Year 2019, Volume 21 , Issue 37, Pages 142 - 156 2019-12-30

Capital Utilization Levels of Entrepreneurs in the Establishment Phase: The Case of Gaziantep
Kuruluş Aşamasında Girişimcilerin Sermaye Kullanım Düzeyleri: Gaziantep İli Örneği

İbrahim YILDIRIM [1] , Demet KARAYILAN [2]


The main purpose of this study is to determine the priorities in the types of capital used by entrepreneurs in the establishment phase of Gaziantep. At this point, there are differences in terms of the entrepreneurs operating in Gaziantep. In order to detect these differences, various variables were included in the study and the subject of the study was examined in the light of these variables.

The socio/demographic characteristics of entrepreneurs and the structural differences in the nature of entrepreneur types can be decisive in the types and priorities of the capital used. In this article, sectoral definitions of entrepreneurship are made and then capital types and literature summaries are given.

            The sample of the study consists of 459 entrepreneurs who registered to Gaziantep Chamber of Industry and Gaziantep Chamber of Commerce in 2015 and beyond. Questionnaires were applied to four types of entrepreneurs selected by random stratified sampling method and Kruskal-Wallis Test and Mann-Whitney Test were applied to the obtained data.

Bu çalışmanın temel amacı, girişimcilerin kuruluş aşamasında kullandığı sermaye türlerindeki önceliklerin Gaziantep İli kapsamında tespit edilmesidir. Bu noktada Gaziantep İlinde faaliyet gösteren girişimciler arasında çeşitli açılardan farklılıklar bulunmaktadır. Bu farklılıkları tespit edebilmek için çalışmada çeşitli değişkenlere yer verilmiş ve çalışma konusu bu değişkenler ışığında incelenmiştir.

Girişimcilerin sahip olduğu sosyo/demografik özellikler ile girişimci türlerinin doğasındaki yapısal farklılıklar, kullanılan sermaye türlerinde ve önceliklerinde belirleyici olabilmektedir. Makalede girişimciliğin sektörel tanımları yapılmış, ardından sermaye türlerine ve literatür özetlerine yer verilmiştir.

Araştırma örneklemini, 2015 ve sonraki yıllarda Gaziantep Sanayi Odasına ve Gaziantep Ticaret Odasına kayıt yaptıran 459 girişimci oluşturmaktadır. Sektörlere göre tesadüfi tabakalı örnekleme yöntemiyle seçilen dört tür girişimciye anket uygulanmış ve elde edilen verilere Kruskal-Wallis Testi ve Mann-Whitney Testi uygulanmıştır.

 • Alyu, E. (2009). Adana İli’ nin Tarımsal Üretimi ve Tarıma Yönelik Teşvik Uygulamaları. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.
 • Arslan, K. (2002). Üniversiteli Gençlerde Mesleki Tercihler ve Girişimcilik Eğilimleri. Doğuş Üniversitesi Dergisi, 3(2), 1-11.
 • Birley, S. (1985). The Role of Networks in the Entrepreneurial Process. Journal of Business Venturing, 1985(85), 107-117.
 • Brüderl, J. ve Preisendörfer, P. (1998). Network Support and the Success of Newly Founded Businesses. Small Business Economics, (10), 213-225.
 • Büyükşalvarcı, A. ve Kılınç, C. (2006). Konya İlinde Faaliyette Bulunan Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Sermaye Yapısı Kararları Üzerine Bir Araştırma. 3. KOBİ’ler ve Verimlilik Kongresi. İstanbul: Golden Medya Matbaacılık.
 • Can, Y. ve Karataş, A. (2007). Yerel Ekonomilerde Kalkınmanın İtici Gücü Olarak Kadın Girişimcilerin Rolü ve Mikro Finansman: Muğla İli Örneği. Selçuk Üniversitesi Karaman İİBF Dergisi, Yerel Ekonomiler Özel Sayısı, 12, 251-261.
 • Cansız, M. ve Ulusoy, D. (2017). Teknoloji Tabanlı Girişimcilerin Başarısında Yapısal, Ekonomik, Sosyal, Kültürel ve Beşeri Sermayenin Etkileri: Türkiye Örneği. Sosyoloji Konferansları, (56), 113-149. (http://dergipark.gov.tr/download/article-file/330944), (Erişim Tarihi:27.12.2018).
 • Carter, N., Brush, C., Greene, P., Gatewood, E. ve Hart, M. (2003). Women Entrepreneurs Who Break Through To Equity Financing: The İnfluence Of Human, Social and Financial Capital. Venture Capital: An International Journal of Entrepreneurial Finance, 5(1), 1-28.
 • Chaganti, R., DeCarolis, D. ve Deeds, D. (1995). Predictors of Capital Structure in Small Ventures. Entrepreneurship Theory and Practice, 20(2), 7-18.
 • Coleman, S. (2007). The Role of Human and Financial Capital in the Profitability and Growth of Women-Owned Small Firms. Journal of Small Business Management, 45(3), 303-319.
 • Cura, G. (2006). KOBİ’lerin Finansal Kaynaklara Ulaşım Olanakları ve Finansal Yapıları: Çaycuma’daki KOBİ’ler Üzerine Alan Çalışması. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Zonguldak.
 • Çetin, A. C. ve Bıtırak, İ. A. (2009). Antalya İli Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerinde Finansal Yönetim, İşletme Sermayesi ve Yatırım Bütçelemesi Uygulamaları. Alanya İşletme Fakültesi Dergisi, 1(1), 119-137.
 • Dağıdır, C. (2007). Türkiye’de Faaliyet Gösteren Yabancı Bankaların KOBİ’lere Finansman Olanağı ve Bir Uygulama. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Devemoğlu, S. (2008). Sosyal Sermaye Kuramı Açısından Türkiye’de Demokrasi Kültürü Üzerine Bir Değerlendirme. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Denizli.
 • Emsen, Ö. S., İrmiş, A. ve Deliktaş, E. (2003). İktisadi Gelişmede Girişimciliğin Rolü- Karşılaştırmalı Bir Analiz: Erzurum-Denizli (II). Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 8(1),141-154.
 • Er. B., Şahin, Y. E. ve Mutlu, M. (2015). Girişimciler İçin Alternatif Finansman Kaynakları: Mevcut Durum ve Öneriler. Uluslararası Ekonomi ve Yenilik Dergisi, 1(1), 31-54.
 • Erdoğan, E. (2005). Sosyal Sermaye, Güven Ve Türk Gençliği. (www.urbanhobbit.net/PDF/Sosyal% 20Sermaye_emre%20erdogan.pdf), (Erişim tarihi:21.12.2017).
 • Fidrmuc, J. ve Gerxhani, K. (2008). Mind the Gap! Social Capital, East and West. Journal of Comparative Economics, 36(2), 264-286.
 • Filorin, J., Lubatkin, M. ve Schulze, W. (2003). A Social Capital Model of High Growth Ventures. Academy of Management Journal, 46(3), 374-384.
 • Han, Y. ve Li, D. (2015). Effects of İntellectual Capital on İnnovative Performance: The Role of Knowledge-Based Dynamic Capability. Management Decision, 53(1), 40-56.
 • Iyer, S., Kitson, B. ve Toh, B. (2005). Social Capital, Economic Growth and Regional Development. Regional Studies, 39(8), 1015-1040.
 • Kalaycı, Ş. (2014). SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri.Ankara: Asil Yayın Dağıtım.
 • Karabayır, M. E., Gülşen, A. Z., Çiftçi, S. ve Muzaffar, H. (2012). Melek Yatırımcıların Yatırım Kararlarında Girişimci Odaklılığın Rolü: Türkiye’deki Melek Yatırımcılar Üzerine Bir Çalışma. Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 67(2), 69-93.
 • Karadal, H. ve Akyazı, T. E. (2014). Sosyal Sermaye ve Girişimcilik. Prof. Dr. Himmet Karadal (Ed.) Girişimcilik içinde (ss.75-93), İstanbul: Beta Yayınevi.
 • Lindvert, M. Yazdanfar, D. ve Boter, H. (2015). Perceptions of Financial Sources Among Women Entrepreneurs in Tanzania. African Journal of Economic and Management Studies, 6(2), 197-218.
 • Marvel, M. R. ve Lumpkin, G. (2007). Technology Entrepreneurs' Human Capital and Its Effects on Innovation Radicalness. Entrepreneurship Theory and Practice, 31(6), 807-828.
 • Mercan, S. (2006). Uzun Vadeli Finansman Tekniği Olarak Finansal Kiralama (Leasing) ve Aydın İlindeki KOBİ’lerde Bir Uygulama. (YayımlanmamışYüksek Lisans tezi). Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Aydın.
 • Narayan, D. ve Printchett, L. (1997). Cents and Sociability: Houshold Income and Social Capital in Rural Tanzania. Economic Development and Cultural Change, 47(49), 871-897.
 • Norris, P. (2002). Making Democracies Work: Social Capital and Civic Engagement in 47 Societies, Making Democracies Work. (https://sites.hks.harvard.edu/fs/pnorris/Acrobat/ESFSocialCapital.pdf), (09.10.2018).
 • Novas, J. C., Alves, M. C. G. ve Sousa, A. (2017). The Role of Management Accounting Systems in The Development of İntellectual Capital. Journal of Intellectual Capital, 18(2), 286-315.
 • Okafor, R. G. (2012). The Role of Human Financial and Social Capital in the Performance of Small Businesses in Nigeria: A Second Look, Journal of Economics and Sustainable Development, 3(14), 213-220.
 • Oktay E. ve Güney, M. (2002). Türkiye’de KOBİ’lerin Finansman Sorunu ve Çözüm Önerileri. 21.Yüzyılda KOBİ’ler: Sorunlar, Fırsatlar ve Çözüm Önerileri Sempozyumu, Doğu Akdeniz Üniversitesi, K.K.T.C.
 • Okura, M. (2009). Firm Characteristics and Access to Bank Loans: An Empirical Analysis of Manufacturing SMEs in China. International Journal of Business and Management Science, 1(2), 165-186.
 • Orsey, B. J., Riding, A. L. ve Manley, K. (2006). Women Entrepreneurs and Financial Capital. Entrepreneurship: Theory and Practice, 30(5), 643-665.
 • Peker, S. (2011). Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin Ekonomik Kalkınmasında Beşeri Sermayenin Önemi ve Mülki İdare Amirlerinin Algısı. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Gaziantep.
 • Sabuncuoğlu, Z. ve Tokol, T. (2011). İşletme. İstanbul: Beta Yayıncılık.
 • Şan, M. K. (2007). Bilgi Toplumuna Geçişte Sosyal Sermayenin Taşıdığı Önem ve Türkiye Gerçeği. Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi, 2(1), 70-104.
 • Şavkar, E. (2011). Sosyal Sermayenin Unsurları ve Ekonomik Kalkınmayla İlişkisi. (Yaymlanmamış yüksek lisans tezi). Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Afyon.
 • Tepecik, F. (2000). Beşeri Sermaye Teorisi ve Eskişehir’de Bireysel Ücret Gelirleri Arasındaki Farklılıklar. (Yaymlanmamış doktora tezi). Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskişehir.
 • Top, S. (2006). Girişimcilik Keşif Süreci. Ankara: Beta Basım Yayınevi.
 • Usta, Ö. (2011). İşletme Finansmanı ve Finansal Yönetim. Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Verheul, I. ve Thurik, R. (2001). Start-up Capital: Does Gender Matter?. Small Business Economics, 16(4), 329-346.
 • Xu, Y. (2011). Entrepreneurial Social Capital and Cognitive Model of Innovation. Management Research Review, 34(8), 910-926.
 • Yoo, M. (2003). Social Networks and Entrepreneurship in Silicon Valley. (http://ssrn.com/abstract=1371670), (27.06.2018).
 • Yücel, T. (2001). Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerde Çalışma Sermayesi ve Finansal Yönetim Uygulamaları, 1. Orta Anadolu Kongresi, Nevşehir, 1-12.
 • Yücel, E. (2006). Firmaların Sermaye Yapısı Kararları: Mersin ve Adana’da Sınai İşletmeler Üzerine Bir Uygulama. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin.
 • Zhang, X., Ma, X. ve Wang, Y. (2012). Entrepreneurial Orientation, Social Capital and the Internationalization of SMEs: Evidence from China. Thunderbid International Business Review, 54(2), 195-210.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0003-1557-8406
Author: İbrahim YILDIRIM (Primary Author)
Institution: HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0001-7935-3594
Author: Demet KARAYILAN
Institution: HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : December 30, 2019

Bibtex @research article { kmusekad647477, journal = {Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal Ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi}, issn = {}, eissn = {2147-7833}, address = {}, publisher = {Karamanoglu Mehmetbey University}, year = {2019}, volume = {21}, pages = {142 - 156}, doi = {}, title = {Kuruluş Aşamasında Girişimcilerin Sermaye Kullanım Düzeyleri: Gaziantep İli Örneği}, key = {cite}, author = {Yıldırım, İbrahim and Karayılan, Demet} }
APA Yıldırım, İ , Karayılan, D . (2019). Kuruluş Aşamasında Girişimcilerin Sermaye Kullanım Düzeyleri: Gaziantep İli Örneği . Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal Ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi , 21 (37) , 142-156 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/kmusekad/issue/51332/647477
MLA Yıldırım, İ , Karayılan, D . "Kuruluş Aşamasında Girişimcilerin Sermaye Kullanım Düzeyleri: Gaziantep İli Örneği" . Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal Ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi 21 (2019 ): 142-156 <https://dergipark.org.tr/en/pub/kmusekad/issue/51332/647477>
Chicago Yıldırım, İ , Karayılan, D . "Kuruluş Aşamasında Girişimcilerin Sermaye Kullanım Düzeyleri: Gaziantep İli Örneği". Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal Ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi 21 (2019 ): 142-156
RIS TY - JOUR T1 - Kuruluş Aşamasında Girişimcilerin Sermaye Kullanım Düzeyleri: Gaziantep İli Örneği AU - İbrahim Yıldırım , Demet Karayılan Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal Ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 142 EP - 156 VL - 21 IS - 37 SN - -2147-7833 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal Ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi Kuruluş Aşamasında Girişimcilerin Sermaye Kullanım Düzeyleri: Gaziantep İli Örneği %A İbrahim Yıldırım , Demet Karayılan %T Kuruluş Aşamasında Girişimcilerin Sermaye Kullanım Düzeyleri: Gaziantep İli Örneği %D 2019 %J Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal Ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi %P -2147-7833 %V 21 %N 37 %R %U
ISNAD Yıldırım, İbrahim , Karayılan, Demet . "Kuruluş Aşamasında Girişimcilerin Sermaye Kullanım Düzeyleri: Gaziantep İli Örneği". Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal Ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi 21 / 37 (December 2020): 142-156 .
AMA Yıldırım İ , Karayılan D . Kuruluş Aşamasında Girişimcilerin Sermaye Kullanım Düzeyleri: Gaziantep İli Örneği. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal Ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi. 2019; 21(37): 142-156.
Vancouver Yıldırım İ , Karayılan D . Kuruluş Aşamasında Girişimcilerin Sermaye Kullanım Düzeyleri: Gaziantep İli Örneği. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal Ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi. 2019; 21(37): 142-156.