Research Article
PDF Mendeley EndNote BibTex Cite

Entropi ve TOPSİS Yöntemleriyle Finansal Performans İle Pay Senedi Getirileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Year 2019, Volume 12, Issue 1, 200 - 213, 15.03.2019

Abstract

Bu çalışmanın amacı, finansal performans ile hisse senedi getirileri arasındaki ilişkiyi analiz etmektir. Çalışma Borsa İstanbul 30 Endeksinde işlem gören firmaların 2014-2017 dönemi yıllık verilerini kapsamaktadır. Analiz sürecinde finansal değişkenlere ilişkin ağırlıkların belirlenmesinde Entropi yöntemi, firmaların finansal performansının belirlenmesinde ise finansal oranlara dayanan TOPSIS sıralama yöntemi kullanılmıştır. Ayrıca, çalışmada finansal performans ile hisse senedi getirileri arasındaki ilişki korelasyon analizi kullanılarak incelenmiştir. Çalışmanın sonuçları, firma finansal performansı ile pay senedi getirilerinin arasında anlamlı bir ilişki olmadığını göstermektedir.

0000-0003-2230-8738

References

 • Afşar, M., & Afşar, A. (2010). Finansal Ekonomi. 1. Baskı, Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Ayçin, E. (2018). BIST Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları Endeksinde (XYORT) Yer Alan İşletmelerin Finansal Performanslarının Entropi ve Gri İlişkisel Analiz Bütünleşik Yaklaşımı İle Değerlendirilmesi. Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 33(2), 595-622.
 • Bakır, M., & Atalık, Ö. (2018). Entropi ve Aras Yöntemleriyle Havayolu İşletmelerinde Hizmet Kalitesinin Değerlendirilmesi. İşletme Araştırmaları Dergisi, 10(1), 617-638.
 • Barros, C. P., & Wanke, P. (2015). An Analysis of African Airlines Efficiency With Two-Stage TOPSIS and Neural Networks. Journal of Air Transport Management, 44-45, 90-102.
 • Behzadian, M., Otaghsara, S. K., Yazdani, M., & Ignatius, J. (2012). A state-of the-art survey of TOPSIS applications. Expert Systems with Applications, 39(17), 13051-13069.
 • Deng, H., Yeh, C. H., & Willis, R. J. (2000). Inter-company comparison using modified TOPSIS with objective weights. Computers & Operations Research, 27(10), 963-973.
 • Ege, İ., & Yaman, S. (2018). TOPSIS ve MOORA Yöntemleri İle Ölçülen Finansal Performansın Pay Getirilerine Etkisi: Bist Çimento-Beton İşletmeleri Üzerine Bir Panel Veri Uygulaması, Al-Farabi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, 2(1), 75-96.
 • Ertuğrul, İ., Karakaşoğlu, N. (2009) Performance eva¬luation of Turkish cement firms with fuzzy analytic hierarchy process and TOPSIS methods. Expert Systems with Applications, 36, 702-715.
 • Güleç Ö.F. ve Özkan A. (2018). Gri İlişkisel Analiz Yöntemi ile Finansal Performansın Değerlendirilmesi: BİST Çimento Şirketleri Üzerine Bir Araştırma. Muhasebe ve Denetime Bakış, 18(54), 77-96.
 • Gürsoy, C.T. (2007). Finansal Yönetim İlkeleri, İstanbul: Doğuş Üniversitesi Yayınları.
 • Hwang C. L. & Yoon, K. (1981). Multiple Attributes Decision Making Methods and Applications, Berlin: Springer.
 • Kayalı ve Aktaş (2018). BİST’te Hisse Senetleri İşlem Gören Otomotiv Sektöründeki Firmaların TOPSIS Yöntemine Göre Performans Değerlemesi ve Analizi, Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8(1), 43-59.
 • Meyliana, M., Hidayanto, A. N., & Budiardjo, E. K. (2015). Evaluation of social media channel preference for student engagement improvement in universities using entropy and TOPSIS method. Journal of Industrial Engineering and Management, 8(5), 1676-1697.
 • Orçun, Ç., & Eren, B. S. (2017). TOPSIS Yöntemi ile Finansal Performans Değerlendirmesi: XUTEK Üzerinde Bir Uygulama. Muhasebe ve Finansman Dergisi, 75,139-154.
 • Ozen, E., Yesildag, E., & Soba, M. (2015). TOPSIS Performance Evaluation Measures and Relation Between Financial Ratios And Stock Returns. Journal of Economics, Finance and Accounting, 2(4), 482-500.
 • Öztürk, E. (2017). Farklı Finansal Raporlardan Elde Edilen Performans Ölçütleri İle Cari Piyasa Değerleri Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi: BIST 50 Şirketleri Üzerine Bir Araştırma. Mali Çözüm Dergisi, 142, 45-62.
 • Ping-fu, L., & Kwai-yee, C. (2016). Relationships Between Stock Returns and Corporate Financial Ratios Based on a Statistical Analysis of Corporate Data from the Hong Kong Stock Market. Public Finance Quarterly, 61(1), 110-123.
 • Sakarya, Ş., & Aytekin, S. (2013). İMKB'de İşlem Gören Mevduat Bankalarının Performansları ile Hisse Senedi Getirileri Arasındaki İlişkinin Ölçülmesi: PROMETHEE Çok Kriterli Karar Verme Yöntemiyle Bir Uygulama. Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi, 5(2), 99-109.
 • Sakarya, Ş., & Yıldırım, H.H. (2016). Borsa İstanbul’da İşlem Gören Enerji Şirketlerinin Finansal Performansları İle Hisse Senedi Getirileri Arasındaki İlişkinin Panel Veri Analizi İle Belirlenmesi. Journal of Economics, Finance and Accounting, 3(1), 71-87.
 • Saygılı, E. E., & Şahin, Y. (2018) Finansal Performans İle Hisse Senedi Yatırımcı Kararları Arasındaki İlişki: Bıst Çimento Sektöründe TOPSIS Uygulaması. Izmir Democracy University Social Sciences Journal, 1(1), 16-45.
 • Shemshadi, A., Shirazi, H., Toreihi, M., & Tarokh, M. J. (2011). A fuzzy VIKOR method for supplier selection based on entropy measure for objective weighting. Expert Systems with Applications, 38(10), 12160-12167.
 • Soysal, M., Kayalı, C.A., & Aktaş, İ. (2017). BİST’te Hisse Senetleri İşlem Gören Çimento Sanayii Sektöründeki Firmaların TOPSİS Yöntemine Göre Performans Değerlemesi ve Analizi. Journal of Current Researches on Business and Economics, 7(2), 437-452.
 • Temizel, F., & Bayçelebi, B. E. (2016). Finansal oranların TOPSIS sıralaması ile yıllık getiriler arasındaki ilişki: tekstil imalatı sektörü üzerine bir uygulama. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 16(2), 159-170.
 • Tütüncü, L., & Uysal, Z. (2018). Testing a Simple Financial Alternative to TOPSIS for Financial Performance Measurement. Muhasebe ve Finansman Dergisi, 78, 249-264.
 • Uygurtürk, H., & Korkmaz, T. (2012). Finansal Performansın TOPSIS Çok Kriterli Karar Verme Yöntemi İle Belirlenmesi: Ana Metal Sanayi Üzerinde Bir Uygulama. Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi İİBF Dergisi, 7(2), 95-115.
 • Ünal, S., & Yüksel, R. (2017). Finansal Performans Ve Hisse Senedi Getirisi İlişkisi: BİST Sürdürülebilirlik Endeksindeki Bankalar Üzerine Bir İnceleme. Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, 13(5), 264-270.
 • Wang, T. C., & Lee, H. D. (2009). Developing a fuzzy TOPSIS approach based on subjective weights and objective weights. Expert systems with applications, 36(5), 8980-8985.
 • Wang, Y. M., & Elhag, T. M. (2006). Fuzzy TOPSIS method based on alpha level sets with an application to bridge risk assessment. Expert Systems with Applications, 31(2), 309-319.
 • Yalcin, N., Bayrakdaroglu, A., & Kahraman, C. (2012). Application of Fuzzy Multi-Criteria Decision Making Methods for Financial Performance Evaluation of Turkish Manufacturing İndustries. Expert Systems with Applications, 39(1), 350-364.
 • Zhu, X., Wang, F., Liang, C., Li, J., & Sun, X. (2012). Quality Credit Evaluation Based on TOPSIS: Evidence From Air-Conditioning Market In China. Procedia Computer Science, 9, 1256-1262.

The Investigation of Association between Financial Performance and Stock Returns by Entropy and TOPSIS Methods

Year 2019, Volume 12, Issue 1, 200 - 213, 15.03.2019

Abstract

The purpose of this study is to analyze the association between financial performance and stock returns. The study covers the annual data of firms traded in the Borsa Istanbul 30 Index for the period 2014-2017. While Entropy method is used to determine the weights of financial variables in the analysis process, TOPSIS ranking method based on financial ratios is employed to determine the financial performance of firms. In addition, the relationship between financial performance and stock returns is investigated using correlation analysis. The results of the study suggest that there is no significant relationship between firm financial performance and stock returns.

References

 • Afşar, M., & Afşar, A. (2010). Finansal Ekonomi. 1. Baskı, Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Ayçin, E. (2018). BIST Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları Endeksinde (XYORT) Yer Alan İşletmelerin Finansal Performanslarının Entropi ve Gri İlişkisel Analiz Bütünleşik Yaklaşımı İle Değerlendirilmesi. Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 33(2), 595-622.
 • Bakır, M., & Atalık, Ö. (2018). Entropi ve Aras Yöntemleriyle Havayolu İşletmelerinde Hizmet Kalitesinin Değerlendirilmesi. İşletme Araştırmaları Dergisi, 10(1), 617-638.
 • Barros, C. P., & Wanke, P. (2015). An Analysis of African Airlines Efficiency With Two-Stage TOPSIS and Neural Networks. Journal of Air Transport Management, 44-45, 90-102.
 • Behzadian, M., Otaghsara, S. K., Yazdani, M., & Ignatius, J. (2012). A state-of the-art survey of TOPSIS applications. Expert Systems with Applications, 39(17), 13051-13069.
 • Deng, H., Yeh, C. H., & Willis, R. J. (2000). Inter-company comparison using modified TOPSIS with objective weights. Computers & Operations Research, 27(10), 963-973.
 • Ege, İ., & Yaman, S. (2018). TOPSIS ve MOORA Yöntemleri İle Ölçülen Finansal Performansın Pay Getirilerine Etkisi: Bist Çimento-Beton İşletmeleri Üzerine Bir Panel Veri Uygulaması, Al-Farabi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, 2(1), 75-96.
 • Ertuğrul, İ., Karakaşoğlu, N. (2009) Performance eva¬luation of Turkish cement firms with fuzzy analytic hierarchy process and TOPSIS methods. Expert Systems with Applications, 36, 702-715.
 • Güleç Ö.F. ve Özkan A. (2018). Gri İlişkisel Analiz Yöntemi ile Finansal Performansın Değerlendirilmesi: BİST Çimento Şirketleri Üzerine Bir Araştırma. Muhasebe ve Denetime Bakış, 18(54), 77-96.
 • Gürsoy, C.T. (2007). Finansal Yönetim İlkeleri, İstanbul: Doğuş Üniversitesi Yayınları.
 • Hwang C. L. & Yoon, K. (1981). Multiple Attributes Decision Making Methods and Applications, Berlin: Springer.
 • Kayalı ve Aktaş (2018). BİST’te Hisse Senetleri İşlem Gören Otomotiv Sektöründeki Firmaların TOPSIS Yöntemine Göre Performans Değerlemesi ve Analizi, Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8(1), 43-59.
 • Meyliana, M., Hidayanto, A. N., & Budiardjo, E. K. (2015). Evaluation of social media channel preference for student engagement improvement in universities using entropy and TOPSIS method. Journal of Industrial Engineering and Management, 8(5), 1676-1697.
 • Orçun, Ç., & Eren, B. S. (2017). TOPSIS Yöntemi ile Finansal Performans Değerlendirmesi: XUTEK Üzerinde Bir Uygulama. Muhasebe ve Finansman Dergisi, 75,139-154.
 • Ozen, E., Yesildag, E., & Soba, M. (2015). TOPSIS Performance Evaluation Measures and Relation Between Financial Ratios And Stock Returns. Journal of Economics, Finance and Accounting, 2(4), 482-500.
 • Öztürk, E. (2017). Farklı Finansal Raporlardan Elde Edilen Performans Ölçütleri İle Cari Piyasa Değerleri Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi: BIST 50 Şirketleri Üzerine Bir Araştırma. Mali Çözüm Dergisi, 142, 45-62.
 • Ping-fu, L., & Kwai-yee, C. (2016). Relationships Between Stock Returns and Corporate Financial Ratios Based on a Statistical Analysis of Corporate Data from the Hong Kong Stock Market. Public Finance Quarterly, 61(1), 110-123.
 • Sakarya, Ş., & Aytekin, S. (2013). İMKB'de İşlem Gören Mevduat Bankalarının Performansları ile Hisse Senedi Getirileri Arasındaki İlişkinin Ölçülmesi: PROMETHEE Çok Kriterli Karar Verme Yöntemiyle Bir Uygulama. Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi, 5(2), 99-109.
 • Sakarya, Ş., & Yıldırım, H.H. (2016). Borsa İstanbul’da İşlem Gören Enerji Şirketlerinin Finansal Performansları İle Hisse Senedi Getirileri Arasındaki İlişkinin Panel Veri Analizi İle Belirlenmesi. Journal of Economics, Finance and Accounting, 3(1), 71-87.
 • Saygılı, E. E., & Şahin, Y. (2018) Finansal Performans İle Hisse Senedi Yatırımcı Kararları Arasındaki İlişki: Bıst Çimento Sektöründe TOPSIS Uygulaması. Izmir Democracy University Social Sciences Journal, 1(1), 16-45.
 • Shemshadi, A., Shirazi, H., Toreihi, M., & Tarokh, M. J. (2011). A fuzzy VIKOR method for supplier selection based on entropy measure for objective weighting. Expert Systems with Applications, 38(10), 12160-12167.
 • Soysal, M., Kayalı, C.A., & Aktaş, İ. (2017). BİST’te Hisse Senetleri İşlem Gören Çimento Sanayii Sektöründeki Firmaların TOPSİS Yöntemine Göre Performans Değerlemesi ve Analizi. Journal of Current Researches on Business and Economics, 7(2), 437-452.
 • Temizel, F., & Bayçelebi, B. E. (2016). Finansal oranların TOPSIS sıralaması ile yıllık getiriler arasındaki ilişki: tekstil imalatı sektörü üzerine bir uygulama. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 16(2), 159-170.
 • Tütüncü, L., & Uysal, Z. (2018). Testing a Simple Financial Alternative to TOPSIS for Financial Performance Measurement. Muhasebe ve Finansman Dergisi, 78, 249-264.
 • Uygurtürk, H., & Korkmaz, T. (2012). Finansal Performansın TOPSIS Çok Kriterli Karar Verme Yöntemi İle Belirlenmesi: Ana Metal Sanayi Üzerinde Bir Uygulama. Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi İİBF Dergisi, 7(2), 95-115.
 • Ünal, S., & Yüksel, R. (2017). Finansal Performans Ve Hisse Senedi Getirisi İlişkisi: BİST Sürdürülebilirlik Endeksindeki Bankalar Üzerine Bir İnceleme. Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, 13(5), 264-270.
 • Wang, T. C., & Lee, H. D. (2009). Developing a fuzzy TOPSIS approach based on subjective weights and objective weights. Expert systems with applications, 36(5), 8980-8985.
 • Wang, Y. M., & Elhag, T. M. (2006). Fuzzy TOPSIS method based on alpha level sets with an application to bridge risk assessment. Expert Systems with Applications, 31(2), 309-319.
 • Yalcin, N., Bayrakdaroglu, A., & Kahraman, C. (2012). Application of Fuzzy Multi-Criteria Decision Making Methods for Financial Performance Evaluation of Turkish Manufacturing İndustries. Expert Systems with Applications, 39(1), 350-364.
 • Zhu, X., Wang, F., Liang, C., Li, J., & Sun, X. (2012). Quality Credit Evaluation Based on TOPSIS: Evidence From Air-Conditioning Market In China. Procedia Computer Science, 9, 1256-1262.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Management
Published Date Spring 2019
Journal Section Research Article
Authors

Özcan IŞIK (Primary Author)
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ, ZARA VEYSEL DURSUN UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU, BANKACILIK VE FİNANS BÖLÜMÜ
0000-0003-2230-8738
Türkiye

Publication Date March 15, 2019
Published in Issue Year 2019, Volume 12, Issue 1

Cite

APA Işık, Ö. (2019). Entropi ve TOPSİS Yöntemleriyle Finansal Performans İle Pay Senedi Getirileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi . Kent Akademisi , 12 (1) , 200-213 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/kent/issue/43742/533417

International Refereed and Indexed Journal of Ubran Culture and Management

Kent Kültürü ve Yönetimi Sosyal Bilimler Uluslararası Hakemli İndeksli Dergi