Year 2019, Volume 21 , Issue 37, Pages 82 - 100 2019-12-30

Measuring The Brand City and Brand Image: A Research On Brand Image of the City of Konya
Marka Şehir ve Marka İmajının Ölçümü: Konya Şehir İmajı Üzerine Bir Araştırma

Sadettin BİLGEOĞLU [1] , Selda BAŞARAN ALAGÖZ [2]


In today’s world, branded products and services are demanded with the increasing life standards. As result of the increasing demand, branding works are continuing in almost all areas. Cities which are trying to attract visitors, can achieve this by branding works in a more planned and controlled way. Cities that are in a competition t[1]o become a strong brand can only achieve this with a strong brand image.

In this study, the elements of city image, which are very important in city marking has been identified and it has been investigated that whether these image perceptions differ according to the demographic characteristics of individuals.  For this purpose, brand concept and brand city process are explained. Then, Konya’s brand city period investigated. Afterwards, a survey was conducted about city image of Konya and a total of 421 data were collected by easy sampling method.

Based on the research findings, some results have been revealed such that Konya has significant historical artifacts, has a calm and traditional image, has an important location in terms of geographical and geopolitical, spending less time for museums and exhibitions, image perceptions differ according to demographic characteristics such as gender, age and marital status etc. and relevant suggestions have been made.

Günümüzde yaşam kalitesinin artması ile birlikte marka olan ürün ve hizmetler talep edilmektedir. Talebin artmasının doğal sonucu olarak hemen hemen her alanda marka çalışmaları devam etmektedir.  Marka çalışmalarının yanında tarihi ve doğal güzelliklerini, avantajlarını ön plana çıkarmaya çalışan şehirler cazibe merkezi haline gelmeyi amaçlamaktadır. Güçlü bir marka olabilmek için rekabet halinde olan şehirler bunu ancak güçlü bir marka imajı ile sağlayabileceklerdir.

Bu çalışmada şehir markalamada oldukça önemli olan şehir imajı unsurlarının neler olduğu ve bireylerin demografik özelliklerine göre bu imaj algılarının farklılaşıp farklılaşmadığı araştırılmıştır.  Bu amaçla, ilk olarak marka kavramı ve marka şehir süreci açıklandıktan sonra Konya’nın marka şehir süreci incelenmiştir. Daha sonra ise Konya şehir imajı üzerine bir araştırma hakkında anket çalışması yürütülmüş olup kolayda örnekleme yöntemiyle 421 veri toplanmıştır.

Araştırma sonuçlarına göre, Konya’nın önemli tarihi eserlere sahip olduğu, sakin ve geleneksel bir imajının bulunduğu, coğrafik ve jeopolitik açıdan önemli bir konumda yer aldığı, sergi ve müzelerde daha az zaman harcandığı, imaj algılarının cinsiyet, yaş, medeni durum gibi demografik özelliklere göre farklılık gösterdiği vb. gibi birtakım sonuçlara ulaşılmış ve konu ile ilgili öneriler sunulmuştur. 

 • Acar, İ. (2015). Konya Şehir Kimliği Çalıştayı. Konya.
 • Aktuğlu, I. K. (2018). Marka Yönetimi: Güçlü ve Başarılı Markalar İçin Temel İlkeler. İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Avraham, E. (2004). Media Strategies For İmproving An Unforavorable City Image. Elsevier Cities, 21(6), 471-479.
 • Babür Tosun, N. (2014). Marka Yönetimi. İstanbul: Beta Yayıncılık
 • Beerli, A. ve Martin Josefa D. (2004). Factors Influencing Destination Image, Annals Of Tourism Research. Oxford UK: Pergamon Press.
 • Dirsehan, T. (2015). Tüketici Zihninde Noktaları Birleştirme Oyunu, Marka Kavram Haritaları. İstanbul: Beta Basım A.Ş.
 • Fırat, A. ve Kömürcüoğlu, F. (2015). Muğla Şehir Markası ve İmaj Algısı; Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğrencileri Üzerine Bir Alan Araştırması. Yönetim Bilimleri Dergisi, 13, 285-304.
 • Elden, M. (2005). Glokal Reklam Kampanyalarında Yaratıcılığın Önemi. Bilig Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanlığı, 32, 65-82.
 • Eroğlu, A. H. (2007). Şehirlerin Markalaşması. Yerel Siyaset Dergisi, 67.
 • Ersun, N. ve Kahraman A. (2009). Alternatif Turizm Çeşidi Olarak Kapadokya Bölgesinde Kongre Turizmini Geliştirme Olanakları, Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 34, 139-164.
 • Games, P.A. (1971). Multiple Comparisons of Means. American Educational Research Journal, 8, 531-564.
 • Giritoğlu, İ. ve Avcıkurt C. (2010). Şehirlerin Turistik Bir Ürün Olarak Pazarlanması, Örnek Şehirler ve Türkiye’deki Şehirler Üzerine Öneriler. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 3(4), 74-89.
 • Gümüş, S. ve Saraç P, (2013). Pazarlamada Markalaşma Stratejileri. İstanbul: Hiperlink Yayınları.
 • Gültekin, B. (2005). “Türkiye’nin Uluslararası İmajında Yükselen Değerler ve Eğilimler”, Selçuk İletişim Dergisi, 4(1), 126-140.
 • Işık, M., ve Erdem A. (2015). Nasıl Marka Şehir Olunur. Konya: Eğitim Yayınevi.
 • Kaya, E., Şentürk H., Danış, O. ve Şimşek S. (2007). Modern Kent Yönetimi. İstanbul: Okutan Yayıncılık.
 • Kavaratzis, M. ve Asworth, G. J. (2005). City Branding: An Effective Assertion of Identity or a Transitory Marketing. Trick: Tijdschrift Voor Economische en Sociale Geografie, 96(5), 506-514.
 • Keleş, R. (2005). Kent ve Kültür Üzerine. Mülkiye Dergisi, 29(246), 9-18.
 • Morgan, N. ve Pritchard A. (2004). Meeting the Destination Branding Challenge: Burlington.
 • Özdamar, K. (2002). Paket Programlar İle İstatistiksel Veri Analizi. Eskişehir: Kaan Yayınları.
 • Özdemir, Ş. ve Karaca Y. (2009). Kent Markası ve Marka İmajının Ölçümü: Afyonkarahisar Kent İmajı Üzerine Bir Araştırma. Afyon Kocatepe Üniversitesi, İ.İ.B.F. Dergisi, XI(II), 113-134.
 • Paul, E. D. (2004). World Cities As Hegemonic Projects: The Politics of Global Imagineering in Montreal. Political Geography, 23(5), 571-596.
 • Perry, A. ve Winstom D. (2004). Markanın DNA’sı. İstanbul: Mediacat Yayınları.
 • Rifaioğlu, M. N. (2006). Yapı Kitabelerinin Konya İlinin Selçuklu Dönemi Kentsel Gelişimin Belirlenmesinde Kaynak Olarak Kullanılması. YTÜ Mim. Fak. e-Dergisi, 1(2-3), 99-111.
 • Sezgin, M. ve Ünüvar Ş. (2012). Sürdürebilirlik ve Şehir Pazarlaması Ekseninde Yavaş Şehir. Konya: Çizgi Kitabevi.
 • Şahin, Ş. (2010). Turizmde Marka Kent Olmanın Önemi: İstanbul Örneği. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Tosun, C. ve Temizkan R. (2004). Türkiye’nin Dış Tanıtım ve Ülke İmajında Turist Rehberlerinin Rolü, 1. Balıkesir Ulusal Turizm Kongresi, (ss. 345-365), Balıkesir.
 • Tosun, C. ve Bilim Y. (2004). Şehirlerin Turistik Açıdan Pazarlanması. Anatolia Turizm Araştırmaları Dergisi, 2, 126-127.
 • Yasaman, H., Altay, S., Ayoğlu, T., Yusufoğlu, F. ve Yüksel, S. (2004). Marka Hukuku. İstanbul: Vedat Kitapçılık.
 • Yıldırım, F. ve Başar Ö. D. (2013). Marka Sloganları Türkiye Sigorta Pazarına İlişkin İçerik Analizi. İstanbul: Beta Yayınları.
 • Zhang, J. (2011). A Study on The Joint Development of The Corporate Brand and The City. Artificial Intelligence. Management Science and Electronic Commerce (AIMSEC), 74-76. DOI: 10.1109/AIMSEC.2011.6010413.
 • Qingsheng, W. ve Ying, Y. (2009). City Brand Positioning in Urban Agglomeration: Samples of 8 Cities in Yangtze River Delta. International Conference on Management and Service Science, 1-8. DOI: 10,1109/ICMSS.2009.5304324.
 • Konya’da Yatırım, http://www.konyadayatirim.gov.tr/yatirim.asp?SayfaID=3, (05.09.2019).
 • Tonoz, M. (2017), Kent Nedir?, http://sbpturkiye.com/kent-nedir.html, (05.01.2019)
 • TÜİK, http://www.tuik.gov.tr/PreTablo.do?alt_id=1072, (04.09.2019)
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-9484-2852
Author: Sadettin BİLGEOĞLU (Primary Author)
Institution: NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-4615-5337
Author: Selda BAŞARAN ALAGÖZ
Institution: NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ, UYGULAMALI BİLİMLER FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : December 30, 2019

Bibtex @research article { kmusekad627070, journal = {Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal Ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi}, issn = {}, eissn = {2147-7833}, address = {}, publisher = {Karamanoglu Mehmetbey University}, year = {2019}, volume = {21}, pages = {82 - 100}, doi = {}, title = {Marka Şehir ve Marka İmajının Ölçümü: Konya Şehir İmajı Üzerine Bir Araştırma}, key = {cite}, author = {Bi̇lgeoğlu, Sadettin and Başaran Alagöz, Selda} }
APA Bi̇lgeoğlu, S , Başaran Alagöz, S . (2019). Marka Şehir ve Marka İmajının Ölçümü: Konya Şehir İmajı Üzerine Bir Araştırma . Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal Ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi , 21 (37) , 82-100 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/kmusekad/issue/51332/627070
MLA Bi̇lgeoğlu, S , Başaran Alagöz, S . "Marka Şehir ve Marka İmajının Ölçümü: Konya Şehir İmajı Üzerine Bir Araştırma" . Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal Ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi 21 (2019 ): 82-100 <https://dergipark.org.tr/en/pub/kmusekad/issue/51332/627070>
Chicago Bi̇lgeoğlu, S , Başaran Alagöz, S . "Marka Şehir ve Marka İmajının Ölçümü: Konya Şehir İmajı Üzerine Bir Araştırma". Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal Ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi 21 (2019 ): 82-100
RIS TY - JOUR T1 - Marka Şehir ve Marka İmajının Ölçümü: Konya Şehir İmajı Üzerine Bir Araştırma AU - Sadettin Bi̇lgeoğlu , Selda Başaran Alagöz Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal Ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 82 EP - 100 VL - 21 IS - 37 SN - -2147-7833 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal Ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi Marka Şehir ve Marka İmajının Ölçümü: Konya Şehir İmajı Üzerine Bir Araştırma %A Sadettin Bi̇lgeoğlu , Selda Başaran Alagöz %T Marka Şehir ve Marka İmajının Ölçümü: Konya Şehir İmajı Üzerine Bir Araştırma %D 2019 %J Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal Ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi %P -2147-7833 %V 21 %N 37 %R %U
ISNAD Bi̇lgeoğlu, Sadettin , Başaran Alagöz, Selda . "Marka Şehir ve Marka İmajının Ölçümü: Konya Şehir İmajı Üzerine Bir Araştırma". Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal Ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi 21 / 37 (December 2020): 82-100 .
AMA Bi̇lgeoğlu S , Başaran Alagöz S . Marka Şehir ve Marka İmajının Ölçümü: Konya Şehir İmajı Üzerine Bir Araştırma. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal Ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi. 2019; 21(37): 82-100.
Vancouver Bi̇lgeoğlu S , Başaran Alagöz S . Marka Şehir ve Marka İmajının Ölçümü: Konya Şehir İmajı Üzerine Bir Araştırma. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal Ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi. 2019; 21(37): 82-100.