Research Article
PDF EndNote BibTex RIS Cite

Current Problems in Teaching Turkish As Foreign Language According to Scientific Research

Year 2021, Volume 13, Issue 25, 829 - 853, 31.12.2021
https://doi.org/10.38155/ksbd.884902

Abstract

The aim of the study is to analyze available research concerned with the difficulties surrounding the Teaching of Turkish as a foreign language and to reveal those difficulties that are present through further research. For these purposes, 81 essays digitized in Ulakbim Tr Dizin between the years of 2010-2020 along with 70 master theses and 12 doctoral theses published in the national thesis database between the years of 2018-2020. The study was designed using a qualitative approach. Data was gathered through document analysis method and analyzed through content analysis method. Based on the data gathered from the 81 essays, 70 master theses and 12 doctoral theses analyzed as part of the study, issues encountered during the teaching of Turkish to foreigners were determined. According to these determinations, the following issues were detected in the Turkish Education Degree Program; the inadequacy of courses in teaching Turkish to foreigners, deficiency in course materials, issues surrounding the teaching of grammar, failure to create a separate department for the teaching of Turkish to foreigners, issues stemming from the inadequacy of those engaged in the teaching process, method issues, program issue, deficiencies in research to determine the base vocabulary of Turkish, difficulties in creating homogeneous classrooms, attitude of students towards Turkish, alphabet issues, diction issues and issues encountered in the writing skills.

References

 • Abuammar, R. J. (2018). Yabancılara Türkçe öğretiminde program sorununun öğretim sürecine yansıması (Yayınlanmış yüksek lisans tezi). Sakarya Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Sakarya. https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp adresinden ulaşılmıştır.
 • Acat, M. B. (2002). Türkiye’de Yabancı Dil Öğreniminde Motivasyon Kaynakları ve Sorunları. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 31(31), 312-329.
 • Aktan, F. (2019). Yabancılara Türkçe öğretiminde Halide Edip Adıvar’ın Himmet Çocuk hikâyesinin b1-b2 düzeyinde sadeleştirilmesi ve etkinlik hazırlanması (Yayınlanmış yüksek lisans tezi). Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Çanakkale. https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp adresinden ulaşılmıştır.
 • Aksan, D. (1987). Her Yönüyle Dil (Ana Çizgileriyle Dilbilim 1), Ankara: TDK Yayınları
 • Alan, Y. (2019). 4+1 planlı yazma ve değerlendirme modelinin Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenen öğrencilerin yazma becerilerine ve bağdaşıklık araçlarını kullanma düzeylerine etkisi (Yayınlanmış doktora tezi). Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Hatay. https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp adresinden ulaşılmıştır.
 • Alyılmaz, C. & Er, O. (2016). Yabancılara Türkçe öğretimi uygulamalarında öğretmenlerin kültürel farkındalık oluşturmadaki etkisinin değerlendirilmesi. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi,5(3), 1392-1413. https://trdizin.gov.tr/publication/show/pdf/paper/TWpNMk5qSXlNZz09 adresinden ulaşılmıştır.
 • Avcı, Y. & Küçük S. (2017). Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde dil bilgisi öğretimi. International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 12(35), 49-67. https://trdizin.gov.tr/publication/show/pdf/paper/TWpnd056STNOdz09 adresinden ulaşılmıştır.
 • Ayten, H. (2019). Tahir Necat Gencan’ın Türkçe Öğreniyorum adlı kitabının yabancılara Türkçe öğretimi açısından incelenmesi (Yayınlanmış yüksek lisans tezi). Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Zonguldak. https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp adresinden ulaşılmıştır.
 • Biçer, N. (2012). Hunlardan günümüze yabancılara Türkçe öğretimi. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi,1(4), 107-133. Doi: 10.7884/teke.100
 • Biçer, N. & Kılıç, B. S. (2017). Suriyeli öğrencilere Türkçe öğretmek için kullanılan ders kitaplarının öğretmen görüşleri doğrultusunda değerlendirilmesi. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 5(4),649-663. https://trdizin.gov.tr/publication/show/pdf/paper/TWpjd01UYzJOZz09 adresinden ulaşılmıştır.
 • Boylu, E. (2019). Yabancılara Türkçe öğretiminde ölçme değerlendirme uygulamaları ve standart oluşturma (Yayınlanmış doktora tezi). Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Çanakkale. https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp adresinden ulaşılmıştır.
 • Bulut, S., Kanat-Soysal Ö. & Gülçiçek, D. (2018). Suriyeli öğrencilerin Türkçe öğretmeni olmak: Suriyeli öğrencilerin eğitiminde karşılaşılan sorunlar. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 7(2), 1210-1238. https://trdizin.gov.tr/publication/show/pdf/paper/TXpJNE5qSTRPQT09 adresinden ulaşılmıştır.
 • Büyükikiz, K. K. & Hasırcı, S. (2013). Yabancı dil olarak Türkçenin öğretiminde sözcük öğretimi üzerine bir değerlendirme. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 10(21), 145-155. https://dergipark.org.tr/tr/pub/mkusbed/issue/19547/208182 adresinden ulaşılmıştır.
 • Çağlayan-Dilber, N. (2018). Yabancılara Türkçe öğretimi üzerine yazılan kaynak kitaplara ilişkin bir inceleme. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 31(özel sayı),111-128. Doi: 10.19171/uefad.430159
 • Çelebi, S. & Kibar-Furtun, M. H. (2014). Yabancılara Türkçe öğretiminde eşadlı sözcüklerin doğru sesletiminde parçalarüstü birimlerin görünür hâle getirilmesi. International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic,9(9), 367-380. https://trdizin.gov.tr/publication/show/pdf/paper/TWpjME5qWTNOdz09 adresinden ulaşılmıştır.
 • Delibaş, M. (2019). Türkçenin Fransızca konuşanlara yabancı dil olarak öğretiminde eylem odaklı yaklaşıma dayalı uygulamaların değerlendirilmesi (Yayınlanmış doktora tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara. https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp adresinden ulaşılmıştır.
 • Demir, C. & Yapıcı, M. (2007). Ana dili olarak Türkçenin öğretimi ve sorunları. Sosyal Bilimler Dergisi, 9(2),177-192. http://www.acarindex.com/dosyalar/makale/acarindex-1423867236.pdf adresinden ulaşılmıştır.
 • Demir, K. & Özdemir A. (2017). Yabancı dil olarak Türkçe öğretimi alanındaki bilimsel makalelere bakış. International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 12(14), 105-120. https://trdizin.gov.tr/publication/show/pdf/paper/TWpZNE1USXhNUT09 adresinden ulaşılmıştır.
 • Demirci, M. (2015). B1 seviyesinde Türkçe öğrenen Suriyeli öğrencilerin sesli okuma becerisiyle ilgili tespitler. International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 10(7), 333-358. https://trdizin.gov.tr/publication/show/pdf/paper/TWpVME56a3dNQT09 adresinden ulaşılmıştır.
 • Demirci, R. (2019). Alfabe farklılıklarının yabancılara Türkçe öğretimindeki etkisi (Yayınlanmış yüksek lisans tezi). Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Van. https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp adresinden ulaşılmıştır.
 • Durmuş, M. (2013). Türkçenin yabancılara öğretimi: sorunlar, çözüm önerileri ve yabancılara Türkçe öğretiminin geleceğiyle ilgili görüşler. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi,6(11), 207-228. Doi: 10.14520/adyusbd.488
 • Elturan, B. (2019). Türkiye’de Türkçe öğrenen yabancı öğrencilerin dil becerileri yanlış analizleri (Yayınlanmış yüksek lisans tezi). Sakarya Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Sakarya. https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp adresinden ulaşılmıştır.
 • Erdem, M. D., Gün, M., Şengül, M. & Şimşek, R. (2015). Yabancılara Türkçe öğretiminde kullanılan okuma metinlerinin öğretim elemanlarınca diller için Avrupa ortak başvuru metni ve işlevsel metin özellikleri kapsamında değerlendirilmesi. İnternational Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic,10(3), 455-476. https://trdizin.gov.tr/publication/show/pdf/paper/TWpVMk5qTTJOZz09 adresinden ulaşılmıştır.
 • Erdem-İpek, M. (2018). Yabancılara Türkçe öğretiminde metindilbilimsel ölçütler çerçevesinde Mustafa Kutlu’nun Ya Tahammül Ya Sefer isimli hikâyesinin sadeleştirilmesi (Yayınlanmış yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara. https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp#top2 adresinden ulaşılmıştır.
 • Ergin, M. (1997), Türk Dil Bilgisi, İstanbul: Minnetoğlu.
 • Göçer, A. (2012). Dil-kültür ilişkisi ve etkileşimi üzerine. Türk Dili, 729(1), 50-57.
 • Gülen, G. (2018). Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde diksiyon (Yayınlanmış yüksek lisans tezi). İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul. https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp adresinden ulaşılmıştır.
 • Gümüş, İ. (2016). Türkçede emir-istek kipi ve yabancılara Türkçe öğretimi. Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, 0(39), 253-262. Doi:10.21563/sutad.187003
 • Gün, M., Akkaya, A. & Kara, Ö. T. (2014). Yabancılara Türkçe öğretimi ders kitaplarının Türkçe öğretim merkezlerinde görev yapan öğretim elemanları açısından değerlendirilmesi. International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 9(6), 1-16. https://trdizin.gov.tr/publication/show/pdf/paper/TWpZNU56ZzRPQT09 adresinden ulaşılmıştır.
 • Güney, E. Z. (2019). Yabancılara Türkçe öğretimi ders kitaplarında bulunan metin altı soruların yenilenmiş Bloom taksonomisine göre analizi (Yayınlanmış yüksek lisans tezi). Çanakkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Çanakkale. https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp adresinden ulaşılmıştır.
 • Gürbüz, N. E. (2018). Yabancılara Türkçe öğretiminde çoklu ortam materyali olarak geliştirilen zenginleştirilmiş kitabın öğrenme üzerine etkileri (Yayınlanmış yüksek lisans tezi). Atatürk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Erzurum. https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp#top2 adresinden ulaşılmıştır.
 • Gürbüz, R. & Güleç, İ. (2016). Türkiye’de eğitim gören yabancı öğrencilerin Türkçeye ilişkin görüşleri: Sakarya Üniversitesi örneği. Sakarya University Journal of Education,6(2),141-153. https://trdizin.gov.tr/publication/show/pdf/paper/TWpFM01UTTRPQT09 adresinden ulaşılmıştır.
 • Kahraman, F. (2019). Yabancı dil olarak Türkçe öğrenen ve ana dili Arapça olan öğrenicilerin yazma becerisinde yaptıkları yanlışların çözümlenmesi (Yayınlanmış yüksek lisans tezi). İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul. https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp adresinden ulaşılmıştır.
 • Kalfa, M. (2014). Yabancılara Türkçe öğretiminde temel düzeydeki öğrencilerin eğitsel oyunlarla yazma becerilerinin geliştirilmesi. Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, 1(20), 85-102. https://docplayer.biz.tr/26934262-Yabancilara-turkce-ogretiminde-temel-duzeydeki-ogrencilerin-egitsel-oyunlarla-yazma-becerilerinin-gelistirilmesi-mahir-kalfa.html adresinden ulaşılmıştır.
 • Kan, M. O., Sülüşoğlu, B. & Demirel, Ö. (2013). Yabancı dil olarak Türkçe öğretimi programı ile ilgili okutman ve öğrenci görüşlerinin değerlendirilmesi. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 10(24), 29-42. https://dergipark.org.tr/tr/pub/mkusbed/issue/19560/208243 adresinden ulaşılmıştır.
 • Karaaslan, T. (2019). Suriyeli öğrenciler için atanan Türkçe öğretmenlerinin akademik öz yeterlikleri (Yayınlanmış yüksek lisans tezi). Fırat Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Elazığ. https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp adresinden ulaşılmıştır.
 • Karateke-Bayat, B. (2018). Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde akran değerlendirmesinin öğrencilerin yazma kaygısına etkisi (Yayınlanmış yüksek lisans tezi). Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Nevşehir. https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp adresinden ulaşılmıştır.
 • Karçiç, A. & Çetin, M. (2015). Bosna-Herseklilere Türkçe öğretimi bağlamında karşılaştırmalı bir çalışma: Türkçede ve Boşnakçada çatı. International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 10(15),535-562. https://trdizin.gov.tr/publication/show/pdf/paper/TWpjMU1ERXdNQT09 adresinden ulaşılmıştır.
 • Kayasandık, E. (2018). Yabancılara Türkçe öğretiminde kullanılan ders kitaplarındaki dil bilgisi öğretim yöntemlerinin incelenmesi (Yayınlanmış yüksek lisans tezi). Akdeniz Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Antalya. https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp adresinden ulaşılmıştır.
 • Koçak, N. (2019). Yabancılara Türkçe öğretimi kitap setlerinde dil bilgisi öğretimi (Yayınlanmış yüksek lisans tezi). Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kırıkkale. https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp adresinden ulaşılmıştır.
 • Korkmaz, E. (2018). Yabancılara Türkçe öğretiminde yaşanan bazı sorunlar ve çözüm önerileri. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi,15(1), 89-104. https://trdizin.gov.tr/publication/show/pdf/paper/TXpBNU5UZ3pNdz09 adresinden ulaşılmıştır.
 • Kurudayıoğlu, M. & Çetin, Ö. (2015). Temel beceriler ve Türkçe öğretimi. Ana Dili Eğitimi Dergisi,3(3), 1-19. Doi: 10.16916/aded.65619
 • Melanlıoğlu, D. (2012). Yabancılara Türkçe öğretenlerin hâl eklerinin öğretimine ilişkin görüşleri: nitel bir araştırma. International Periodical For The Languages, Literature and History ofTurkish or Turkic, 7(4b), 2401-2411. https://trdizin.gov.tr/publication/show/pdf/paper/TWprMk1ESTNOdz09 adresinden ulaşılmıştır.
 • Melanlıoğlu, D. (2014). Türkçe öğrenen yabancıların öğrenme süreçlerine yönelik algıları. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3(2), 368-389. Doi:10.14686/BUEFAD.201428189
 • Ördek, F. (2019). Yabancılar için Türkçe İstanbul (İstanbul Turkısh for foreıgners course book) ve Yedi İklim orta seviye kitaplarının kültür aktarımı açısından incelenmesi (Yayınlanmış yüksek lisans tezi). Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana. https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp#top2 adresinden ulaşılmıştır.
 • Özdemir, M. (2019). Yabancılara Türkçe öğretiminde eylemsilerin biçim-anlam ve kullanım açısından değerlendirilmesi (Yayınlanmış yüksek lisans tezi). Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Çanakkale. https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp adresinden ulaşılmıştır.
 • Özdemir, O. (2017). Türkçe öğretiminde dijital teknolojilerin kullanımı ve bir web uygulaması örneği. International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic,12(4), 427-444. https://trdizin.gov.tr/publication/show/pdf/paper/TWpjNE1URTNOdz09 adresinden ulaşılmıştır.
 • Sayın, M. S. (2019). Türkçe öğrenen yabancı öğrencilerin yazma becerisine ilişkin görüşleri (Yayınlanmış yüksek lisans tezi). Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Hatay. https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp adresinden ulaşılmıştır.
 • Saussure de, F. (1998), Genel Dilbilim Dersleri (Çev. Berke Vardar), İstanbul: Multılıngual.
 • Şengül, E. (2019). Suriyeli öğrencilerin Türkçeyi öğrenme durumlarında tümdengelim yöntemi üzerine bir eylem araştırması (Yayınlanmış yüksek lisans tezi). Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Çanakkale. https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp adresinden ulaşılmıştır.
 • Şengül, K. (2014). Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde alfabe sorunu. International Journal of Turkish Literature Culture Education, 3(1), 325-339. https://trdizin.gov.tr/publication/show/pdf/paper/TVRZNU1EY3lNZz09 adresinden ulaşılmıştır.
 • Şenol, Ç. (2018). Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde televizyonda yayımlanan reklamların A2 seviyesinde dinleme ve yazma becerisine katkısı (Yayınlanmış yüksek lisans tezi). Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, Ankara. https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp#top2 adresinden ulaşılmıştır.
 • Türker, M. S. (2018). Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde blog kullanımının okuma becerisine etkisi (Yayınlanmış doktora tezi). Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, Ankara. https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp adresinden ulaşılmıştır.
 • Özcan, E. (2019). Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde metin seçimi: yeni Hitit b1 düzeyi (Yayınlanmış yüksek lisans tezi). Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, Ankara. https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp adresinden ulaşılmıştır.
 • Uçgun, D. (2013). Yabancı dil olarak Türkçe eğitimi anabilim dalının gerekliliği üzerine bir değerlendirme. İnternational Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 8(9b), 2487-2489. https://trdizin.gov.tr/publication/show/pdf/paper/TWpjNE9EZzRPQT09 adresinden ulaşılmıştır.
 • Yaşar, S. A. (2019). Yabancılara Türkçe öğretiminde metin uyarlama ve Memduh Şevket Esendal’ın “Pazarlık” hikâyesinin A2 seviyesine göre uyarlanması (Yayınlanmış yüksek lisans tezi). Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kütahya. https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp#top2 adresinden ulaşılmıştır.
 • Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2011). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (Sekizinci baskı). Ankara: Seçkin yayıncılık.
 • Yıldırım, Ö. (2018). C1 Seviyesi yabancı öğrencilerin yazma sınavına yönelik bir değerlendirme (Yayınlanmış yüksek lisans tezi). Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzincan. https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp adresinden ulaşılmıştır.
 • Yıldız, E. (2018). Yabancılara Türkçe öğretimi dersinin Türkçe öğretmen adaylarının görüşleri bağlamında değerlendirilmesi (Yayınlanmış yüksek lisans tezi). Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Tokat. https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp adresinden ulaşılmıştır.
 • Yıldız, Ü. (2015). Yabancı dil olarak Türkçe öğretimi bağlamında Türk dili ve kültürü merkezlerinin işlevselliği. International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic,10(4),983-1004. https://trdizin.gov.tr/publication/show/pdf/paper/TWpVMk9EZ3lNZz09 adresinden ulaşılmıştır.
 • Yılmaz, F. & Yıldız E. (2016). Türkçe eğitimi bölümü öğrencilerinin yabancılara Türkçe öğretimi dersine ilişkin tutumları ve yeterlikleri. International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 11(19), 841-858. https://trdizin.gov.tr/publication/show/pdf/paper/TWpjeU9EZ3lNZz09 adresinden ulaşılmıştır.

Akademik Çalışmalara Göre Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Karşılaşılan Güncel Sorunlar

Year 2021, Volume 13, Issue 25, 829 - 853, 31.12.2021
https://doi.org/10.38155/ksbd.884902

Abstract

Çalışmanın amacı, Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde yaşanan sorunlarla ilgili yapılan araştırmaları analiz etmek ve var olan sorunları araştırmalar doğrultusunda ortaya koymaktır. Bu doğrultuda 2010-2020 yılları arasında yayınlanıp ULAKBİM TR DİZİN’de taranan dergilerde yayınlanan 81 makale ile 2018-2020 yılları arasında ulusal tez veri tabanında yayınlanan 70 yüksek lisans tezi, 12 doktora tezi incelenmiştir. Yabancı dil olarak Türkçe öğretimi ile ilgili yapılan sorun temelli çalışmaların çoğunlukla TR DİZİN’de taranan dergilerde yayınlanması, bu dergilere ulaşılabilirliğin kolay olması bunun yanı sıra özellikle ulusal dizinlerde akademik ölçütler kapsamında saygınlığının ve geçerliğinin yüksek olması nedeniyle ULAKBİM TR DİZİN’de yayınlanan makalelerin incelenmesinin daha uygun olacağı düşünülmüştür. Diğer yandan bilimsel süreçler ve ölçütler göz önünde bulundurularak kitap çalışmaları kapsam dışında tutulmuştur. Nitel yaklaşımın temel alındığı bu çalışma, durum çalışması yöntemine göre desenlenmiştir. Araştırmanın verileri doküman incelemesi yöntemi ile toplanmış, içerik analizi yöntemi ile analiz edilmiştir. Araştırma kapsamında incelenen 81 makale, 70 yüksek lisans tezi, 12 doktora tezinden elde edilen verilere göre yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde karşılaşılan sorunlar belirlenmiştir. Elde edilen verilere göre bunlar; Türkçe Eğitimi Lisans Programı’ndaki yabancı dil olarak Türkçe öğretimi dersinin yetersiz olması, ders araç-gereçlerinin yetersizliği, dil bilgisi öğretiminde karşılaşılan sorunlar, yabancı dil olarak Türkçe öğretiminin lisans programı olarak ayrı bir ana bilim dalı hâline getirilmemesi, öğretim sürecinde görev alan dil öğreticilerinin yetersizliklerinden kaynaklanan sorunlar, yöntem sorunu, program sorunu, Türkçenin temel söz varlığını belirleme çalışmalarının yetersizliği, homojen sınıflar oluşturmanın zorluğu, öğrencilerin Türkçeye yönelik tutumları, alfabe sorunu, diksiyon sorunu, yazma becerisinde karşılaşılan sorunlar şeklinde sıralanmıştır.

References

 • Abuammar, R. J. (2018). Yabancılara Türkçe öğretiminde program sorununun öğretim sürecine yansıması (Yayınlanmış yüksek lisans tezi). Sakarya Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Sakarya. https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp adresinden ulaşılmıştır.
 • Acat, M. B. (2002). Türkiye’de Yabancı Dil Öğreniminde Motivasyon Kaynakları ve Sorunları. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 31(31), 312-329.
 • Aktan, F. (2019). Yabancılara Türkçe öğretiminde Halide Edip Adıvar’ın Himmet Çocuk hikâyesinin b1-b2 düzeyinde sadeleştirilmesi ve etkinlik hazırlanması (Yayınlanmış yüksek lisans tezi). Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Çanakkale. https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp adresinden ulaşılmıştır.
 • Aksan, D. (1987). Her Yönüyle Dil (Ana Çizgileriyle Dilbilim 1), Ankara: TDK Yayınları
 • Alan, Y. (2019). 4+1 planlı yazma ve değerlendirme modelinin Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenen öğrencilerin yazma becerilerine ve bağdaşıklık araçlarını kullanma düzeylerine etkisi (Yayınlanmış doktora tezi). Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Hatay. https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp adresinden ulaşılmıştır.
 • Alyılmaz, C. & Er, O. (2016). Yabancılara Türkçe öğretimi uygulamalarında öğretmenlerin kültürel farkındalık oluşturmadaki etkisinin değerlendirilmesi. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi,5(3), 1392-1413. https://trdizin.gov.tr/publication/show/pdf/paper/TWpNMk5qSXlNZz09 adresinden ulaşılmıştır.
 • Avcı, Y. & Küçük S. (2017). Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde dil bilgisi öğretimi. International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 12(35), 49-67. https://trdizin.gov.tr/publication/show/pdf/paper/TWpnd056STNOdz09 adresinden ulaşılmıştır.
 • Ayten, H. (2019). Tahir Necat Gencan’ın Türkçe Öğreniyorum adlı kitabının yabancılara Türkçe öğretimi açısından incelenmesi (Yayınlanmış yüksek lisans tezi). Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Zonguldak. https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp adresinden ulaşılmıştır.
 • Biçer, N. (2012). Hunlardan günümüze yabancılara Türkçe öğretimi. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi,1(4), 107-133. Doi: 10.7884/teke.100
 • Biçer, N. & Kılıç, B. S. (2017). Suriyeli öğrencilere Türkçe öğretmek için kullanılan ders kitaplarının öğretmen görüşleri doğrultusunda değerlendirilmesi. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 5(4),649-663. https://trdizin.gov.tr/publication/show/pdf/paper/TWpjd01UYzJOZz09 adresinden ulaşılmıştır.
 • Boylu, E. (2019). Yabancılara Türkçe öğretiminde ölçme değerlendirme uygulamaları ve standart oluşturma (Yayınlanmış doktora tezi). Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Çanakkale. https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp adresinden ulaşılmıştır.
 • Bulut, S., Kanat-Soysal Ö. & Gülçiçek, D. (2018). Suriyeli öğrencilerin Türkçe öğretmeni olmak: Suriyeli öğrencilerin eğitiminde karşılaşılan sorunlar. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 7(2), 1210-1238. https://trdizin.gov.tr/publication/show/pdf/paper/TXpJNE5qSTRPQT09 adresinden ulaşılmıştır.
 • Büyükikiz, K. K. & Hasırcı, S. (2013). Yabancı dil olarak Türkçenin öğretiminde sözcük öğretimi üzerine bir değerlendirme. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 10(21), 145-155. https://dergipark.org.tr/tr/pub/mkusbed/issue/19547/208182 adresinden ulaşılmıştır.
 • Çağlayan-Dilber, N. (2018). Yabancılara Türkçe öğretimi üzerine yazılan kaynak kitaplara ilişkin bir inceleme. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 31(özel sayı),111-128. Doi: 10.19171/uefad.430159
 • Çelebi, S. & Kibar-Furtun, M. H. (2014). Yabancılara Türkçe öğretiminde eşadlı sözcüklerin doğru sesletiminde parçalarüstü birimlerin görünür hâle getirilmesi. International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic,9(9), 367-380. https://trdizin.gov.tr/publication/show/pdf/paper/TWpjME5qWTNOdz09 adresinden ulaşılmıştır.
 • Delibaş, M. (2019). Türkçenin Fransızca konuşanlara yabancı dil olarak öğretiminde eylem odaklı yaklaşıma dayalı uygulamaların değerlendirilmesi (Yayınlanmış doktora tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara. https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp adresinden ulaşılmıştır.
 • Demir, C. & Yapıcı, M. (2007). Ana dili olarak Türkçenin öğretimi ve sorunları. Sosyal Bilimler Dergisi, 9(2),177-192. http://www.acarindex.com/dosyalar/makale/acarindex-1423867236.pdf adresinden ulaşılmıştır.
 • Demir, K. & Özdemir A. (2017). Yabancı dil olarak Türkçe öğretimi alanındaki bilimsel makalelere bakış. International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 12(14), 105-120. https://trdizin.gov.tr/publication/show/pdf/paper/TWpZNE1USXhNUT09 adresinden ulaşılmıştır.
 • Demirci, M. (2015). B1 seviyesinde Türkçe öğrenen Suriyeli öğrencilerin sesli okuma becerisiyle ilgili tespitler. International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 10(7), 333-358. https://trdizin.gov.tr/publication/show/pdf/paper/TWpVME56a3dNQT09 adresinden ulaşılmıştır.
 • Demirci, R. (2019). Alfabe farklılıklarının yabancılara Türkçe öğretimindeki etkisi (Yayınlanmış yüksek lisans tezi). Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Van. https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp adresinden ulaşılmıştır.
 • Durmuş, M. (2013). Türkçenin yabancılara öğretimi: sorunlar, çözüm önerileri ve yabancılara Türkçe öğretiminin geleceğiyle ilgili görüşler. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi,6(11), 207-228. Doi: 10.14520/adyusbd.488
 • Elturan, B. (2019). Türkiye’de Türkçe öğrenen yabancı öğrencilerin dil becerileri yanlış analizleri (Yayınlanmış yüksek lisans tezi). Sakarya Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Sakarya. https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp adresinden ulaşılmıştır.
 • Erdem, M. D., Gün, M., Şengül, M. & Şimşek, R. (2015). Yabancılara Türkçe öğretiminde kullanılan okuma metinlerinin öğretim elemanlarınca diller için Avrupa ortak başvuru metni ve işlevsel metin özellikleri kapsamında değerlendirilmesi. İnternational Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic,10(3), 455-476. https://trdizin.gov.tr/publication/show/pdf/paper/TWpVMk5qTTJOZz09 adresinden ulaşılmıştır.
 • Erdem-İpek, M. (2018). Yabancılara Türkçe öğretiminde metindilbilimsel ölçütler çerçevesinde Mustafa Kutlu’nun Ya Tahammül Ya Sefer isimli hikâyesinin sadeleştirilmesi (Yayınlanmış yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara. https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp#top2 adresinden ulaşılmıştır.
 • Ergin, M. (1997), Türk Dil Bilgisi, İstanbul: Minnetoğlu.
 • Göçer, A. (2012). Dil-kültür ilişkisi ve etkileşimi üzerine. Türk Dili, 729(1), 50-57.
 • Gülen, G. (2018). Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde diksiyon (Yayınlanmış yüksek lisans tezi). İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul. https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp adresinden ulaşılmıştır.
 • Gümüş, İ. (2016). Türkçede emir-istek kipi ve yabancılara Türkçe öğretimi. Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, 0(39), 253-262. Doi:10.21563/sutad.187003
 • Gün, M., Akkaya, A. & Kara, Ö. T. (2014). Yabancılara Türkçe öğretimi ders kitaplarının Türkçe öğretim merkezlerinde görev yapan öğretim elemanları açısından değerlendirilmesi. International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 9(6), 1-16. https://trdizin.gov.tr/publication/show/pdf/paper/TWpZNU56ZzRPQT09 adresinden ulaşılmıştır.
 • Güney, E. Z. (2019). Yabancılara Türkçe öğretimi ders kitaplarında bulunan metin altı soruların yenilenmiş Bloom taksonomisine göre analizi (Yayınlanmış yüksek lisans tezi). Çanakkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Çanakkale. https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp adresinden ulaşılmıştır.
 • Gürbüz, N. E. (2018). Yabancılara Türkçe öğretiminde çoklu ortam materyali olarak geliştirilen zenginleştirilmiş kitabın öğrenme üzerine etkileri (Yayınlanmış yüksek lisans tezi). Atatürk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Erzurum. https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp#top2 adresinden ulaşılmıştır.
 • Gürbüz, R. & Güleç, İ. (2016). Türkiye’de eğitim gören yabancı öğrencilerin Türkçeye ilişkin görüşleri: Sakarya Üniversitesi örneği. Sakarya University Journal of Education,6(2),141-153. https://trdizin.gov.tr/publication/show/pdf/paper/TWpFM01UTTRPQT09 adresinden ulaşılmıştır.
 • Kahraman, F. (2019). Yabancı dil olarak Türkçe öğrenen ve ana dili Arapça olan öğrenicilerin yazma becerisinde yaptıkları yanlışların çözümlenmesi (Yayınlanmış yüksek lisans tezi). İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul. https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp adresinden ulaşılmıştır.
 • Kalfa, M. (2014). Yabancılara Türkçe öğretiminde temel düzeydeki öğrencilerin eğitsel oyunlarla yazma becerilerinin geliştirilmesi. Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, 1(20), 85-102. https://docplayer.biz.tr/26934262-Yabancilara-turkce-ogretiminde-temel-duzeydeki-ogrencilerin-egitsel-oyunlarla-yazma-becerilerinin-gelistirilmesi-mahir-kalfa.html adresinden ulaşılmıştır.
 • Kan, M. O., Sülüşoğlu, B. & Demirel, Ö. (2013). Yabancı dil olarak Türkçe öğretimi programı ile ilgili okutman ve öğrenci görüşlerinin değerlendirilmesi. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 10(24), 29-42. https://dergipark.org.tr/tr/pub/mkusbed/issue/19560/208243 adresinden ulaşılmıştır.
 • Karaaslan, T. (2019). Suriyeli öğrenciler için atanan Türkçe öğretmenlerinin akademik öz yeterlikleri (Yayınlanmış yüksek lisans tezi). Fırat Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Elazığ. https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp adresinden ulaşılmıştır.
 • Karateke-Bayat, B. (2018). Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde akran değerlendirmesinin öğrencilerin yazma kaygısına etkisi (Yayınlanmış yüksek lisans tezi). Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Nevşehir. https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp adresinden ulaşılmıştır.
 • Karçiç, A. & Çetin, M. (2015). Bosna-Herseklilere Türkçe öğretimi bağlamında karşılaştırmalı bir çalışma: Türkçede ve Boşnakçada çatı. International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 10(15),535-562. https://trdizin.gov.tr/publication/show/pdf/paper/TWpjMU1ERXdNQT09 adresinden ulaşılmıştır.
 • Kayasandık, E. (2018). Yabancılara Türkçe öğretiminde kullanılan ders kitaplarındaki dil bilgisi öğretim yöntemlerinin incelenmesi (Yayınlanmış yüksek lisans tezi). Akdeniz Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Antalya. https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp adresinden ulaşılmıştır.
 • Koçak, N. (2019). Yabancılara Türkçe öğretimi kitap setlerinde dil bilgisi öğretimi (Yayınlanmış yüksek lisans tezi). Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kırıkkale. https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp adresinden ulaşılmıştır.
 • Korkmaz, E. (2018). Yabancılara Türkçe öğretiminde yaşanan bazı sorunlar ve çözüm önerileri. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi,15(1), 89-104. https://trdizin.gov.tr/publication/show/pdf/paper/TXpBNU5UZ3pNdz09 adresinden ulaşılmıştır.
 • Kurudayıoğlu, M. & Çetin, Ö. (2015). Temel beceriler ve Türkçe öğretimi. Ana Dili Eğitimi Dergisi,3(3), 1-19. Doi: 10.16916/aded.65619
 • Melanlıoğlu, D. (2012). Yabancılara Türkçe öğretenlerin hâl eklerinin öğretimine ilişkin görüşleri: nitel bir araştırma. International Periodical For The Languages, Literature and History ofTurkish or Turkic, 7(4b), 2401-2411. https://trdizin.gov.tr/publication/show/pdf/paper/TWprMk1ESTNOdz09 adresinden ulaşılmıştır.
 • Melanlıoğlu, D. (2014). Türkçe öğrenen yabancıların öğrenme süreçlerine yönelik algıları. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3(2), 368-389. Doi:10.14686/BUEFAD.201428189
 • Ördek, F. (2019). Yabancılar için Türkçe İstanbul (İstanbul Turkısh for foreıgners course book) ve Yedi İklim orta seviye kitaplarının kültür aktarımı açısından incelenmesi (Yayınlanmış yüksek lisans tezi). Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana. https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp#top2 adresinden ulaşılmıştır.
 • Özdemir, M. (2019). Yabancılara Türkçe öğretiminde eylemsilerin biçim-anlam ve kullanım açısından değerlendirilmesi (Yayınlanmış yüksek lisans tezi). Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Çanakkale. https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp adresinden ulaşılmıştır.
 • Özdemir, O. (2017). Türkçe öğretiminde dijital teknolojilerin kullanımı ve bir web uygulaması örneği. International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic,12(4), 427-444. https://trdizin.gov.tr/publication/show/pdf/paper/TWpjNE1URTNOdz09 adresinden ulaşılmıştır.
 • Sayın, M. S. (2019). Türkçe öğrenen yabancı öğrencilerin yazma becerisine ilişkin görüşleri (Yayınlanmış yüksek lisans tezi). Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Hatay. https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp adresinden ulaşılmıştır.
 • Saussure de, F. (1998), Genel Dilbilim Dersleri (Çev. Berke Vardar), İstanbul: Multılıngual.
 • Şengül, E. (2019). Suriyeli öğrencilerin Türkçeyi öğrenme durumlarında tümdengelim yöntemi üzerine bir eylem araştırması (Yayınlanmış yüksek lisans tezi). Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Çanakkale. https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp adresinden ulaşılmıştır.
 • Şengül, K. (2014). Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde alfabe sorunu. International Journal of Turkish Literature Culture Education, 3(1), 325-339. https://trdizin.gov.tr/publication/show/pdf/paper/TVRZNU1EY3lNZz09 adresinden ulaşılmıştır.
 • Şenol, Ç. (2018). Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde televizyonda yayımlanan reklamların A2 seviyesinde dinleme ve yazma becerisine katkısı (Yayınlanmış yüksek lisans tezi). Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, Ankara. https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp#top2 adresinden ulaşılmıştır.
 • Türker, M. S. (2018). Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde blog kullanımının okuma becerisine etkisi (Yayınlanmış doktora tezi). Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, Ankara. https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp adresinden ulaşılmıştır.
 • Özcan, E. (2019). Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde metin seçimi: yeni Hitit b1 düzeyi (Yayınlanmış yüksek lisans tezi). Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, Ankara. https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp adresinden ulaşılmıştır.
 • Uçgun, D. (2013). Yabancı dil olarak Türkçe eğitimi anabilim dalının gerekliliği üzerine bir değerlendirme. İnternational Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 8(9b), 2487-2489. https://trdizin.gov.tr/publication/show/pdf/paper/TWpjNE9EZzRPQT09 adresinden ulaşılmıştır.
 • Yaşar, S. A. (2019). Yabancılara Türkçe öğretiminde metin uyarlama ve Memduh Şevket Esendal’ın “Pazarlık” hikâyesinin A2 seviyesine göre uyarlanması (Yayınlanmış yüksek lisans tezi). Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kütahya. https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp#top2 adresinden ulaşılmıştır.
 • Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2011). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (Sekizinci baskı). Ankara: Seçkin yayıncılık.
 • Yıldırım, Ö. (2018). C1 Seviyesi yabancı öğrencilerin yazma sınavına yönelik bir değerlendirme (Yayınlanmış yüksek lisans tezi). Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzincan. https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp adresinden ulaşılmıştır.
 • Yıldız, E. (2018). Yabancılara Türkçe öğretimi dersinin Türkçe öğretmen adaylarının görüşleri bağlamında değerlendirilmesi (Yayınlanmış yüksek lisans tezi). Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Tokat. https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp adresinden ulaşılmıştır.
 • Yıldız, Ü. (2015). Yabancı dil olarak Türkçe öğretimi bağlamında Türk dili ve kültürü merkezlerinin işlevselliği. International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic,10(4),983-1004. https://trdizin.gov.tr/publication/show/pdf/paper/TWpVMk9EZ3lNZz09 adresinden ulaşılmıştır.
 • Yılmaz, F. & Yıldız E. (2016). Türkçe eğitimi bölümü öğrencilerinin yabancılara Türkçe öğretimi dersine ilişkin tutumları ve yeterlikleri. International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 11(19), 841-858. https://trdizin.gov.tr/publication/show/pdf/paper/TWpjeU9EZ3lNZz09 adresinden ulaşılmıştır.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Social
Published Date Sonbahar
Journal Section Articles
Authors

Hasan Hüseyin MUTLU> (Primary Author)
ORDU ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-9082-709X
Türkiye


Engin GÜMÜŞ>
ORDU ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-3634-1486
Türkiye

Publication Date December 31, 2021
Submission Date February 22, 2021
Acceptance Date December 30, 2021
Published in Issue Year 2021, Volume 13, Issue 25

Cite

APA Mutlu, H. H. & Gümüş, E. (2021). Akademik Çalışmalara Göre Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Karşılaşılan Güncel Sorunlar . Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi , 13 (25) , 829-853 . DOI: 10.38155/ksbd.884902