Year 2019, Volume 3 , Issue 1, Pages 14 - 28 2019-05-28

DOES HAPPINESS REDUCE INTENTION TO LEAVE? THE EFFECTS OF THE HAPPINESS AND LIFE SATISFACTION ON INTENTION TO LEAVE
MUTLULUK İŞTEN AYRILMA NİYETİNİ AZALTIR MI? MUTLULUK VE YAŞAM DOYUMUNUN İŞTEN AYRILMA NİYETİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Selçuk TÜRK [1] , Seda AKIN GÜRDAL [2]


This study aims to investigate the relationships between happiness, life satisfaction and intention to leave, and to make valuable contributions to both happiness studies literature and Management & Organization literature via the results of this study. Moreover, it has been aimed to point out the importance of the workers’ happiness and life satisfaction levels in the view of the business. In the end of the analyses of data, gathered from the workers of a business, running in manufacturing sector, in Kırklareli Organized Industrial Zone, it was found that happiness levels of participants who joined sportive and social activities often  were significantly higher than those who never or rarely joined sportive and social activities, and female workers had significantly higher intention to leave than male workers while they had lower life satisfaction. It was also seen that there was a medium level significant negative correlation between happiness and intention to leave, and between life satisfaction and intention to leave. It was found out that happiness level decreased intention to leave in keeping with the results in previous studies showed the relationship between happiness and success, and between happiness and performance. These findings have highlighted the importance of happiness of the workers in terms of businesses. 

Bu çalışma, mutluluk ve yaşam doyumunun işten ayrılma niyeti ile ilişkisini incelemeyi ve elde edilecek sonuçlar ile hem mutluluk araştırmaları hem de Yönetim ve Organizasyon yazınına anlamlı katkılar sağlamayı amaçlamaktadır. Ayrıca, çalışanların mutluluk ve yaşam doyumlarının işletme açısından önemini ortaya koyarak çalışan mutluluğu kavramına dikkat çekmek hedeflenmektedir. Kırklareli Organize Sanayi Bölgesinde üretim sektöründe faaliyet gösteren bir işletmenin çalışanlarından toplanan verinin analizi sonucunda; sıklıkla sportif ve sosyal aktivitelere katılan katılımcıların mutluluk düzeylerinin hiç katılmayan veya nadiren katılanlardan daha yüksek olduğu, kadın çalışanların yaşam doyumu düşük iken işten ayrılma niyetinin erkek çalışanlardan daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. Mutluluk ile işten ayrılma niyeti arasında orta düzeyde negatif yönlü ve anlamlı bir ilişki, yaşam doyumu ile işten ayrılma niyeti arasında yine orta düzeyde negatif yönlü ve anlamlı bir ilişki olduğu görülmüştür. Mutluluğun başarı ve performans gibi değişkenlerle ilişkisine dair yazında yer alan sonuçlara paralel olarak mutluluğun işten ayrılma niyetini azalttığı ortaya konmuştur. Bu sonuç, çalışanların mutlu olmasının işletmeler açısından önemini vurgulamaktadır.

 • Aaker, J. L., Rudd, M., & Mogilner, C. (2011). If money does not make you happy, consider time. Journal of Consumer Psychology, 21, 126-130.
 • Akduman, G., & Yüksekbilgili, Z. (2015). İnsan Kaynaklarında Yeni Bir Vizyon: Mutluluk Yönetimi. İstanbul: Türkmen.
 • Altunışık, R., Coşkun, R., Bayraktaroğlu, S., & Yıldırım, E. (2007). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri. Sakarya: Sakarya Yayıncılık.
 • Aronson, E., Wilson, T. D., & Akert, R. M. (2012). Sosyal Psikoloji. (O. Gündüz, Çev.) İstanbul: Kaknüs.
 • Ayazlar, G., & Güzel, B. (2013). Örgütsel Adaletin Otel Çalışanlarının İşten Ayrılma Niyeti ve İşyerinde Sapma Davranışına Etkisi. Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi, 10(3), 6-23.
 • Bülbül, Ş., & Giray, S. (2011). Sosyodemografik Özellikler ile Mutluluk Algısı Arasındaki İlişki Yapısının Analizi. Ege Akademik Bakış, 11(Özel Sayı), 113-123.
 • Büyükdüvenci, S. (1993). Aristoteles'te Mutluluk Kavramı. Felsefe Dünyası(9), 41-45.
 • Cascio, W. (1991). Costing Human Resources: The Financial Impact of Behavior in Organizations. Boston, USA: PWS-Kent Publishing.
 • Cetin, C. (2015). Temel İşletmeciliğe Giriş. İstanbul: Beta.
 • Cirkin, Z., & Göksel, T. (2016). Mutluluk ve Gelir. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, 71(2), 375-400.
 • Collins, J. (2002). "İyi"den, "Mükemmel" Şirkete: Kalıcı Başarıya Ulaşmanın Yolları. (L. Cinemre, Çev.) İstanbul: Boyner.
 • Coomber, B., & Barribal, K. L. (2007). Impact of job satisfaction components on intent to leave and turnover for hospital-based nurses: A review of the research literature. International Journal of Nursing Studies, 44, 297-314.
 • Daft, R. L. (2008). Management (9 b.). Ohio, USA: South-Western, Cengage Learning.
 • Dalai Lama, K., & Cutler, H. (2012). Mutluluk Sanatı: Yaşam İçin Bir El Kitabı. (G. Tokcan, Çev.) İstanbul: Klan.
 • Diener, E. (1984). Subjective Well-Being. Psychological Bulletin, 95(3), 542-575.
 • Diener, E. (2000). Subjective Well-being: The Science of Happiness and a Proposal for a National Index. American Psychologist, 55(1), 34-43.
 • Diener, E., & Biswas-Diener, R. (2002). Will Money Increase Subjective Well-being? Social Indicators Research, 57, 119-169.
 • Diener, E., Emmons, R., Larsen, R., & Griffin, S. (1985). The satisfaction with life scale. Journal of personality assessmen, 49(1), 71-75.
 • Diener, E., Horwitz, J., & Emmons, R. A. (1985). Happiness of the Very Wealthy. Social Indicators Research, 16, 263-274.
 • Diener, E., Sandvik, E., Seidlitz, L., & Diener, M. (1993). The Relationship between Income and Subjective Well-Being: Relative or Absolute? Social Indicators Research, 28, 195-223.
 • Dikmen, A. A. (1995). İş Doyumu ve Yaşam Doyumu İlişkisi. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi Dergisi, 50(3-4), 115-140.
 • Doğan, T., & Akıncı Çötok, N. (2011). Oxford Mutluluk Ölçeği Kısa Formunun Türkçe Uyarlaması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 4(36), 165-172.
 • Durak, M., Senol-Durak, E., & Gencoz, T. (2010). Psychometric properties of the satisfaction with life scale among Turkish university students, correctional officers, and elderly adults. Social indicators research, 99(3), 413-429.
 • Easterlin, R. A. (2004). The Economics of Happiness. Daedalus, 133(2), 26-33.
 • Fisher, C. D. (2010). Happiness at Work. International Journal of Management Reviews, 12, 384-412.
 • Gürbüz, S., & Bekmezci, M. (2012). İnsan Kaynakları Yönetimi Uygulamalarının Bilgi İşçilerinin İşten Ayrılma Niyetine. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, 41(2), 189-213.
 • Garcia, H., & Miralles, F. (2017). Ikigai: Japonların Uzun ve Mutlu Yaşam Sırrı. (M. Uzun, Çev.) İstanbul: İndigo.
 • Goleman, D. (2018). Duygusal Zeka: EQ Neden IQ'dan Daha Önemlidir? (B. S. Yüksel, Çev.) İstanbul: Varlık.
 • Grandey, A. (1999). The Effects of Emotional Labor: Employee Attitudes, Stress and Performance. Colorado State University, Yayımlanmış Doktora Tezi.
 • Harari, Y. N. (2015). Hayvanlardan Tanrılara: Sapiens, İnsan Türünün Kısa Bir Tarihi (28. b.). (E. Genç, Çev.) İstanbul: Kolektif.
 • Hills, P., & Argyle, M. (2002). The Oxford Happiness Questionnaire: a compact scale for the measurement of psychological well-being. Personality and Individual Differences, 33(7), 1073-1082.
 • Hinkin, T. R., & Tracey, J. B. (2000). The Cost of Turnover: Putting a Price on the Learning Curve. The Cornell Hotel and Restaurant Administration Quarterly, 41(3), 14-21.
 • Köksal, O., & Şahin, F. (2015). Gelir ve Mutluluk: Gelir Karşılaştırmasının Etkisi. Sosyoekonomi, 23(26), 45-59.
 • Kırcı Çevik, N., & Korkmaz, O. (2014). Türkiye'de Yaşam Doyumu ve İş Doyumu Arasındaki İlişkinin İki Değişkenli Sıralı Probit Model Analizi. Niğde Üniversitesi İİBF Dergisi, 7(1), 126-145.
 • Kırschenbaum, A., & Weisberg, J. (2002). Employee's Turnover Intentions and Job Destination Choices. Journal of Organizational Behavior, 23, 109-125.
 • Kaya, N. (2016). Mobbingin Örgütte Adalet Algısı ve Örgütsel Bağlılık İlişkisi ile Çalışanların İş Performansına ve İşten Ayrılma Niyetine Etkisi. Beykent Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Doktora Tezi, İstanbul.
 • Kaymaz, K., Eroğlu, U., & Sayılar, Y. (2014). Effect of Lonelineness at Work on the Employees' Intention to Leave. "Is, Guc" Industrial Relations and Human Resources Journal, 16(1), 38-53.
 • Kitapçı, H., Kaynak, R., & Ökten, S. S. (2013). Güçlendirmenin İş Tatmini ve İşten Ayrılma Niyetine Etkisi: Kamu ve Özel Sektörde Mukayeseli Bir Araştırma. International Review of Economics and Management, 1(1), 49-73.
 • Kotler, P. (2015). Kapitalizmle Yüzleşmek. (T. Gezer, Çev.) İstanbul: MediaCat.
 • Koydemir, S., & Bulgan, G. (2017). Mutluluk 2.0: İyi Yaşama Dair Bilmediklerimiz (2 b.). Ankara: Elma.
 • Liu, B., Liu, J., & Hu, J. (2010). Person-Organization Fit, Job Satisfaction, and Turnover Intention: An Empirical Study in the Chinese Public Sector. Social Behavior and Personality, 38(5), 615-626.
 • Lykken, D., & Tellegen, A. (1996). Happiness is a Stochastic Phenomenon. Psychological Science, 7(3), 186-189.
 • Lyubomirsky, S., King, L., & Diener, E. (2005). The Benefits of Frequent Positive Affect: Does Happiness Lead to Success? Psychological Bulletin, 131(6), 803-855.
 • Lyubormirsky, S. (2001). Why Are Some People Happier Than Others? The Role of Cognitive and Motivational Processes in Well-being. American Psychologist, 56(3), 239-249.
 • Ozer, M., & Karabulut, Ö. Ö. (2003). Yaşlılarda Yaşam Doyumu. Geriatri, 6(2), 72-74.
 • Parasuraman, S., Greenhaus, J. H., & Granrose, C. S. (1992). Role stressors, social support, and well-being among two-career couples. Journal of Organizational Behavior, 13, 339-356.
 • Platon. (2014). Devlet (1 b.). (H. Portakal, Çev.) İstanbul: Cem.
 • Proyer, R. T., Annen, H., Eggimann, N., Schneider, A., & Ruch, W. (2012). Assesing the "Good Life" in a Military Context: How Does Life and Work-Satisfaction Relate to Orientations to Happiness and Career-Success Among Swiss Professional Officers? Social Indicators Research, 106, 577-590.
 • Sökmen, A., & Sökmen, A. (2014). The Effect of Participative Leadership on Turnover Intentions. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 16(1), 21-26.
 • Siu, O. L., Cheung, F., & Lui, S. (2015). Linking Positive Emotions to Work Well-Being and Turnover Intention Among Hong Kong Police Officers: The Role of Psychological Capital. Journal of Happiness Studies, 16(2), 367-380.
 • Türkiye İstatistik Kurumu. (2018). Yaşam Memnuniyeti Araştırması 2017. TÜİK Haber Bülteni, 27590.
 • TDK. (1992). Türkçe Sözlük (Cilt 2). İstanbul: Türk Dil Kurumu.
 • Tett, R. P., & Meyer, J. P. (1993). Job Satisfaction, Organizational Commitment, Turnover Intention, and Turnover: Path Analyses Based on Meta-Analytic Findings. Personnel Psychology, 46, 259-293.
 • Veenhoven, R. (1991). Is Happiness Relative? Social Indicators Research, 24, 1-34.
 • Wasmuth, W. J., & Davis, S. W. (1983). Managing Employee Turnover. Cornell Hotel and Restaurant Administration Quarterly, 23(4), 15-22.
 • Yıldırım, Z. (2017). Turnover Intention in Relation to Job Demands and Burnout: The Moderating Effect of Job Embeddedness. Yeditepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Doktora Tezi.
 • Yenihan, B., Öner, M., & Çiftyıldız, K. (2014). İş Stresi ve İşten Ayrılma Niyeti Arasındaki İlişki: Otomotiv İşletmesinde Bir Araştırma. Journal of Labour Relations, 5(1), 38-49.
Primary Language tr
Subjects Management
Journal Section Article
Authors

Orcid: 0000-0003-1484-280X
Author: Selçuk TÜRK (Primary Author)
Country: Turkey


Orcid: 0000-0001-8497-0685
Author: Seda AKIN GÜRDAL
Institution: KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : May 28, 2019

Bibtex @research article { kusbder545790, journal = {Kırklareli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {}, eissn = {2602-4314}, address = {Kırklareli Üniversitesi Rektörlüğü Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü Rektörlük Kültür Merkezi B-Blok (Otogar Karşısı) Merkez/Kırklareli}, publisher = {Kirklareli University}, year = {2019}, volume = {3}, pages = {14 - 28}, doi = {}, title = {MUTLULUK İŞTEN AYRILMA NİYETİNİ AZALTIR MI? MUTLULUK VE YAŞAM DOYUMUNUN İŞTEN AYRILMA NİYETİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ}, key = {cite}, author = {Türk, Selçuk and Akın Gürdal, Seda} }
APA Türk, S , Akın Gürdal, S . (2019). MUTLULUK İŞTEN AYRILMA NİYETİNİ AZALTIR MI? MUTLULUK VE YAŞAM DOYUMUNUN İŞTEN AYRILMA NİYETİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ . Kırklareli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , Cilt:3 Sayı:1 (TÜBİTAK 4005 IDEATHON ÖZEL SAYISI) , 14-28 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/kusbder/issue/45493/545790
MLA Türk, S , Akın Gürdal, S . "MUTLULUK İŞTEN AYRILMA NİYETİNİ AZALTIR MI? MUTLULUK VE YAŞAM DOYUMUNUN İŞTEN AYRILMA NİYETİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ" . Kırklareli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 3 (2019 ): 14-28 <https://dergipark.org.tr/en/pub/kusbder/issue/45493/545790>
Chicago Türk, S , Akın Gürdal, S . "MUTLULUK İŞTEN AYRILMA NİYETİNİ AZALTIR MI? MUTLULUK VE YAŞAM DOYUMUNUN İŞTEN AYRILMA NİYETİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ". Kırklareli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 3 (2019 ): 14-28
RIS TY - JOUR T1 - MUTLULUK İŞTEN AYRILMA NİYETİNİ AZALTIR MI? MUTLULUK VE YAŞAM DOYUMUNUN İŞTEN AYRILMA NİYETİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ AU - Selçuk Türk , Seda Akın Gürdal Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Kırklareli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 14 EP - 28 VL - 3 IS - 1 SN - -2602-4314 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Kırklareli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi MUTLULUK İŞTEN AYRILMA NİYETİNİ AZALTIR MI? MUTLULUK VE YAŞAM DOYUMUNUN İŞTEN AYRILMA NİYETİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ %A Selçuk Türk , Seda Akın Gürdal %T MUTLULUK İŞTEN AYRILMA NİYETİNİ AZALTIR MI? MUTLULUK VE YAŞAM DOYUMUNUN İŞTEN AYRILMA NİYETİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ %D 2019 %J Kırklareli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi %P -2602-4314 %V 3 %N 1 %R %U
ISNAD Türk, Selçuk , Akın Gürdal, Seda . "MUTLULUK İŞTEN AYRILMA NİYETİNİ AZALTIR MI? MUTLULUK VE YAŞAM DOYUMUNUN İŞTEN AYRILMA NİYETİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ". Kırklareli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 3 / 1 (May 2019): 14-28 .
AMA Türk S , Akın Gürdal S . MUTLULUK İŞTEN AYRILMA NİYETİNİ AZALTIR MI? MUTLULUK VE YAŞAM DOYUMUNUN İŞTEN AYRILMA NİYETİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ. Kırklareli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2019; 3(1): 14-28.
Vancouver Türk S , Akın Gürdal S . MUTLULUK İŞTEN AYRILMA NİYETİNİ AZALTIR MI? MUTLULUK VE YAŞAM DOYUMUNUN İŞTEN AYRILMA NİYETİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ. Kırklareli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2019; 3(1): 14-28.
IEEE S. Türk and S. Akın Gürdal , "MUTLULUK İŞTEN AYRILMA NİYETİNİ AZALTIR MI? MUTLULUK VE YAŞAM DOYUMUNUN İŞTEN AYRILMA NİYETİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ", Kırklareli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol. 3, no. 1, pp. 14-28, May. 2019