Year 2019, Volume 3 , Issue 1, Pages 1 - 13 2019-05-28

EFFECTS OF MAIN PERSONALITY TRAITS AND ENTREPRENEUR PERSONALITY ASPECTS ON ENTREPRENEURSHIP INTENTION: A SAMPLE OF THRACE
GİRİŞİMCİLİK NİYETİNİ ETKİLEYEN TEMEL KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ VE GİRİŞİMCİ KİŞİLİK BOYUTLARI: TRAKYA ÖRNEĞİ

Yasin AKKUŞ [1] , Çağatay AKDOĞAN [2] , Ayşe AKYOL [3]


The importance of entrepreneurship is rapidly increasing with the development of technology and the emergence of new business models. It is clearly seen that technological entrepreneurship tendency is increasing especially in young individuals. However, the national policies for the development of entrepreneurship and the creation of the entrepreneurship ecosystem are prepared in a very general framework. It is necessary to reveal the personality profiles of the targeted entrepreneurs in order to prepare entrepreneurship policies according to the type of entrepreneurship. In this research, especially the effects of personality traits of young individuals and entrepreneurial personality dimensions on entrepreneurship tendencies were investigated. The research was conducted on students who study in three universities in Thrace. Research data were analyzed through Structural Equation Model (SEM). As a result, it has been determined that the dimension of Extrovertness has a significant effect on the Entrepreneurship Intention through the Innovation dimension.

Yeni iş modellerinin ortaya çıkması ve teknolojik gelişmesi ile girişimciliğin önemi hızla artmaktadır. Özellikle genç ve genç-yetişkin bireylerde teknolojik girişimcilik eğiliminin arttığı açıkça görülmektedir. Ancak girişimciliğin geliştirilmesi ve girişimcilik ekosisteminin oluşturulması için meydana getirilen ulusal ve uluslararası politikalar oldukça genel bir çerçevede ve tüm girişimcileri kapsaması hedefi ile hazırlanmaktadır. Girişimcilik politikalarının girişimcilik türüne uygun olarak hazırlanabilmesi için öncelikle hedeflenen girişimcilerin kişilik profillerinin ortaya konması gerekmektedir. Bu araştırma ile özellikle genç ve genç-yetişkin bireylerin kişilik özelliklerinin ve girişimci kişiliğe dair boyutlarının girişimcilik eğilimleri üzerindeki etkisi araştırılmıştır. Araştırma, Trakya’da bulunan üç üniversitede öğrenim gören öğrenciler üzerinde yapılmıştır. Araştırma verileri Yapısal Eşitlik Modeli (YEM) aracılığı ile incelenmiştir. Sonuç olarak Dışa Dönüklük boyutunun, Girişimcilik Niyeti üzerinde Yenilikçilik boyutu aracılığıyla anlamlı bir etkisinin bulunduğu tespit edilmiştir.
 • Adekiya, A. A., ve Ibrahim, F. (2016). "Entrepreneurship intention among students. The antecedent role of culture and entrepreneurship training and development". The International Journal of Management Education, 14(2), 116-132.
 • Adomako, S., Danso, A., Uddin, M., ve Damoah, J. O. (2016). "Entrepreneurs’ optimism, cognitive style and persistence". International Journal of Entrepreneurial Behavior & Research, 22(1), 84-108.
 • Akkuş, Y., ve Menteş, S. A. (2017). "Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi Katılımcılarının Girişimcilik Eğilimleri: Trakya Örneği". Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, 12(1), 7-14.
 • Alam, S. S., Mohd, R., Kamaruddin, B. H., ve Nor, N. G. M. (2015). "Personal values and entrepreneurial orientations in Malay entrepreneurs in Malaysia: mediating role of self-efficacy". International Journal of Commerce and Management, 25(4), 385-401.
 • Alpkan, L., Keskin, H., ve Zehir, C. (2002). Girişimcilik Hisleriyle Girişimcilik Potansiyeli Arasındaki İlişki: Gebze ve Civarındaki Girişimciler Üzerine Bir Saha Araştırması. Paper presented at the Yüzyılda KOBİ’ler: Sorunlar, Fırsatlar ve Çözüm Önerileri Sempozyumu, K.K.T.C.
 • Atasoy, T. (2012). Kendinizin Patronu Olmak: Girişimcilik. Ankara: ODTÜ Yayıncılık.
 • Baluku, M. M., Kikooma, J. F., ve Kibanja, G. M. (2016). "Psychological capital and the startup capital–entrepreneurial success relationship". Journal of Small Business & Entrepreneurship, 28(1), 27-54.
 • Baron, R. A., Franklin, R. J., ve Hmieleski, K. M. (2016). "Why entrepreneurs often experience low, not high, levels of stress: The joint effects of selection and psychological capital". Journal of management, 42(3), 742-768.
 • Başol, O., Dursun, S., ve Aytaç, S. (2011). "Kişiliğin Girişimcilik Niyeti Üzerine Etkisi: Üniversiteli Gençler Üzerine Bir Uygulama". "İŞ, GÜÇ" Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, 13(4), 7-22. doi: 10.4026/1303-2860.2011.186.x
 • Boada-Grau, J., Sánchez-García, J. C., Viardot, E., Boada-Cuerva, M., ve Vigil-Colet, A. (2016). "Adaptation of an entrepreneurial motivation scale into Spanish". anales de psicología, 32(2), 571-577.
 • Bozkurt, Ç. Ö. (2011). Dünyada ve Türkiye’de girişimcilik eğitimi: Başarılı girişimciler ve öğretim üyelerinden öneriler. Ankara: Detay Yayıncılık.Burger, J. M. (2006). Kişilik (İ. E. Sarıoğlu, Çev.). İstanbul: Kaknüs Yayınları.
 • Chaudhary, R. (2017). "Demographic factors, personality and entrepreneurial inclination: A study among Indian university students". Education+ Training, 59(2), 171-187.
 • Chell, E. (2008). The Entrepreneurial Personality: A Social Construction (2 baskı.). New York: Routledge.
 • Coşkun, R., Altunışık, R., Bayraktaroğlu, S., ve Yıldırım, E. (2015). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri, SPSS Uygulamalı. Sakarya: Sakarya Yayıncılık.
 • Çakırer, M. A. (2016). Girşimcilik ve Küçük İşletme Yönetimi. Bursa: Ekin Basım Yayın Dağıtım.
 • Çelik, A., ve Akgemci, T. (2010). Girişimcilik Kültürü ve KOBİ'ler (3 baskı.). Ankara: Gazi Kitapevi.
 • Çolakoğlu, N., ve Gözükara, İ. (2016). "A comparison study on personality traits based on the attitudes of university students toward entrepreneurship". Procedia-Social and Behavioral Sciences, 229, 133-140.
 • Çuhadar, M. T. (2013). "Girişimciliği Özendirme Araçları". In H. Karadal (Ed.), Girişimcilik (pp. 157-169). İstanbul: Beta.
 • Doğan, M. (2014). İşletme Ekonomisi ve Yönetimi. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.
 • Döm Tomak, S. (2015). Girişimcilik ve Küçük İşletme Yöneticiliği (5 baskı.). Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Eyuboğlu, D. (2004). Girişimciliğin Geliştirilmesi (2 baskı.). Ankara: Milli Prodüktivite Merkezi Yayınları.
 • Farhangmehr, M., Gonçalves, P., ve Sarmento, M. (2016). "Predicting entrepreneurial motivation among university students: The role of entrepreneurship education". Education+ Training, 58(7/8), 861-881.
 • Geldhof, G. J., Porter, T., Weiner, M. B., Malin, H., Bronk, K. C., Agans, J. P., . . . Lerner, R. M. (2014). "Fostering youth entrepreneurship: Preliminary findings from the young entrepreneurs study". Journal of Research on Adolescence, 24(3), 431-446.
 • İlhan, M., ve Çetin, B. (2014). "LISREL ve AMOS programları kullanılarak gerçekleştirilen yapısal eşitlik modeli (yem) analizlerine ilişkin sonuçların karşılaştırılması". Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi, 5(2), 26-42.
 • Karadal, H. (2013). "Girişimcilik Bilgisi ve Stratejik Girişimcilik". In H. Karadal (Ed.), Girişimcilik. İstanbul: Beta Yayıncılık.
 • Karancı , N., Dirik, G., ve Yorulmaz, O. (2007). "Eysenck kişilik anketi-gözden geçirilmiş kısaltılmış formu’nun (EKA-GGK) Türkiye’de geçerlik ve güvenilirlik çalışması". Türk Psikiyatri Dergisi, 18(3), 1-8.
 • Kruger, J., ve Dunning, D. (1999). "Unskilled and unaware of it: how difficulties in recognizing one's own incompetence lead to inflated self-assessments". Journal of personality and social psychology, 77(6), 1121-1134.
 • Marangoz, M. (2017). Girişimcilik (4 baskı.). İstanbul: Beta Yayınları.
 • Moghavvemi, S., Mohd Salleh, N. A., ve Standing, C. (2016). "Entrepreneurs adoption of information system innovation: The impact of individual perception and exogenous factors on entrepreneurs behavior". Internet Research, 26(5), 1181-1208.
 • Muñoz-Bullón, F., Sánchez-Bueno, M. J., ve Vos-Saz, A. (2015). "Nascent entrepreneurs’ personality attributes and the international dimension of new ventures". International Entrepreneurship and Management Journal, 11(3), 473-492.
 • Özdemir, A. (2003). İş Güvenliği. Ankara: Özkan.
 • Özdevecioğlu, M. (2013). "Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi". In H. Karadal (Ed.), Girişimcilik (pp. 1-14). İstanbul: Beta.
 • Özdevecioğlu, M., ve Karaca, M. (2015). Girişimcilik, Girişimci Kişilik (Kavram ve Uygulama). Konya.
 • Santos, S. C., ve Caetano, A. (2014). "Entrepreneur selection methodology for entrepreneurship promotion programmes". The Journal of Entrepreneurship, 23(2), 201-230.
 • Sayar, K., ve Dinç, M. (2016). Psikolojiye Giriş. İstanbul: Değerler Eğitim Merkezi (DEM).
 • Schumacker, R., ve Lomax, R. (2010). "A Beginner’s Guide to". Structural Equation Modeling (3rd Edition), New York: Taylor & Francis Group.
 • Schumpeter, J. A. (1947). "The Creative Response in Economic History". The journal of economic history, 7(2), 149-159.
 • Soyşekerci, S. (2014). Uygulamalar ve Şirket Örnekleriyle Girişimcilik. İstanbul: Kriter Yayınları.
 • Spulber, D. F. (2014). The Innovative Entrepreneur. New York: Cambridge University Press.
 • Tang, J. (2016). "Linking personal turbulence and creative behavior: The influence of scanning and search in the entrepreneurial process". Journal of Business Research, 69(3), 1167-1174.
 • Tutar, H., ve Altınkaynak, F. (2014). Girişimcilik (Temel Girişimcilik ve İş Kurma Süreci). Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Usta, I. (2018). "Kadın Girişimciliği". In A. S. Ünsar (Ed.), Girişimcilik Üzerine Yazılar (pp. 197-219). Çanakkale: Paradigma Akademi.
 • Verheul, I., Block, J., Burmeister-Lamp, K., Thurik, R., Tiemeier, H., ve Turturea, R. (2015). "ADHD-like behavior and entrepreneurial intentions". Small Business Economics, 45(1), 85-101. doi: 10.1007/s11187-015-9642-4
 • Yurtsever, G., Atış, C., ve Yurtsever, Ş. (2006). Girişimcilik. Adana: Karahan Kitapevi.
Primary Language tr
Subjects Management
Journal Section Article
Authors

Orcid: 0000-0003-3225-4251
Author: Yasin AKKUŞ (Primary Author)
Institution: TRAKYA ÜNİVERSİTESİ, UZUNKÖPRÜ MESLEK YÜKSEKOKULU
Country: Turkey


Orcid: 0000-0003-0147-6468
Author: Çağatay AKDOĞAN
Institution: TRAKYA ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-4039-5823
Author: Ayşe AKYOL
Institution: İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : May 28, 2019

Bibtex @research article { kusbder544553, journal = {Kırklareli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {}, eissn = {2602-4314}, address = {Kırklareli Üniversitesi Rektörlüğü Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü Rektörlük Kültür Merkezi B-Blok (Otogar Karşısı) Merkez/Kırklareli}, publisher = {Kirklareli University}, year = {2019}, volume = {3}, pages = {1 - 13}, doi = {}, title = {GİRİŞİMCİLİK NİYETİNİ ETKİLEYEN TEMEL KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ VE GİRİŞİMCİ KİŞİLİK BOYUTLARI: TRAKYA ÖRNEĞİ}, key = {cite}, author = {Akkuş, Yasin and Akdoğan, Çağatay and Akyol, Ayşe} }
APA Akkuş, Y , Akdoğan, Ç , Akyol, A . (2019). GİRİŞİMCİLİK NİYETİNİ ETKİLEYEN TEMEL KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ VE GİRİŞİMCİ KİŞİLİK BOYUTLARI: TRAKYA ÖRNEĞİ . Kırklareli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , Cilt:3 Sayı:1 (TÜBİTAK 4005 IDEATHON ÖZEL SAYISI) , 1-13 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/kusbder/issue/45493/544553
MLA Akkuş, Y , Akdoğan, Ç , Akyol, A . "GİRİŞİMCİLİK NİYETİNİ ETKİLEYEN TEMEL KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ VE GİRİŞİMCİ KİŞİLİK BOYUTLARI: TRAKYA ÖRNEĞİ" . Kırklareli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 3 (2019 ): 1-13 <https://dergipark.org.tr/en/pub/kusbder/issue/45493/544553>
Chicago Akkuş, Y , Akdoğan, Ç , Akyol, A . "GİRİŞİMCİLİK NİYETİNİ ETKİLEYEN TEMEL KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ VE GİRİŞİMCİ KİŞİLİK BOYUTLARI: TRAKYA ÖRNEĞİ". Kırklareli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 3 (2019 ): 1-13
RIS TY - JOUR T1 - GİRİŞİMCİLİK NİYETİNİ ETKİLEYEN TEMEL KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ VE GİRİŞİMCİ KİŞİLİK BOYUTLARI: TRAKYA ÖRNEĞİ AU - Yasin Akkuş , Çağatay Akdoğan , Ayşe Akyol Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Kırklareli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 13 VL - 3 IS - 1 SN - -2602-4314 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Kırklareli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi GİRİŞİMCİLİK NİYETİNİ ETKİLEYEN TEMEL KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ VE GİRİŞİMCİ KİŞİLİK BOYUTLARI: TRAKYA ÖRNEĞİ %A Yasin Akkuş , Çağatay Akdoğan , Ayşe Akyol %T GİRİŞİMCİLİK NİYETİNİ ETKİLEYEN TEMEL KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ VE GİRİŞİMCİ KİŞİLİK BOYUTLARI: TRAKYA ÖRNEĞİ %D 2019 %J Kırklareli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi %P -2602-4314 %V 3 %N 1 %R %U
ISNAD Akkuş, Yasin , Akdoğan, Çağatay , Akyol, Ayşe . "GİRİŞİMCİLİK NİYETİNİ ETKİLEYEN TEMEL KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ VE GİRİŞİMCİ KİŞİLİK BOYUTLARI: TRAKYA ÖRNEĞİ". Kırklareli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 3 / 1 (May 2019): 1-13 .
AMA Akkuş Y , Akdoğan Ç , Akyol A . GİRİŞİMCİLİK NİYETİNİ ETKİLEYEN TEMEL KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ VE GİRİŞİMCİ KİŞİLİK BOYUTLARI: TRAKYA ÖRNEĞİ. Kırklareli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2019; 3(1): 1-13.
Vancouver Akkuş Y , Akdoğan Ç , Akyol A . GİRİŞİMCİLİK NİYETİNİ ETKİLEYEN TEMEL KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ VE GİRİŞİMCİ KİŞİLİK BOYUTLARI: TRAKYA ÖRNEĞİ. Kırklareli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2019; 3(1): 1-13.
IEEE Y. Akkuş , Ç. Akdoğan and A. Akyol , "GİRİŞİMCİLİK NİYETİNİ ETKİLEYEN TEMEL KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ VE GİRİŞİMCİ KİŞİLİK BOYUTLARI: TRAKYA ÖRNEĞİ", Kırklareli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol. 3, no. 1, pp. 1-13, May. 2019