Research Article
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

Factors Associated with Being Solution-Focused: Life Satisfaction, Stress, Depression and Resiliency

Year 2019, Volume 11, Issue 21, 423 - 438, 19.12.2019

Abstract

There are different personal and psychological factors that predict being solution focused. When encountering stress, solution focused people tend to focus on solutions rather than problems. This study investigated the relationship between demographic and positive psychological factors and being solution focused. The participants included 250 college students from a Turkish university. The results indicated that there is a significant relationship between, gender, depression, stress, resiliance and being solution focused. The results also indicated in comparison to the participants who live in rural areas, the participants who lived in urban areas tend to have a higher level of depression. Father education level also had a significant relationhip with life satisfaction of the participants. The participants whose father had college degree had a higher level of life satisfaction than the participants whose father had elementary education. Overall, this study support that using brief solution focused therapy might be useful in increasing resiliance and life satisfaction and decreasing stress and depression of Turkish college students.

References

 • Al-Ma’seb, H. (2018). Social support as a predictive factor: Solution-focused thinking in clinical social work. International Social Work, 19, 1-14.
 • Alpertonga, H, Ünsar, A, & Koldere Akın, Y. (2016). Beden eğitimi ve spor yüksekokulu öğrencilerinin kaygı ve stres düzeylerinin belirlenmesine yönelik bir alan araştırması. Sosyal Ekonomik Araştırmalar Dergisi 16, 71-83.
 • Aslani A, Khosravi A, Farjamfar M, & Poorheidari M. (2017). The effect of group training of solution-focused stress management on pregnant women's stress. Journal of Fundamentals of Mental Health, 19(6), 454-468.
 • Avşaroğlu, S., & Üre, Ö. (2007). Üniversite öğrencilerinin karar vermede özsaygı, karar verme ve stresle başa çıkma stillerinin benlik saygısı ve bazı değişkenler açısından incelenmesi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (18), 85-92.
 • Bannink, F.P. (2008). Posttraumatic success: Solution-focused brief therapy. Brief Treatment and Crisis Intervention, 8(3), 215-225.
 • Baş Uz, A. (2011). Investigating levels and predictors of life satisfaction among prospective teachers. Eurasian Journal of Educational Research, 11 (44), 71-88.
 • Beauchemin, J. (2015). Examining the effectiveness of a short-term solution-focused wellness group intervention on perceived stress and wellness among college students. Unpublished Doctoral Dissertation. The Ohio State University.
 • Bezanson, B. J. (2004). The application of solution-focused work in employment counseling. Journal of Employment Counseling, 41 (4) 183-191.
 • Cam Celikel, F., & Erkorkmaz, U. (2008). Üniversite Öğrencilerinde Depresif Belirtiler ve Umutsuzluk Düzeyleri ile İlişkili Etmenler. Archives of Neuropsychiatry / Noropsikiatri Arsivi, 45(4), 122–129.
 • Corcoran J. (2006). A comparative group study of solution-focused therapy versus treatment-as-usual for behavior problem in children. Unpublished Doctoral Dissertation. Virginia Commonwealth University.
 • Daig,I., Herschbach, P., Lehmann, A., Knoll, N. & Decker., O. (2009). Gender and age differences in domain-specific life satisfaction and the impact of depressive and anxiety symptoms: A general population survey from germany. Quality of Life Research. 18(6), 669-679.
 • Dezhbakhsh, P. (2010). The Effectiveness of solution-focused counseling group to change the way of life satisfaction and sense of self couples counseling centers in Bushehr. The Master of Counseling Psychology, Marvdasht Azad University, Faculty of Education and Psychology.
 • Elkin, N. (2017). Bir vakıf üniversitesinin sağlık bilimleri yüksekokulu öğrencilerinin genel yaşam doyumu düzeyleri ve ilişkili faktörler. İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, (2), 123-141.
 • Ergin A., Hatipoğlu C., Bozkurt A.İ., Bostancı M, Atak B.M,. Kısaoğlu, S., Parasız S., Kaygısız, H., Çınarlık A., & Karasu E. (2011) Tıp fakültesi öğrencilerinin yaşam doyumu ve öz bakım gücü düzeyleri ve etkileyen faktörler. Pamukkale Tıp Dergisi. 4(3),144-151.
 • Erözkan, A. (2004). Lise öğrencilerinin sosyal karşılaştırma ve depresyon düzeylerinin bazı değişkenlere göre incelenmesi. Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (13), 1-18.
 • Grant, A. M. , Cavanagh, M. J. , Kleitman, S. , Spence, G. , Lakota, M. , Yu, N. (2012). Development and validation of the solution-focused inventory. The Journal of Positive Psychology. 7(4), 334-34.
 • Greene, G., J., & Lee, M.-Y. (2015). How to work with client’s strengths in crisis intervention: A solution-focused approach. In Yeager, K., N., & Roberts, A. R., (Eds.) Crisis intervention handbook assessment, treatment, and research. 4. Ed., Oxford University Press. 69-99.
 • Güllüoğlu,I.,&Koçak,Ö.,F.(2014). İletişim fakültesi öğrencilerininyaşam doyumlarının farklı değişkenler açısından incelenmesi. Selçuk İletişim, 8 (3), 281-300.
 • Gündoğar, D., Sallan, Gül, S., Uskun, E., Demirci, S., & Keçeci D. (2007). Üniversite öğrencilerinde yaşam doyumunu yordayan etkenlerin incelenmesi. Klinik Psikiyatri Dergisi, 10(1),14-27.
 • Gürgan, U . (2014). Üniversite Öğrencilerinin Yılmazlık Ve İyilik Halinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi. Education Sciences, 9(1), 19-35.
 • Gürgan, U., & Dursun, H., S., (2013). The relationship between depression and resilience. In Drujinin, A., Kostova, Z., Sharuhove, I., & Atasoy E. (Eds.), The science and education at the beginning of the 21stcentury in Turkey. (1), Sofia: St. Kliment Ohridski University Press. 584-608.
 • Helvacı Çelik, F. & Hocaoğlu, Ç . (2016). Major depresif bozukluk’ tanımı, etyolojisi ve epidemiyolojisi: Bir gözden geçirme. Journal of Contemporary Medicine, 6(1), 51-66.
 • Hoşoğlu, R., Fırıncı Kodaz, A., Yılmaz Bingöl, T., & Vural Batık, M. (2018). Öğretmen adaylarında psikolojik sağlamlık. OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 8 (14), 217-239.
 • İkiz, F., E., & Görmez, S., K. (2010). İlköğretim ikinci kademe öğrencilerinde duygusal zekâ ve yaşam doyumunun incelenmesi. İlkögretim Online, 9(3),1217-1225.
 • Javanmiri, L., Kimiaei, A., & Ghanbri Hashemabadi, B. A. (2012). Investigating the effectiveness of solution-focused group counseling in decreasing depression in young girls. Unpublished Master Thesis. Ferdowsi University of Mashhad, Faculty of Education and Psychology, Mashhad.
 • Karahan-Şanal, F., Ş., Bakalım, O., & Yoleri, S. (2017). Eğitim fakültesi öğrencilerinde çözüm odaklı düşünme ve empati. Journal of Human Sciences, 14(4), 4383-4392.
 • Karahan-Şanal, F., & Hamarta, E. (2015). Çözüm odaklı envanter: Güvenirlik ve geçerlik çalışması. İlköğretim Online, 14(2), 757-769.
 • Lee MY, Greene GJ, Mentzer RA, Pinnell S, Niles D. (2001).Solution-focused brief therapy and treatment of depression: A pilot study. Journal of Brief Therapy. 1, 33-49.
 • Mesko, M., Videmsek, M., Stihec, J., Mesko Stok, Z., & Karpljuk, D. (2010). Gender differences in some stress symptoms and intensity of experiencing stress symptoms. Management, 5(2), 149-161.
 • Moksnes, U., K., & Espnes, G., A. (2019). Self-esteem and life satisfaction in adolescents-gender and age as potential moderators. Quality Of Life Research. 22(10), 2921-2928.
 • Nicholas, A. (2015). Solution focused brief therapy with children who stutter. Procedia-social and Behavioral Sciences, 193, 209-216.
 • O’Hanlon, B., & Rowan, T. (2003). Solution-oriented therapy for chronic and severe mental illness. WW Norton.
 • Özgan, H., Balkar, B., & Eskil, M. (2014). Eğitim fakültesi öğrencileri tarafından sınıfta algılanan stres nedenleri ve kişisel değişkenlerin strese olan etkisi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 7(24), 337-350.
 • Razaghi Khameneh, S., Bahari, F., & Hamidipour, R. (2014). Effectiveness of solution-focused group therapy on the resiliency of patients with multiple sclerosis (MS) in Tehran. European Online Journal of Natural and Social Sciences. 3(3), 801-809.
 • Priebe, S., Kelley, L., Golden, E., McCrone, P., Kingdon, D., Rutterford, C., & McCabe, R. (2013). Effectiveness of structured patient-clinician communication with a solution focused approach (DIALOG+) in community treatment of patients with psychosis-a cluster randomised controlled trial. BMC psychiatry, 13(173), 1-7.
 • Reddy, P., D., Thirumoorthy, A., Vijayalakshmi, P., & Hamza M.A. (2015). Effectiveness of solution-focused brief therapy for an adolescent girl with moderate depression. Indian Journal of Psychological Medicine, 37(1), 87-89.
 • Pakrosnis, R. & Cepukiene, V. (2015). Solution-focused self-help for improving university students’ well-being. Innovations in Education and Teaching International, 52(4), 437-447.
 • Saka, A., & Ceylan, Ş. (2018). Ergenlerin psikolojik dayanıklılık düzeylerinin aile yapılarına göre incelenmesi. Eğitim ve Toplum Araştırmaları Dergisi, 5(1), 68-86. Sancakoğlu, S., & Sayar, M., K. (2012). Relation between socioeconomic status and depression, anxiety, and self-esteem in early adolescents. Yeni Symposium, 50(4), 207-220.
 • Sarı, E., & Günaydın, N. (2016). Effectiveness of solution-focused coping with depression training on depression symptoms. Anatolian Journal of Psychiatry, 17(5), 369-375.
 • Sari, D., T. (2016). Application of solution focused brief counseling model to increase of counselee resilience as a part of multicultural society. Indonesian Journal of School Counseling, 1(1), 12-19.
 • Şahin, A. (2018). Üniversite öğrencilerinin algılanan stres düzeylerinin fakülte türü ve cinsiyet değişkenlerine göre incelenmesi. Kilis 7 Aralık Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 2(1), 28-35.
 • Shikholeslami, P. (2016). Üniversite öğrencilerinde yılmazlık ve alçak gönüllülük düzeylerinin incelenmesi. Hacettepe Üniversitesi, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
 • Takano, K., & Tanno, Y. (2009). Self-rumination, selfreflection, and depression: Selfrumination counteracts the adaptive effects of self-reflection. Behaviour Research and Therapy, 47, 260-264.
 • Theeboom, T., Beersma, B., & Van Vianen, A., E., M. (2016). The differential effects of solution-focused and problem-focused coaching questions on the affect, attentional control, and cognitive flexibility of undergraduate students experiencing study-related stress. The Journal of Positive Psychology, 5, 460-469.
 • Yıldız, M. (2016). Üniversite öğrencilerinde duygusal zeka yaşam doyumu ve depresyonun cinsiyet ve sınıf seviyelerine göre etkileri. OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 6(11), 451-474.
 • Yu, X.-N., Lau, J. T. F., Mak, W., W., S., Zhang, J., & Lui, W., W., S. (2011). Factor structure and psychometric properties of the connor-davidson resilience scale among chinese adolescents. Comprehensive Psychiatry, 52(2), 218-224.
 • Walter, J., L., & Peller, J.,E. (1992 ). Becoming solution-focused in brief threapy. Routledge Press.

Çözüm Odaklılığın Yordayıcı Değişkenleri: Yaşam Doyumu, Stres, Depresyon ve Yılmazlık

Year 2019, Volume 11, Issue 21, 423 - 438, 19.12.2019

Abstract

Çözüm odaklı olmak birçok faktörden kaynaklanabilir. Bununla birlikte bireylerin çözüm odaklılığını yordayan bazı psikolojik ve bireysel değişkenler vardır.  Bireyin çözüm odaklılığı, stresli durumlarda soruna değil çözüme odaklanarak güçlü ve dayanıklı olması ve sorunlarla başa çıkabilmesidir. Çözüm odaklı bilişsel süreç, probleme ve onun nedenine değil hedefe ve buna ulaşma yoluna odaklanır. Bu çalışmanın amacı bireylerin çözüm odaklılığını yordayan değişkenlerin belirlenmesi ve bu değişkenlerin farklı demografik özellikler açısından incelenmesidir. Korelasyonel araştırma modelinde olan bu çalışmada, 176 kadın ve 74 erkek olmak üzere 250 öğretmen adayından veri toplanmıştır. Bireylerin yaşam doyumu, depresyon, stres ve yılmazlıkları çözüm odaklı oluşun istatistiksel olarak anlamlı birer yordayıcılarıdır. Bu çalışma grubundan elde edilen verilerde, bireylerin çözüm odaklılığı, yaşam doyumu, depresyon, stres ve yılmazlıkları cinsiyetlerine göre istatistiksel olarak anlamlı farklılık göstermemektedir. Bireylerin çözüm odaklılığı, yaşam doyumu, stres ve yılmazlıkları yaşamın çoğunun geçirildiği yere göre istatistiksel olarak anlamlı farklılık göstermemektedir. Bireylerin depresyonları ise yaşamın çoğunun geçirildiği yere göre istatistiksel olarak anlamlı farklılık göstermektedir. Yaşamının çoğunu köy-kasaba ve ilçede geçirenlerin depresyon düzeyleri, şehir ve büyükşehirde geçirenlerin depresyon düzeyinden daha yüksektir. Bireylerin çözüm odaklılığı, depresyon, stres ve yılmazlıkları baba eğitim durumuna göre istatistiksel olarak anlamlı farklılık göstermemektedir. Bireylerin yaşam doyumu ise baba eğitim durumuna göre istatistiksel olarak anlamlı farklılık göstermektedir. Babası üniversite mezunu olan bireylerin yaşam doyumları, babası ilkokul mezunu olanlardan istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde daha yüksektir. Araştırmadan elde edilen veriler doğrultusunda ruh sağlığı çalışanlarına çözüm odaklı kısa süreli tedavi yaklaşımının yılmazlık ve yaşam doyumunu artırmada ve stres ve depresyonu azaltmada öncelikle kullanmaları önerilmektedir. 

References

 • Al-Ma’seb, H. (2018). Social support as a predictive factor: Solution-focused thinking in clinical social work. International Social Work, 19, 1-14.
 • Alpertonga, H, Ünsar, A, & Koldere Akın, Y. (2016). Beden eğitimi ve spor yüksekokulu öğrencilerinin kaygı ve stres düzeylerinin belirlenmesine yönelik bir alan araştırması. Sosyal Ekonomik Araştırmalar Dergisi 16, 71-83.
 • Aslani A, Khosravi A, Farjamfar M, & Poorheidari M. (2017). The effect of group training of solution-focused stress management on pregnant women's stress. Journal of Fundamentals of Mental Health, 19(6), 454-468.
 • Avşaroğlu, S., & Üre, Ö. (2007). Üniversite öğrencilerinin karar vermede özsaygı, karar verme ve stresle başa çıkma stillerinin benlik saygısı ve bazı değişkenler açısından incelenmesi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (18), 85-92.
 • Bannink, F.P. (2008). Posttraumatic success: Solution-focused brief therapy. Brief Treatment and Crisis Intervention, 8(3), 215-225.
 • Baş Uz, A. (2011). Investigating levels and predictors of life satisfaction among prospective teachers. Eurasian Journal of Educational Research, 11 (44), 71-88.
 • Beauchemin, J. (2015). Examining the effectiveness of a short-term solution-focused wellness group intervention on perceived stress and wellness among college students. Unpublished Doctoral Dissertation. The Ohio State University.
 • Bezanson, B. J. (2004). The application of solution-focused work in employment counseling. Journal of Employment Counseling, 41 (4) 183-191.
 • Cam Celikel, F., & Erkorkmaz, U. (2008). Üniversite Öğrencilerinde Depresif Belirtiler ve Umutsuzluk Düzeyleri ile İlişkili Etmenler. Archives of Neuropsychiatry / Noropsikiatri Arsivi, 45(4), 122–129.
 • Corcoran J. (2006). A comparative group study of solution-focused therapy versus treatment-as-usual for behavior problem in children. Unpublished Doctoral Dissertation. Virginia Commonwealth University.
 • Daig,I., Herschbach, P., Lehmann, A., Knoll, N. & Decker., O. (2009). Gender and age differences in domain-specific life satisfaction and the impact of depressive and anxiety symptoms: A general population survey from germany. Quality of Life Research. 18(6), 669-679.
 • Dezhbakhsh, P. (2010). The Effectiveness of solution-focused counseling group to change the way of life satisfaction and sense of self couples counseling centers in Bushehr. The Master of Counseling Psychology, Marvdasht Azad University, Faculty of Education and Psychology.
 • Elkin, N. (2017). Bir vakıf üniversitesinin sağlık bilimleri yüksekokulu öğrencilerinin genel yaşam doyumu düzeyleri ve ilişkili faktörler. İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, (2), 123-141.
 • Ergin A., Hatipoğlu C., Bozkurt A.İ., Bostancı M, Atak B.M,. Kısaoğlu, S., Parasız S., Kaygısız, H., Çınarlık A., & Karasu E. (2011) Tıp fakültesi öğrencilerinin yaşam doyumu ve öz bakım gücü düzeyleri ve etkileyen faktörler. Pamukkale Tıp Dergisi. 4(3),144-151.
 • Erözkan, A. (2004). Lise öğrencilerinin sosyal karşılaştırma ve depresyon düzeylerinin bazı değişkenlere göre incelenmesi. Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (13), 1-18.
 • Grant, A. M. , Cavanagh, M. J. , Kleitman, S. , Spence, G. , Lakota, M. , Yu, N. (2012). Development and validation of the solution-focused inventory. The Journal of Positive Psychology. 7(4), 334-34.
 • Greene, G., J., & Lee, M.-Y. (2015). How to work with client’s strengths in crisis intervention: A solution-focused approach. In Yeager, K., N., & Roberts, A. R., (Eds.) Crisis intervention handbook assessment, treatment, and research. 4. Ed., Oxford University Press. 69-99.
 • Güllüoğlu,I.,&Koçak,Ö.,F.(2014). İletişim fakültesi öğrencilerininyaşam doyumlarının farklı değişkenler açısından incelenmesi. Selçuk İletişim, 8 (3), 281-300.
 • Gündoğar, D., Sallan, Gül, S., Uskun, E., Demirci, S., & Keçeci D. (2007). Üniversite öğrencilerinde yaşam doyumunu yordayan etkenlerin incelenmesi. Klinik Psikiyatri Dergisi, 10(1),14-27.
 • Gürgan, U . (2014). Üniversite Öğrencilerinin Yılmazlık Ve İyilik Halinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi. Education Sciences, 9(1), 19-35.
 • Gürgan, U., & Dursun, H., S., (2013). The relationship between depression and resilience. In Drujinin, A., Kostova, Z., Sharuhove, I., & Atasoy E. (Eds.), The science and education at the beginning of the 21stcentury in Turkey. (1), Sofia: St. Kliment Ohridski University Press. 584-608.
 • Helvacı Çelik, F. & Hocaoğlu, Ç . (2016). Major depresif bozukluk’ tanımı, etyolojisi ve epidemiyolojisi: Bir gözden geçirme. Journal of Contemporary Medicine, 6(1), 51-66.
 • Hoşoğlu, R., Fırıncı Kodaz, A., Yılmaz Bingöl, T., & Vural Batık, M. (2018). Öğretmen adaylarında psikolojik sağlamlık. OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 8 (14), 217-239.
 • İkiz, F., E., & Görmez, S., K. (2010). İlköğretim ikinci kademe öğrencilerinde duygusal zekâ ve yaşam doyumunun incelenmesi. İlkögretim Online, 9(3),1217-1225.
 • Javanmiri, L., Kimiaei, A., & Ghanbri Hashemabadi, B. A. (2012). Investigating the effectiveness of solution-focused group counseling in decreasing depression in young girls. Unpublished Master Thesis. Ferdowsi University of Mashhad, Faculty of Education and Psychology, Mashhad.
 • Karahan-Şanal, F., Ş., Bakalım, O., & Yoleri, S. (2017). Eğitim fakültesi öğrencilerinde çözüm odaklı düşünme ve empati. Journal of Human Sciences, 14(4), 4383-4392.
 • Karahan-Şanal, F., & Hamarta, E. (2015). Çözüm odaklı envanter: Güvenirlik ve geçerlik çalışması. İlköğretim Online, 14(2), 757-769.
 • Lee MY, Greene GJ, Mentzer RA, Pinnell S, Niles D. (2001).Solution-focused brief therapy and treatment of depression: A pilot study. Journal of Brief Therapy. 1, 33-49.
 • Mesko, M., Videmsek, M., Stihec, J., Mesko Stok, Z., & Karpljuk, D. (2010). Gender differences in some stress symptoms and intensity of experiencing stress symptoms. Management, 5(2), 149-161.
 • Moksnes, U., K., & Espnes, G., A. (2019). Self-esteem and life satisfaction in adolescents-gender and age as potential moderators. Quality Of Life Research. 22(10), 2921-2928.
 • Nicholas, A. (2015). Solution focused brief therapy with children who stutter. Procedia-social and Behavioral Sciences, 193, 209-216.
 • O’Hanlon, B., & Rowan, T. (2003). Solution-oriented therapy for chronic and severe mental illness. WW Norton.
 • Özgan, H., Balkar, B., & Eskil, M. (2014). Eğitim fakültesi öğrencileri tarafından sınıfta algılanan stres nedenleri ve kişisel değişkenlerin strese olan etkisi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 7(24), 337-350.
 • Razaghi Khameneh, S., Bahari, F., & Hamidipour, R. (2014). Effectiveness of solution-focused group therapy on the resiliency of patients with multiple sclerosis (MS) in Tehran. European Online Journal of Natural and Social Sciences. 3(3), 801-809.
 • Priebe, S., Kelley, L., Golden, E., McCrone, P., Kingdon, D., Rutterford, C., & McCabe, R. (2013). Effectiveness of structured patient-clinician communication with a solution focused approach (DIALOG+) in community treatment of patients with psychosis-a cluster randomised controlled trial. BMC psychiatry, 13(173), 1-7.
 • Reddy, P., D., Thirumoorthy, A., Vijayalakshmi, P., & Hamza M.A. (2015). Effectiveness of solution-focused brief therapy for an adolescent girl with moderate depression. Indian Journal of Psychological Medicine, 37(1), 87-89.
 • Pakrosnis, R. & Cepukiene, V. (2015). Solution-focused self-help for improving university students’ well-being. Innovations in Education and Teaching International, 52(4), 437-447.
 • Saka, A., & Ceylan, Ş. (2018). Ergenlerin psikolojik dayanıklılık düzeylerinin aile yapılarına göre incelenmesi. Eğitim ve Toplum Araştırmaları Dergisi, 5(1), 68-86. Sancakoğlu, S., & Sayar, M., K. (2012). Relation between socioeconomic status and depression, anxiety, and self-esteem in early adolescents. Yeni Symposium, 50(4), 207-220.
 • Sarı, E., & Günaydın, N. (2016). Effectiveness of solution-focused coping with depression training on depression symptoms. Anatolian Journal of Psychiatry, 17(5), 369-375.
 • Sari, D., T. (2016). Application of solution focused brief counseling model to increase of counselee resilience as a part of multicultural society. Indonesian Journal of School Counseling, 1(1), 12-19.
 • Şahin, A. (2018). Üniversite öğrencilerinin algılanan stres düzeylerinin fakülte türü ve cinsiyet değişkenlerine göre incelenmesi. Kilis 7 Aralık Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 2(1), 28-35.
 • Shikholeslami, P. (2016). Üniversite öğrencilerinde yılmazlık ve alçak gönüllülük düzeylerinin incelenmesi. Hacettepe Üniversitesi, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
 • Takano, K., & Tanno, Y. (2009). Self-rumination, selfreflection, and depression: Selfrumination counteracts the adaptive effects of self-reflection. Behaviour Research and Therapy, 47, 260-264.
 • Theeboom, T., Beersma, B., & Van Vianen, A., E., M. (2016). The differential effects of solution-focused and problem-focused coaching questions on the affect, attentional control, and cognitive flexibility of undergraduate students experiencing study-related stress. The Journal of Positive Psychology, 5, 460-469.
 • Yıldız, M. (2016). Üniversite öğrencilerinde duygusal zeka yaşam doyumu ve depresyonun cinsiyet ve sınıf seviyelerine göre etkileri. OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 6(11), 451-474.
 • Yu, X.-N., Lau, J. T. F., Mak, W., W., S., Zhang, J., & Lui, W., W., S. (2011). Factor structure and psychometric properties of the connor-davidson resilience scale among chinese adolescents. Comprehensive Psychiatry, 52(2), 218-224.
 • Walter, J., L., & Peller, J.,E. (1992 ). Becoming solution-focused in brief threapy. Routledge Press.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Enver SARİ
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-7623-6832
Andorra


Gizem UYUMAZ
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-0792-2289
Andorra


Cahit KAYA
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-0757-320X
Türkiye

Publication Date December 19, 2019
Application Date July 2, 2019
Acceptance Date November 25, 2019
Published in Issue Year 2019, Volume 11, Issue 21

Cite

APA Sari, E. , Uyumaz, G. & Kaya, C. (2019). Çözüm Odaklılığın Yordayıcı Değişkenleri: Yaşam Doyumu, Stres, Depresyon ve Yılmazlık . Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi , 11 (21) , 423-438 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/ksbd/issue/50850/585804