Research Article
BibTex RIS Cite

Reasons for underachievement by secondary schools students opinions

Year 2017, Volume: 1 Issue: 1, 1 - 11, 31.05.2017

Abstract

The purpose of this research is to evaluate the reasons for
underachievement of the secondary school students according to the students'
opinions. The data of the study were collected with the help of the
researchers' underachievement reasons questionnaire. One of the findings of the
research is that students have difficulty in determining the educational goal
for the future. The majority of the students stated that I want to go as far as
I can to the level of education that they aim at. Nearly half of the students
who express their perceptions of success as "Undecided" or
"Failed" see themselves as the cause of underachievement, their
friends as the cause of their underachievement. In addition, students expressed
the most unsuccessful or unsuccessful courses in mathematics, English and
Turkish, respectively. According to student opinions, the reasons for the
underachievement are "I cannot succeed because of my brothers" and "I
am not successful because of my health problems". A small proportion of
the students in the survey showed their teachers as reasons for
underachievement. Underachievement to connect students' underachievement to an
external influence can be seen as an important issue in terms of overcoming the
problem of underachievement.

References

 • Akbaba-Altun, S & Çakan, M. (2008). Öğrencilerin sınav başarılarına etki eden faktörler: LGS/ÖSS sınavlarındaki başarılı iller örneği. Elementary Education Online, 7(1), 157-173. http://ilkogretim-online.org.tr.
 • Akbaba-Altun, S. (2009). İlköğretim öğrencilerinin akademik başarısızlıklarına ilişkin veli, öğretmen ve öğrenci görüşlerinin incelenmesi. Elementary Education Online, 8(2), 567-586. http://ilkogretim-online.org.tr.
 • Akman, Y. (1992). İlköğretim düzeyindeki öğrencilerin rehberlik gereksinimleri. Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 1(1), 4-6.
 • Aküzüm, C., Yavaş, T., Tan, Ç. & Uçar M.B. (2015). İlköğretim kurumu öğrencilerinin devamsızlık ve okul terki nedenleri. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 8(2), 167-192.
 • Altınkurt, Y. (2008). Öğrenci devamsızlıklarının nedenleri ve devamsızlığın akademik başarıya olan etkisi. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 20, 129-142.
 • Aslanargun, E. (2007). Okul-Aile işbirliği ve öğrenci başarısı üzerine bir tarama çalışma. Sosyal Bilimler Dergisi, 18, 119-135.
 • Bean, R.A., Bush, K. R., McKenry, P.C., & Wilson, S.M. (2003). The Impact of parental, support, behavioral control, and psychological control on the academic achievement and self-esteem of African-American and European American Adolescents. Journal of Adolescent Research, 18(5), 523-541.
 • Boozer, M & Rouse, C. (2001). Intraschool variation in Class Size: Patterns and implications. Journal of Urban Economics, 50(1):163-189.
 • Çalık, T. (2011). Sınıf yönetimi ile ilgili temel kavramlar (Ed: L. Küçükahmet) Sınıf Yönetimi. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Dam, H. (2008). Öğrencinin okul başarısında aile faktörü. Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 7(14), 75-99.
 • Demirtaş, Z. (2010). Liselerde okul kültürü ve öğrenci başarısı arasındaki ilişki. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7(13), 208-223.
 • Erdil, Z. (2010). Sosyoekonomik olarak risk altında bulunan çocuklara yönelik erken müdahale programları ve akademik başarı ilişkisi. Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Dergisi,17(1), 72- 78.
 • Groswick, R. A. & Jones, W. H. (1981). Loneliness, selfconcept and adjustment. Journal of Psychology, 107, 237-240.
 • Gülcan, M. G. & Taner, N. (2011). Öğretmen görüşlerine göre ilköğretimde ev ziyaretinin okul başarısına etkisi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 22, 129- 144.
 • Gültekin, M. (2007). Dünyada ve Türkiye’de ilköğretimdeki yönelimler. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7( 2) 477-502.
 • Hoşgörür, V. & Polat, M. (2015). Ortaokul öğrencilerinin okula devamsızlık nedenleri (Söke İlçesi Örneği). MSKU Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(1), SS. 25-42.
 • Kaplan, Z. (2009). Öğretmen adaylarının derse devamının öğrenme başarısına etkisi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 25 (25), 22-32
 • Kandemir, M. (2012). Öğrencilerinin akademik erteleme davranışlarının, kaygı, başarısızlık korkusu, benlik saygısı ve başarı amaçları ile açıklanması. Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, 2 (4), 81-88.
 • Karasar, N. (2009). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Kaya, M.F. (2011). Öğrencilerin coğrafya dersinde hazır bulunurluk düzeylerinin öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesi. Turkish Studies, 6(4), 737-754.
 • Maton, K.I. & Hrabowski III, F.A. (1998). Preparing the way: A qualitative study of high- achieving African American Males and the role of the family. American Journal of Community Psychology, 26(4), 639-668.
 • Özabacı, N. & Acat, M.B. (2005). Sosyo ekonomik çevreye göre ilköğretim öğrencilerinin başarısızlık nedenleri. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6(1), 145-170.
 • Özbaş, M. (2010). İlköğretim okullarında öğrenci devamsızlığının nedenleri. Eğitim ve Bilim, 35 (156), 32- 44.
 • Özer A.& Altun E., (2011). Üniversite öğrencilerinin akademik erteleme nedenleri. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 21, 45 – 72.
 • Sarıer, Y. (2016). Türkiye’de öğrencilerin akademik başarısını etkileyen faktörler: Bir meta-analiz çalışması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 31(3), 1-19.
 • Sezgin, F., Koşar, D., Koşar, S. & Er, E. (2016). Liselerde akademik başarısızlık: Nedenleri ve önlenmesine ilişkin öğretmen ve okul yöneticilerinin görüşleri. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 17(1), 95-111.
 • Sığrı, Ü. & Gürbüz, S. (2011). Akademik başarı ve kişilik ilişkisi: Üniversite öğrencileri üzerinde bir araştırma. Savunma Bilimleri Dergisi, 10(1), 30-48.
 • Silah, M. (1994). Üniversite öğrencilerinin akademik başarılarını etkileyen çeşitli nedenler arasında süreksiz durumluk kaygının yeri ve önemi. Eğitim Araştırmaları Dergisi, 10, 102-115
 • Soydaş, E. & Bayraker, E. (2006). Başarısızlık Nedenleri Anketi Sonuç Değerlendirme. Sorgun: Rehberlik ve Araştırma Merkezi. http://www.sorgunram.gov.tr, 10.01.2017 tarihinde erişilmiştir.
 • Şama, E & Tarım, K. (2007). Öğretmenlerin başarısız olarak algıladıkları öğrencilere yönelik tutum ve davranışları. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 5(1), 135-154.
 • Tezcan, M. (1999). Eğitim Sosyolojisi (12. Baskı). Ankara: Şafak Matbaacılık.
 • Topbaş, S. (1998). Öğrenme Güçlüğü Gözlenenler (Ed: Eripek. S) Özel Eğitim. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları.
 • Week, D. G., Micheal, J. L. & Peplau, L. A. (1980). Relation between loneliness and depression: A Structural Equation Analysis, Journal of Personality and Social Psychology, 30, 1238-1244.
 • Yaşar, M. & Balkis, M. (2004). Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesinde yaz okuluna kayıt yaptıran öğrencilerin başarısızlık nedenlerinin incelenmesi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 15(1), 130- 165.
 • Yıldırım, İ. (2000). Akademik başarının yordayıcısı olarak yalnızlık, sınav kaygısı ve sosyal destek. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18, 167- 176.

Ortaokul öğrenci görüşlerine göre başarısızlığın nedenleri

Year 2017, Volume: 1 Issue: 1, 1 - 11, 31.05.2017

Abstract

Bu araştırmanın amacı ortaokul öğrencilerinin başarısızlık nedenlerinin öğrenci
görüşlerine göre değerlendirilmesidir. Araştırmanın verileri araştırmacılar
tarafından alanyazın taramasına göre oluşturulan başarısızlık nedenleri anketi
yardımıyla toplanmıştır. Araştırmanın bulgularından biri öğrencilerin geleceğe
yönelik öğretim hedefi belirlemede zorlandıklarıdır. Öğrencilerin büyük
çoğunluğu hedeflediği öğretim kademesini gidebildiğim
yere kadar gitmek istiyorum olarak ifade etmiştir. Başarı algılarını
“Kararsızım” veya “Başarısızım” şeklinde ifade eden öğrencilerin yaklaşık
yarısı başarısızlık nedeni olarak kendilerini, arkadaşlarının başarısızlık
nedeni olarak arkadaşlarını görmektedirler. Ayrıca öğrenciler sırasıyla en çok
başarısız oldukları ya da çalıştıkları halde başaramadıkları dersi matematik,
İngilizce ve Türkçe olarak ifade etmişlerdir. 
Öğrenci görüşlerine göre başarısızlık nedeni olarak öne çıkanlar “Kardeşlerim yüzünden başarılı olamıyorum”
ve “Sağlık sorunlarım olduğundan
başarılı olamıyorum” nedenleridir. Araştırma kapsamındaki öğrencilerin
çok az bir bölümü başarısızlık nedeni olarak öğretmenlerini göstermişlerdir.
Öğrencilerin başarısızlıklarını bir dış etkene bağlamamaları başarısızlık
sorununun aşılması açısından önemli bir durum olarak gösterilebilir.

References

 • Akbaba-Altun, S & Çakan, M. (2008). Öğrencilerin sınav başarılarına etki eden faktörler: LGS/ÖSS sınavlarındaki başarılı iller örneği. Elementary Education Online, 7(1), 157-173. http://ilkogretim-online.org.tr.
 • Akbaba-Altun, S. (2009). İlköğretim öğrencilerinin akademik başarısızlıklarına ilişkin veli, öğretmen ve öğrenci görüşlerinin incelenmesi. Elementary Education Online, 8(2), 567-586. http://ilkogretim-online.org.tr.
 • Akman, Y. (1992). İlköğretim düzeyindeki öğrencilerin rehberlik gereksinimleri. Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 1(1), 4-6.
 • Aküzüm, C., Yavaş, T., Tan, Ç. & Uçar M.B. (2015). İlköğretim kurumu öğrencilerinin devamsızlık ve okul terki nedenleri. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 8(2), 167-192.
 • Altınkurt, Y. (2008). Öğrenci devamsızlıklarının nedenleri ve devamsızlığın akademik başarıya olan etkisi. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 20, 129-142.
 • Aslanargun, E. (2007). Okul-Aile işbirliği ve öğrenci başarısı üzerine bir tarama çalışma. Sosyal Bilimler Dergisi, 18, 119-135.
 • Bean, R.A., Bush, K. R., McKenry, P.C., & Wilson, S.M. (2003). The Impact of parental, support, behavioral control, and psychological control on the academic achievement and self-esteem of African-American and European American Adolescents. Journal of Adolescent Research, 18(5), 523-541.
 • Boozer, M & Rouse, C. (2001). Intraschool variation in Class Size: Patterns and implications. Journal of Urban Economics, 50(1):163-189.
 • Çalık, T. (2011). Sınıf yönetimi ile ilgili temel kavramlar (Ed: L. Küçükahmet) Sınıf Yönetimi. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Dam, H. (2008). Öğrencinin okul başarısında aile faktörü. Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 7(14), 75-99.
 • Demirtaş, Z. (2010). Liselerde okul kültürü ve öğrenci başarısı arasındaki ilişki. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7(13), 208-223.
 • Erdil, Z. (2010). Sosyoekonomik olarak risk altında bulunan çocuklara yönelik erken müdahale programları ve akademik başarı ilişkisi. Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Dergisi,17(1), 72- 78.
 • Groswick, R. A. & Jones, W. H. (1981). Loneliness, selfconcept and adjustment. Journal of Psychology, 107, 237-240.
 • Gülcan, M. G. & Taner, N. (2011). Öğretmen görüşlerine göre ilköğretimde ev ziyaretinin okul başarısına etkisi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 22, 129- 144.
 • Gültekin, M. (2007). Dünyada ve Türkiye’de ilköğretimdeki yönelimler. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7( 2) 477-502.
 • Hoşgörür, V. & Polat, M. (2015). Ortaokul öğrencilerinin okula devamsızlık nedenleri (Söke İlçesi Örneği). MSKU Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(1), SS. 25-42.
 • Kaplan, Z. (2009). Öğretmen adaylarının derse devamının öğrenme başarısına etkisi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 25 (25), 22-32
 • Kandemir, M. (2012). Öğrencilerinin akademik erteleme davranışlarının, kaygı, başarısızlık korkusu, benlik saygısı ve başarı amaçları ile açıklanması. Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, 2 (4), 81-88.
 • Karasar, N. (2009). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Kaya, M.F. (2011). Öğrencilerin coğrafya dersinde hazır bulunurluk düzeylerinin öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesi. Turkish Studies, 6(4), 737-754.
 • Maton, K.I. & Hrabowski III, F.A. (1998). Preparing the way: A qualitative study of high- achieving African American Males and the role of the family. American Journal of Community Psychology, 26(4), 639-668.
 • Özabacı, N. & Acat, M.B. (2005). Sosyo ekonomik çevreye göre ilköğretim öğrencilerinin başarısızlık nedenleri. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6(1), 145-170.
 • Özbaş, M. (2010). İlköğretim okullarında öğrenci devamsızlığının nedenleri. Eğitim ve Bilim, 35 (156), 32- 44.
 • Özer A.& Altun E., (2011). Üniversite öğrencilerinin akademik erteleme nedenleri. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 21, 45 – 72.
 • Sarıer, Y. (2016). Türkiye’de öğrencilerin akademik başarısını etkileyen faktörler: Bir meta-analiz çalışması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 31(3), 1-19.
 • Sezgin, F., Koşar, D., Koşar, S. & Er, E. (2016). Liselerde akademik başarısızlık: Nedenleri ve önlenmesine ilişkin öğretmen ve okul yöneticilerinin görüşleri. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 17(1), 95-111.
 • Sığrı, Ü. & Gürbüz, S. (2011). Akademik başarı ve kişilik ilişkisi: Üniversite öğrencileri üzerinde bir araştırma. Savunma Bilimleri Dergisi, 10(1), 30-48.
 • Silah, M. (1994). Üniversite öğrencilerinin akademik başarılarını etkileyen çeşitli nedenler arasında süreksiz durumluk kaygının yeri ve önemi. Eğitim Araştırmaları Dergisi, 10, 102-115
 • Soydaş, E. & Bayraker, E. (2006). Başarısızlık Nedenleri Anketi Sonuç Değerlendirme. Sorgun: Rehberlik ve Araştırma Merkezi. http://www.sorgunram.gov.tr, 10.01.2017 tarihinde erişilmiştir.
 • Şama, E & Tarım, K. (2007). Öğretmenlerin başarısız olarak algıladıkları öğrencilere yönelik tutum ve davranışları. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 5(1), 135-154.
 • Tezcan, M. (1999). Eğitim Sosyolojisi (12. Baskı). Ankara: Şafak Matbaacılık.
 • Topbaş, S. (1998). Öğrenme Güçlüğü Gözlenenler (Ed: Eripek. S) Özel Eğitim. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları.
 • Week, D. G., Micheal, J. L. & Peplau, L. A. (1980). Relation between loneliness and depression: A Structural Equation Analysis, Journal of Personality and Social Psychology, 30, 1238-1244.
 • Yaşar, M. & Balkis, M. (2004). Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesinde yaz okuluna kayıt yaptıran öğrencilerin başarısızlık nedenlerinin incelenmesi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 15(1), 130- 165.
 • Yıldırım, İ. (2000). Akademik başarının yordayıcısı olarak yalnızlık, sınav kaygısı ve sosyal destek. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18, 167- 176.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Studies on Education
Journal Section Articles
Authors

Murat TUNCER

Ferdi BAHADIR

Publication Date May 31, 2017
Published in Issue Year 2017 Volume: 1 Issue: 1

Cite

APA TUNCER, M., & BAHADIR, F. (2017). Ortaokul öğrenci görüşlerine göre başarısızlığın nedenleri. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Eğitim Dergisi, 1(1), 1-11.

Open Access Policy
KSUJED provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to the public supports a greater global exchange of knowledge.