ISSN: 1303-6610
e-ISSN: 2547-9598
Founded: 2004
Period: Tri-annual
Publisher: Kahramanmaras Sutcu Imam University
Cover Image
       

KSU Medical Journal is the scientific official journal of the Kahramanmaras Sutcu Imam University Faculty of Medicine. KSU Medical Journal is an international, double-blind, bias-free, peer-reviewed online publishing journal. The journal aims to reach all national and international medical institutions and researchers. KSU Medical Journal have the highest ethical and scientific standards and no commercial concerns in the articles. The Editorial Board Works within the framework of the International Medical Journal Editors Council (ICMJE) and Editorial Ethical Principles Commission (COPE) principles. In order to be published, the articles must not have been submitted for publication and not previously published elsewhere. Types of articles accepted for publication in the journal are original research articles, case reports, and reviews. No article processing charge or publication fee is requested from the owners of scientific works published in the KSU Medical Journal. The evaluation process of the manuscript is completed within 8 weeks at the latest. KSU Medical Journal is published every 4 months (March, July, and November), 3 issues per year. The language of the journal is both in Turkish and English.  Plagiarism rules are followed by the journal.

2022 - Volume: 17 Issue: 2

Case Report

35. Kikuchi-Fujimoto Disease or Lymphoma?

Research Article

TİBİA DİSTAL HİPERTROFİK KAYNAMAMALARDA İNTRAMEDÜLLER ÇİVİ SONUÇLARIMIZ

Case Report

Adult Laryngeal Hemangioma: Airway Obstruction

Review

KRONİK BÖBREK HASTALIĞINA MERKEZİ SİNİR SİSTEMİ CEVABI

Case Report

Secretory meningioma: a rare entity that can be confused radiologically and pathologically with malignant tumors

Research Article

Obstetri ve Jinekoloji Pratiğinde Serebral Ven Sinüs Trombozu

Research Article

TİP 2 DİYABETLİ HASTALARDA KAN GLUKOZ DÜZEYİ İLE KARBONMONOKSİD DİFÜZYON KAPASİTESİ ARASINDAKİ İLİŞKİ

Research Article

Protective effect of Metformin alone or in combination with valproic acid on pentylenetetrazole-induced seizures in mice

Review

PERİODONTAL VE SİSTEMİK HASTALIKLAR: EREKTİL DİSFONKSİYON

Research Article

Esansiyel Hipertansiyon Tanılı Hastalarda Anksiyete veya Depresyon Görülme Sıklıklarının Değerlendirilmesi: Retrospektif Çalışma

Case Report

Bir Hastane Çalışanının Siyanür Alarak İntiharı ve Psikolojik Otopsisi. Olgu Sunumu

Research Article

KONJENİTAL MYOJENİK PTOZİSTE WHİTNALL ASKILAMA SONUÇLARIMIZ

Research Article

Investigation of Genotoxic Damage in Overweight Individuals

Research Article

AN EVALUATION OF THE EFFECTS OF ONLINE EDUCATION DURING THE COVID-19 PANDEMIC ON THE REFRACTION VALUES OF CHILDREN WITH MYOPIA

Research Article

Evaluation of Vitamin B12 Levels in Pregnant Population and Relationship with Nutritional Deficiency

Research Article

Negatif RT-PCR testine rağmen bilgisayarlı tomografi ve klinik özellikler ile COVID-19 tanısı alan hastaların retrospektif analizi

Research Article

Femur boyun kırığı tanısı ile yatan hastalarda beslenme desteğini önemsiyor muyuz?

Research Article

EVALUATION OF QUALITY OF LIFE IN DONORS AFTER LIVING LIVER TRANSPLANTATION

Research Article

Knowledge and Attitudes of Nurses Working in a Public Hospital Regarding Nosocomial Infections and Their Prevention

Research Article

ANALYSIS OF PATIENTS WITH ACUTE UPPER GASTROINTESTINAL SYSTEM HEMORRHAGE APPLYING TO KAHRAMANMARAŞ SUTÇÜ İMAM UNIVERSITY MEDICAL FACULTY EMERGENCY DEPARTMENT

Research Article

Yoğun Bakım Ünitesinde Takip Edilen Yılan Isırması Olgularının Demografik ve Klinik Özelliklerinin Retrospektif Analizi

Research Article

Türkiye’de bir üniversitenin su ve soğutma sistemlerinde Legionella cinsi bakterilerin araştırılması

Review

Pandemi Sürecinde Hemşirelik Eğitimi ve Zoom Yorgunluğu

Research Article

NECK AND UPPER EXTREMITY PAIN AND DISABILITY EXPERIENCED BY UNIVERSITY STUDENTS WITH DISTANCE EDUCATION DURING THE COVID-19 PANDEMIC

Research Article

PEDİATRİK ENÜREZİS NOKTÜRNA HASTALARINDA ADENOTONSİLLEKTOMİ CERRAHİSİNİN ETKİNLİĞİ

Research Article

Evaluation of Postoperative Development of Saphenous Vein Graft Incision Site Infections in Patients Undergoing Isolated Coronary Artery Bypass Graft Surgery: A Single Center Experience

Research Article

Adverse Events after Receipt of an Inactive COVID-19 Vaccine in Healthcare Professionals: a Cross-Sectional Study

Research Article

Esansiyel Hipertansiyon Tanılı Hastaların Üstbilişsel Süreçlerinin İncelenmesi: Vaka-Kontrol Çalışması

Research Article

MONOSODYUM GLUTAMAT, LEZZET ARTTIRICI MI, ÖLDÜREN LEZZET Mİ?

Research Article

Our radiotherapy results in patients with primary non-small cell lung cancer with brain metastases

Research Article

HEPATİT B VE AŞI KONUSUNDA ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BİLGİ, TUTUM VE DAVRANIŞININ ARAŞTIRILMASI

Case Report

A Rare Case; Focal Acral Hyperkeratosis

Research Article

An analysis of paediatric burn cases in southeastern Anatolia, Turkey : A 10-year retrospective study

Case Report

NADİR BİR HEMOLİTİK ÜREMİK SENDROM NEDENİ: SALMONELLA TYPHİİ

Research Article

Retrograd İntramedüller Çivileme ile Femur Distal Nonunion Tedavisi

Research Article

Yüzme Egzersizi Yaptırılan Farelere Alfa-Lipoik Asit Uygulamasının Lipid Peroksidasyon, Kreatin Kinaz ve Laktat Düzeyleri Üzerine Etkisinin İncelenmesi*

Research Article

Sağlık Çalışanlarının COVID-19 Aşıları Hakkındaki Bilgi Düzeyi ve Tutumlarının Değerlendirilmesi

Research Article

Karbapanem Dirençli Enterobactericeae Türlerinin Antibiyotik Duyarlılıklarının İki Farklı Panelle (Phoenix BD) Karşılaştırılması

Case Report

Disfaji ile prezente olan Plummer-Vinson sendromu

Review

Altmışbeş Yaş ve Üzeri Erişkinlerde Pnömokok Bağışıklaması ve Ülkemizdeki Pnömokok Aşı Uygulamaları

Research Article

Comparative Analysis of the Acute Appendicitis Management in Children Before and During the COVID-19 Pandemic

Research Article

Erciyes Üniversitesi Öğrencilerinde Sigara İçme Durumunun 1985 – 2019 Yılları Arasındaki Değişimi

Research Article

Magnetic Resonance Imaging Findings and Accompanying Malformations in Pediatric Patients with Gray Matter Heterotopia

Research Article

Üriner Sistem Taşlarının Kimyasal Bileşiminin Yaş ve Cinsiyete Göre İncelenmesi

Research Article

DİYABETİK NEFROPATİ, RETİNOPATİ VE NÖROPATİLİ HASTALARDA OKSİDATİF STRES VE SERUM PROLİDAZ AKTİVİTESİ İLİŞKİSİ

Research Article

Skabies insidansında artış: üçüncü basamak, retrospektif, tek merkez çalışması

Research Article

KİMYASAL SİSTİT MODELİNDE DEKSPANTHENOLÜN KORUYUCU ETKİSİNİN KLİNİK PRATİKTE KULLANILAN KONDROİTİN SÜLFAT VE HYALURONİK ASİT İLE KARŞILAŞTIRILMASI

Research Article

Evaluation of the Cases with Pre-Diagnosis of Crimean-Congo Hemorrhagic Fever in Two District Hospitals in Tokat Province

Research Article

Sağlık Bilimleri Öğrencilerinin Covid-19’a Yönelik Bilgi Düzeyleri ve Sağlık Davranışlarına Etkisinin İncelenmesi

Research Article

Maraş Otunun Reaksiyon Zamanı Üzerine Etkisi

Research Article

KAHRAMANMARAŞ İLİNDE SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUKLARIN AİLE İÇİ ŞİDDETE YÖNELİK TUTUMLARI

Review

Cerrahi Süreçte Hasta Beslenmesinde Güncel Yaklaşımlar

Research Article

The Effect of Pentoxifylline Treatment on Diabetic Nephropathy Progression

Research Article

EATİNG ATTİTUDE İN MULTİPLE SCLEROSİS

Research Article

Apandisit ayırıcı tanısında immatür granülosit sayısının ve yüzdesinin rolü

Research Article

Inflammation in Chronic Psychiatric Patients: Neutrophil/Lymphocyte Ratios, Platelet/Lymphocyte Ratios, and Mean Platelet Volume

Research Article

COVİD-19 TANISI ALIP YOĞUN BAKIMDA TAKİP EDİLEN SÜREKLİ RENAL REPLASMAN TEDAVİSİ İHTİYACI OLAN HASTALARIN APACHE-II VE SOFA SKORU İLE DEĞERLENDİRİLMESİ

Research Article

BIOLOGICAL VARIATIONS OF URINARY MELATONIN LEVELS IN PATIENTS WITH CHRONIC HEPATITIS B

Research Article

Endovasküler Aort Anevrizması Onarımın Cerrahilerine Anestezist Bakışı; Tek Merkezli Retrospektif Bir Çalışma

Research Article

Insulin Resistance and Inflammation in Obesity

Research Article

IN PATIENTS WITH MULTIPLE SCLEROSIS USING OCRELIZUMAB SEROLOGICAL STATUS OF HEPATITIS B VIRUS

Research Article

COVID-19 Enfeksiyonu Olan ve Olmayan Olguların Hepatit A Virüsüne Karşı Kazanılmış İmmün Yanıt Açısından Karşılaştırılması: Retrospektif Bir Çalışma

For Authors

Copyright Transfer Agreement