Research Article
PDF EndNote BibTex RIS Cite

Evaluation of Election Manifestos in Terms of Social Policy: Comparison of Center-Local

Year 2023, Volume: 16 Issue: 1, 496 - 517, 20.03.2023
https://doi.org/10.35674/kent.1213990

Abstract

Election manifestos were evaluated in terms of local social policy in the study. The aim of the research is to analyze the election manifestos of CHP Headquarters and CHP Istanbul Metropolitan Municipality Mayoral Candidate in the local elections held on March 31, 2019, in terms of social policy. Descriptive content analysis was performed using the MAXQDA 20 program in the research. Social policy precaution may vary according to social problems in the social structure. From this point the similarity status of the local election manifesto with the election manifesto announced by the headquarters of the same party has been evaluated. It is seen that there is a similarity in the central-local election manifestos in terms of disabled, women, elderly and unemployed, environment, transportation and traffic. However, it can be stated that there are differences in the election manifestos on issues related to immigrants, poverty and urban transformation.

References

 • Altan, Cemal (2005).” Genel Seçimler-Yerel Seçimler İlişkisi (1983-2004)”. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi. Cilt: 4, Sayı: 12, 174-190.
 • Atmış, E. ve H.B. Günsen (2011). “2011 Genel Seçimlerinde Siyasi Partiler ve Ormancılık İlişkileri”. Kastamonu University Journal of Forestry Faculty. 11 (2), 191-204.
 • Aydın, Murat (2008). Sosyal Politika ve Yerel Yönetimler. İstanbul: Yedirenk Yayınları.
 • Bozkır Serdar, Aysun (2016). “Sosyal Politika Kavramı, Tarihsel Gelişimi ve Türkiye’de Sosyal Politika”. içinde (Editör: Aysen Tokol ve Yusuf Alper). Sosyal Politika (7. Baskı), Bursa: Dora Yayınları, ss. 1-6.
 • Craw, Michael (2010). “Deciding to Provide: Local Decisions on Providing Social Welfare”. American Journal of Political Science. Cilt: 54, Sayı: 4, 906-920.
 • Ersöz, Halis Yunus (2011). Sosyal Politikada Yerelleşme. İstanbul: İTO Yayınları.
 • Haspolat, E. (2015). “Kadın, Anne, Yurttaş’ Ana Akım Siyasal Partilerin Seçim Bildirgelerinde Kadın Algısı: 1 Kasım 2015 Genel Seçimleri Örneği”. Toplum ve Demokrasi Dergisi. 9 (19), 73-107.
 • Hatipoğlu, E., ve B. Luetgert (2013). “Türk Siyasi Partileri, Seçim Bildirgeleri ve Ortadoğu”, Middle Eastern Analysis/Ortadogu Analiz. 5 (50), 41-54.
 • Huckfeldt, Robert ve John Sprague (1995). Citizens, Politics, and Social Communication, New York: Cambridge University Press.
 • Kesgin, Bedrettin (2014). “Engellilere Yönelik Yerel Sosyal Politikalar”, Çağdaş Yerel Yönetimler, Cilt: 23, Sayı: 4, 1-15.
 • Koray, Meryem (2005). Sosyal Politika. (2. Baskı), Ankara: İmge Kitabevi.
 • Korkmaz, F. (2018). “Siyasi Partilerin 2018 Cumhurbaşkanlığı Seçimi ve Genel Seçimler Bildirgelerinde Eğitime Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi”. Çağdaş Yönetim Bilimleri Dergisi. 5 (3), 297-315.
 • Kurnaz, Z. (2016). Türkiye’de Siyasal Korku ve Akademik Hayatın İnşası. Hacettepe Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. Yayımlanmamış Doktora Tezi.
 • Kutsar, Dagmar ve Marjo Kuronen (2015). “Local Welfare Policy Making in European Cities”, Social Indicators Research Series. Cilt: 59, Springer Internayional Publishing,
 • Panagopoulos, Costas (2009). Politicking Online: The Transformation of Election Campaign Communications. New Jersey: Rutgers University Press.
 • Polat, C., M. Akkaya ve K. Binici (2016). “1 Kasım 2015 Genel Seçimleri Parti Bildirgelerinde Eğitim, Kütüphane ve Bilgi Temaları”. Çankırı Karatekin Üniversitesi Karatekin Edebiyat Fakültesi Dergisi. 4 (1), 1-20.
 • Polat, C., M.A. Akkaya ve K. (2015). “07 Haziran 2015 Türkiye Genel Seçimleri Parti Bildirgelerinde Bilgi ve Belge Yönetimi ve Kütüphanecilik”. Türk Kütüphaneciliği, 29 (2), 296-308.
 • Polat, Veli (2014). “Seçim Bildirgelerinde Türkiye Gerçekleri”. (Editör: Metin Işık), Medyada Yeni Yaklaşımlar. Konya: Eğitim Kitabevi Yayınları, s. 201-214.
 • Seyyar, Ali ve Oral Demir (2008). Katılımcılık ve Kalkınma Ekseninde Yerel Sosyal Politikalar. İstanbul: KAM Yayınları.
 • Sezer, Özcan ve Tarık Vural (2010). “Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Devletin Değişen Rolü ve Merkezi Yönetim ile Yerel Yönetimler Arasında Yetki ve Görev Paylaşımı”. Maliye Dergisi, Sayı: 159.
 • Stevens, John M. ve Robert P. McGowan (1983). “Financial İndicators and Trends for Local Governments: A State-Based Policy Perspective”. Policy Studies Review, Cilt: 2, Sayı: 3. 407-416.
 • Talas, Cahit (1992). Türkiye’nin Açıklamalı Sosyal Politika Tarihi. Ankara: Bilgi Yayınevi.
 • Terkan, B. (2010). “Siyasi Partilerin Kadına İlişkin Söylem ve Politikaları (AKP ve CHP Örneği)”. Selçuk İletişim. 6 (2), 115-136.
 • Tiyek, R. (2015). “Sosyal Politika Kapsamında Seçim Bildirgelerinin Değerlendirilmesi”. Hak İş Uluslararası Emek ve Toplum Dergisi. 4(9), 36-63.
 • Toprak, Düriye ve Ceyda Şataf (2009). “Türkiye’de Yerel Yönetimler Reformu Çerçevesinde Sosyal Belediyecilik Yaklaşımı”, Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi, Cilt: 1, Sayı: 1, 11-24.
 • Uygun, A.G. (2021). “Uluslararası Göçün Seçim Bildirgelerindeki Yeri: 24 Haziran 2018 Genel Seçimine İlişkin Bir Değerlendirme”. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 23 (4), 207-230.
 • Yetkiner, Beyler (2016). “2004 ve 2009 Yıllarında Yapılan Yerel Seçimler Üzerine Bir İnceleme”. İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi. Cilt: 1, Sayı: 1, 152-167.
 • Berkün, Sanem (2017). “Türkiye’de Sosyal Belediyecilik Anlayışı”. e-Şarkiyat İlmi Araştırmalar Dergisi. Cilt: 9, Sayı: 2, 582-598.
 • Pektaş, Ethem Kadri (2010). “Türkiye’de Sosyal Belediyecilik Uygulamaları ve Temel Sorunlar”. Akademik İncelemeler Dergisi. Cilt: 10, Sayı: 1, 4-22.
 • Zengin, Eyüp; Mustafa Başkurt ve Muharrem Es (2014). “Yerel Yönetimler ve Yerel Kalkınma”. Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi. Cilt: 3, Sayı: 2, 95-124.
 • Yüksel, Fatih (2007). “Sosyal Devletin Dönüşüm Sürecinde Yerel Yönetimlerin Yeni İşlevleri”. Ankara Üniversitesi SBF Dergisi. Cilt: 62, Sayı: 1, 279-298.

Seçim Bildirgelerinin Sosyal Politika Açısından Değerlendirilmesi: Merkez-Yerel Karşılaştırması

Year 2023, Volume: 16 Issue: 1, 496 - 517, 20.03.2023
https://doi.org/10.35674/kent.1213990

Abstract

Çalışmada seçim bildirgeleri yerel sosyal politika açısından değerlendirilmiştir. 31 Mart 2019 tarihinde gerçekleştirilen yerel seçimlerde CHP Genel Merkezi ile CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayının seçim bildirgelerinin sosyal politika açısından analiz edilmesi araştırmanın amacını oluşturmaktadır. Araştırmada MAXQDA 20 programı kullanılarak betimsel içerik analizi yapılmıştır. Sosyal politika tedbirleri toplumsal yapıdaki sosyal sorunlara göre değişiklik gösterebilmektedir. Bu açıdan yerel seçim bildirgesinin aynı partinin genel merkezi tarafından açıklanan seçim bildirgesi ile benzerlik durumu değerlendirilmiştir. Engelliler, kadınlar, yaşlılar ve işsizler, çevre, ulaşım ve trafik açısından merkez-yerel seçim bildirgelerinde benzerlik olduğu görülmektedir. Bununla birlikte göçmenler, yoksulluk ve kentsel dönüşüm ile ilgili konularda seçim bildirgelerinde farklılık olduğu ifade edilebilir.

References

 • Altan, Cemal (2005).” Genel Seçimler-Yerel Seçimler İlişkisi (1983-2004)”. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi. Cilt: 4, Sayı: 12, 174-190.
 • Atmış, E. ve H.B. Günsen (2011). “2011 Genel Seçimlerinde Siyasi Partiler ve Ormancılık İlişkileri”. Kastamonu University Journal of Forestry Faculty. 11 (2), 191-204.
 • Aydın, Murat (2008). Sosyal Politika ve Yerel Yönetimler. İstanbul: Yedirenk Yayınları.
 • Bozkır Serdar, Aysun (2016). “Sosyal Politika Kavramı, Tarihsel Gelişimi ve Türkiye’de Sosyal Politika”. içinde (Editör: Aysen Tokol ve Yusuf Alper). Sosyal Politika (7. Baskı), Bursa: Dora Yayınları, ss. 1-6.
 • Craw, Michael (2010). “Deciding to Provide: Local Decisions on Providing Social Welfare”. American Journal of Political Science. Cilt: 54, Sayı: 4, 906-920.
 • Ersöz, Halis Yunus (2011). Sosyal Politikada Yerelleşme. İstanbul: İTO Yayınları.
 • Haspolat, E. (2015). “Kadın, Anne, Yurttaş’ Ana Akım Siyasal Partilerin Seçim Bildirgelerinde Kadın Algısı: 1 Kasım 2015 Genel Seçimleri Örneği”. Toplum ve Demokrasi Dergisi. 9 (19), 73-107.
 • Hatipoğlu, E., ve B. Luetgert (2013). “Türk Siyasi Partileri, Seçim Bildirgeleri ve Ortadoğu”, Middle Eastern Analysis/Ortadogu Analiz. 5 (50), 41-54.
 • Huckfeldt, Robert ve John Sprague (1995). Citizens, Politics, and Social Communication, New York: Cambridge University Press.
 • Kesgin, Bedrettin (2014). “Engellilere Yönelik Yerel Sosyal Politikalar”, Çağdaş Yerel Yönetimler, Cilt: 23, Sayı: 4, 1-15.
 • Koray, Meryem (2005). Sosyal Politika. (2. Baskı), Ankara: İmge Kitabevi.
 • Korkmaz, F. (2018). “Siyasi Partilerin 2018 Cumhurbaşkanlığı Seçimi ve Genel Seçimler Bildirgelerinde Eğitime Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi”. Çağdaş Yönetim Bilimleri Dergisi. 5 (3), 297-315.
 • Kurnaz, Z. (2016). Türkiye’de Siyasal Korku ve Akademik Hayatın İnşası. Hacettepe Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. Yayımlanmamış Doktora Tezi.
 • Kutsar, Dagmar ve Marjo Kuronen (2015). “Local Welfare Policy Making in European Cities”, Social Indicators Research Series. Cilt: 59, Springer Internayional Publishing,
 • Panagopoulos, Costas (2009). Politicking Online: The Transformation of Election Campaign Communications. New Jersey: Rutgers University Press.
 • Polat, C., M. Akkaya ve K. Binici (2016). “1 Kasım 2015 Genel Seçimleri Parti Bildirgelerinde Eğitim, Kütüphane ve Bilgi Temaları”. Çankırı Karatekin Üniversitesi Karatekin Edebiyat Fakültesi Dergisi. 4 (1), 1-20.
 • Polat, C., M.A. Akkaya ve K. (2015). “07 Haziran 2015 Türkiye Genel Seçimleri Parti Bildirgelerinde Bilgi ve Belge Yönetimi ve Kütüphanecilik”. Türk Kütüphaneciliği, 29 (2), 296-308.
 • Polat, Veli (2014). “Seçim Bildirgelerinde Türkiye Gerçekleri”. (Editör: Metin Işık), Medyada Yeni Yaklaşımlar. Konya: Eğitim Kitabevi Yayınları, s. 201-214.
 • Seyyar, Ali ve Oral Demir (2008). Katılımcılık ve Kalkınma Ekseninde Yerel Sosyal Politikalar. İstanbul: KAM Yayınları.
 • Sezer, Özcan ve Tarık Vural (2010). “Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Devletin Değişen Rolü ve Merkezi Yönetim ile Yerel Yönetimler Arasında Yetki ve Görev Paylaşımı”. Maliye Dergisi, Sayı: 159.
 • Stevens, John M. ve Robert P. McGowan (1983). “Financial İndicators and Trends for Local Governments: A State-Based Policy Perspective”. Policy Studies Review, Cilt: 2, Sayı: 3. 407-416.
 • Talas, Cahit (1992). Türkiye’nin Açıklamalı Sosyal Politika Tarihi. Ankara: Bilgi Yayınevi.
 • Terkan, B. (2010). “Siyasi Partilerin Kadına İlişkin Söylem ve Politikaları (AKP ve CHP Örneği)”. Selçuk İletişim. 6 (2), 115-136.
 • Tiyek, R. (2015). “Sosyal Politika Kapsamında Seçim Bildirgelerinin Değerlendirilmesi”. Hak İş Uluslararası Emek ve Toplum Dergisi. 4(9), 36-63.
 • Toprak, Düriye ve Ceyda Şataf (2009). “Türkiye’de Yerel Yönetimler Reformu Çerçevesinde Sosyal Belediyecilik Yaklaşımı”, Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi, Cilt: 1, Sayı: 1, 11-24.
 • Uygun, A.G. (2021). “Uluslararası Göçün Seçim Bildirgelerindeki Yeri: 24 Haziran 2018 Genel Seçimine İlişkin Bir Değerlendirme”. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 23 (4), 207-230.
 • Yetkiner, Beyler (2016). “2004 ve 2009 Yıllarında Yapılan Yerel Seçimler Üzerine Bir İnceleme”. İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi. Cilt: 1, Sayı: 1, 152-167.
 • Berkün, Sanem (2017). “Türkiye’de Sosyal Belediyecilik Anlayışı”. e-Şarkiyat İlmi Araştırmalar Dergisi. Cilt: 9, Sayı: 2, 582-598.
 • Pektaş, Ethem Kadri (2010). “Türkiye’de Sosyal Belediyecilik Uygulamaları ve Temel Sorunlar”. Akademik İncelemeler Dergisi. Cilt: 10, Sayı: 1, 4-22.
 • Zengin, Eyüp; Mustafa Başkurt ve Muharrem Es (2014). “Yerel Yönetimler ve Yerel Kalkınma”. Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi. Cilt: 3, Sayı: 2, 95-124.
 • Yüksel, Fatih (2007). “Sosyal Devletin Dönüşüm Sürecinde Yerel Yönetimlerin Yeni İşlevleri”. Ankara Üniversitesi SBF Dergisi. Cilt: 62, Sayı: 1, 279-298.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Urban Policy
Journal Section All Articles
Authors

Ramazan TİYEK
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-3442-3517
Türkiye

Early Pub Date March 16, 2023
Publication Date March 20, 2023
Submission Date December 3, 2022
Acceptance Date March 15, 2023
Published in Issue Year 2023 Volume: 16 Issue: 1

Cite

APA Tiyek, R. (2023). Seçim Bildirgelerinin Sosyal Politika Açısından Değerlendirilmesi: Merkez-Yerel Karşılaştırması . Kent Akademisi , 16 (1) , 496-517 . DOI: 10.35674/kent.1213990

International Refereed and Indexed Journal of Urban Culture and Management

Kent Kültürü ve Yönetimi Uluslararası Hakemli İndeksli Dergi