Year 2017, Volume 1 , Issue 1, Pages 133 - 144 2017-12-25

SEÇİLMİŞ TÜRK VE AVRUPA ÜLKELERİNİN KALKINMIŞLIK DÜZEYLERİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN İKİLİ LOGİT MODEL İLE İNCELENMESİ

Kübra ÇELİK [1]


Çalışmamızın amacı seçilmiş Türk ülkelerinin ve seçilmiş Avrupa ülkelerinin kalkınmışlık düzeylerine etki eden faktörleri incelemektir. Ekonometrik modellerde sayısal olarak ifade edilemeyen değişkenleri analize sokmak için bağımlı değişken olarak yer alan nitel tercih modelleri geliştirilmiştir. Çalışmamızda ilk olarak kalkınmışlık göstergelerinden İnsani Kalkınma Endeksi açıklanmıştır. Ampirik kısımda 2015 yılı verileri kullanılarak 38 ülke için logit model oluşturulmuştur. Ülkelerin kalkınmışlık düzeylerini etkileyen faktörleri belirlemek için yetişkinlerin okuma yazma oranı, satın alma gücü paritesi ile düzeltilmiş kişi başına gayri safi milli hasıla ve 0-4 yaş arası nüfusun toplam nüfus içindeki payı, kadınların parlamentoya katılma oranı ile analiz gerçekleştirilmiştir.

Kalkınmışlık Düzeyi, İkili Logit Model
 • Akın, F. (2002) Kalitatif Tercih Modelleri Analizi, Ekin Kitabevi, Bursa
 • Alpar, R.(2011), Çok Değişkenli İstatistiksel Yöntemler, Detay Yayıncılılk, 3. Baskı, Ankara.
 • Astar, M. (2009). OECD Ülkelerinde Taylor Kuralı'nın Geçerliliğinin Logit Modelleri İle İncelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, s. 56
 • Aydın, N.,& Erkan, A. R. I. (2016). Hanehalkı Otomobil Talebini Belirleyen Etkenlerin İkili Lojistik Regresyon Yöntemiyle Analizi: Türkiye Örneği. Kastamonu University Journal of Economics &Administrative SciencesFaculty, 12.
 • Bayraktar, K. (2009). İçsel Büyüme Teorisi Açısından İnsan Sermayesinin Büyüme Üzerine Etkisinin Analizi: Türkiye Örneği, Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir
 • Çağlayan, E.,& Astar, M. (2010). Logit ve Probit Modellerinde Uyum İyiliği Ölçüleri, Trakya UniversityJournal of SocialScience, 12(2).
 • Çepik, B.(2015). Sürdürülebilir Kalkınma Çerçevesinde Türkiye’de Yenilenebilir Enerji Politikaları, Yüksek Lisans Tezi, Maltepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul
 • Daşdemir, A. M. (2008), AB Üyesi Ülkelerde Beşeri Sermaye ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Panel Veri Analizi, Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir
 • Eser, K.,& Gökmen, Ç. E. (2009). Beşeri Sermaye’nin Ekonomik Gelişme Üzerindeki Etkileri: Dünya Deneyimi ve Türkiye Üzerine Gözlemler. Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi, 1(2).
 • Gujarati, D. (2003) Basic Econometrics, Fourth Edition McGraw-HillCopmanies
 • Güriş, B. (2005). Ülkelerin Kalkınmışlık Düzeylerini Etkileyen Faktörlerin Çok Seçenekli Tercih Modelleri ile İncelenmesi, Doktora Tezi, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul
 • Güriş, S. Çağlayan, E. Güriş, B. (2011). Eviews ile Temel Ekonometri, Der Yayınları, İstanbul.
 • Güriş, S. ve Çağlayan. E. (2010) Ekonometri Temel Kavramlar, DER Yayınları, İstanbul
 • http://www.tr.undp.org/content/turkey/tr/home/library/human_development/hdr2013.html (17.08.2017)
 • http://www.tr.undp.org/content/turkey/tr/home/library/human_development/hdr-2014.html (17.08.2017)
 • http://www.tr.undp.org/content/turkey/tr/home/library/human_development/human-development-report-2015.html (17.08.2017)
 • http://www.tr.undp.org/content/turkey/tr/home/library/human_development/human-development-report-20161.html (17.08.2017)
 • Kaynak, M. (2007) Kalkınma İktisadı, İkinci Baskı Gazi Kitabevi, Ankara,
 • Koç, A. (2013). Beşeri Sermaye Ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Yatay Kesit Analizi İle AB Ülkeleri Üzerine Bir Değerlendirme. Maliye Dergisi, (165), 241-285.
 • Meçik, O. (2010). Sosyal Sermaye ve Beşeri Sermayenin Bireysel Ekonomik Getirisi: Eskişehir İli Örneği, Yüksek Lisans Tezi, Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uşak s.
 • Muhteşem Kaynak, Kalkınma İktisadı, İkinci Baskı Gazi Kitabevi, Ankara,2007,
 • Orhan, M. (2013). Karar Alma Problemlerinde AHP’nin Yeri ve Kalkınmışlık Kriterleriyle Avrupa Birliği Üyelerinin Karşılaştırılması, Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul
 • Özdamar, K. (1999). Paket Programlarla İstatistiksel Veri Analizi, c. 12. Kaan Kitabevi, Eskişehir.
 • Özer, H. (2004) Nitel Değişkenli Ekonometrik Modeller Teori ve Bir Uygulama, Nobel Yayın Dağıtım 1. Basım, Ankara.
 • Sarı, A. (2008). Yaşlıların Gelir Ve Tüketim Tercihlerinin Belirlenmesi: Cep Telefonu Sahipliğine Yönelik Ekonometrik Model Uygulaması. Yaşlı Sorunları Araştırma Dergisi, 1(1), 50-61.
 • SchultzTheodere W, (1961) Investment in Human Capital , The American Review, Vol. 51, pp.1-17
 • Tüylüoğlu, Ş.,& Çeştepe, H. (2004). Kalkınma Teorilerinin Temelleri ve Gelişimi. Kalkınma Ekonomisi: Seçme Konular, 27-69.
 • Tüylüoğlu, Ş.,& Karalı, B. (2006). İnsani Kalkınma Endeksi ve Türkiye için Değerlendirilmesi. Sosyal Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 1(12), 53-88.
 • William H G.,Econometric Analysis, 5. bs., New Jersey, PrenticeHall, 2003, pp. 679.
 • Yavilioğlu, C.(2002). Kalkinmanin Anlam Bilimsel Tarihi ve Kavramsal Kökenleri. Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Cilt: 3 Sayı:1.
Subjects Management
Journal Section Article
Authors

Author: Kübra ÇELİK
Country: Turkey


Dates

Publication Date : December 25, 2017

Bibtex @research article { kusbder370615, journal = {Kırklareli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {}, eissn = {2602-4314}, address = {Kırklareli Üniversitesi Rektörlüğü Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü Rektörlük Kültür Merkezi B-Blok (Otogar Karşısı) Merkez/Kırklareli}, publisher = {Kirklareli University}, year = {2017}, volume = {1}, pages = {133 - 144}, doi = {}, title = {SEÇİLMİŞ TÜRK VE AVRUPA ÜLKELERİNİN KALKINMIŞLIK DÜZEYLERİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN İKİLİ LOGİT MODEL İLE İNCELENMESİ}, key = {cite}, author = {Çeli̇k, Kübra} }
APA Çeli̇k, K . (2017). SEÇİLMİŞ TÜRK VE AVRUPA ÜLKELERİNİN KALKINMIŞLIK DÜZEYLERİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN İKİLİ LOGİT MODEL İLE İNCELENMESİ . Kırklareli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 1 (1) , 133-144 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/kusbder/issue/33296/370615
MLA Çeli̇k, K . "SEÇİLMİŞ TÜRK VE AVRUPA ÜLKELERİNİN KALKINMIŞLIK DÜZEYLERİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN İKİLİ LOGİT MODEL İLE İNCELENMESİ" . Kırklareli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 1 (2017 ): 133-144 <https://dergipark.org.tr/en/pub/kusbder/issue/33296/370615>
Chicago Çeli̇k, K . "SEÇİLMİŞ TÜRK VE AVRUPA ÜLKELERİNİN KALKINMIŞLIK DÜZEYLERİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN İKİLİ LOGİT MODEL İLE İNCELENMESİ". Kırklareli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 1 (2017 ): 133-144
RIS TY - JOUR T1 - SEÇİLMİŞ TÜRK VE AVRUPA ÜLKELERİNİN KALKINMIŞLIK DÜZEYLERİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN İKİLİ LOGİT MODEL İLE İNCELENMESİ AU - Kübra Çeli̇k Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Kırklareli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 133 EP - 144 VL - 1 IS - 1 SN - -2602-4314 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Kırklareli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi SEÇİLMİŞ TÜRK VE AVRUPA ÜLKELERİNİN KALKINMIŞLIK DÜZEYLERİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN İKİLİ LOGİT MODEL İLE İNCELENMESİ %A Kübra Çeli̇k %T SEÇİLMİŞ TÜRK VE AVRUPA ÜLKELERİNİN KALKINMIŞLIK DÜZEYLERİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN İKİLİ LOGİT MODEL İLE İNCELENMESİ %D 2017 %J Kırklareli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi %P -2602-4314 %V 1 %N 1 %R %U
ISNAD Çeli̇k, Kübra . "SEÇİLMİŞ TÜRK VE AVRUPA ÜLKELERİNİN KALKINMIŞLIK DÜZEYLERİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN İKİLİ LOGİT MODEL İLE İNCELENMESİ". Kırklareli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 1 / 1 (December 2017): 133-144 .
AMA Çeli̇k K . SEÇİLMİŞ TÜRK VE AVRUPA ÜLKELERİNİN KALKINMIŞLIK DÜZEYLERİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN İKİLİ LOGİT MODEL İLE İNCELENMESİ. Kırklareli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2017; 1(1): 133-144.
Vancouver Çeli̇k K . SEÇİLMİŞ TÜRK VE AVRUPA ÜLKELERİNİN KALKINMIŞLIK DÜZEYLERİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN İKİLİ LOGİT MODEL İLE İNCELENMESİ. Kırklareli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2017; 1(1): 133-144.