ISSN: 1303-6610
e-ISSN: 2547-9598
Founded: 2004
Period: Tri-annual
Publisher: Kahramanmaras Sutcu Imam University
Cover Image
       

KSU Medical Journal is the scientific official journal of the Kahramanmaras Sutcu Imam University Faculty of Medicine. KSU Medical Journal is an international, double-blind, bias-free, peer-reviewed online publishing journal. The journal aims to reach all national and international medical institutions and researchers. KSU Medical Journal have the highest ethical and scientific standards and no commercial concerns in the articles. The Editorial Board Works within the framework of the International Medical Journal Editors Council (ICMJE) and Editorial Ethical Principles Commission (COPE) principles. In order to be published, the articles must not have been submitted for publication and not previously published elsewhere. Types of articles accepted for publication in the journal are original research articles, case reports, and reviews. No article processing charge or publication fee is requested from the owners of scientific works published in the KSU Medical Journal. The evaluation process of the manuscript is completed within 8 weeks at the latest. KSU Medical Journal is published every 4 months (March, July, and November), 3 issues per year. The language of the journal is both in Turkish and English.  Plagiarism rules are followed by the journal.

2021 - Volume: 16 Issue: 3

Research Article

19. Elektif Sezaryen Vakalarında Genel ve Spinal Anestezinin Hasta Memnuniyeti Açısından Karşılaştırılması

Case Report

29. Myroides Odoratus/Odoratimimus’a Bağlı İdrar Yolu Enfeksiyonu: Olgu Sunumu

Research Article

KAHRAMANMARAŞ İLİNDE NÖRAL TÜP DEFEKTİ OLGULARININ DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ

Case Report

Gebelikte Ödem ve Proteinürinin Çok Nadir Görülen Bir Nedeni: Mirror Sendromu

Research Article

Effect of Early Rectal Tube Application after Colostomy Closure on Intestinal Peristalsis

Research Article

Neonatal Sepsis Şüphesi Olan Yenidoğanlarda Akut Faz Reaktanı Olarak CRP, Prokalsitonin, İnterlökin-18 Düzeylerinin Değerlendirilmesi

Research Article

The Retrospective Analysis Of Cutaneous Leishmaniasis Cases in Aydin Adnan Menderes University Research and Training Hospital Parasitology Laboratory

Case Report

Wolfram Sendromu: Olgu Sunumu

Research Article

TİBİA DİSTAL HİPERTROFİK KAYNAMAMALARDA İNTRAMEDÜLLER ÇİVİ SONUÇLARIMIZ

Research Article

Evaluation of The Knowledge and Awareness of Anemia in Medical Faculty Students and Family Physicians

Research Article

KRONİK AORT YETMEZLİĞİ OLAN HASTALARDA HİPERTANSİYON SIKLIĞI

Review

Evidence-Based Recommendations For Non-Cpr First Aid Applications

Research Article

CRP and Best Performing Indices of Complete Blood Count for Predicting Negative Laparotomy and Severity in Acute Appendicitis

Case Report

Adult Laryngeal Hemangioma: Airway Obstruction

Review

KRONİK BÖBREK HASTALIĞINA MERKEZİ SİNİR SİSTEMİ CEVABI

Research Article

HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNDE GENEL SAĞLIK DURUMU YORGUNLUK ve UYKU KALİTESİ ARASINDAKİ İLİŞKİ:KESİTSEL BİR ÇALIŞMA

Case Report

Secretory meningioma: a rare entity that can be confused radiologically and pathologically with malignant tumors

Research Article

6 AY-18 YAŞ SURİYELİ MÜLTECİ ÇOCUKLARDA ANEMİ ETYOLOJİSİ

Research Article

Polycystic Ovary Syndrome and Sleep Disorders: Association Between Metabolic and Androgenic Alterations with Sleep Components.

Research Article

Geç Tanı Klasik Fenilketonüri Olgularımız ve Geç Tanı Nedenleri

Research Article

Assessment of Service and Social Conditions of 112 Ambulance Workers

Research Article

Obstetri ve Jinekoloji Pratiğinde Serebral Ven Sinüs Trombozu

Research Article

TİP 2 DİYABETLİ HASTALARDA KAN GLUKOZ DÜZEYİ İLE KARBONMONOKSİD DİFÜZYON KAPASİTESİ ARASINDAKİ İLİŞKİ

Research Article

Protective effect of Metformin alone or in combination with valproic acid on pentylenetetrazole-induced seizures in mice

Research Article

Prostat Kanseri Kemik Metastazına Radyoterapi Uygulanan Hastalarda Sağ Kalımı Etkileyen Faktörler

Research Article

İnmeli Hastalarda Malnütrisyon ve Disfajinin Önemi

Review

PERİODONTAL VE SİSTEMİK HASTALIKLAR: EREKTİL DİSFONKSİYON

Research Article

Evaluation of Radiologic Findings and Lung Involvement Ratio in RT-PCR Positive Patients With COVID-19 Pneumonia

Case Report

Case report: Kikuchi-Fujimoto disease or lymphoma?

Research Article

Çocuk Kardiyoloji Polikliniğine Akut Göğüs Ağrısı Nedeniyle Başvuran Çocukların Etiyolojik Açıdan Değerlendirilmesi

Research Article

Esansiyel Hipertansiyon Tanılı Hastalarda Anksiyete veya Depresyon Görülme Sıklıklarının Değerlendirilmesi: Retrospektif Çalışma

Case Report

Bir Hastane Çalışanının Siyanür Alarak İntiharı ve Psikolojik Otopsisi. Olgu Sunumu

Research Article

KONJENİTAL MYOJENİK PTOZİSTE WHİTNALL ASKILAMA SONUÇLARIMIZ

Research Article

Investigation of Genotoxic Damage in Overweight Individuals

Research Article

İnce Barsak Atrezi ve Stenozu Olgularında Yaşamda Kalımı Etkileyen Faktörler

Research Article

AN EVALUATION OF THE EFFECTS OF ONLINE EDUCATION DURING THE COVID-19 PANDEMIC ON THE REFRACTION VALUES OF CHILDREN WITH MYOPIA

Research Article

Evaluation of Vitamin B12 Levels in Pregnant Population and Relationship with Nutritional Deficiency

Research Article

Negatif RT-PCR testine rağmen bilgisayarlı tomografi ve klinik özellikler ile COVID-19 tanısı alan hastaların retrospektif analizi

Research Article

Femur boyun kırığı tanısı ile yatan hastalarda beslenme desteğini önemsiyor muyuz?

Research Article

EVALUATION OF QUALITY OF LIFE IN DONORS AFTER LIVING LIVER TRANSPLANTATION

Research Article

Initial screening chest computed tomography findings of patients who were admitted to the xxxx University Hospital with pre-diagnosis of Coronavirus disease 2019 (COVID-19)

Research Article

Knowledge and Attitudes of Nurses Working in a Public Hospital Regarding Nosocomial Infections and Their Prevention

Research Article

ANALYSIS OF PATIENTS WITH ACUTE UPPER GASTROINTESTINAL SYSTEM HEMORRHAGE APPLYING TO KAHRAMANMARAŞ SUTÇÜ İMAM UNIVERSITY MEDICAL FACULTY EMERGENCY DEPARTMENT

Research Article

Determination of Resistance Rates of C.albicans Species Isolated from Sterile Body Fluids to Triazoles by Microdilution Method

Research Article

Yoğun Bakım Ünitesinde Takip Edilen Yılan Isırması Olgularının Demografik ve Klinik Özelliklerinin Retrospektif Analizi

Research Article

Türkiye’de bir üniversitenin su ve soğutma sistemlerinde Legionella cinsi bakterilerin araştırılması

Review

Pandemi Sürecinde Hemşirelik Eğitimi ve Zoom Yorgunluğu

Research Article

NECK AND UPPER EXTREMITY PAIN AND DISABILITY EXPERIENCED BY UNIVERSITY STUDENTS WITH DISTANCE EDUCATION DURING THE COVID-19 PANDEMIC

Research Article

PEDİATRİK ENÜREZİS NOKTÜRNA HASTALARINDA ADENOTONSİLLEKTOMİ CERRAHİSİNİN ETKİNLİĞİ

Research Article

Evaluation of Postoperative Development of Saphenous Vein Graft Incision Site Infections in Patients Undergoing Isolated Coronary Artery Bypass Graft Surgery: A Single Center Experience

Research Article

Adverse Events after Receipt of an Inactive COVID-19 Vaccine in Healthcare Professionals: a Cross-Sectional Study

Research Article

Esansiyel Hipertansiyon Tanılı Hastaların Üstbilişsel Süreçlerinin İncelenmesi: Vaka-Kontrol Çalışması

Research Article

MONOSODYUM GLUTAMAT, LEZZET ARTTIRICI MI, ÖLDÜREN LEZZET Mİ?

Research Article

Our radiotherapy results in patients with primary non-small cell lung cancer with brain metastases

Research Article

HEPATİT B VE AŞI KONUSUNDA ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BİLGİ, TUTUM VE DAVRANIŞININ ARAŞTIRILMASI

Case Report

A Rare Case; Focal Acral Hyperkeratosis

Research Article

An analysis of paediatric burn cases in southeastern Anatolia, Turkey : A 10-year retrospective study

Case Report

NADİR BİR HEMOLİTİK ÜREMİK SENDROM NEDENİ: SALMONELLA TYPHİİ

Research Article

Retrograd İntramedüller Çivileme ile Femur Distal Nonunion Tedavisi

Research Article

Yüzme Egzersizi Yaptırılan Farelere Alfa-Lipoik Asit Uygulamasının Lipid Peroksidasyon, Kreatin Kinaz ve Laktat Düzeyleri Üzerine Etkisinin İncelenmesi*

Research Article

Sağlık Çalışanlarının COVID-19 Aşıları Hakkındaki Bilgi Düzeyi ve Tutumlarının Değerlendirilmesi

Research Article

Karbapanem Dirençli Enterobactericeae Türlerinin Antibiyotik Duyarlılıklarının İki Farklı Panelle (Phoenix BD) Karşılaştırılması

Case Report

Disfaji ile prezente olan Plummer-Vinson sendromu

Review

Altmışbeş Yaş ve Üzeri Erişkinlerde Pnömokok Bağışıklaması ve Ülkemizdeki Pnömokok Aşı Uygulamaları

Research Article

Comparative Analysis of the Acute Appendicitis Management in Children Before and During the COVID-19 Pandemic

Research Article

Hemodiyaliz Tedavisine Devam Eden Hastalarda Cilt Lezyonlarının Sıklığı ve İlişkili Faktörler: Tek Merkez Deneyimi

Research Article

Erciyes Üniversitesi Öğrencilerinde Sigara İçme Durumunun 1985 – 2019 Yılları Arasındaki Değişimi

Research Article

Magnetic Resonance Imaging Findings and Accompanying Malformations in Pediatric Patients with Gray Matter Heterotopia

Research Article

Relationship of Blood Gas Measurements and Hematological Manifestations of Covid-19 Patients with Mortality: Retrospective Analysis

Research Article

Üriner Sistem Taşlarının Kimyasal Bileşiminin Yaş ve Cinsiyete Göre İncelenmesi

Research Article

PERİNATAL DÖNEMDE RUH SAĞLIĞI, YAYGINLIĞI, NEDEN VE SONUÇLARI: DERLEME

Review

Cerrahi Süreçte Hasta Beslenmesinde Güncel Yaklaşımlar

Research Article

DİYABETİK NEFROPATİ, RETİNOPATİ VE NÖROPATİLİ HASTALARDA OKSİDATİF STRES VE SERUM PROLİDAZ AKTİVİTESİ İLİŞKİSİ

Research Article

Skabies insidansında artış: üçüncü basamak, retrospektif, tek merkez çalışması

Research Article

Gastric polyps: Retrospective analysis of a 10-year endoscopic procedure

Research Article

KİMYASAL SİSTİT MODELİNDE DEKSPANTHENOLÜN KORUYUCU ETKİSİNİN KLİNİK PRATİKTE KULLANILAN KONDROİTİN SÜLFAT VE HYALURONİK ASİT İLE KARŞILAŞTIRILMASI

Research Article

Evaluation of the Cases with Pre-Diagnosis of Crimean-Congo Hemorrhagic Fever in Two District Hospitals in Tokat Province

Research Article

Sağlık Bilimleri Öğrencilerinin Covid-19’a Yönelik Bilgi Düzeyleri ve Sağlık Davranışlarına Etkisinin İncelenmesi

Research Article

Maraş Otunun Reaksiyon Zamanı Üzerine Etkisi

Research Article

KAHRAMANMARAŞ İLİNDE SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUKLARIN AİLE İÇİ ŞİDDETE YÖNELİK TUTUMLARI

For Authors

Copyright Transfer Agreement