Research Article
BibTex RIS Cite

ÜNİVERSİTELERDE HALKLA İLİŞKİLER FAALİYETLERİNİN ÖRGÜTSEL BAĞLILIĞA OLAN ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Year 2023, Volume: 31 Issue: 1, 65 - 76, 14.10.2023

Abstract

Kurumların arasındaki rekabetin gün geçtikçe arttığı işletme ortamlarında, rekabet üstünlüğünü elde etmek oldukça önemlidir. Kurumların hedeflerine ulaşmada çalışanların kritik rolünü fark etmesi son yüzyılın üzerine çalışma yapılan konularından biri olmasına yol açmıştır. Çalışan performansında kuruma yönelik tutumlarının belirleyici olduğunu, kurumsal hedefler, normlar ve değerlerin benimsenmesinde ve kalıcılığının sağlanmasında örgütsel bağlılığın büyük rol oynadığı belirlenmiştir. Örgütsel değerlerin benimsenmesi ve hedef kitleye yansıtılmasında eğitim kurumlarının, özellikle yüksek eğitim düzeyinde üniversitelerin topluma katkı sunacak faydayı üretmesinde çalışanlarının rolü yadsınamaz. Üniversitelerin iş dünyasına yetişmiş insan gücü sağlama işlevi söz konusu olduğunda sürdürülebilir başarının kazanılması gerekmektedir. Bu durum üniversitelerdeki çalışanların kurum içi bağlılıklarının güçlü olmasının önemini ortaya koyar niteliktedir. Pek çok örgüt çalışanlarının kuruma bağlı olması için çeşitli halkla ilişkiler faaliyetleri düzenlemektedir. Bu bağlamda çalışmada üniversitelerde düzenlenen kurum içi halkla ilişkiler etkinliklerine değinilmiş ve örgütsel bağlılık geliştirilmesine ilişkin durum açıklanmaya çalışılmıştır.

References

 • Budak, G. Ve Budak, G. (2000). Halkla İlişkiler. Davranışsal Bir Yaklaşım. (3. Baskı) İzmir: Barış Yayınları Fakülteler Kitabevi.
 • Grunig J. E. (2005). Halkla İlişkiler ve İletişim Yönetiminde Mükemmellik. (Çev. Elif Özsayar) Editör Serra Görpe İstanbul: Rota Yayınları.
 • Gürel, T. (2009). Hizmet İçi Eğitimlerin Kurum İçi İletişim Aracı Olarak Kullanımına Yönelik Bir Öneri. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 23 (3), 19-34
 • Güzelcik Ural, E. (2002). İnsan Kaynakları Yönetiminin Etkinliğinde Kurum İçi Halkla İlişkilerin Önemi ve Bir Uygulama. İstanbul Ticaret Üniversitesi Dergisi,(1), 233-251.
 • Hooff, D. ve Ridden. J.A. (2004); Knowledge sharing in context: The influence of organizational commitment, communication climate and CMC use on knowledge sharing, Journal of Knowledge Management, 8(6).
 • İnce, M. ve Gül, H. (2005). Yönetimde Yeni Bir Paradigma: Örgütsel Bağlılık, İstanbul: Çizgi Kitabevi. Kazancı, M. (1995). Kamuda ve Özel Kesimde Halkla İlişkiler. Ankara: Turhan Kitabevi.
 • Külcü, A. (2012). Kurumsal Bilgi Kaynağı Olarak E-posta Yönetim Sistemleri.. 13 (1) 226-248 (çevrimiçi). http://www.bby.hacettepe.edu.tr/ebulten/dosyalar/file/haziran2012/ok_2012.pdf
 • Mowday, Richard T., Lyman W. Porter ve Richard M. Steers (1982). Employee- Organization Linkages: The Psychology of Commitment, Absenteeism, and Turnover, NewYork, Academic Pres.
 • Nayır, S. (2010). Kurum kültürü ile örgütsel öğrenme süreçleri arasındaki ilişkilere yönelik bir araştırma. (Yayımlanmış yüksek lisans tezi), Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • Okay, A. ve Okay, A. (2007). Halkla İlişkiler: Kavram, Strateji ve Uygulamaları. (3. Basım). İstanbul: Der Yayınları.
 • Özkoral, N.S. (2007). İnsan kaynakları yönetimi yönünden kurum içi halkla ilişkiler uygulamaları. (Yayınlanmış doktora tezi). Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Reichers, A.E. (1985): “A Review and Reconceptualization of Organizational Commitment” Academy of Management Review, (10) 3, July, 465-476
 • Rosengren K. E., (2000). Communication, an Introduction. London: Sage Publications.
 • Sabuncuoğlu, Z. (2004). İşletmelerde Halkla İlişkiler. Bursa: Aktüel Yayınları.
 • Sabuncuoğlu, Z. ve Tüz M. (2013). Örgütsel Psikoloji (5. Baskı). Bursa: Aktüel Yayınları Alfa Akademi.
 • Sabuncuoğlu, Z., ve Gümüş, M. (2012). Örgütlerde İletişim (2. Baskı).İstanbul: Kriter Yayınevi.
 • Seitel, F.P. (2004). The practice of Public Relations (9. Baskı). New Jersey: Pearson.
 • Sürgevil, O. (2007). Çalışma Yaşamında Örgütsel Bağlılık. (Yayınlanmış yüksek lisans tezi). Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Şahin, A. (2010). Örgüt Kültürü- Yönetim İlişkisi ve Yönetsel Etkinlik. Maliye Dergisi, (159), 21-35.
 • Tamer, İ., İyigün, N.Ö., Sağlam M. (2014). Örgüt Kültürünün Örgüte Bağlılık Üzerindeki Etkisi: Bir Perakende İşletmesi Çalışanları Üzerinde Araştırma, Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 5(8) ,187-202.
 • Tench, R. & Yeomans, L. (2006). Exploring Public Relations. England: Pearson Education Limited.
 • Vural, Z. B. ve Bat, M. (2013). Teoriden Pratiğe Kurumsal İletişim. İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Vural, Z. B. ve Öksüz, B. (2016). Kurum Kültürü ve Kurumsal Performans. B. Öksüz, Z.B. Akıncı Vural (Ed.), Kurumsal Başarıya Giden Yolda Kurum Kültürü. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
Year 2023, Volume: 31 Issue: 1, 65 - 76, 14.10.2023

Abstract

References

 • Budak, G. Ve Budak, G. (2000). Halkla İlişkiler. Davranışsal Bir Yaklaşım. (3. Baskı) İzmir: Barış Yayınları Fakülteler Kitabevi.
 • Grunig J. E. (2005). Halkla İlişkiler ve İletişim Yönetiminde Mükemmellik. (Çev. Elif Özsayar) Editör Serra Görpe İstanbul: Rota Yayınları.
 • Gürel, T. (2009). Hizmet İçi Eğitimlerin Kurum İçi İletişim Aracı Olarak Kullanımına Yönelik Bir Öneri. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 23 (3), 19-34
 • Güzelcik Ural, E. (2002). İnsan Kaynakları Yönetiminin Etkinliğinde Kurum İçi Halkla İlişkilerin Önemi ve Bir Uygulama. İstanbul Ticaret Üniversitesi Dergisi,(1), 233-251.
 • Hooff, D. ve Ridden. J.A. (2004); Knowledge sharing in context: The influence of organizational commitment, communication climate and CMC use on knowledge sharing, Journal of Knowledge Management, 8(6).
 • İnce, M. ve Gül, H. (2005). Yönetimde Yeni Bir Paradigma: Örgütsel Bağlılık, İstanbul: Çizgi Kitabevi. Kazancı, M. (1995). Kamuda ve Özel Kesimde Halkla İlişkiler. Ankara: Turhan Kitabevi.
 • Külcü, A. (2012). Kurumsal Bilgi Kaynağı Olarak E-posta Yönetim Sistemleri.. 13 (1) 226-248 (çevrimiçi). http://www.bby.hacettepe.edu.tr/ebulten/dosyalar/file/haziran2012/ok_2012.pdf
 • Mowday, Richard T., Lyman W. Porter ve Richard M. Steers (1982). Employee- Organization Linkages: The Psychology of Commitment, Absenteeism, and Turnover, NewYork, Academic Pres.
 • Nayır, S. (2010). Kurum kültürü ile örgütsel öğrenme süreçleri arasındaki ilişkilere yönelik bir araştırma. (Yayımlanmış yüksek lisans tezi), Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • Okay, A. ve Okay, A. (2007). Halkla İlişkiler: Kavram, Strateji ve Uygulamaları. (3. Basım). İstanbul: Der Yayınları.
 • Özkoral, N.S. (2007). İnsan kaynakları yönetimi yönünden kurum içi halkla ilişkiler uygulamaları. (Yayınlanmış doktora tezi). Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Reichers, A.E. (1985): “A Review and Reconceptualization of Organizational Commitment” Academy of Management Review, (10) 3, July, 465-476
 • Rosengren K. E., (2000). Communication, an Introduction. London: Sage Publications.
 • Sabuncuoğlu, Z. (2004). İşletmelerde Halkla İlişkiler. Bursa: Aktüel Yayınları.
 • Sabuncuoğlu, Z. ve Tüz M. (2013). Örgütsel Psikoloji (5. Baskı). Bursa: Aktüel Yayınları Alfa Akademi.
 • Sabuncuoğlu, Z., ve Gümüş, M. (2012). Örgütlerde İletişim (2. Baskı).İstanbul: Kriter Yayınevi.
 • Seitel, F.P. (2004). The practice of Public Relations (9. Baskı). New Jersey: Pearson.
 • Sürgevil, O. (2007). Çalışma Yaşamında Örgütsel Bağlılık. (Yayınlanmış yüksek lisans tezi). Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Şahin, A. (2010). Örgüt Kültürü- Yönetim İlişkisi ve Yönetsel Etkinlik. Maliye Dergisi, (159), 21-35.
 • Tamer, İ., İyigün, N.Ö., Sağlam M. (2014). Örgüt Kültürünün Örgüte Bağlılık Üzerindeki Etkisi: Bir Perakende İşletmesi Çalışanları Üzerinde Araştırma, Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 5(8) ,187-202.
 • Tench, R. & Yeomans, L. (2006). Exploring Public Relations. England: Pearson Education Limited.
 • Vural, Z. B. ve Bat, M. (2013). Teoriden Pratiğe Kurumsal İletişim. İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Vural, Z. B. ve Öksüz, B. (2016). Kurum Kültürü ve Kurumsal Performans. B. Öksüz, Z.B. Akıncı Vural (Ed.), Kurumsal Başarıya Giden Yolda Kurum Kültürü. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
There are 23 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Organisational, Interpersonal and Intercultural Communication
Journal Section Research Articles
Authors

Ahmet Ozan Şener 0009-0008-4548-3532

Erhan Eroğlu 0000-0002-8287-6174

Publication Date October 14, 2023
Published in Issue Year 2023 Volume: 31 Issue: 1

Cite

APA Şener, A. O., & Eroğlu, E. (2023). ÜNİVERSİTELERDE HALKLA İLİŞKİLER FAALİYETLERİNİN ÖRGÜTSEL BAĞLILIĞA OLAN ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ. Kurgu, 31(1), 65-76.

19150