Year 2017, Volume 9 , Issue 17, Pages 167 - 182 2017-11-27

DEMOGRAFİK ÖZELLİKLER KAPSAMINDA ÇALIŞANLARIN ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK VE ÖRGÜTSEL KİMLİK ALGILARI: BİR ALAN ARAŞTIRMASI

İsmail BAKAN [1] , Burcu ERŞAHAN [2] , Tuba BÜYÜKBEŞE [3] , İbrahim KAYA [4]


Bu araştırmanın amacı, çalışanların örgütsel vatandaşlık ve örgütsel kimlik algılarının demografik özelliklere göre farklılık gösterip göstermediğini araştırmaktır. Bu amaçla, Kahramanmaraş’ta hizmet, imalat, satış pazarlama gibi sektörlerde faaliyet gösteren 416 işletme çalışanı üzerinde anket uygulanmıştır. Çalışanların örgütsel vatandaşlık ve örgütsel kimlik algılarının demografik özelliklerine göre farklılıklarını belirleyebilmek amacıyla t testinden, ve tek yönlü varyans analizinden (ANOVA ve TUKEY HSD) yararlanılmıştır. Araştırma sonucunda, örgütsel vatandaşlık ve örgütsel kimlik algılarında çalışanların demografik özelliklerine bağlı olarak anlamlı farklılıklar oluştuğu belirlenmiştir.

Örgütsel Vatandaşlık, Demografik Özellikler, Örgütsel Kimlik
 • AKATAY, A.. (2009). Çalışanların Örgütsel Kimlik Algılarının Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Üzerine Etkisi, SÜ. İ..İ.B.F Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi,Sayı:16, ss.300-315.
 • AKGÜL, S.. (2012). İlköğretim Okulu Öğretmenlerinin Örgütsel Kimlik Algıları ile Örgütsel Bağlılıkları Arasındaki İlişki, Yüksek Lisans Tezi, Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sakarya.
 • ARGON, T. ve ERTÜRK, R.. (2013). İlköğretim Okulu Öğretmenlerinin İçsel Motivasyonları ve Örgütsel Kimliğe Yönelik Algıları, Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 19(2), 159-179.
 • AYDEMİR, S. Ve KORKMAZ, O. (2015). Örgütsel Sessizlik ve Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Arasındaki İlişkinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma, Yönetim ve Ekonomileri Araştırma Dergisi, 13 (2), Ss.140-165
 • BAKAN, İ., BÜYÜKBEŞE, T. ve BEDESTENCİ, Ç., 2004. Örgüt Sırlarının Çözümünde Örgüt Kültürü, Aktüel Kitabevi, İstanbul, 249s.
 • BERBAOUI, K., SILIMANI, I., ve SADEK, Z., (2015). The Relationship between Demographic Characteristics and Organizational Citizenship Behavior in the National Company for Distribution of Electricity and Gas, Vol:2 No:6 pp: 8-11
 • ÇETİN, Ö.M.. (2004). Dönüşümcü Liderlik Bağlamında Örgütsel Vatandaşlık ve Örgütsel Adalet, Nobel Yayınları, Ankara, 175s.
 • ÇETİNKAYA, M. ve ÇİMENCİ, S.. (2014). Örgütsel adalet algısının örgütsel vatandaşlık davranışı üzerindeki etkisi ve örgütsel özdeşleşmenin aracılık rolü: Yapısal eşitlik modeli çalışması, Yönetim Bilimleri Dergisi, 12(23): 237-278.
 • ÇOBANOĞLU, K.F.. (2008). İlköğretim Okullarında Örgütsel Kimlik ve Örgütsel Etkinlik (Denizli İli Örneği), Doktora Tezi, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • DEMİRCİ, M. K.. (2008). İşletmelerde Örgütsel Vatandaşlık Davranışı, Gazi Kitabevi, Ankara 84s.
 • DERİN, N. Ve DEMİREL, E.T. (2010).Kurum İmajının Kurum Kimliği Açısından Açıklanabilirliği, İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Örneği, Hacettepe Üniversitesi Sağlık İdareleri Dergisi, 13(2), ss.156-192.
 • VAN DİCK, R., WAGNER, U., STELLMACHER, J., & CHRİST, O. (2004). The utility of a broader conceptualization of organizational identification: Which aspects really matter? Journal of Organizational and Occupational Psychology, 77, 171–191.
 • VAN DİCK,R., KNİPPENBERG, D.V., KERSCHREİTER, R., HERTEL, G., WİESEKE, J., (2008), “Interactive effects of work group and organizational identification on job satisfaction and extra-role behavior”, Journal of Vocational Behavior 72 , 388–399.
 • DUMAN, Ş.A., PAŞAMEHMETOĞLU, A. ve Poyraz, A.B., 2013. Örgütsel Kimlik Algısı, Örgütsel Bağlılık ve Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Arasındaki İlişkinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma, JOBEPS Vol:2 No:4 ss.75-89.
 • GÜRBÜZ,S.. (2006). Örgütsel Vatandaşlık Davranışı ile Duygusal Bağlılık Arasındaki İlişkilerin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma, Ekonomi ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 3(1), 48-75.
 • KALAYCI, Ş. vd. SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri. Ankara: Asil Yayın Dağıtım. 2005.
 • KARABEY, N.C. (2005). Örgütsel Özdeşleşme, Örgütsel İmaj ve Örgütsel Vatandaşlık Davranışı İlişkisi: Bir Uygulama, Yüksek Lisans Tezi, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzurum.
 • NADİRİ, H., ve TANOVA, C., (2010), “An investigation of the role of justice in turnoverintentions, job satisfaction, and organizational citizenship behavior in hospitality in dustry”, International Journal of Hospitality Management 29, 33–41
 • ORGAN, D., KONOVSKY, M., 1989. Cognitive versus affective determinants of organizational citizenship behavior. Journal of Applied Psychology 74, 157–164.
 • ÖCEL, H.. (2013). Örgüt Kimliğinin Gücü, Algılanan Prestij ve Kişi Örgüt Uyumu ile Bağlamsal Performans Arasındaki İlişkiler: Örgütsel Bağlılığın Aracı Rolü, Türk Psikoloji Dergisi, 28(71), 37-53.
 • ÖZYER, K., ORHAN, U., ve DÖNMEZ ORHAN, D. (2012). Demografik Özelliklerin Örgütsel Vatandaşlık Davranışının Alt Boyutları İle İlişkisi: Bankacılık Sektöründe Bir Uygulama, Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 27(1), ss. 181-204.
 • SERİNKAN, C. ve ERDİŞ, Y. (2014) Dönüşümcü Liderlik Bağlamında Örgütsel Vatandaşlık ve Örgütsel Adalet, Nobel Yayıncılık , Ankara 237s.
 • SÖKMEN, A. ve BOYLU, Y.. (2011). Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Cinsiyete Göre Farklılık Gösterir mi? Otel İşletmeleri Açısından Bir Değerlendirme, Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 10(1), ss.147-163.
 • TERZİ, A.R. (2011). Denetim Odağı ve Örgütsel Örgütsel Vatandaşlık Davranışı İlişkisi: Üniversite Öğrencileri Üzerinde Bir Araştırma, Eğitim ve Bilim, Cilt: 36, Sayı: 162, Ss.1-13.
 • TOKGÖZ, E. ve SEYMEN A, O. (2013). Örgütsel Güven Örgütsel Özdeşleşme Örgütsel Vatandaşlık Davranışları Arasındaki İlişki: Bir Devlet Hastanesinde Araştırma, Balıkesir Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Öneri Dergisi, 10(39), ss.61-76
 • TUTAR, H., 2014 . Örgütsel Psikoloji, Detay Yayıncılık, Ankara, 392s.
 • TÜZÜN, İ. K. (2006). Örgütsel Güven, Örgütsel Kimlik ve Örgütsel Özdeşleşme İlişkisi, Uygulamalı Bir Çalışma, Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • UĞURLU, C.T., ve ARSLAN, C. (2015). Öğretmenlerin Örgütsel Kimlik ve Okula Güven Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi, İlöğretim Online, 14(1), ss. 72-85.
 • ULU, S., (2011). Örgütsel Hizmet Odaklılık Ve Algılanan Dışsal Prestijin Bağlamsal Performans Üzerindeki Etkisi: Konaklama İşletmelerinde Bir Uygulama, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, Kayseri.
 • WANXIAN, Li ve WAN Weıweu., (2007). A Demographic Studyon Citizenship Behavior as in-role Orientation, Personality and Individual Differences, 42, ss.225–234.
 • YEŞİLTAŞ, M. ve KELEŞ, Y., (2009). İşgörenlerin Eğitim Düzeyleri ve Örgütsel Vatandaşlık Davranışları Arasındaki İlişkinin İncelenmesine Yönelik Bir Araştırma, Gazi Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Dergisi , 11(2) Ss. 17-40
 • YEŞİLTAŞ, M. ve KELEŞ, Y., (2010). Otel İşletmesi İş görenlerinin Örgütsel Vatandaşlık Davranışlarının Demografik Özelliklerine Göre Karşılaştırılması, Erciyes Üniversitesi, İ.İ.B.F. Dergisi, Sayı:36, ss: 113-132
Subjects Social
Journal Section RESEARCH PAPERS
Authors

Author: İsmail BAKAN
Institution: Kahramanmaraş Sürçü İmam Üniversitesi
Country: Turkey


Author: Burcu ERŞAHAN
Institution: Kahramanmaraş Sürçü İmam Üniversitesi
Country: Turkey


Author: Tuba BÜYÜKBEŞE
Institution: HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Author: İbrahim KAYA
Institution: Kahramanmaraş Sürçü İmam Üniversitesi
Country: Turkey


Dates

Publication Date : November 27, 2017

Bibtex @research article { kilisiibfakademik282202, journal = {Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD)}, issn = {1309-3762}, eissn = {2149-1585}, address = {}, publisher = {Kilis 7 Aralik University}, year = {2017}, volume = {9}, pages = {167 - 182}, doi = {10.20990/kilisiibfakademik.282202}, title = {DEMOGRAFİK ÖZELLİKLER KAPSAMINDA ÇALIŞANLARIN ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK VE ÖRGÜTSEL KİMLİK ALGILARI: BİR ALAN ARAŞTIRMASI}, key = {cite}, author = {Bakan, İsmail and Erşahan, Burcu and Büyükbeşe, Tuba and Kaya, İbrahim} }
APA Bakan, İ , Erşahan, B , Büyükbeşe, T , Kaya, İ . (2017). DEMOGRAFİK ÖZELLİKLER KAPSAMINDA ÇALIŞANLARIN ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK VE ÖRGÜTSEL KİMLİK ALGILARI: BİR ALAN ARAŞTIRMASI . Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD) , 9 (17) , 167-182 . DOI: 10.20990/kilisiibfakademik.282202
MLA Bakan, İ , Erşahan, B , Büyükbeşe, T , Kaya, İ . "DEMOGRAFİK ÖZELLİKLER KAPSAMINDA ÇALIŞANLARIN ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK VE ÖRGÜTSEL KİMLİK ALGILARI: BİR ALAN ARAŞTIRMASI" . Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD) 9 (2017 ): 167-182 <https://dergipark.org.tr/en/pub/kilisiibfakademik/issue/32184/282202>
Chicago Bakan, İ , Erşahan, B , Büyükbeşe, T , Kaya, İ . "DEMOGRAFİK ÖZELLİKLER KAPSAMINDA ÇALIŞANLARIN ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK VE ÖRGÜTSEL KİMLİK ALGILARI: BİR ALAN ARAŞTIRMASI". Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD) 9 (2017 ): 167-182
RIS TY - JOUR T1 - DEMOGRAFİK ÖZELLİKLER KAPSAMINDA ÇALIŞANLARIN ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK VE ÖRGÜTSEL KİMLİK ALGILARI: BİR ALAN ARAŞTIRMASI AU - İsmail Bakan , Burcu Erşahan , Tuba Büyükbeşe , İbrahim Kaya Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.20990/kilisiibfakademik.282202 DO - 10.20990/kilisiibfakademik.282202 T2 - Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD) JF - Journal JO - JOR SP - 167 EP - 182 VL - 9 IS - 17 SN - 1309-3762-2149-1585 M3 - doi: 10.20990/kilisiibfakademik.282202 UR - https://doi.org/10.20990/kilisiibfakademik.282202 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD) DEMOGRAFİK ÖZELLİKLER KAPSAMINDA ÇALIŞANLARIN ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK VE ÖRGÜTSEL KİMLİK ALGILARI: BİR ALAN ARAŞTIRMASI %A İsmail Bakan , Burcu Erşahan , Tuba Büyükbeşe , İbrahim Kaya %T DEMOGRAFİK ÖZELLİKLER KAPSAMINDA ÇALIŞANLARIN ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK VE ÖRGÜTSEL KİMLİK ALGILARI: BİR ALAN ARAŞTIRMASI %D 2017 %J Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD) %P 1309-3762-2149-1585 %V 9 %N 17 %R doi: 10.20990/kilisiibfakademik.282202 %U 10.20990/kilisiibfakademik.282202
ISNAD Bakan, İsmail , Erşahan, Burcu , Büyükbeşe, Tuba , Kaya, İbrahim . "DEMOGRAFİK ÖZELLİKLER KAPSAMINDA ÇALIŞANLARIN ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK VE ÖRGÜTSEL KİMLİK ALGILARI: BİR ALAN ARAŞTIRMASI". Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD) 9 / 17 (November 2017): 167-182 . https://doi.org/10.20990/kilisiibfakademik.282202
AMA Bakan İ , Erşahan B , Büyükbeşe T , Kaya İ . DEMOGRAFİK ÖZELLİKLER KAPSAMINDA ÇALIŞANLARIN ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK VE ÖRGÜTSEL KİMLİK ALGILARI: BİR ALAN ARAŞTIRMASI. Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD). 2017; 9(17): 167-182.
Vancouver Bakan İ , Erşahan B , Büyükbeşe T , Kaya İ . DEMOGRAFİK ÖZELLİKLER KAPSAMINDA ÇALIŞANLARIN ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK VE ÖRGÜTSEL KİMLİK ALGILARI: BİR ALAN ARAŞTIRMASI. Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD). 2017; 9(17): 167-182.
IEEE İ. Bakan , B. Erşahan , T. Büyükbeşe and İ. Kaya , "DEMOGRAFİK ÖZELLİKLER KAPSAMINDA ÇALIŞANLARIN ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK VE ÖRGÜTSEL KİMLİK ALGILARI: BİR ALAN ARAŞTIRMASI", Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD), vol. 9, no. 17, pp. 167-182, Nov. 2017, doi:10.20990/kilisiibfakademik.282202