Cilt: 13 Sayı: 25, 31.12.2021

Yıl: 2021

Makaleler

Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi yılda iki kere yayımlanan (Haziran – Aralık) hakemli bir sosyal bilimler dergisidir. Derginin amacı, sosyal bilimler merkezli araştırmaları, tartışmaları ve analizleri içeren bilimsel makalelere ev sahipliği yapmaktır.  

Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi, sosyal bilimler alanına özgün katkıları olan, kuramsal, deneysel nitelikleri taşıyan makaleler yayımlamaktadır.

Ön değerlendirme sürecinden geçen, derginin yayın ilkelerine uygun olduğu değerlendirilen her makale, yayımlanmadan önce çift-kör hakemlik sürecinden geçmektedir. 

(Dergimizin yazım kuralları 25.01.2021 tarihinde güncellenmiştir. Aşağıda yer verilen güncel yazım kuralları bu tarihten sonra gönderilecek makaleler için uygulanacaktır).

Yazılar, PC uyumlu Microsoft Office Word 2003 veya sonrası sürümler ile yazılmış olmalı, Word biçimiyle dergi sistemine yüklenmelidir. Aksi durumlarda makaleler kabul edilmeyecektir. Kelimelerin imlasında Türk Dil Kurumunun en son çıkardığı İmla Kılavuzu esas alınmalıdır. Diğer kurallar şu şekildedir:

1. Başlık: Makale ana başlığı,14 yazı büyüklüğünde, kelimelerin ilk harfi büyük, koyu ve ortalanmış biçimde yazılmalı ve konu hakkında bilgi verici olmalıdır.

2. Yazar(lar)ın Adı, Adres(ler)i ve Orcid Bilgileri: Dergide yazar ad(lar)ı yazılırken herhangi bir akademik unvan belirtilmez. Sırasıyla yazar(lar)ın akademik unvanı, çalıştığı kurum, e-posta adresi ve Orcid bilgileri dipnot biçiminde sayfanın altına, Times New Roman 9 Punto büyüklüğünde yazılır.

3. Özet, Abstract ve Anahtar Kelimeler: Özet İngilizce ve Türkçe olmak üzere her iki dilde “Öz” ve “Abstract” başlığı altında yazılmalıdır. Çalışmanın ilk kısmında Türkçe başlık ve öze, İngilizce başlık ve öze (Abstract) yer verilmelidir. Her iki dilde hazırlanan özler, öncesinde belirtilen kurallara göre başlıklara sahip olmalı. Öz metinleri ise 10 yazı büyüklüğünde, tek satır aralığında, her iki yana yaslı ve 200 sözcüğü geçmeyecek şekilde yazılmalıdır. Türkçe ve İngilizce hazırlanan özlerin altına çalışmanın alanını belirtecek en az üç, en fazla beş “Anahtar Kelime” ve “Keywords” yer almalıdır.

4. Bölüm Başlıkları ve Numaralandırma: Makale başlıklarında herhangi bir numaralandırmaya yer verilmemeli, sadece ilk harfi büyük ve ortalanmış şekilde yazılmalıdır. Ana başlıklar Time News Roman 12 yazı büyüklüğünde, kelimelerin ilk harfi büyük, koyu ve ortalanmış şekilde yazılmalıdır. Alt başlıklar 11 yazı büyüklüğünde, kelimelerin ilk harfi büyük, koyu ve sola yaslı biçimde olmalıdır.

5. Ana Metin: Hazırlanan ana metin 6000 sözcüğü geçmeyecek şekilde yazılmalıdır. Sayfa yapısı A4 kağıt boyutunda, kenar boşlukları sağdan ve soldan, üstten ve alttan 3 cm, 1,5 satır aralıklı, 6 nk paragraf aralığı,11 yazı büyüklüğünde Times New Roman yazı tipi ve iki yana yaslı olacak şekilde düzenlenmelidir. Metni oluşturan kelimeler arasından birden fazla boşluk bırakılmamalı, noktalama işaretleri bir önceki sözcüğe bitişik olarak uygulanmalı, sonrasında bir harflik boşluk bırakılmalıdır. Paragrafların giriş cümleleri, 1,25 cm girintiyle yer verilmeli, paragraf geçişlerinde satır boşluğu bırakılmamalıdır. Çalışma, genel kabul edilmiş bilimsel ilke ve kurallara uygun şekilde; konusu, amacı, kapsamı, yöntemi, gibi içeriğe sahip olmalıdır.

6. Tablo, Şekil, Grafik ve Fotoğrafların Kullanımı: Metin içinde kullanılan tablo, şekil, grafik ve fotoğraf gibi kullanımlar, metin ve sayfa bütünlüğünü bozmayacak şekilde yer verilmelidir. Şekil yazısı, şeklin altında 10 yazı büyüklüğünde koyu olarak yazılmalıdır. Eğer metnin içinde birden fazla şekil yer alıyorsa numaralı olarak verilmelidir. Şeklin adı belirtildikten sonra, şekil bir başka kaynaktan alınmış ise, alıntı yapılan kaynağa gönderme yapılır. Şekil içi yazı büyüklüğü 10 punto değerinde olmalıdır. Tablolar metin içinde, tablo yazısı tablonun üstünde ve numaralandırılarak verilmeli, içeriği tablo numarasının yanında başlık olarak açıklanmalıdır. Tablo başlıklarının sadece ilk harfleri büyük olarak düzenlenmelidir. Tabloların sağına ya da soluna herhangi bir yazı yazılmamalıdır. Tablo başlığı ve içeriği de 10 yazı büyüklüğünde olmalıdır. Fotoğraflar, şekil kullanımında belirtildiği gibi kullanılmalıdır.

7. Metinde Kaynak Gösterme: Dergide, atıf sistemi olarak APA 6 yöntemi tercih edilmektedir. Dolayısıyla yararlanılan kaynakların metin içinde soyad, yıl ve sayfa numarasına göre gösterilmesi (Örn.: Güneş, 2006: 2) istenmektedir.

Aynı yerde birden fazla kaynak gösterilmesine ihtiyaç duyulduğunda kaynaklar arasında alfabetik dizilime dikkat ederek noktalı virgül uygulanmalıdır. Örn.: (Akçay, 2002: 26Güneş, 2006: 2).


İki ve üç yazarlı kaynaklar “ve” bağlacı ile yer verilmeli, üçten fazla yazarı olan kaynaklara gönderme yaparken ilk kullanımda tüm soyisimlere yer verilmeli, sonraki kullanımda ilk soyadın yanına “ve diğerleri” ifadesi kullanılmalıdır.

Metinde yararlanılan kaynakların yazı veya yazarlarına doğrudan yer verildiğinde, cümle sonunda kaynağın yıl ve sayfa bilgilerine yer vermek yeterli olacaktır Örn.: Özçağlara’a göre ………. (2008: 45).

Yararlanılan bir yazarın veya yazarların aynı yıl birden fazla kaynağı bulunuyorsa eserleri ayıracak şekilde yıl bilgisinin yanına, alfabetik dizilimi dikkate alarak harf kullanımı tercih edilmelidir. Örn.: (Dağlar, 2018a: 23; Dağlar, 2018b: 564).
Dolaylı olarak bir kaynaktan yararlanıldığında şu şekilde kullanım tercih edilmelidir: (Seyidoğlu, 1987: 26’dan aktaran Usta, 2019: 56).

Alıntı 40 kelimeden az ise cümle çift tırnak içinde belirtilmedir,
Örnek 1. “.......................” (Güneş, 2006: 2).
Örnek 2. Başar (2001) öğrenmeyi “...................” (46) olarak tanımlamaktadır.

Alıntı 40 ya da daha fazla kelimeyi içeriyor ise tırnak içinde değil normal makaledeki yazıdan ayırmak için, blockformatında, her satır soldan itibaren beş boşluk olacak şekilde yazılmalıdır.

Metin içinde online kaynak kullanımında web uzantısına doğrudan yer verilmemelidir. Aşağıda örneklerine yer verildiği biçimde kullanılmalıdır.

Örnek 1: Metin içi kullanımda: (“Hacettepe Üniversitesi”, t.y.)
Kaynakçada ise: Hacettepe Üniversitesi. (t.y.). Misyon, vizyon ve değerler. Erişim adresi: http://hacettepe.edu.tr/hakkinda/misyonvizyondegerler

Örnek 2:Metin içi kullanımda: (“İnternette 1 saniyede”, 2017)
Kaynakçada ise: İnternette 1 saniyede neler oluyor?. (2017, 4 Ocak). Erişim adresi: http://www.ntv.com.tr/galeri/teknoloji/internette-1-saniyede-neleroluyor,XUH_UVqM80GODfAK20z__Q/mfBzmt1kgUm2CCL1b5iFfg

8. Dipnotlar

Metin içinde yer verilen açıklamalara fazladan detay verilme ihtiyacı duyulduğunda (zorunlu olmadıkça kullanılmaması beklenmekte) Times New Roman 9 Punto büyüklüğünde dipnot yazılabilir.

9. Kaynakça
Kaynakça başlığı, ilk harfi büyük, ortalanmış, koyu, Time New Roman, 12 yazı büyüklüğünde olmalıdır. Kaynaklar arasında 1 satır aralığı boşluk bırakılmalıdır. Kaynakça kısmında metin içinde yararlanılan tüm kaynaklara yer verilmeli, metin içinde yararlanılmayan kaynaklara yer verilmemelidir. Kaynaklar alfabetik olarak sıralanmalıdır. Kaynaklara, ikinci satırdan itibaren 1,5 cm girinti uygulanmalıdır. Kaynak türleri aşağıda yer verildiği biçimleriyle kullanılmalıdır.
Kitaplar
a. Kitap
Eryılmaz, B. (2019). Kamu yönetimi. Kocaeli: Umuttepe Yayınları.
Agranoff, R. (2007). Managing within networks: Adding value to public organizations. Washington, DC.: Georgetown University Press.
Agranoff, R. ve Mcguire, M. (2003). Collaborative public management: New strategies for local governments, Washington, DC.: Goorgetown University Press.
b. Editörlü Kitap
Alver, K. (Ed.). (2017). Taşra halleri. Konya: Çizgi Kitabevi.
c. Kitap İçerisinde Bölüm
Acar, M. (2003). Sektörlerarası işbirliği, ittifak ve ortaklıklar. M. Acar ve H. Özgür (Ed.), Çağdaş kamu yönetimi –I kitabı içinde (s. ). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
Agranoff, R. (2014). Bridging the theoretical gap and uncovering the missing holes. R. Keast, M. Mandell ve R. Agranoff (Ed.), Network theory in the public sector building new theoretical frameworks kitabı içinde (s. ). New York ve London: Routledge.
d. Çeviri Kitap
Comte-Sponville, A. (2015). Büyük erdemler risalesi (I. Ergüden, Çev.). İstanbul: İletişim Yayınları.
e. Doğrudan Yazarı Belli Olmayan Kitap
TUİK (2019). Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları. Ankara.
f. Makale (varsa doi numaraları makalelere eklenmeli)
Bat, M. (2015). Plastik kapak toplamaya yönelik kurumsal sosyal sorumluluk kampanyalarının karşılaştırmalı analizi. Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, 8 (15), 1-17.
Uzun, A. ve Ersavaş Kavanoz, S. (2018). Katılım ve etkinlik boyutları açısından kent konseylerinin değerlendirilmesi: Trabzon büyükşehir kent konseyi örneği. Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi, 9 (23), 251-271.
Bevir, M. ve Richards, D. (2009). Decentring policy networks: A theoretical agenda.Public Administration, 87 (1), 3-14. https://doi.org/10.1111/j.1467-9299.2008.01736.x
g. Tez, Rapor ve Proje
Eken, M. (1993). Kamu yönetiminde açıklık ve bilgi edinme hakkı (Doktora Tezi). Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sakarya.
WWF (2012). Türkiye’nin ekolojik ayak izi raporu. İstanbul: Ofset Yapımevi.
Eraydın, A., Türel, A., Uzun, N., Köroglu, B. A., Ataöv, A. ve Erkus Öztürk, H. (2008).Kentsel bölgeler için yeni örgütlenme modelleri ve gelişme stratejileri: Türkiye’de yeni dönemde ortaya çıkan kentsel bölgelerde rekabetle sosyal bütünleşmeyi uzlaştıran çok katmanlı yönetişim modellerinin geliştirilmesi. Ankara: TUBİTAK (Proje No: SOBAG-COST 105K001).
ğ. Bildiri
Memiş, L. ve Küçük, H. (2018). Akıllı kentler ve yaşam laboratuvarları (living labs): Başakşehir yaşam laboratuvarı örneğinde bir inceleme. III: KENTFOR’da sunulan bildiri, Karaman: Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi.
Köseoğlu, Ö. (2011). Kent konseyleri müzakereci demokrasi için bir fırsat mı?. E. B. Keskin (Yay. haz.). Kent Konseyleri Sempozyumu, 6-7 Mayıs 2011, Bursa, Bildiriler kitabı içinde (s. 323-335). Bursa: Burfaş.
h. Online Kaynak
Price-Robertson, R., Bromfield, L. ve Lamont, A. (2019, Ağustos). International Approaches To Child Protection. Erişim adresi: https://aifs.gov.au/cfca/sites/default/files/publication-documents/cfca-paper23.pdf.
TUİK (2018, Aralık). İstatistiklerle Çocuk.Erişim adresi: https://biruni.tuik.gov.tr/yayin/views/visitorPages/index.zul.

Not: APA 6 ile ilgili diğer detaylar için bkz. Bilimsel Yayınlarda Kaynak Gösterme, Tablo ve Şekil Oluşturma Rehberi APA 6 Kuralları, http://www.tk.org.tr/APA/apa_2.pdf
APA’nın genel özellikleri bölümünde örnek olması amacıyla verilmiş olan referanslardan bir kısmının gerçek referanslarla ilgisi yoktur. Bu referanslardan bir kısmının bulunması gerçek olmadıklarından dolayı mümkün değildir.

Ayrıca makaleyle ilgili aşağıda yer verilen başlıklar altında bilgiler talep edilmektedir.
Etik Beyanı: TR Dizin kriterleri gereği aşağıda yer verilen içeriği kapsayan makalelerden Etik Kurul İzni talep edilmektedir. Etik Kurul İzni gerektiren çalışmalar:
* Anket, mülakat, odak grup çalışması, gözlem, deney, görüşme teknikleri kullanılarak katılımcılardan veri toplanmasını gerektiren nitel ya da nicel yaklaşımlarla yürütülen her türlü araştırmalar
* İnsan ve hayvanların (materyal/veriler dahil) deneysel ya da diğer bilimsel amaçlarla kullanılması,
* İnsanlar üzerinde yapılan klinik araştırmalar,
* Hayvanlar üzerinde yapılan araştırmalar,
Yukarıda belirtilen içeriği sahip çalışmalardan, makale yayınının başvurusunda ilgili etik kurulundan gerekli izinlerin alınması gerekmektedir.
2020 yılı öncesi gerçekleştirilen araştırmalarda etik kurul izni istenmemektedir. Fakat bu durum makale içerisinde belirtilmelidir.

Yazar Katkıları: Gerçekleştirilen araştırmada yer alan araştırmacıların katkı durumları ayrı ayrı belirtilmelidir. Örneğin bu çalışmanın ilk iki bölümünde birinci yazar ……., alan araştırmasının gerçekleştirilmesinde üçüncü yazar …………………. Ve elde edilen verilerin analizinde ise ikinci yazar ……………………… katkı sağlamıştır.

Çıkar Beyanı: Yazarlar arasında çıkar çatışması olmadığı belirtilmelidir. Ayrıca destek alınan kurum belirtilmelidir.

Teşekkür: Gerçekleştirilen araştırma sürecinde katkısı olanlara teşekkür ifadeleri burada belirtilebilir.

KARADENİZ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ YAYIN POLİTKASI

Genel İlkeler

Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi, hakemli yayınların kalite standardı ve sürekliliğinin sağlanmasını hedefleyen Committe of Publication Ethics (COPE) ilkeleri uyarınca akademik ve etik standartları en üst seviyede sağlamayı ilke edinmiştir.
Dergi sunulan çalışmaların tarafsız şekilde değerlendirilmesini temin etmekle yükümlüdür. Bu yükümlülük, dergiye sunulan çalışmaların, yazar(lar)ın ırk, din, uyruk, cinsiyet, siyasi görüş, kıdem veya kurumsal bağlantılarına bakılmaksızın değerlendirileceği anlamına gelmektedir.

Yayın Kurulu ve Editörlük İlkeleri

Dergi Yayın Kurulu ve Editörleri, aynı anda birden fazla yere sunulmuş olanlar ile intihal şüphesi taşıyanlar hariç, dergiye sunulan tüm çalışmaların mahremiyetini yayınlanana kadar temin etmekle yükümlüdür. Herhangi bir aşamada yayımlanmama kararı verilen çalışmalarla ilgili olarak yazarlarından başka kimseye bilgi verilmemesi ile bu çalışmaların dergi tarafından başka amaçlarla kullanılmaması Dergi Kurullarının sorumluluğundadır.
Aynı anda birden fazla dergiye sunulan çalışmalar ile telif hakları ve/veya intihal gibi yasal ve akademik kriterleri ihlal eden çalışmalar değerlendirilmeye alınmaz, herhangi bir değerlendirme aşamasında ihlal tespit edilenlerin süreci derhal durdurularak, yazar(lar)ına iade edilirler.

Hakemlik Süreci

Dergiye sunulan çalışmalar için "çift kör hakem" değerlendirme süreci uygulanır. Hakem değerlendirmelerinin çelişmesi veya yetersiz bulunması halinde editörler ve/veya Yayın Kurulu ek hakem değerlendirmesine baş vurabilirler.
Hakemlerin temel görevi, değerlendirmelerine sunulan çalışmanın yayınlanması konusunda editörlerin vereceği karara katkı sağlamaktır. Hakemler bağımsız değerlendirmelerini yaparken, kendilerine gönderilen çalışmanın gizliliğinin korunmasıyla yükümlüdürler ve değerlendirme sürecinde elde ettikleri bilgileri kişisel amaç ve çıkarları için kullanamazlar.
Hakemler, herhangi bir yazar ve/veya makalenin ilişkili olduğu kurum ile çıkar çatışması içerisinde bulundukları çalışmaları değerlendirmeden dergiye iade etmelidirler. Hakemler eleştirilerinde objektif olmalı; değerlendirmelerinde çalışmayı hedef alarak, yazar(lar)a yönelik kişisel yorumlardan kaçınmalıdırlar.
Dergiye sunulan çalışmalardan hangilerinin yayınlanacağı, hakem raporları çerçevesinde, Dergi Yayın Kurulu, Yönetici ve Yardımcı Editörleri ile Genel Yayın Yönetmeninin ortak kararıyla belirlenir. Tüm dergi değerlendirme aşamalarından başarıyla geçen çalışmaların nihai yayımlanma/ma kararı Dergi Yayın Kuruluna aittir. Dergi, yayımlanmayan çalışmaların yazarlarına gerekçe sunmak zorunda değildir.

Yazarların Dikkate Alması Gereken Hususlar

Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi'ne gönderilecek çalışmaların daha herhangi bir dergide yayımlanmamış veya yayın programına dahil edilmemiş  olması gerekmektedir. Yazarlar, dergiye tamamıyla özgün bir çalışma sunmakla yükümlüdürler. Çalışmaların benzerlik oranı %20'nin altında olmalıdır. Yazarlar çalışmalarında kullandıkları kaynakları akademik kriterlere uygun şekilde atıflar ile belirtmek zorundadırlar. Herhangi bir intihal girişiminde sunulan çalışma reddedilecektir. Yazarlar, çalışmanın aynısını veya temelde benzer bir araştırmayı aynı anda birden fazla dergiye sunmamalıdır. Aynı çalışmanın birden fazla dergiye eşzamanlı olarak sunulması etik olmayan yayıncılık davranışıdır ve çalışmanın reddiyle sonuçlanacaktır.

Yazarlar, dergi tarafından reddedilen çalışmalarını hakem raporları çerçevesinde gözden geçirerek dergiye yeniden sunabilirler. Bu çalışmalardan yeterli değişiklik yapılmadığı tespit edilenler yazarlarına iade edilir; diğerleri yeni sunulan çalışma olarak değerlendirme sürecine alınır.

Açık Erişim İlkesi

Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi, tüm çalışmalara yayımlanır yayımlanmaz çevrimiçi olarak ücretsiz ve sınırsız erişilebilmesini temin eden açık erişimli bir dergidir. Dergiye sunulan çalışmalar için herhangi bir makale yayınlama ücreti bulunmamaktadır.

Etik Kurul Onayı Gerektiren Çalışmalar

Anket, mülakat, odak grup çalışması, gözlem, deney, görüşme teknikleri kullanılarak katılımcılardan veri toplanmasını gerektiren nitel ya da nicel yaklaşımlarla yürütülen her türlü araştırmalar ile kişisel verilerin korunması kanunu gereğince retrospektif çalışmalar etik kurul izni gerektiren çalışmalar kapsamındadır.
Ayrıca, olgu sunumlarında “Aydınlatılmış onam formu”nun alındığının belirtilmesi, başkalarına ait ölçek, anket, fotoğrafların kullanımı için sahiplerinden izin alınması ve belirtilmesi, kullanılan fikir ve sanat eserleri için telif hakları düzenlemelerine uyulduğunun belirtilmesi gereklidir.

Telif Hakkı Düzenlemesi ve Çıkar Çatışması İlkeleri

Yazarlar, kendi çalışmaları üzerinde telif hakkına sahiptir ve çalışmanın ilk yayınlanma hakkı Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisine aittir. Creative Commons Attribution ilkeleri uyarınca çalışmanın, yazar ve Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi kaynak gösterilerek paylaşılmasına izin verir. Yazarlar Telif Hakkı Devir Formu’nu imzalı bir şekilde sisteme yüklemek zorundadır.
Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi, paydaş çalışmalarda çıkar çatışmasının oluşmaması için gerekli çalışmayı yürütür. Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi paydaşlar arasında çıkar çatışmasını önlemek amacıyla tarafların yükümlülükleri gereği sorumlu davranmasını bekler. İlgili yayında  taraflar yükümlülüklerini ayrı bir bölümde  beyan eder.


ÖNEMLİ HUSUSLAR
1- Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisine gönderilecek yazılar, işlediği konuya yeni bir boyut getirecek şekilde özgün ve daha önce hiçbir yayın organında yayımlanmamış veya aynı anda değerlendirilmek üzere gönderilmemiş olmalıdır.
2- Dergiye sunulan ve yayımlanması uygun görülen çalışmaların tüm yayın, yayım ve dağıtım hakları Giresun Üniversitesine aittir. Yayımlanan yazılardan alıntı yapılması halinde kaynak belirtilmesi zorunludur. Yazının tamamının kullanılması derginin iznine bağlıdır.
3- Gönderilen çalışmalar en az iki hakemin olumlu değerlendirmesi, ilgili editörün uygun bulması ve Yayın Kurulunun olumlu kararından sonra yayımlanır. Yayımlanan yazıların sorumluluğu yazarlarına aittir. Yazılardaki görüşler dergiye mal edilemez.
4- Dergiye sunulan çalışmalar, yayımlansın veya yayımlanmasın iade edilmezler.
5- Sadece Dergipark sayfasındaki "Makale Gönder" menüsünden (https://dergipark.org.tr/tr/journal/776/submission/step/manuscript/new) ilgili form doldurularak gönderilen yazı ve kitap incelemeleri değerlendirmeye alınır. Editörler ve/veya Yayın Kurulu üyelerine doğrudan gönderilen çalışmalar dikkate alınmaz.
6- Yazarların çalışmalarını teslim etmeden önce telif sözleşmesini doldurmaları önemle rica olunur.
7- Makaleler, dipnotlar dâhil en fazla 6.000 kelime olmalıdır. İngilizce ve Türkçe özetler ile kaynakça kelime sınırlamasına dahil değildir. Belirtilen kelime sınırlarının üzerinde olan çalışmalar değerlendirilmeden yazar(lar)ına iade edilir.
8- Dergide yayımlanacak makalelerde etik kurul izini ve/veya yasal/özel izin alınmasının gerekip gerekmediği belirtilmiş olmalıdır. Eğer bu izinlerin alınması gerekli ise, iznin hangi kurumdan, hangi tarihte ve hangi karar veya sayı numarası ile alındığı açıkça sunulmalıdır.

Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi'nin bütün giderleri Giresun Üniversitesi tarafından karşılanmaktadır. Bu nedenle makalelerin yayınlanma sürecinde hiçbir ücret talep edilmemektedir. Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi ücretsiz olarak yayın yapan bir dergidir.