Current Issue

Volume: 31 Issue: 1, 10/14/23

Year: 2023

The Kurgu journal aims to be a platform form the dissemination of scientific knowledge in the field of communication through the publication of theoretical and applied studies.

The scope of Kurgu encompasses all theoretical and practical studies conducted in all fields of communications.

YAZIM KURALLARI

A. Sayfa Düzeni

1.     Yazılar Microsoft Word Belgesinde hazırlanmalıdır. Sayfa kenar boşlukları “Normal (2,5cm)” olmalıdır. Ana metin “Arial” yazı tipinde ve font büyüklüğü 11 punto olmalıdır. Sayfaların sağ alt kısmına sayfa numarası (Arial 10 punto) konmalıdır.

2.     Yazılar “iki yana yaslı” metin şeklinde olmalıdır. Satır aralığı “Tek satır aralığı, Önce: 0 nk, Sonra: 6nk” şeklinde olmalıdır.

3.     Dergi sistemine yüklenecek çalışmalarda kesinlikle yazar adı bulunmamalıdır. Yazar adı bulunan çalışmalar hakem sürecine girmeden değerlendirme dışı bırakılacaktır.

4.     Gönderilen çalışmanın ilk sayfasında çalışmanın başlığı, özet, anahtar kelimeler, çalışmanın İngilizce başlığı, abstract ve keywords bulunmalıdır. İngilizce gönderilen çalışmalarda abstract yeterlidir. Türkçe özet ve anahtar kelimeler bulunmayabilir.

5.     Yazının ana başlığı, orta hizada, tüm kelimeler büyük harf, Arial 14 punto ve kalın olmalıdır.

Hakem Sürecinden Geçen ve Yayına Kabul Edilen Çalışmalar

1.     Yazının ana başlığı, orta hizada, tüm kelimeler büyük harf, Arial 14 punto ve kalın olmalıdır. Ayrıca başlığa dipnot vermek sureti ile çalışmayı destekleyen kuruluşlar vb. de belirtilebilir.

2.     Başlığın altında yazarın adı-soyadı “ortalı” şekilde verilmelidir. Yazar adına dipnot verilerek sırasıyla unvan, çalıştığı kurum, şehir, ülke ve e-posta belirtilmelidir.

 

B. Metin Düzeni

1.     Özet, 200 kelimeyi aşmamalıdır. Özette denklem, atıf, standart dışı kısaltmalar, vb. yer almamalıdır.

2.     Yazı, “GİRİŞ” bölümüyle ikinci sayfadan başlamalı ve uygun bölümlere ayrılmalıdır.

3.     Metinde yer alan başlıklar aşağıdaki düzende olmalıdır:

Başlık Düzeyi

Formatı

1. Düzey

Sola Yaslı, Kalın, TÜM SÖZCÜKLER BÜYÜK HARF,

Arial 12 Punto

2. Düzey

Sola Yaslı, Kalın, Sözcüklerin İlk Harfi Büyük,

Arial 12 Punto

3. Düzey

Sola Yaslı, kalın, italik,  Sözcüklerin İlk Harfi Büyük,

Arial 12 Punto

4. Düzey

Sola Yaslı, kalın, Sözcüklerin İlk Harfi Büyük,

Arial 12 Punto

 

4.     Yazılar; şekil ve tablolar dâhil, 25 sayfayı aşmamalıdır.

5.     Tüm çizimler, haritalar, grafikler, fotoğraflar vb. şekil olarak değerlendirilmelidir. Şekiller, ardışık olarak numaralandırılmalıdır. Bunlara metin içinde "Şekil 1." şeklinde atıfta bulunulmalıdır. Her bir şekil için uygun bir başlık kullanılmalı ve başlık şeklin altına numarasıyla ve varsa kaynağı ile birlikte yazılmalıdır.

6.     Tablolar ardışık olarak numaralandırılmalıdır. Tablolara metin içinde numaralarıyla "Tablo 1." şeklinde atıfta bulunulmalıdır. Her bir tablo için uygun bir başlık kullanılmalı ve bu başlık tablonun üzerine numarasıyla birlikte yazılmalıdır.

Kaynak gösterimleri için APA Format 6th Edition kullanılacaktır.

C. Dipnot

Metin içinde başka eserlere yapılan atıflar;

1.     Yazar soyadı, yıl ve sayfa kullanılarak "(Yazar, 1999, s.113)" şeklinde yapılmalıdır.

2.     İki yazarlı eserlerde iki yazarın soyadı "(Yazar ve Yazar, 2000, s.120)" şeklinde kullanılmalıdır.

3.     Daha çok yazarlı eserler, yalnızca ilk yazarın soyadı verilerek "Yazar vd." şeklinde ve yine benzer biçimde yıl ve sayfa numarası yazılarak kullanılmalıdır.

4.     Tüm yazarları ve yılları aynı olan eserler ise yılın sonuna eklenen küçük harfler kullanılarak "Örn: 1999a" ve "1999b" şeklinde birbirlerinden ayrılmalıdır.

D. Kaynakça

1.     Atıfta bulunulan eserler Kaynakça bölümünde ilk yazarın soyadına göre alfabetik liste olarak sıralanmalıdır.

2.     İlk yazarı aynı olan eserlerde sıralamayı belirlemek için sırasıyla ikinci ve daha sonra gelen yazarların soyadları kullanılmalıdır.

3.     Tüm yazarları aynı olan eserler yılına göre eskiden yeniye doğru sıralanmalıdır.

4.     Kitap ve raporların kaynakçada gösteriminde önce yayınlandığı yer ve sonra kitabevi, yayınevi adı, ‘kitabevi’, ‘yayınevi’, ‘yay.’ vb. ekler belirtilmeksizin verilir. Örneğin: “Ankara: İmge”, “İstanbul: Metis”, “New York: McGraw-Hill”,  “Newbury Park, CA: Sage”, “London, UK: Routledge”, “Ankara: TÜBA”.

eKurgu Dergisi tarafından uygulanan makale kabulüne ilişkin koşul ve yayın süreçleri, bilginin tarafsız ve saygın bir şekilde gelişimine ve dağıtımına temel teşkil etmeyi amaçlamaktadır. Bu doğrultuda uygulanan süreçlerin, yazarların ve yazarları destekleyen kurumların çalışmalarının kalitesine de katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Hakemli çalışmalar bilimsel yöntemi somutlaştıran ve destekleyen çalışmalardır. Bu noktada sürecin bütün paydaşlarının (yazarlar, okurlar ve araştırmacılar, yayıncı, hakemler ve editörler) etik ilkelere yönelik standartlara uyması önem taşımaktadır. eKurgu, yayın etiği kapsamında tüm paydaşlarının aşağıdaki etik sorumlulukları taşımasını beklenmektedir.

Aşağıda yer alan etik görev ve sorumluluklar, açık erişimli olarak Yayın Etiği Komitesi (Committee on Publication Ethics - COPE) tarafından yayınlanan rehberler ve politikalar dikkate alınarak hazırlanmıştır.

YAZARLARIN ETİK SORUMLULUKLARI
eKurgu’ya makale gönderen yazar(lar)ın aşağıdaki etik sorumluluklara uyması beklenmektedir:
• Yazar(lar)ın gönderdikleri çalışmaların özgün olması, yazar(lar)ın başka çalışmalardan yararlanmaları veya başka çalışmaları kullanmaları durumunda eksiksiz ve doğru bir biçimde atıfta bulunmaları ve/veya alıntı yapmaları gerekmektedir.
• Yayınlanmak üzere gönderilen tüm çalışmaların varsa çıkar çatışması teşkil edebilecek durumları ve ilişkileri açıklanmalıdır.
• Yazar(lar) kullanılan verilerin kullanım haklarına, araştırma/analizler ile ilgili gerekli izinlere sahip olduklarını veya deney yapılan deneklere yönelik izin işlemlerini gerçekleştirdiğini gösteren belgeye sahip olmalıdır.
• Yazar(lar)ın yayınlanmış, erken görünüm veya değerlendirme aşamasındaki çalışmasıyla ilgili bir yanlışlığı ya da hatayı fark etmesi durumunda, dergi editörünü veya yayıncıyı bilgilendirme, düzeltme veya geri çekme işlemlerinde editörle işbirliği yapma yükümlülüğü bulunmaktadır.
• Yazarlar çalışmalarını aynı anda birden fazla derginin başvuru sürecinde bulunduramaz. Her bir başvuru önceki başvurunun tamamlanmasını takiben başlatılabilir. Başka bir dergide yayınlanmış çalışma eKurgu‘ya gönderilemez.
• Değerlendirme süreci başlamış bir çalışmanın yazar sorumluluklarının değiştirilmesi (Yazar ekleme, yazar sırası değiştirme, yazar çıkartma vb.) teklif edilemez.
• Yazarlar değerlendirme süresince tüm işlemlerini baş editör ile yürütür. Değerlendirme süresince ve değerlendirme tamamlandıktan sonra dahi hiç suretle alan editörü ve hakemlerle doğrudan iletişime geçemez, bilgi talebinde bulunamaz.

BAŞ EDİTÖR VE ALAN EDİTÖRLERİNİN ETİK GÖREV VE SORUMLULUKLARI

Genel görev ve sorumluluklar
Editörler, eKurgu’da yayınlanan her yayından sorumludur. Bu sorumluluk bağlamında editörler, aşağıdaki rol ve yükümlülükleri taşımaktadırlar:
• Okuyucuların ve yazarların bilgi ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik çaba sarf etme,
• Sürekli olarak derginin gelişimini sağlama,
• Dergide yayınlanan çalışmaların kalitesini geliştirmeye yönelik süreçleri yürütme,
• Düşünce özgürlüğünü destekleme,
• Fikri mülkiyet hakları ve etik standartlardan taviz vermeden iş süreçlerini devam ettirme,
• Düzeltme ya da açıklama gerektiren konularda yayın açısından açıklık ve şeffaflık gösterme.

Okuyucu ile ilişkiler
• Editörler; tüm okuyucu, araştırmacı ve uygulayıcıların ihtiyaç duydukları bilgi, beceri ve deneyim beklentilerini dikkate alarak karar vermelidir.
• Yayınlanan çalışmaların okuyucu, araştırmacı, uygulayıcı ve söz konusu bilim alanlarına katkı sağlamasına ve özgün nitelikte olmasına dikkat etmelidir.
• Editörler okuyucu, araştırmacı ve uygulayıcılardan gelen geri bildirimleri dikkate almak, açıklayıcı ve bilgilendirici geri bildirim vermekle yükümlüdür.

Yazarlar ile ilişkiler
Editörlerin yazarlara karşı görev ve sorumlulukları aşağıdaki şekildedir:
• Editörler, çalışmaların önemi, özgün değeri, yöntemi, anlatımın açıklığı ve derginin amaç ve hedeflerine uygunluğuna dayanarak karar vermelidir.
• Yayın kapsamına uygun olan çalışmaların önemli bir problemi olmadığı sürece ön değerlendirme aşamasına almalıdır.
• Değerlendirme süreçlerinin zamanında gerçekleşmesini sağlamalıdır.
• Yeni editörler, çalışmalara yönelik olarak önceki editör(ler) tarafından verilen kararları ciddi bir sorun olmadıkça değiştirmemelidir.
• “Kör Hakemlik ve Değerlendirme Süreci” mutlaka yayınlanmalı ve editörler tanımlanan süreçlerde yaşanabilecek sapmaların önüne geçmelidir.
• Editörler, yazarlar tarafından kendilerinden beklenecek her konuyu ayrıntılı olarak içeren bir “Yazar Rehberi” yayınlamalıdır. Bu rehberler belirli zaman aralıklarında güncellenmelidir.
• Yazarlara açıklayıcı ve bilgilendirici şekilde bildirim ve dönüş sağlanmalıdır.

Hakemler ile ilişkiler
Editörlerin hakemlere karşı görev ve sorumlulukları aşağıdaki şekildedir:
• Hakemleri çalışmanın konusuna uygun olarak belirlemelidir.
• Hakemlerin değerlendirme aşamasında ihtiyaç duyacakları bilgi ve rehberleri sağlamakla yükümlüdür.
• Yazarlar ve hakemler arasından çıkar çatışması olup olmadığını dikkate almalıdır.
• Kör hakemlik değerlendirmesi bağlamında hakemlerin kimlik bilgilerini gizli tutmalıdır.
• Hakemleri, tarafsız, bilimsel ve nesnel bir dille çalışmayı değerlendirmeleri için teşvik etmelidir.
• Hakemleri zamanında dönüş ve performans gibi ölçütlerle değerlendirmelidir.
• Hakem havuzunun sürekli ve dinamik şekilde güncellenmesini sağlamalıdır.
• Nezaketsiz ve bilimsel olmayan değerlendirmeleri engellemelidir.
• Hakem havuzunun geniş bir yelpazeden oluşması için çabalamalıdır.

Yayın kurulu ile ilişkiler
• Editör; tüm yayın kurulu üyelerinin süreçleri, yayın politikaları ve yönergelere uygun olarak yürütmelerini sağlamalıdır.
• Yayın kurulu üyelerini yayın politikaları hakkında bilgilendirmeli ve gelişmelerden haberdar etmelidir.
• Yayın kurulu üyelerinin çalışmaları tarafsız ve bağımsız olarak değerlendirmelerini sağlamalıdır.
• Yeni yayın kurulu üyelerini, katkı sağlayabilir ve uygun nitelikte belirlemelidir.
• Yayın kurulu ile düzenli olarak etkileşim içerisinde olmalıdır.
• Yayın kurulu ile belirli aralıklarla yayın politikalarının ve derginin gelişimi için toplantılar düzenlemelidir.

Editöryal ve kör hakemlik süreçleri
Editörler; dergi yayın politikalarında yer alan “Kör Hakemlik ve Değerlendirme Süreci” politikalarını uygulamakla yükümlüdür. Bu bağlamda editörler her çalışmanın değerlendirme sürecinin adil, tarafsız ve zamanında tamamlanmasını sağlar.

Kalite güvencesi
Editörler; dergide yayınlanan her makalenin dergi yayın politikalarına uygun olarak yayınlanmasından sorumludur.

Kişisel verilerin korunması
Editörler; değerlendirilen çalışmalarda yer alan deneklere, katılımcılara veya görsellere ilişkin kişisel verilerin korunmasını sağlamakla yükümlüdür. Çalışmalarda yer alan katılımcıların açık rızası belgeli olmadığı sürece çalışmayı reddetmekle görevlidir. Ayrıca editörler; yazar, hakem ve okuyucuların bireysel verilerini korumaktan sorumludur.

Etik kurul, insan ve hayvan hakları
Editörler; değerlendirilen çalışmalarda insan ve hayvan haklarının korunmasını sağlamakla yükümlüdür. Çalışmalarda kullanılan deneklere ilişkin etik kurul onayı ya da deneysel araştırmalara ilişkin gerekli izinlerin olmadığı durumlarda çalışmayı reddetmekle yükümlüdür.

Olası suiistimal ve görevi kötüye kullanmaya karşı önlem
Editörler; olası suiistimal ve görevi kötüye kullanma işlemlerine karşı önlem almakla yükümlüdür. Bu duruma yönelik şikayetlerin belirlenmesi ve değerlendirilmesi konusunda titiz ve nesnel bir soruşturma yapmanın yanı sıra, konuyla ilgili bulguların paylaşılması editörün sorumlulukları arasında yer almaktadır.

Akademik yayın bütünlüğünü sağlamak
Editörler çalışmalarda yer alan hata, tutarsızlık ya da yanlış yönlendirme içeren yargıların hızlı bir şekilde düzeltilmesini sağlamalıdır.

Fikri mülkiyet haklarının korunması
• Editörler; yayınlanan tüm makalelerin fikri mülkiyet hakkını korumakla, olası ihlallerde derginin ve yazar(lar)ın haklarını savunmakla yükümlüdür.
• Ayrıca editörler yayınlanan tüm makalelerdeki içeriklerin başka yayınların fikri mülkiyet haklarını ihlal etmemesi adına gerekli önlemleri almakla yükümlüdür.

Yapıcılık ve tartışmaya açıklık

• Editörler; dergide yayınlanan eserlere ilişkin ikna edici eleştirileri dikkate almalı ve bu eleştirilere yönelik yapıcı bir tutum sergilemelidir.
• Eleştirilen çalışmaların yazar(lar)ına cevap hakkı tanımalıdır.
• Olumsuz sonuçlar içeren çalışmaları göz ardı etmemeli ya da dışlamamalıdır.

İtirazlar
Editörler; yazar, hakem veya okuyuculardan gelen itirazları dikkatlice inceleyerek aydınlatıcı ve açıklayıcı bir şekilde yanıt vermekle yükümlüdür.

Çıkar çatışmaları
Editörler; yazar(lar), hakemler ve diğer editörler arasındaki çıkar çatışmalarını göz önünde bulundurarak, çalışmaların yayın sürecinin bağımsız ve tarafsız bir şekilde tamamlamasını garanti altına almakla yükümlüdür.

HAKEMLERİN ETİK SORUMLULUKLARI
Tüm çalışmaların “Kör Hakemlik” süreci ile değerlendirilmesi yayın kalitesini doğrudan etkilemektedir. Bu süreç, yayının nesnel ve bağımsız değerlendirilmesi ile güven sağlar. eKurgu değerlendirme süreci çift taraflı kör hakemlik ilkesiyle (1 editör/alan editörü ve 2 hakem) yürütülür. Hakemler yazarlar ile doğrudan iletişime geçemez, değerlendirme ve yorumlar dergi yönetim sistemi aracılığıyla iletilir. Bu süreçte değerlendirme formları ve tam metinler üzerindeki hakem yorumları editör/alan editörü aracılığıyla yazar(lar)a iletilir. Bu bağlamda eKurgu için makale değerlendiren hakemlerin aşağıdaki etik sorumluluklara sahip olması beklenmektedir:

• Sadece uzmanlık alanı ile ilgili makaleleri değerlendirmeyi kabul etmelidir.
• Tarafsızlık ve gizlilik içerisinde değerlendirme yapmalıdır.
• Değerlendirme sürecinde çıkar çatışması ile karşı karşıya olduğunu düşünürse, çalışmayı incelemeyi reddederek, dergi editörünü bilgilendirmelidir.
• Gizlilik ilkesi gereği inceledikleri makaleleri değerlendirme sürecinden sonra imha etmelidir. İnceledikleri çalışmaları sadece yayınlandıktan sonra kullanabilir.
• Değerlendirmeyi nesnel bir şekilde sadece çalışmanın içeriği ile ilgili olarak yapmalıdır. Milliyet, cinsiyet, dini inançlar, siyasal görüşler ve ticari kaygıların değerlendirmeye etki etmesine izin vermemelidir.
• Değerlendirmeyi yapıcı ve nazik bir dille yapmalıdır. Düşmanlık, iftira ve hakaret içeren aşağılayıcı kişisel yorumlar yapmamalıdır.
• Değerlendirmeyi kabul ettikleri çalışmayı zamanında ve yukarıdaki etik sorumluluklarda gerçekleştirmelidir.

YAYINCININ ETİK SORUMLUKLARI
eKurgu’nun yayıncısı Anadolu Üniversitesi ve eKurgu Yayın Kurulu, eKurgu ile ilgili aşağıdaki etik sorumlulukların bilinciyle hareket etmektedir:
• Editörler, eKurgu’ya gönderilen çalışmaların tüm süreçlerinden sorumludur. Bu çerçevede ekonomik ya da politik kazançlar göz önüne alınmaksızın karar verici kişiler Baş Editör ve Alan Editörleridir.
• Editörün bağımsız karar vermesine olanak sağlar.
• eKurgu’de yayınlanmış her makalenin mülkiyet ve telif hakkını korur ve yayınlanmış her kopyanın kaydını saklama yükümlüğünü üstlenir.
• Editörlere ilişkin her türlü bilimsel suiistimal, atıf çeteciliği ve intihalle ilgili önlemleri almakla yükümlüdür.

Etik Olmayan Bir Durumla Karşılaşmanız Durumunda;
eKurgu’da yukarıda bahsedilen etik sorumluluklar dışında etik olmayan bir davranış veya içerikle karşılaşırsanız lütfen ahyuksel@anadolu.edu.tr adresine e-posta yoluyla bildiriniz.

Herhangi bir ücret bulunmamaktadır.

19150