Year 2020, Volume 13 , Issue 4, Pages 640 - 650 2020-12-31

Why Do We Read Marx in Contemporary Urban Theory?
Çağdaş Kentsel Teorilerde Marx’ı Neden Okuyoruz?

Leman İNCEDERE [1]


In order to make sense of critical urban theories that have an important place in urban studies today, it is undeniable that Karl Marx, whose thoughts were needed to be read again, from the 19th century to the 21st century, whose need to be read again. The attempt to use the idea of Marx, which echo in a wide range from economy to politics, from sociology to philosophy, to take the meaning of the modern world, is among the dominant intellectual movements of the 21st century. As a trend that emerged as a reaction to social inequality and injustice, Marxism continues to take place as a parameter in studies based on critical urban theory. The reconciliation points of Marx neo marxist and modern Marxist theorists and the areas in which they differ are very important. In this study, it is aimed to make an analysis on the basic concepts of Karl Marx in order to make sense of the ground studies, in which the contribution of classical Marxist theory to critical urban theory debates based on neo-Marxist approach can be evaluated.
Günümüzde kent çalışmalarında önemli bir yeri olan eleştirel kent teorilerini anlamlandırabilmek için ilk eserlerini vermeye başladığı 19. yüzyıldan 21. yüzyıla kadar düşünceleri sürekli yeniden okunma ihtiyacı duyulan Karl Marx’ın daha iyi anlaşılmasının gerekliliği yadsınamaz. Ekonomiden siyasete, sosyolojiden felsefeye kadar çok geniş bir alanda yankı bulan Marx’ın fikirlerini çağdaş dünyayı anlamlandırmak için kullanma girişimi, 21. yüzyılın baskın entelektüel akımları içinde yer almaktadır. Toplumsal eşitsizlik ve adaletsizliğe tepki olarak ortaya çıkmış bir akım olan Marksizm özellikle eleştirel kent teorisine dayanan çalışmalarda önemli bir parametre olarak yer almaya devam etmektedir. Marx, modern Marksist ve Neo-Marksist teorisyenlerin fikirlerinin uzlaşı noktaları ve farklılık gösterdikleri alanlar oldukça önemlidir. Bu çalışmada, klasik Marksist geleneğin, Neo-Marksist yaklaşıma dayanan eleştirel kent teorisi tartışmalarına katkısının değerlendirilebileceği zemin çalışmalarını anlamlandırabilmek için Karl Marx’ın temel kavramları üzerinden bir inceleme yapılması amaçlanmıştır.
 • Barnes, J, B. ve Sheppard, E. 2003. Introduction: The Art of Economic Geography, (Editor(s): Eric Sheppard Trevor J. Barnes), A Companion to Economic Geography, içinde (pages 1-8). Wiley Blackwell
 • Becker, J. 1977. Marxian Political Economy. Cambridge University Press: Cambridge, UK
 • Bidet, J. 2008. “A Key to the Critical Companion to Contemporary Marxism”, Critical Companion to Contemporary Marxism kitabı içinde (Edited by Jacques Bidet and Stathis Kouvelakis) Leiden-Boston
 • Brenner, N., Marcuse, P., Mayer, M. 2014. Kar İçin Değil Halk İçin. (Çev. Ali Yağız Şen). Sel Yayıncılık. İstanbul.
 • Castells, M., 1977. The Urban Question: A Marxist Approach. MIT Press: Cambridge.
 • Castree, N. 2013.Valuing The Value of Marx. Capital & Class. vol. 37(3), p: 482-490.
 • Dean, H. ve Melrose, M. 1999. Poverty, Riches and Social Citizenship. Macmillan Press: London.
 • Dorling, D. 2015. Injustice: Why Social Inequality Persists, (2nd Edition) Policy Press: United Kingdom.
 • Dunford, M. 1988. Capital, the State and Regional Development (Studies in Society and Space). Pion Ltd Publisher.
 • Dumenil, G. ve Levy, D. 2008. “Old Theories and New Capitalism: The Actuality of a Marxist Economics” Critical Companion to Contemporary Marxism kitabı içinde (Edited by Bidet, J and Kouvelakis, S.) Leiden – Boston.
 • Fainstein, S. 1996. The Changing World Economy and Urban Restructuring, “Readings in Urban Theory” kitabı içinde (Edited by Fainstein, S. and Campbell, S.) Blackwell: Oxford.
 • Harvey, D. 2002. “Sınıfsal Yapı ve Mekânsal Farklılaşma Kuramı”, (Der. ve Çev. Ayten Alkan ve Bülent Duru) 20. Yüzyıl Kenti kitabı içinde, İmge Yayınevi: Ankara.
 • Harvey, D. 2003. The New Imperialism. Oxford University Press: New York.
 • Harvey, D. 2013. Sosyal Adalet ve Şehir. 4. Baskı (Çev. Mehmet Moralı). Metis Yayınevi: İstanbul.
 • Harvey, D. 2015. Sermayenin Mekânları: Eleştirel Bir Coğrafyaya Doğru. 2. Baskı (Çev. Başak Kıcır ve diğ.) Sel Yayıncılık: İstanbul.
 • Holloway, J. ve Picdotto,S. 1978. “Introduction: Towards a Materialist Theory of the State”. (Edited by John Holloway and Sol Picciotto. E. Arnold) State and Capital A Marxist Debate Kitabı içinde, Publisher: London.
 • Lefebvre, H. 2016b. Mekânın Üretimi. (Çev. Işık Ergüden). 4.Baskı. Sel Yayıncılık: İstanbul
 • Lefebvre, H. 2016a. Şehir Hakkı. (Çev. Işık Ergüde). Sel Yayıncılık: İstanbul.
 • Lefebvre, H. 2017. Kentsel Devrim. 5. Baskı, (Çev. Selim Sezer) Sel yayıncılık: İstanbul.
 • Luxemburg, R. 2013. Rosa Luxemburg Kitabı: Seçme yazıları. (Çev. Tunç Tayanç). Dipnot Yayınları.
 • Marx, K ve Engels, E. 2013. Alman İdeolojisi, (Çev. Tonguç Ok ve Olcay Geridönmez). Evrensel Basım Yayın: İstanbul.
 • Marcuse, P. 2002. The Divided City in History of States and Cities: The Partitioning of Urban Space. Oxford University Press: Oxford.
 • Mark, K. 1979. Ekonomi Politiğin Eleştirisine Katkı (4. Baskı) çeviren sevim belli. Sol Yayınları: Ankara.
 • Martins, M., R. 1982. The Theory of Social Space in the Work Henri Lefebvre. In Forrest, R. (eds.) Urban Political Economy and Social Theory, Aldershot, Gower Publishing.
 • Marx, K. 2008. Grundrisse: Ekonomi Politiğin Eleştirisi İçin Ön Çalışma. (Çev. Sevan Nişanyan). Birikim Yayınları: İstanbul.
 • Marx, K. 2017. Kapital: Ekonomi Politiğin Eleştirisi. Cilt 1., 10. Basım. (Çev. Mehmet Selik ve Nail Satılgan). Yordam Yayıncılık: İstanbul.
 • Marx, K. 1969. “The Eighteenth Brumaire of Louis Bonaparte.” In Karl Marx and Frederick Engels Selected Works Vol. I, 398 – 487. Lawrence and Wishart: London.
 • Massey, D. 1984. Spatial Divisions of Labour: Social Structures and The Geography of Production, Macmillan: Basingstoke.
 • McLellan, D. 2017. Hayalet Karl Marx: Seçme Yazılar. Ayrıntı Yayınevi: İstanbul.
 • Musterd, S. ve Ostendorf, W., 1998, Urban Segregation and The Welfare State: Inequality and Exclusion in Western Cities. London: Routledge.
 • Peet, R. ve Hartwick, E. 2015. Theories of Development: Contentions, Alternatives. (Third edt.) Guilford Press: London.
 • Poulantzas, N. 1969. The Problem of The Capitalist State. New Left Review. vol. 58. p: 67-78
 • Rousseau, J. J. (1995). İnsanlar Arasındaki Eşitsizliğin Kaynağı ve Temelleri Üzerine Konuşma içinde, (Çev. Rasih Nuri İleri) İstanbul: Say Yay.
 • Sewell, W. H. 1985. “Ideologies and Social Revolutions: Reflections on the French Case.” The Journal of Modern History 57 (1) (March 1): 57–85.
 • Skocpol, T. 1979. States and Social Revolutions: a Comparative Analysis of France, Russia, and China. Cambridge University Press: Cambridge
 • Smith, N. 2017. Eşitsiz Gelişim: Doğa, Sermaye ve Mekânın Üretimi. (Çev. Esin Soğancılar) Sel Yayıncılık: İstanbul.
 • Soja E. 2017. Postmodern Coğrafyalar: Eleştirel Toplumsal Teoride Mekânın Yeniden İleri Sürülmesi. (Çev. Yunus Çetin). Sel Yayıncılık: İstanbul.
 • Soja, E., 2010. Seeking Spatial Justice. University of Minnesota Press: United States.
 • Tan, E. 1981. Toplumbilimlerine Giriş Temel Kavramlar. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Yayınları. No:97. Sevinç Matbaası: Ankara.
 • Wolff, J. 2002. Why read Marx today? Oxford University Press: London.
Primary Language tr
Subjects Social Sciences, Interdisciplinary
Published Date Winter
Journal Section Research Article
Authors

Orcid: 0000-0002-4578-1758
Author: Leman İNCEDERE (Primary Author)
Institution: Manisa Celal Bayar Üniversitesi
Country: Turkey


Dates

Publication Date : December 31, 2020

APA İncedere, L . (2020). Çağdaş Kentsel Teorilerde Marx’ı Neden Okuyoruz? . Kent Akademisi , 13 (4) , 640-650 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/kent/issue/57293/735255