Year 2020, Volume 13 , Issue 4, Pages 599 - 608 2020-12-31

Optimization of Lighting Equipments in Çanakkale Public Garden in terms of Energy Efficiency
Çanakkale Halk Bahçesi’ndeki Aydınlatma Donatılarının Enerji Verimliliği Açısından Optimizasyonu

Alper SAĞLIK [1] , Neşe BAYTAN [2] , Mehmet İ̇̇lkan BAYRAK [3] , Merve TEMİZ [4] , Abdullah KELKİT [5]


In urban areas where construction is intense, people need green spaces where they can interact with nature and spend quality time in daily life. It is important to provide night use as well as daytime use of the parks, which make up the majority of urban green spaces. Night use of parks is only possible with correct and qualified lighting system solutions. The aim of this research is to evaluate the energy consumption of the Public Garden's lighting equipment in the city center of Çanakkale and to make suggestions for future improvements in order to make it ecologically and economically efficient. Within the scope of the research, projects and technical information were obtained from the authorities. In line with this information, the field study was conducted and the status of the existing lighting equipment was evaluated. As a result of the evaluations, the daily energy consumption and cost of the existing system were determined. Then, a new working system is proposed, in which today's technological systems are used and foreseen to provide ecological and economic benefits. With the proposed new system, it has been concluded that the current daily energy consumption and cost can be reduced by 4 times and the amortization period of the application is approximately 135 days.
Yapılaşmanın yoğun olarak görüldüğü kentsel alanlarda insanların, günlük yaşam içinde doğa ile etkileşim kurabildikleri ve kaliteli zaman geçirebildikleri yeşil alanlara ihtiyaçları bulunmaktadır. Kentsel yeşil alanların büyük bir kısmını oluşturan parkların gündüz kullanımlarının yanı sıra gece kullanımlarının da sağlanması önemlidir. Parkların gece kullanımları ise ancak doğru ve nitelikli aydınlatma sistemi çözümleri ile mümkündür. Bu araştırmanın amacı, Çanakkale kent merkezinde yer alan Halk Bahçesi’ndeki aydınlatma donatılarının mevcut durumlarının enerji sarfiyatının değerlendirilmesi, ekolojik ve ekonomik açıdan daha verimli hale getirilmesi için gelecekte yapılacak iyileştirme çalışmalarına öneriler getirilmesidir. Araştırma kapsamında öncelikle yetkililerden projeler ve teknik bilgiler elde edilmiştir. Bu bilgiler doğrultusunda, alan çalışması yapılarak mevcut aydınlatma donatılarının durumu değerlendirilmiştir. Değerlendirmeler sonucunda, mevcut sistemin günlük enerji tüketimi ve maliyeti tespit edilmiştir. Ardından günümüz teknolojik sistemlerinin kullanıldığı, ekolojik ve ekonomik faydalar sağlanacağı öngörülen yeni bir çalışma sistemi önerilmiştir. Önerilen yeni sistem ile mevcut günlük enerji tüketiminin ve maliyetinin 4 kat oranında düşürülebileceği ve uygulamanın amorti süresinin yaklaşık 135 gün olduğu sonucuna varılmıştır.
 • ALPER TURGUT, H. ve YILMAZ, S. (2010). Peyzaj Mimarlığında Yapay Aydınlatma ve Estetik Kaygılar. Sanat Dergisi, 9:46-56.
 • ÇANAKKALE BELEDİYESİ (2020a). Kent Haritası. https://www.canakkale.bel.tr/file/288/EabvHArI1MJdDIlrRUVXT20fJKkNyclE.pdf (Erişim Tarihi: 09.06.2020).
 • ÇANAKKALE BELEDİYESİ (2020b). Çanakkale Kent Rehberi. https://www.canakkale.bel.tr/file/136/O9p.pdf, (Erişim Tarihi: 30.04.2020).
 • ELLIS, D. and SCHWARTZ, R. (2016). The Roles of an Urban Parks System. https://www.worldurbanparks.org/images/Documents/The-Roles-of-an-Urban-Parks-System.pdf (Erişim Tarihi: 30.04.2020).
 • ERDURAN, F. ve KABAŞ, S. (2010). Parklarda Ekolojik Koşullarla Dengeli, İşlevsel ve Estetik Bitkilendirme İlkelerinin Çanakkale Halk Bahçesi Örneğinde İrdelenmesi. Ekoloji Dergisi, 19(74):190-199.
 • ERTEN, İ. (2007). Çanakkale’nin Gelişme Alanlarında Ekolojik Yaklaşımlar. Ekolojik Mimarlık ve Planlama Ulusal Sempozyumu. 27-28 Nisan 2007, Antalya, Türkiye.
 • GENÇOĞLU, M.T. ve ÖZBAY, E. (2007). Aydınlatmada Enerji Verimliliği ve Yöntemleri. XII. Elektrik, Elektronik, Bilgisayar, Biyomedikal Mühendisliği Ulusal Kongresi, Kasım 2007, Eskişehir, Türkiye.
 • IRVINE, K.N., FULLER, R.A., DEVINE-WRIGHT, P., TRATALOS, J., PAYNE, S.R., WARREN, P.H., LOMAS, K.J. and GASTON, K.J. (2009). Ecological and Psychological Value of Urban Green Space. M. Jenks, C. Jones (Ed.), Dimensions of the Sustainable City. Dordrecht: Springer Science+Business Media.
 • KARAKÜÇÜK, S. (2014). Rekreasyon: Boş Zamanları Değerlendirme, 328s.
 • GENEL AYDINLATMA YÖNTEMİ (2013). T.C. Resmi Gazete Sayı (28720, 27 Temmuz 2013).
 • PERÇİN, M.H. (2020). Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Peyzaj Konstrüksiyonu 2 Ders Notları. https://acikders.ankara.edu.tr/course/view.php?id=3373 (Erişim Tarihi: 01.05.2020).
 • SAĞLIK, A. ve KELKİT, A. (2014). Çanakkale Kent Halkının Rekreasyonel Eğilim ve Taleplerinin Belirlenmesi. ÇOMÜ Ziraat Fakültesi Dergisi, 2(1):27-36.
 • SAĞLIK, A., SAĞLIK, E., KELKİT, A. (2014). Kentsel Donatı Elemanlarının Peyzaj Mimarlığı Açısından İrdelenmesi: Çanakkale Kent Merkezi Örneği. 1. Uluslararası Kentsel Planlama-Mimarlık-Tasarım Kongresi, 08-11 Mayıs 2014, Kocaeli, Türkiye.
 • SERİN, C. (2010). Kentsel Park Alanlarında Optimum Aydınlatma Tekniği: Taksim Gezi Parkı Örneği, Yüksek Lisans Tezi, Bahçeşehir Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • TÜİK (2020). Türkiye İstatistik Kurumu Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi.
Primary Language tr
Subjects Architecture
Published Date Winter
Journal Section Research Article
Authors

Orcid: 0000-0003-1156-1201
Author: Alper SAĞLIK (Primary Author)
Institution: ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ, MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0003-1491-1027
Author: Neşe BAYTAN
Institution: ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ, FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, PEYZAJ MİMARLIĞI (DR)
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-5726-6235
Author: Mehmet İ̇̇lkan BAYRAK
Institution: ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ, MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ, PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-6662-4399
Author: Merve TEMİZ
Institution: ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ, MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ, PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-5364-6425
Author: Abdullah KELKİT
Institution: ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ, MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ, PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : December 31, 2020

APA Sağlık, A , Baytan, N , Bayrak, M , Temi̇z, M , Kelki̇t, A . (2020). Çanakkale Halk Bahçesi’ndeki Aydınlatma Donatılarının Enerji Verimliliği Açısından Optimizasyonu . Kent Akademisi , 13 (4) , 599-608 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/kent/issue/57293/754469