Year 2020, Volume 12 , Issue 23, Pages 322 - 336 2020-12-28

The Relationship between Foreign Transactions and BIST100 Index: An ARDL Bounds Testing Approach
Yabancı İşlemleri ile BIST100 Endeksi Arasındaki İlişki: ARDL Sınır Testi Yaklaşımı

Erkan USTAOĞLU [1]


The total share of foreigners' purchase and sale transactions in BIST has reached 50%. The high share of foreigners in BIST increases the effects of their transactions on the stock market. From this point of view, the study aims to determine the possible short and long-term effects of the purchase and sale transactions made by foreign investors in BIST on the BIST100 index. In the study, the relationships between the trading volumes of foreign investors in BIST and the BIST100 index were investigated by using ARDL (Autoregressive Distibuted Lag) boundary test by using monthly data for the period 2009: 09-2020: 03. As a result of the study, it has been determined that there is a long-term cointegration relationship between the stock purchase and sales of foreign investors in BIST and the BIST100 index. While foreign investors' purchases of stocks in BIST increase the BIST100 index in both the short and long term, the stocks sales made by foreign investors in BIST decrease the BIST100 index. However, in the long run, the BIST 100 index is affected more by foreign investors' stock sales.
Yabancıların BIST’te yaptıkları alım ve satım işlemlerinin BIST’teki toplam payı %50 seviyelerine gelmiştir. Yabancıların BIST’teki paylarının bu denli yüksek olması yaptıkları işlemlerin borsa üzerindeki etkilerini de artırmaktadır. Bu noktadan hareketle çalışmada yabancı yatırımcıların BIST’te yaptıkları alım ve satım işlemlerinin BIST100 endeksine olası kısa ve uzun dönemetkilerinin tespit edilmesi amaçlanmaktadır. Çalışmada 2009:09–2020:03 dönemi aylık veriler kullanılarak yabancı yatırımcıların BIST’te yaptıkları alım ve satım işlem hacimleri ile BIST100 endeksi arasındaki ilişkiler ARDL (Autoregressive Distibuted Lag) sınır testi ile araştırılmıştır. Çalışmanın sonucunda, yabancı yatırımcıların BIST’te yaptıkları hisse senedi alış ve satış işlemleri ile BIST100 endeksi arasında uzun dönemli bir eşbütünleşme ilişkisi olduğu saptanmıştır. Yabancı yatırımcıların BIST’te yaptıkları hisse senedi alışları hem kısa hem de uzun dönemde BIST100 endeksini artırırken, yabancı yatırımcıların BIST’te yaptıkları hisse senedi satışları ise BIST100 endeksini azaltmaktadır. Ancak uzun dönemde BIST100 endeksi, yabancı yatırımcının hisse senedi satışlarından daha fazla etkilenmektedir.
 • Akar, C. (2008). Net Yabancı İşlem Hacmi ile Hisse Senedi Getirileri Arasında Uzun Dönemli İlişki Var mıdır? Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 22(2), 331–338.
 • Anayochukwu, O. B. (2012). The Impact of Stock Market Returns on Foreign Portfolio Investment in Nigeria. IOSR Journal of Business and Management, 2(4), 10–19.
 • Baklacı, H. F. (2009). İMKB’de Yabancı Yatırımcı İşlemleri ve Getiri Etkileşimi Üzerine Amprik Bir Çalışma. İMKB Dergisi, 11(42), 37–59.
 • Borsa İstanbul (2020). Borsa İstanbul Tarihsel ve Referans Veri Platformu. https://datastore.borsaistanbul.com/, (01.05.2020).
 • Brown, R. L., Durbin, J. ve Evans, J. M. (1975). Techniques for Testing the Constancy of Regression Relationships Over Time. Journal of the Royal Statistical Society: Series B (Methodological), 37(2), 149–163.
 • Clark, J. ve Berko, E. (1997). Foreign Investment Fluctuations and Emerging Market Stock Returns: The Case of Mexico. FRB of New York Staff Report (24).
 • Doğukanlı, H. ve Çetenak, H. (2008). Yabancı Portföy Yatırımları ile Hisse Senedi Getirisi Arasındaki İlişki: İMKB’de Sınama. Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 12(2), 37–57.
 • Engle, R. F., ve Granger, C. W. (1987). Co-Integration and Error Correction: Representation, Estimation, and Testing. Econometrica:Journal of the Econometric Society, 251-276.
 • Feng, L., Lin, C. Y. ve Wang, C. (2017). Do Capital Flows Matter to Stock and House Prices? Evidence from China. Emerging Markets Finance and Trade, 53(10), 2215–2232.
 • Froot, K. A., O’Connell, P. G. J. ve Seasholes, M. S. (2001). The Portfolio Flows of International Investors. Journal of Financial Economics, 59(2), 151–193.
 • Garg, R. ve Dua, P. (2014). Foreign Portfolio Investment Flows to India: Determinants and Analysis. World Development, 59, 16–28.
 • Gültekin, M. ve Umutlu, M. (2016). Çeşitli Yatırımcı Gruplarının Hisse Senedi Net Alım İşlem Hacimleri ve Pazar Getirisi Arasındaki Etkileşim. Ege Akademik Bakış, 16(3)-451-460.
 • Gümüş, G. K. (2010). Menkul Kıymet Piyasalarında Yabancı Yatırımcıların Etkisi: İstanbul Menkul Kıymetler Borsası. İMKB Dergisi, 11(44), 61–96.
 • Haider, M. A., Khan, M. A., Saddique, S. ve Hashmi, S. H. (2017). The Impact of Stock Market Performance on Foreign Portfolio Investment in China International Journal of Economics and Financial Issues The Impact of Stock Market Performance on Foreign Portfolio Investment in China. International Journal of Economics and Financial Issues, 7(2), 460–468.
 • İbicioğlu, M. (2012). Yurtdışı Yerleşiklerin Hisse Senedi Piyasası Üzerindeki Etkisi: İmkb’de Endeks Bazında Uygulamalar. Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 21(3), 41–54.
 • İskenderoğlu, Ö. ve Karadeniz, E. (2011). İMKB 100 Endeksi Getirisi ile Yabancı Portföy Yatırımları Arasındaki İlişkinin Analizi. Çağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 8(1), 123–133.
 • Johansen, S. (1988). Statistical Analysis of Cointegrating Vectors. Journal of Economic Dynamics and Control, 12, 231-254.
 • Johansen, S. ve Juselius, K. (1990). Maximum Likelihood Estimation and Inference on Cointegration with Applications to The Demand for Money. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 52, 169-210.
 • Karataş, A., Dönmez, Ç. A. ve Kiraz, F. (2004). İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda Yabancı Yatırımcıların Performans Analiz. İktisat İşletme ve Finans, 19(225), 95–104.
 • Kesik, A., Canakci, M. ve Tunali, H. (2016). Analyzing Impact of Non-Residents Holdings of Equities on BIST (Istanbul Stock Exchange) 100 Index. Journal of Economics, Finance and Accounting-(JEFA), 3(2), 166–166.
 • Narayan, P. K. ve Narayan, S. (2005). Estimating Income and Price Elasticities of Imports for Fiji in a Cointegration Framework. Economic Modelling, 22(3), 423–438.
 • Narayan, P. K. ve Smyth, R. (2006). What Determines Migration Flows From Low-Income to High-Income Countries? An Empirical Investigation of Fiji-U.S. Migration 1972-2001. Contemporary Economic Policy, 24(2), 332–342.
 • Okuyan, H. A. ve Erbaykal, E. (2011). İMKB’de Yabancı İşlem ve Hisse Senedi Getirileri İlişkisi. Doğuş Üniversitesi Dergisi, 12(2), 256–264.
 • Pesaran, M. H., Shin, Y. ve Smith, R. J. (2001). Bounds Testing Approaches to the Analysis of Level Relationships. Journal of Applied Econometrics, 16(3), 289–326.
 • Richards, A. (2005). Big Fish in Small Ponds: The Trading Behavior and Price Impact of Foreign Investors in Asian Emerging Equity Markets. Journal of Financial and Quantitative Analysis, 40(1), 1–27.
 • Samarakoon, L. P. (2009). The Relation between Trades of Domestic and Foreign Investors and Stock Returns in Sri Lanka. Journal of International Financial Markets, Institutions and Money, 19(5), 850–861.
 • Şenol, Z. ve Koç, S. (2018). Yabancı Portföy Yatırımları, Borsa ve Makroekonomik Değişkenler Arası ilişkilerin VAR Yöntemiyle Analizi: Türkiye Örneği̇. Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, (21), 1–20.
Primary Language tr
Subjects Social
Published Date Autumn
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-4932-356X
Author: Erkan USTAOĞLU (Primary Author)
Institution: HİTİT ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Application Date : August 15, 2020
Acceptance Date : December 22, 2020
Publication Date : December 28, 2020

APA Ustaoğlu, E . (2020). Yabancı İşlemleri ile BIST100 Endeksi Arasındaki İlişki: ARDL Sınır Testi Yaklaşımı . Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi , 12 (23) , 322-336 . DOI: 10.38155/ksbd.779386