Year 2017, Volume 1 , Issue 1, Pages 103 - 117 2017-12-25

TÜRKÇE’YE TERCÜME EDİLEN GASTRONOMİ KİTAPLARININ BİBLİYOMETRİK ANALİZİ

Aysu ALTAŞ [1]


Bu çalışma, 1998-2017 yılları arasında Türkçeye tercüme edilerek satışa sunulan gastronomi alanı ile ilgili kitaplar hakkında, çeşitli parametreler çerçevesinde genel bir değerlendirme yapmak amacıyla hazırlanmıştır. Bu amaçla çalışmada, Türkiye’de kitap satışı yapan iki büyük internet sitesine içerik analizi yapılmış ve 1998-2017 yılları arasında gastronomi konusunda yayınlanan 90 adet kitap, “yayınlandığı yıl”, “yayınlandığı yayınevi”, “yazar adı”, “çevirmen adı” ve “sayfa sayısı” gibi bibliyometrik özellikleri açısından incelenmiştir. Yapılan incelemeler sonucunda, gastronomi alanında Türkçeye tercüme edilen kitapların en çok İş Bankası Kültür Yayınları ve Çekmece Yayınları tarafından yayınlandığı, en çok Carla Bardi’ye ait kitapların Türkçeye tercüme edildiği ve söz konusu kitapların büyük çoğunluğunun yemek tarifleri üzerine olduğu belirlenmiştir. Bibliyometriden faydalanılarak hazırlanan çalışmalar sayesinde bir bilim alanının gelişim sürecini takip etmek kolaylaştığı için, geleceğe yönelik planlamalar yapmak ve varsa sorunlar üzerine odaklanmak da mümkün olduğu için; çalışmanın literatüre katkı, sonraki araştırmacılara ise kolaylık sağlayacağı düşünülmektedir.

Gastronomi, Bibliyometri, Tercüme kitap
 • Aktaş, A. ve Özdemir, B. (2005). İçki Teknolojisi. Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Altaş, A. & Batman, O. (2016) Osmanlı Saray Mutfağının Gastronomi Turizmi Çerçevesinde İncelenmesi, Lap Lambert -Academic Publishing, Almanya.
 • Çakıcı, A. C., Yıldırım, O. ve Karacaoğlu, S. (2013). Ulusal Turizm Kongreleri Bildirilerinin Bibliyometrik Profili. 14.Ulusal Turizm Kongresi, Kayseri: Erciyes Üniversitesi Turizm Fakültesi, ss. 1429-1447.
 • Cevizkaya, G., İlsay, S. ve Avcıkurt, C. (2014), Turizm Alan Yazınında Engelliler ile İlgili Çalışmaların Bibliyometrik Profili. Gazi Üniversitesi Turizm Fakültesi Dergisi, 2, ss.101-108.
 • Civelek Oruç, M. & Türkay, O. (2017). Turizmi Konu Alan Lisansüstü Çalışmalarının İçerik Analizi Yöntemiyle Değerlendirilmesi, Uluslararası Batı Asya Turizm Araştırmaları Kongresi, 28 Eylül-1 Ekim, Van.
 • Çiçek, D. ve Kozak, N. (2012a). Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi‟nde Yayınlanan Hakem Denetimli Makalelerin Bibliyometrik Profili. Türk Kütüphaneciliği. 26(4), ss.734-756.
 • Çiçek, D., ve Kozak, N. (2012b). Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi’nde Yayınlanan Hakem Denetimli Makalelerin Bibliyometrik Profili, VI. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Araştırma Kongresi, Antalya: Anatolia Turizm Araştırmaları Dergisi ve Gazi Üniversitesi, ss. 196-211.
 • Efendi, T. (2005). Osmanlı Mutfağı. İstanbul: Dönence Yayınları.
 • Evren, S. ve Kozak, N. (2012). Türkiye’de 2000-2010 Yılları Arasında Yayınlanan Turizm Konulu Makalelerin Bibliyometrik Analizi, VI. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Araştırma Kongresi, Antalya: Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi ve Gazi Üniversitesi, ss.250-266.
 • Faroqhi, S. (2006). Soframız Nur Hanemiz Mamur-Osmanlı Maddi Kültüründe Yemek ve Barınak. İstanbul: Kitap Yayınevi.
 • Güçlü Nergiz, H. (2014). Türkiye’de Lisansüstü Turizm Tezlerinin Bibliyometrik Profili (1990-2013). VII. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Araştırma Kongresi, 04-05 Nisan 2014, Kuşadası, Aydın, ss: 212-221.
 • Güdü Demirbulat, Ö. ve Tetik Dinç, N. (2017). “Sürdürülebilir Turizm Konulu Lisansüstü Tezlerin Bibliyometrik Profili”. Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi, 14 (2), ss. 20-30.
 • Hatipoğlu, A. (2014). Osmanlı Saray Mutfağının Gastronomi Turizmi Çerçevesinde İncelenmesi. Yayımlanmış Doktora Tezi, Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sakarya.
 • Hatipoğlu, A. ve Şengül, S. (2011). “Şarap Turizmi Çerçevesinde Kapadokya Şaraplarının Pazarlanabilirliği”. I. Uluslararası Nevşehir Tarih ve Kültür Sempozyumu. 16-19 Kasım, Nevşehir.
 • İçöz, O. ve Kozak, N. (1999). Turizm İşletmeciliği Dergisi'nin Turizm Literatürüne Katkısı Hakkında Bir İnceleme. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 10(2), ss.9-17.
 • Karagöz, D. ve Kozak, N. (2014). Anatolia Turizm Araştırmaları Dergisi’nin Bibliyometrik Analizi: Araştırma Konuları ve Kurumlar Arası İş Birliğinin Sosyal Ağ Analizi ile İncelenmesi. Türk Kütüphaneciliği 28, 1 (2014), ss. 47-61.
 • Kozak, N. (1994). Anatolia Dergisi'nde Yayınlanan Yazılar Üzerine Bir İnceleme. Anatolia Turizm Araştırmaları Dergisi, 5(3), ss.22-33.
 • Kozak, N. (1995). Türkiye'de Yayınlanan Turizm Konulu Makaleler Üzerine Bir İnceleme. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 6(1), ss.62-72.
 • Kozak, N. (1999). Dünya Genelinde “Turizm”, “Rekreasyon” ve “Boş Zamanlar ve Değerlendirilmesi” Alanlarında Yayınlanmakta Olan Akademik Dergiler Üzerinde Bir Araştırma. Türk Kütüphaneciliği, 13(1), ss.5-27.
 • Kozak, N. (2001). Türkiye’de Turizm Pazarlaması Literatürünün Gelişim Süreci: 1972- 1998 Yılları Arasında Lisansüstü Tez Çalışmaları Üzerine Biyo-Bibliyografik Bir İnceleme, Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, (12): 26-33.
 • Kut, T. (2008). “Eski Harfli Basılı Yemek Kitapları Bibliyografisi”. A. Bilgin ve Ö. Samancı (Ed.). Türk Mutfağı. Ankara: T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları.
 • Nenes, M. F. (2009). International Cuisine. New Jersey: John Wiley&Sons, Inc.
 • Özdemir, M. ve Kozak, N. (2000). Türkiye Turizm Yayıncılığı Tarihinen Bir Süreli Yayın: T.C. Turizm Bankası A.Ş. Bülteni. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 11(2), ss.129-141.
 • Özel, Ç. H. ve Kozak, N. (2012). Turizm Pazarlaması Alanının Bibliyometrik Profili (2000-2010) ve Bir Atıf Analizi Çalışması. Türk Kütüphaneciliği, 26(4), ss.715-733.
 • Samancı, Ö. (2006). “19. Yüzyılın İkinci Yarısında Osmanlı Elitinin Yeme-İçme Alışkanlıkları”. S. Faroqhi ve C. K. Neuman (Ed.). Soframız Nur Hanemiz Mamur-Osmanlı Maddi Kültüründe Yemek ve Barınak. İstanbul: Kitap Yayınevi.
 • Şahin, S. ve Acun, A. (2015). Turist Rehberliği Alanının Bibliyometrik Profili (Ulusal Turizm Kongreleri Bildirileri). Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. Cilt: 18, Sayı: 34, ss. 213-234.
 • Şavkay, T. (2000). Tatlı Kitap Türk ve Dünya Tatlıları. İstanbul: Şekerbank ve Radikal Yayını.
 • Tayfun, A., Küçükergin, F. G., Aysen, E., Eren, A. & Özekici, Y. K. (2016). Turizm Alanında Yazılan Lisansüstü Tezlere Yönelik Bibliyometrik Bir Analiz. Gazi Üniversitesi Turizm Fakültesi Dergisi 1, ss. 50-69.
 • Tekin, Ö. A. (2016). Türkiye’deki Lisansüstü Turizm Tezlerinde Odaklanılan Konular: 1984-2015, Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi, 8/2, ss. 175-187.
 • Temizkan, S. P., Çiçek, D. ve Özdemir, C. (2015). Sağlık Turizmi Konusunda Yayınlanan Makalelelerin Bibliyometrik Profili. International Journal of Human Sciences, 12(2), ss.394-415.
 • Türktarhan, G.ve Kozak, N. (2012), Turizm Yıllığının Bibliyometrik Profili, VI. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Araştırma Kongresi, Antalya: Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi ve Gazi Üniversitesi, ss. 567-584.
 • Yılmaz, G. (2017). Restoranlarda Bahşiş İle İlgili Yayınlanan Makalelerin Bibliyometrik Analizi. Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi. 14 (2), 65-79.
 • Yılmaz, İ. ve Toprak, L. S. (2017). Türkiye’de Turizm Alanındaki Bibliyometrik Yayınların Profili. Uluslararası Batı Asya Turizm Araştırmaları Kongresi, 28 Eylül-1 Ekim, Van.
 • Yüncü, D. K. ve Kozak, N. (2012). Anatolia Turizm Araştırmaları Dergisi’nin Bibliyometrik Analizi: Araştırma Konuları ve Kurumlar Arası İşbirliğinin Sosyal Ağ Analiz ile İncelenmesi. VI. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Araştırma Kongresi, Antalya: Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi ve Gazi Üniversitesi, ss. 642-660.
 • Zencir, E. ve Kozak, N. (2012). Sosyal Bilimler Enstitü Dergilerinde Yayınlanan Turizm Makalelerinin Bibliyometrik Profili (2000-2010). VI. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Araştırma Kongresi, Antalya: Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi ve Gazi Üniversitesi, ss. 673-682.
 • http://katalog.devletarsivleri.gov.tr/osmanli/arsiv.asp, (Erişim Tarihi: 15.03.2014).
 • http://cabim.ulakbim.gov.tr/bibliyometrik-analiz/bibliyometrik-analiz-sikca-sorulan-sorular/, (Erişim Tarihi: 08.10.2017).
 • http://www.mkutup.gov.tr/tr/Sayfalar/Hizmetlerimiz/Yayinlarimiz.aspx, (Erişim Tarihi: 06.11.2017).
 • http://bibliyografyalar.mkutup.gov.tr, (Erişim Tarihi: 06.11.2017).
 • http://www.dr.com.tr, (Erişim Tarihi: 01.10.2017).
 • http://www.kitapyurdu.com, (Erişim Tarihi: 01.10.2017).
 • https://en.oxforddictionaries.com/definition/gastronomy, (Erişim Tarihi: 08.10.2017).
Subjects Hospitality Leisure Sport and Tourism
Journal Section Article
Authors

Author: Aysu ALTAŞ (Primary Author)
Country: Turkey


Dates

Publication Date : December 25, 2017

Bibtex @research article { kusbder370590, journal = {Kırklareli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {}, eissn = {2602-4314}, address = {Kırklareli Üniversitesi Rektörlüğü Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü Rektörlük Kültür Merkezi B-Blok (Otogar Karşısı) Merkez/Kırklareli}, publisher = {Kirklareli University}, year = {2017}, volume = {1}, pages = {103 - 117}, doi = {}, title = {TÜRKÇE’YE TERCÜME EDİLEN GASTRONOMİ KİTAPLARININ BİBLİYOMETRİK ANALİZİ}, key = {cite}, author = {Altaş, Aysu} }
APA Altaş, A . (2017). TÜRKÇE’YE TERCÜME EDİLEN GASTRONOMİ KİTAPLARININ BİBLİYOMETRİK ANALİZİ . Kırklareli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 1 (1) , 103-117 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/kusbder/issue/33296/370590
MLA Altaş, A . "TÜRKÇE’YE TERCÜME EDİLEN GASTRONOMİ KİTAPLARININ BİBLİYOMETRİK ANALİZİ" . Kırklareli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 1 (2017 ): 103-117 <https://dergipark.org.tr/en/pub/kusbder/issue/33296/370590>
Chicago Altaş, A . "TÜRKÇE’YE TERCÜME EDİLEN GASTRONOMİ KİTAPLARININ BİBLİYOMETRİK ANALİZİ". Kırklareli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 1 (2017 ): 103-117
RIS TY - JOUR T1 - TÜRKÇE’YE TERCÜME EDİLEN GASTRONOMİ KİTAPLARININ BİBLİYOMETRİK ANALİZİ AU - Aysu Altaş Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Kırklareli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 103 EP - 117 VL - 1 IS - 1 SN - -2602-4314 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Kırklareli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi TÜRKÇE’YE TERCÜME EDİLEN GASTRONOMİ KİTAPLARININ BİBLİYOMETRİK ANALİZİ %A Aysu Altaş %T TÜRKÇE’YE TERCÜME EDİLEN GASTRONOMİ KİTAPLARININ BİBLİYOMETRİK ANALİZİ %D 2017 %J Kırklareli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi %P -2602-4314 %V 1 %N 1 %R %U
ISNAD Altaş, Aysu . "TÜRKÇE’YE TERCÜME EDİLEN GASTRONOMİ KİTAPLARININ BİBLİYOMETRİK ANALİZİ". Kırklareli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 1 / 1 (December 2017): 103-117 .
AMA Altaş A . TÜRKÇE’YE TERCÜME EDİLEN GASTRONOMİ KİTAPLARININ BİBLİYOMETRİK ANALİZİ. Kırklareli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2017; 1(1): 103-117.
Vancouver Altaş A . TÜRKÇE’YE TERCÜME EDİLEN GASTRONOMİ KİTAPLARININ BİBLİYOMETRİK ANALİZİ. Kırklareli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2017; 1(1): 103-117.