journal of Education, 17(1), 83-102
 • Aslan, S., & Gelbal, S. (2016). Separation-Individuation of Late Adolescents: A Longitudinal Study. Educational Research and Reviews, 11(1), 1-15.
 • Atak, H. (2011). Kimlik gelişimi ve kimlik biçimlenmesi: Kuramsal bir değerlendirme. Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar, 3(1), 163-213.
 • Aydın, A., Kahraman, N., & Hiçdurmaz, D. (2017). Hemşirelik öğrencilerinin algılanan sosyal destek ve psikolojik iyi olma düzeylerinin belirlenmesi. Psikiyatri Hemşireliği Dergisi, 8(1), 40-47.
 • Bingöl, T. Y., & Batık, M. V. (2019). Unconditional Self-Acceptance and Perfectionistic Cognitions as Predictors of Psychological Well-Being. Journal of Education and Training Studies, 7(1), 67-75.
 • Blazina, C., & Watkins Jr, C. E. (2000). Separation/individuation, parental attachment, and male gender role conflict: Attitudes toward the feminine and the fragile masculine self. Psychology of Men & Masculinity, 1(2), 126.
 • Blos, P. (1979). The adolescent passage. New York: International Universities Press.
 • Blos, P. (1979). The adolescent passage. New York: International Universities Press.
 • Buhl, H. M. (2008). Development of a model describing individuated adult child–parent relationships. International Journal of Behavioral Development, 32(5), 381-389.
 • Christenson, R. M., & Wilson, W. P. (1985). Assessing pathology in the separation-individuation process by an inventory.a preliminary report. The Journal of Nervous and Mental Disease, 173(9), 561-572.
 • Çiçek, İ., & Aslan, AE.(2019). Kişilik ile ayrışma-bireyleşme arasında akran ilişkilerinin aracılığı. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 8(4), 2642-2671.
 • Deci, E. L., & Ryan, R. M. (2008). Hedonia, eudaimonia, and well-being: An introduction. Journal of Happiness Studies, 9(1), 1-11.
 • Delhaye, M., Kempenaers, C., Linkowski, P., Stroobants, R., & Goossens, L. (2012). Perceived parenting and separation-individuation in Belgian college students: Associations with emotional adjustment. The Journal of psychology, 146(4), 353-370.
 • Diener, E., Wirtz, D., Tov, W., Kim-Prieto, C., Choi, D., Oishi, S., & Biswas-Diener, R. (2010). Newwellbeing measures: Short scales to assess flourishing and positive and negative feelings. Social Indicators Research, 97, 143-156.
 • Diener, E., Wirtz, D., Tov, W., Kim-Prieto, C., Choi, D. W., Oishi, S., & Biswas-Diener, R. (2010). New well-being measures: Short scales to assess flourishing and positive and negative feelings. Social indicators research, 97(2), 143-156.
 • Eggert, J. W. (2007). Separation-individuation and disordered eating in adolescence. Michigan State University. Department of Psychology.
 • Engler, J. F., & Wiemann, C. M. (2010). Separation-individuation and identity development in at-risk youth.Vulnerable Children and Youth Studies, 5(3), 274-283.
 • Ersoy, M., Balkır, T., Karaaziz, M., & Balkır, F. (2019). Matematik Okuryazarlığı Öz yeterliliğinin ve Aile Bütçesini Planlamanın Psikolojik İyi Oluş Üzerine Etkisi. Kıbrıs Türk Psikiyatri ve Psikoloji Dergisi, 1(1), 31-41.
 • Fornari, V. M., & Pelcovitz,, D. (1999). Identity problem and borderline disorders. Comprehensive textbook of psychiatry. New York: Lippincott Williams & Wilkins, 2922-2932.
 • Field, A. (2009). Discovering Statistics Using SPSS. London: Sage Publications.
 • Floyd, F. J., Stein, T. S., Harter, K. S., Allison, A., & Nye, C. L. (1999). Gay, lesbian, and bisexual youths: Separation-individuation, parental attitudes, identity consolidation, and well-being. Journal of youth and adolescence, 28(6), 719-739.
 • George, D., & Mallery, P. (2003). SPSS for windows step by step: A simple guide and reference. Boston: Allyn & Bacon.
 • Göçen, A. (2019). Öğretmenlerin yaşam anlamı, psikolojik sermaye ve cinsiyetinin psikolojik iyi oluşlarına etkisi. Cumhuriyet Uluslararası Eğitim Dergisi, 8(1), 135-153.
 • Göral-Alkan, F. S. (2010). Coupling through projective ıdentification: Bridging role of projective identivication in the associations among early parenting exprerience, personality construct and couple relationship. (Unpublished Doctoral Thesis), Middle East Technical University, Ankara.
 • Göral, F. S. (2002). The second separation-ındividuation process of the Turkishyoungadults:Therelationships between the perceived maternal parenting attitudes, second separation individuation, expanding self and experiences in the romantic relationships.(Unpublished Master’s Thesis). Boğaziçi University, İstanbul.
 • Güleç, C. (2016). Pozitif ruh sağlığı.(3. Baskı). Ankara: Arkadaş Yayınları.
 • Gültekin,Z.(2019).İş güvencesinin psikolojik iyi oluşa ve performansa etkisinde meslek bağlılığın aracılık rolü. (Unpublished Doctoral Thesis) Tokat Gaziosman Paşa Üniversitesi, Tokat.
 • Hefferon, K., & Boniwell, I. (2014). Pozitif Psikoloji Kuram Araştırma ve Uygulamalar. Çev.Tayfun Doğan. Ankara: Nobel Yayınevi.
 • Hofstede, G. (1980). Culture'sconsequences: International differences in work-relatedvalues. Beverly Hills, CA: Sage.
 • Hofstede, G. (2011). Dimensionalizing cultures: The Hofstede model in context. Online Readings in Psychology and Culture, 2(1), 8.
 • Hofstede, G. (2011). Dimensionalizingcultures:The Hofstede model in context. Online readings in psychologyandculture, 2(1), 8.
 • Holman, D., Johnson, S., & O'Connor, E. (2018). Stress management interventions: Improving subjective psychological well-being in the workplace. Handbook of well-being. Salt Lake City, UT: DEF Publishers. DOI: nobascholar. com.
 • Houben, M., Noortgate, W .V. D., & Kuppens, P. (2015). The relation between short termemotion dynamics and psychological well-being: A meta-analysis, Psychological Bulletin American Psychological Association. 141(4): 901–930.
 • Huppert, F. A. (2009). Psychological well‐being: Evidence regarding its causes and consequences. Applied Psychology: Health and Well‐Being, 1(2), 137-164.
 • Ikiz, F. E., & Asici, E. (2017). The Relationship between Individual Innovativeness and Psychological Well-Being: The Example of Turkish Counselor Trainees. International Journal of Progressive Education, 13(1), 52-63.
 • İmamoğlu, E. O. (1998). Individualism and collectivism in a model and scale of balanced differentiation and integration. The Journal of Psychology, 132(1), 95-105.
 • Jiang, L. C., Yang, I. M., & Wang, C. (2017). Self-disclosure to parents in emerging adulthood: Examining the roles of perceived parental responsiveness and separation–individuation. Journal of Social and Personal Relationships, 34(4), 425-445.
 • Kağıtçıbaşı, Ç. (2005). Autonomy and relatedness in cultural context: Implications for self and family. Journal of Cross-Cultural Psychology, 36(4), 403-422.
 • Kağıtçıbaşı, Ç. (2006). Yeni insan ve insanlar. İstanbul: Evrim Yayınevi.
 • Kahveci, A. (2019). Örgütsel erdemliğin etik iklim ve psikolojik iyi oluşa etkisi. (Unpublished Doctoral Thesis). Selçuk Üniversitesi, Konya.
 • Karadayı, F. (1998). İlişkili özerklik: Kavramı, ölçülmesi, gelişimi ve toplumsal önemi, gençlere ve kültüre özgü değerlendirmeler. Adana: Çukurova Üniversitesi Basımevi.
 • Kavčič, T., & Zupančič, M. (2019).Types of separation-individuation in relation to mothers and fathers among young people entering adulthood. Journal of Youth Studies, 22(1), 66-86.
 • Kaya, Z., Çenesiz, G. Z., & Aynas, S. (2019). Yabancı uyruklu öğrencilerin sosyal destek algıları ile psikolojik iyi oluş ve yaşam doyumlarının incelenmesi: Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi örneği. Electronic Journal of Social Sciences, 18(70).
 • Kermen, U., TOSUN, N. İ., & Doğan, U. (2016). Yaşam doyumu ve psikolojik iyi oluşun yordayıcısı olarak sosyal kaygı. Eğitim Kuram ve Uygulama Araştırmaları Dergisi, 2(1), 20- 29.
 • Keser, E. (2018). Üniversite öğrencilerinin ayrışma-bireyleşme sürecinin öz belirleme kuramı çerçevesinde incelenmesi.(Unpublished Master’s Thesis), Ege Üniversitesi, İzmir.
 • Keyes, C. L., Shmotkin, D., & Ryff, C. D. (2002). Optimizing well-being: the empirical encounter of two traditions. Journal of personality and social psychology, 82(6), 1007.
 • Kins, E., Soenens, B., Beyers, W. (2012). Parental psychological control and dysfunctional separation–individuation: A tale of two different dynamics. Journal of Adolescence, 35, 1099–1109. doi:10.1016/j.adolescence.2012.02.017
 • Krause, N., & Rainville, G. (2018). Volunteering and psychological well-being: Assessing variations by gender and social context. Pastoral Psychology, 67(1), 43-53.
 • Kruse, J., & Walper, S. (2008). Types of individuation in relation to parents: Predictors and outcomes. International Journal of Behavioral Development, 32(5), 390-400.
 • Lapsley, D. K., Aalsma, M. C., & Varshney, N. M. (2001). A factor analytic and psychometric examination of pathology of separation–individuation. Journal of Clinical Psychology, 57(7), 915-932.
 • Lapsley, D. K., & Stey, P. (2010). Separation-individuation.In I. Weiner & E. Craighead (Eds.), Corsini’s encyclopedia of psychology. New York: Wiley.
 • Levpušček, M. P. (2006). Adolescent individuation in relation to parents and friends: Age and gender differences. European Journal of Developmental Psychology, 3(3), 238-264.
 • Mahler, M. S., Pine, F., & Bergman, A. (1975).The psychological birth of the infant. New York: Basic Books.
 • Mahler, M. S. (1968). On Human Symbiosis and the Vicissitudes of Individuation. Infantile Psychosis, Volume 1.
 • Mahler, M. S., Pine, F., & Bergman, A. (2015). İnsan yavrusunun psikolojik doğumu. (A. N. Babaoğlu, Çev). İstanbul: Metis Yayınları.
 • Mattanah, J. F., Hancock, G. R., & Brand, B. L. (2004). Parental attachment, separation-individuation, and college student adjustment: A structural equation analysis of mediational effects. Journal of Counseling Psychology, 51(2), 213.
 • McChrystal, J., & Dolan, B. (1994). Sex-role identity and separation-individuation pathology.Counseling Psychology Quarterly, 7, 25-34.
 • Memiş, A. K., & Duran, N. O. (2019). İlkokul öğrencilerinde okul nezaket algısı ve psikolojik duygusal iyi oluş arasındaki ilişkinin incelenmesi. İlköğretim Online, 18 (4), 1671-1686.
 • Meues, W., Iedema, J., Maassen, G., & Engels, R. (2005). Separation-individuation revisited: on the interplay of parent-adolescent relations, identity and emotional adjustment in adolescence. Journal of Adolescence, 28, 89-106.
 • Onraet, E., Van Hiel, A., & Dhont, K. (2013). The relationship between right-wing ideological attitudes and psychological well-being. Personality and Social Psychology Bulletin, 39(4), 509–522. doi: 10.1177/0146167213478199.
 • Orbach, I. (2007). From abandonment to symbiosis: A developmental reversal in suicidal adolescents. Psychoanalytic Psychology, 24(1), 150.
 • Rakipi, S. (2015).Parenting styles: TheirImpact on adolescent separation and collegeadjustment.(Unpublished Doctoral Thesis) Capella University, Minneapolis.
 • Rice, K. G. (1992). Separation-individuation and adjustment to college: A longitudinal study. Journal of Counseling Psychology, 39(2), 203.
 • Roring, S.A. (2012). Attachment, negative self-schemas, and coping with separation-ındividuation during the transition to college. (Unpublished Doctoral Thesis).Oklahoma State University, Oklahoma.
 • Ryan, R. M., & Deci, E. L. (2000).Self-determination theory and the facilitation of intrinsic motivation, social development, and well-being. American Psychologist, 55, 68-78. doi: 10.1037/0003-066x.55.1.68.
 • Ryff, C. D. (1989). Happiness is everything, or is it? Explorations on the meaning of psychological well-being. Journal of personality and social psychology, 57(6), 1069.
 • Ryff, C. D. (1995). Psychological Well-Being in Adult Life.Current Directions in Psychological Science, 4 (4), 99-104.
 • Ryff, C. D. (2014). Psychological well-being revisited: Advances in the science and practice of eudaimonia. Psychotherapy and psychosomatics, 83(1), 10-28.
 • Ryff, C. D., & Singer, B. H. (2008). Know thyself and become what you are: A eudaimonic approach to psychological well-being. Journal of Happiness Studies: An Interdisciplinary Forum on Subjective Well-Being, 9(1), 13–39. doi.org/10.1007/s10902-006-9019-0.
 • Ryff, C. D., and Keyes, C. L. M. (1995). The structure of psychological well-being revisited. Journal of Personality and Social Pscychology, 69(4), 720-728.
 • Sabaka, S. M. (2009). Psychometric integrity of a measure of dysfunctional separation-individuatin in young adolescents.(Unpublished Doctoral Thesis), Ball State University, Muncie.
 • Saleem, S., & Saleem, T. (2017). Role of religiosity in psychological well-being among medical and non-medical students. Journal of religion and health, 56(4), 1180-1190.
 • Sanahuja, A., & Belot, R. A. (2016). Le processus de séparation-individuation à l’adolescence à l’épreuve de l’obésité. Clinique de l’hyper-oralité. Neuropsychiatrie de l'Enfance et de l'Adolescence, 64(6), 402-410.
 • Smedema, S. M., Chan, F., Yaghmaian, R. A., Cardoso, E. D., Muller, V., Keegan, J., ... & Ebener, D. J. (2015). The Relationship of Core Self-Evaluations and Life Satisfaction in College Students with Disabilities: Evaluation of a Mediator Model. Journal of Postsecondary Education and Disability, 28(3), 341-358.
 • Springer, K. W., Pudrovska, T., & Hauser, R. M. (2011). Does psychological well-being change with age? Longitudinal tests of age variations and further exploration of the multidimensionality of Ryff’s model of psychological well-being. Social science research, 40(1), 392-398.
 • Telef, B. B. (2013). Psikolojik iyi oluş ölçeği: Türkçeye uyarlama, geçerlik ve güvenirlik çalışması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28(28-3), 374-384.
 • Triandis, H. C. (1994). Culture and social behavior.
 • Triandis, H. C., McCusker, C., & Hui, C. H. (1990). Multimethod probes of individualism and collectivism. Journal of Personality and Social Psychology, 59(5), 1006.
 • Triandis, H. C. (1996). The psychological measurement of cultural syndromes. American Psychologist, 51(4), 407.
 • Yahav, R., Vosburgh, J., & Miller, A. (2007). Separation-individuation processes of adolescent children of parents with multiple sclerosis. Multiple Sclerosis, 13, 87-94.

Details

Primary Language English
Subjects Education, Scientific Disciplines
Journal Section Research Article
Authors

İlhan ÇİÇEK (Primary Author)
BATMAN ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK YÜKSEKOKULU
0000-0003-0266-8656
Türkiye

Publication Date November 30, 2021
Published in Issue Year 2021, Volume 29, Issue 4

Cite

Bibtex @research article { kefdergi780535, journal = {Kastamonu Eğitim Dergisi}, issn = {}, eissn = {2147-9844}, address = {Aktekke Mah. Kastamonu eğitim Fakültesi Kastamonu}, publisher = {Kastamonu University}, year = {2021}, volume = {29}, pages = {124 - 133}, doi = {10.24106/kefdergi.780535}, title = {PSYCHOLOGICAL WELL-BEING AND SEPARATION-INDIVIDUATION IN UNIVERSITY STUDENTS}, key = {cite}, author = {Çiçek, İlhan} }
APA Çiçek, İ. (2021). PSYCHOLOGICAL WELL-BEING AND SEPARATION-INDIVIDUATION IN UNIVERSITY STUDENTS . Kastamonu Eğitim Dergisi , 15th Anniversary of Kastamonu University: Special Issue on Educational Sciences , 124-133 . DOI: 10.24106/kefdergi.780535
MLA Çiçek, İ. "PSYCHOLOGICAL WELL-BEING AND SEPARATION-INDIVIDUATION IN UNIVERSITY STUDENTS" . Kastamonu Eğitim Dergisi 29 (2021 ): 124-133 <https://dergipark.org.tr/en/pub/kefdergi/issue/65531/780535>
Chicago Çiçek, İ. "PSYCHOLOGICAL WELL-BEING AND SEPARATION-INDIVIDUATION IN UNIVERSITY STUDENTS". Kastamonu Eğitim Dergisi 29 (2021 ): 124-133
RIS TY - JOUR T1 - PSYCHOLOGICAL WELL-BEING AND SEPARATION-INDIVIDUATION IN UNIVERSITY STUDENTS AU - İlhan Çiçek Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - doi: 10.24106/kefdergi.780535 DO - 10.24106/kefdergi.780535 T2 - Kastamonu Eğitim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 124 EP - 133 VL - 29 IS - 4 SN - -2147-9844 M3 - doi: 10.24106/kefdergi.780535 UR - https://doi.org/10.24106/kefdergi.780535 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Kastamonu Education Journal PSYCHOLOGICAL WELL-BEING AND SEPARATION-INDIVIDUATION IN UNIVERSITY STUDENTS %A İlhan Çiçek %T PSYCHOLOGICAL WELL-BEING AND SEPARATION-INDIVIDUATION IN UNIVERSITY STUDENTS %D 2021 %J Kastamonu Eğitim Dergisi %P -2147-9844 %V 29 %N 4 %R doi: 10.24106/kefdergi.780535 %U 10.24106/kefdergi.780535
ISNAD Çiçek, İlhan . "PSYCHOLOGICAL WELL-BEING AND SEPARATION-INDIVIDUATION IN UNIVERSITY STUDENTS". Kastamonu Eğitim Dergisi 29 / 4 (November 2021): 124-133 . https://doi.org/10.24106/kefdergi.780535
AMA Çiçek İ. PSYCHOLOGICAL WELL-BEING AND SEPARATION-INDIVIDUATION IN UNIVERSITY STUDENTS. Kastamonu Education Journal. 2021; 29(4): 124-133.
Vancouver Çiçek İ. PSYCHOLOGICAL WELL-BEING AND SEPARATION-INDIVIDUATION IN UNIVERSITY STUDENTS. Kastamonu Eğitim Dergisi. 2021; 29(4): 124-133.
IEEE İ. Çiçek , "PSYCHOLOGICAL WELL-BEING AND SEPARATION-INDIVIDUATION IN UNIVERSITY STUDENTS", Kastamonu Eğitim Dergisi, vol. 29, no. 4, pp. 124-133, Nov. 2021, doi:10.24106/kefdergi.780535

10037