Price Policy

No fee is charged from the author or institution under any name.

Lycus Journal is a non-profit journal adopting open access policy. Contents admitted are published directly open access without any charges. Users may read, save, print and relink to them on the condition that they cite properly, without any prior permission. No fees are charged for submission, evaluation and publishing processes of the articles. Furthermore, Lycus Journal is not involved in any sponsorship and advertisement proposals.

Lycus Dergisi, Anadolu Arkeolojisi, Tarihi Coğrafyası olmak üzere Prehistorik Dönem’den başlayarak, günümüze kadar olan kültür mirası, buluntular, arkeolojik kazı ve yüzey araştırmalarının sonuçları, restorasyon, konservasyon, müzecilik, antropoloji, epigrafi, etno-arkeoloji gibi bilimsel çalışmaları kapsar. Bunların dışında ilk defa yapılan tespitler, uygulamalar ve analiz çalışmalarının yer aldığı yazıları içerir.