Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Examination of the Works that Won the Novel of the Year Award at the Gülten Dayıoğlu Children's and Youth Literature Awards in terms of Sensitivity Education

Yıl 2021, Cilt 13, Sayı 25, 854 - 872, 31.12.2021
https://doi.org/10.38155/ksbd.884794

Öz

The purpose of this research is to examine the books selected as the children's novel of the year by the selection committee in Gülten Dayıoğlu Children and Youth Literature Awards in terms of sensibility education. In this study conducted with a qualitative research approach, basic qualitative research design was used. In the research, six books that won the children's novel award of the year in these awards, which have been awarded since 2007, were examined. The data of the research were collected by document analysis method. Content analysis was used in the analysis of the data. According to the findings obtained from the research, the books examined are mostly related to sensitivity to happiness, sensitivity to love, sensitivity to animals, sensitivity to family members, sensitivity to labor and diligence, sensitivity to nature-environment, sensitivity to art and aesthetics, sensitivity to reading culture, sensitivity to friendship. According to the results of the research, it was determined that the examined books contain contents that would make children sensitive on various subjects.

Kaynakça

 • Alemdar, S. G. ve Süngü, A. (2017). Nazım Hikmet’in Sevdalı Bulut Adlı Kitabındaki Masalların Duyarlık Eğitimi Bağlamında İncelenmesi. T. Şimşek ve B. V. Yıldız (Ed.), IV. Uluslararası Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Sempozyumu içinde (s.301-314).
 • Aslan, C. (2013). Duyarlık ve Düşünceyi Geliştirmede Çocuk/Gençlik Edebiyatı. Çoluk Çocuk Anne Baba Eğitimci Dergisi, (12), 29-32.
 • Aslan, C. (2016). Oğuz Tansel’in Derleyip Yazdığı Masalların Duyarlık Eğitimi Bağlamında İncelenmesi. S. Sever ve S. Karagül (Ed.), Uluslararası Türk Masal Dünyası ve Doğumunun Yüzüncü Yılında Oğuz Tansel Sempozyumu içinde (s. 131-152). Ankara: Ankara Üniversitesi Çogem, Odtü.
 • Aslan, C. (2019). Çocuk edebiyatı ve duyarlık eğitimi. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık. Dilidüzgün, S. (1996). Çağdaş çocuk yazını. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
 • Karagöz, B, Sezer, K., & Sarman, L. (2019). Necati Güngör’ün Çocuk Öykülerinin Duyarlık Eğitimi Açısından İncelenmesi. F. Temizyürek (Ed.), Prof. Dr. A. Halûk Dursun Anısına Uluslararası Türk Kültürü Sempozyumu Dil – Tarih – Coğrafya, 6-8 Aralık 2019, Ankara, Türkiye, Tam Metin Bildiriler içinde (s. 225-235). Ankara: Asos.
 • Karagöz, B. (2009). Yapılandırmacı Yaklaşıma Göre İlköğretim 6 ve 7.sınıf Türkçe Ders Kitaplarındaki Değerlerin İncelenmesi. Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi: Muğla, Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Karagöz, B. (2017). Türkçe öğretmeni adaylarının çocuk ve gençlik edebiyatı yapıtlarının temel özelliklerini bilme yeterlikleri. Electronic Turkish Studies, 12(14), 211-230.
 • Karagöz, B. (2018). The Historical Development of Children's Literature in Turkey. Universal Journal of Educational Research, 6(5), 848-856.
 • Karagöz, B. ve Çinpolat, E. (2017). Füsun Çetinel’in Romanlarına Duyarlık Eğitimi Bağlamında Bir Bakış: Bir Çözümleme Çalışması. IV. Yıldız Sosyal Bilimler Kongresi 21-22 Aralık 2017, Özet Kitapçığı.
 • Karagül, S. (2019). Çocuk Edebiyatının Temel İşlevleri: Felski’nin Yaklaşımı Doğrultusunda Bir Değerlendirme. Dil Eğitimi ve Araştırmaları Dergisi, 5(2), 334-351.
 • Karakuş Aktan, E. (2019). Duyarlık Eğitiminde Çocuk Edebiyatı Yapıtlarının Yeri. S. Karagül (Ed.), Prof. Dr. Sedat SEVER’e Armağan Türkçe Eğitimi ve Çocuk Edebiyatı Kurultayı, 25-26 Nisan 2019, Tam Metin Kitabı içinde (s. 178-179). Ankara: Ankara Üniversitesi Basımevi.
 • Karakuş Tayşi, E. (2019). Sevim Ak’ın Öykülerinin Duyarlık Eğitimi Açısından İncelenmesi. Dil ve Edebiyat Araştırmaları, (19), 303-324. DOI: 10.30767/diledeara.542628
 • Kavcar, C. (1999). Edebiyat ve eğitim. Ankara: Engin Yayınevi.
 • Merriam, S. B. (2013). Nitel araştırma desen ve uygulama için bir rehber (Çev: Selahattin Turan). Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis: An expanded sourcebook. London: SAGE Publications.
 • Oğuzkan, F. A. (2013). Yerli ve yabancı yazarlardan örneklerle çocuk edebiyatı (10.Baskı). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Robson, C. (2001). Real world research. Oxford: Blackwell Publishers.
 • Sever, S. (2012). Çocuk ve edebiyat. İzmir: Tudem Yayınları.
 • Şirin, M. R. (2016). Edebiyat ve çocuk edebiyatı, edebiyatın amacı ve işlevi. Türk Dili Dergisi. CX (780), 12-31.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2011). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (8. Basım). Ankara: Seçkin Yayınları.

Gülten Dayıoğlu Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Ödülleri’nde Yılın Romanı Ödülünü Kazanan Eserlerin Duyarlık Eğitimi Açısından İncelenmesi

Yıl 2021, Cilt 13, Sayı 25, 854 - 872, 31.12.2021
https://doi.org/10.38155/ksbd.884794

Öz

Bu araştırmanın amacı Gülten Dayıoğlu Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Ödülleri’nde seçici kurul tarafından yılın çocuk romanı olarak seçilen kitapları duyarlık eğitimi açısından incelemektir. Nitel araştırma yaklaşımıyla yürütülen çalışmada temel nitel araştırma deseni kullanılmıştır. Araştırmada 2007 yılından itibaren verilmeye başlanan bu ödüllerde yılın çocuk romanı ödülünü kazanan altı kitap incelenmiştir. Araştırmanın verileri doküman inceleme yöntemi ile toplanmıştır. Verilerin analizinde ise içerik analizi kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen bulgulara göre incelenen kitaplarda genel olarak insana, insan mutluluğuna duyarlık, aşka-sevgiye duyarlık, hayvanlara duyarlık, aile bireylerine duyarlık, emeğe ve çalışkanlığa duyarlık, doğaya-çevreye duyarlık, sanat ve estetik olana duyarlık, okuma kültürüne duyarlık, dostluk ve arkadaşlığa duyarlık alanlarına ilişkin konular tespit edilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre incelenen kitapların çocukları çeşitli konularda duyarlı kılacak içerikler barındırdıkları saptanmıştır.

Kaynakça

 • Alemdar, S. G. ve Süngü, A. (2017). Nazım Hikmet’in Sevdalı Bulut Adlı Kitabındaki Masalların Duyarlık Eğitimi Bağlamında İncelenmesi. T. Şimşek ve B. V. Yıldız (Ed.), IV. Uluslararası Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Sempozyumu içinde (s.301-314).
 • Aslan, C. (2013). Duyarlık ve Düşünceyi Geliştirmede Çocuk/Gençlik Edebiyatı. Çoluk Çocuk Anne Baba Eğitimci Dergisi, (12), 29-32.
 • Aslan, C. (2016). Oğuz Tansel’in Derleyip Yazdığı Masalların Duyarlık Eğitimi Bağlamında İncelenmesi. S. Sever ve S. Karagül (Ed.), Uluslararası Türk Masal Dünyası ve Doğumunun Yüzüncü Yılında Oğuz Tansel Sempozyumu içinde (s. 131-152). Ankara: Ankara Üniversitesi Çogem, Odtü.
 • Aslan, C. (2019). Çocuk edebiyatı ve duyarlık eğitimi. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık. Dilidüzgün, S. (1996). Çağdaş çocuk yazını. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
 • Karagöz, B, Sezer, K., & Sarman, L. (2019). Necati Güngör’ün Çocuk Öykülerinin Duyarlık Eğitimi Açısından İncelenmesi. F. Temizyürek (Ed.), Prof. Dr. A. Halûk Dursun Anısına Uluslararası Türk Kültürü Sempozyumu Dil – Tarih – Coğrafya, 6-8 Aralık 2019, Ankara, Türkiye, Tam Metin Bildiriler içinde (s. 225-235). Ankara: Asos.
 • Karagöz, B. (2009). Yapılandırmacı Yaklaşıma Göre İlköğretim 6 ve 7.sınıf Türkçe Ders Kitaplarındaki Değerlerin İncelenmesi. Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi: Muğla, Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Karagöz, B. (2017). Türkçe öğretmeni adaylarının çocuk ve gençlik edebiyatı yapıtlarının temel özelliklerini bilme yeterlikleri. Electronic Turkish Studies, 12(14), 211-230.
 • Karagöz, B. (2018). The Historical Development of Children's Literature in Turkey. Universal Journal of Educational Research, 6(5), 848-856.
 • Karagöz, B. ve Çinpolat, E. (2017). Füsun Çetinel’in Romanlarına Duyarlık Eğitimi Bağlamında Bir Bakış: Bir Çözümleme Çalışması. IV. Yıldız Sosyal Bilimler Kongresi 21-22 Aralık 2017, Özet Kitapçığı.
 • Karagül, S. (2019). Çocuk Edebiyatının Temel İşlevleri: Felski’nin Yaklaşımı Doğrultusunda Bir Değerlendirme. Dil Eğitimi ve Araştırmaları Dergisi, 5(2), 334-351.
 • Karakuş Aktan, E. (2019). Duyarlık Eğitiminde Çocuk Edebiyatı Yapıtlarının Yeri. S. Karagül (Ed.), Prof. Dr. Sedat SEVER’e Armağan Türkçe Eğitimi ve Çocuk Edebiyatı Kurultayı, 25-26 Nisan 2019, Tam Metin Kitabı içinde (s. 178-179). Ankara: Ankara Üniversitesi Basımevi.
 • Karakuş Tayşi, E. (2019). Sevim Ak’ın Öykülerinin Duyarlık Eğitimi Açısından İncelenmesi. Dil ve Edebiyat Araştırmaları, (19), 303-324. DOI: 10.30767/diledeara.542628
 • Kavcar, C. (1999). Edebiyat ve eğitim. Ankara: Engin Yayınevi.
 • Merriam, S. B. (2013). Nitel araştırma desen ve uygulama için bir rehber (Çev: Selahattin Turan). Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis: An expanded sourcebook. London: SAGE Publications.
 • Oğuzkan, F. A. (2013). Yerli ve yabancı yazarlardan örneklerle çocuk edebiyatı (10.Baskı). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Robson, C. (2001). Real world research. Oxford: Blackwell Publishers.
 • Sever, S. (2012). Çocuk ve edebiyat. İzmir: Tudem Yayınları.
 • Şirin, M. R. (2016). Edebiyat ve çocuk edebiyatı, edebiyatın amacı ve işlevi. Türk Dili Dergisi. CX (780), 12-31.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2011). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (8. Basım). Ankara: Seçkin Yayınları.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal
Yayınlanma Tarihi Sonbahar
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Enes ÇİNPOLAT> (Sorumlu Yazar)
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-3411-4300
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 31 Aralık 2021
Gönderilme Tarihi 22 Şubat 2021
Kabul Tarihi 30 Aralık 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 13, Sayı 25

Kaynak Göster

APA Çinpolat, E. (2021). Gülten Dayıoğlu Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Ödülleri’nde Yılın Romanı Ödülünü Kazanan Eserlerin Duyarlık Eğitimi Açısından İncelenmesi . Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi , 13 (25) , 854-872 . DOI: 10.38155/ksbd.884794