Year 2018, Volume , Issue 47, Pages 38 - 56 2018-07-15

KÖYDE VE KENTTE YAŞAYAN ANNELERİN OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARINDAN BEKLENTİLERİ
THE EXPECTATIONS OF THE MOTHERS FROM PRESCHOOL EDUCATION INSTITUTIONS IN VILLAGES AND CITIES

Handan Asude BAŞAL [1] , Pınar BAĞÇELİ KAHRAMAN [2]


Bu araştırmanın amacı köyde ve kentte yaşayan ve çocuğu okul öncesi eğitim almakta olan annelerin okul öncesi eğitim kurumlarından beklentilerini incelemektir. Araştırma genel tarama modelinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın örneklemini kentte anaokullarına devam eden 100 çocuğun annesi ile, zorunlu hizmet bölgesi olan köylerde yaşayan ve çocukları okul öncesi eğitim almakta olan 100 anne oluşturmuştur. Araştırmada annelerin okul öncesi eğitim kurumlarından beklentilerini belirlemek amacıyla Şimşek ve İvrendi (2014) tarafından geliştirilmiş olan “Ailelerin Okul Öncesi Eğitim Kurumlarından Beklentileri” Ölçeği kullanılmıştır. Ayrıca araştırmada çocuğun cinsiyeti, annenin eğitim durumu hakkında bilgi almak amacıyla Kişisel Bilgi Formu da kullanılmıştır. Araştırmada köy ve kentte yaşayan annelerin okul öncesi eğitimden beklentilerini betimlemek amacıyla tanımlayıcı istatistikler ve cinsiyetin köyde ve kentte yaşamanın beklentiler üzerindeki etkisini belirlemek amacıyla t Testi ile anne eğitim düzeyinin köyde ve kentte yaşamanın beklentiler üzerindeki etkisini belirlemek için Tek Yönlü Varyans Analizi ve parametrik olmayan alt boyutlar için ise Mann-Whitney U Testi ve Kruskall Wallis-H Testi kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen bulgulara göre; annelerin köyde ve kentte yaşama durumlarına göre okul öncesi eğitim kurumlarından beklentileri öğretmen, eğitim ve aile, okul politikası, bilgilendirme boyutlarında ve toplamında gruplar arasında kentte yaşayan annelerin lehine anlamlı bir farklılık bulunmuştur. Ayrıca annenin eğitim durumunun okul öncesi eğitim kurumundan beklentisini farklılaştırdığı saptanmıştır. 

It is aimed to examine the expectations of mothers, whose children take preschool education in villages and cities, from preschool education institutions. This research was carried out in general scanning model. The sample of the research included mothers of 100 children, who attended preschools in the central counties and 100 mothers from villages chosen from the outskirts of the central counties of Bursa are the villages that are determined as the obligatory service zone. Within the research in order to determine the expectations of the mothers from the preschool education institutions “The Expectations of Mothers from Preschool Education Institutions Scale” which was developed by Şimşek and İvrendi (2014) was used. In order to describe the expectations of the mothers, who live in the villages and in the cities, from preschool education descriptive statistics and gender in order to describe the effect of living in the village and in the city T test and for the nonparametric sub-dimensions Mann-Whitney U Test were carried out. According to the findings obtained from the research, a significant difference was found on behalf of the mothers that live in the city among the groups, according to the mothers’ state of living in the villages or in the cities within the dimensions of their expectations from the preschool education institutions in terms of teacher, school policy, informing and total.

 • Aibao, Z. H. O. U., Xiaofeng, M. A., & Hajime, A. (2007). Parental expectation of early childhood education: Comparison between China, Japan, and Korea. Frontiers of Education in China, 2(1), 140-147.
 • Ahmetoğlu, E., & Acar, İ.H. (2017). Parents’ satisfaction with their children’s educational experiences in early childhood period. Turkish Studies - International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic-, 12 (6), 1-14.
 • Aktaş Arnas, Y. (2002). Velilerin okul öncesi eğitime ve okul öncesi eğitim kurumlarına yönelik tutumları Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 10(10), 24-36.
 • Avcu, A. U. (2016). Annelerin beş yas çocuklarının gelişimine ilişkin okul öncesi eğitimden beklentilerinin incelenmesi 1. Cumhuriyet International Journal of Education, 5(2), 23-32.
 • Başal, H.A. (2013). Okul öncesi eğitime giriş (Genişletilmiş 3. Basım). Bursa: Ekin Yayınevi.
 • Bayrak, S. ve Köksal, O. (2017). Ebeveynlerin okul öncesi eğitimden beklentilerinin incelenmesi ( Elazığ ili örneği). Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 5(45), 547-557.Breadkamp, S. & Copple, C. (2002). Developmentally appropraite practice ın early childhood programs, Washington D.C: National Association for The Education of Young Children.
 • Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E. K., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2011). Bilimsel araştırma yöntemleri (8. Basım). Ankara: Pegem Akademi.
 • Hinnant, J. B., O'brien, M., & Ghazarian, S. R. (2009). The longitudinal relations of teacher expectations to achievement in the early school years. Journal of Educational Psychology, 101(3), 662.
 • Milli Eğitim İstatistikleri (2015/16). 05.06.2017 tarihinde Örgün Eğitimhttp://sgb.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2016_03/18024009_meb_istatistikleri_orgun_egitim_2015_2016.pdf adresinden alınmıştır.
 • Oktay, A. (Ed.). ( 2010). İlköğretime hazırlık ve ilköğretim programları, Ankara: Pegem Akademi.
 • Özen Altınkaynak, Ş. ve Yanıklar, C. (2014). Anne ve babaların okul öncesi eğitime devam eden çocuklarının gelişimine yönelik beklentileri. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 30, 56 – 72.
 • Saracho, O.N. & Spodek, B. (2003). Recent trends and ınnovations ın the early childhood education curriculum, Early Child Development and Care, 173(2–3), 175–183.
 • Sevinç, M. (2006). Okul öncesi eğitimi alan çocukların annelerinin okuldan beklentileri. Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, 13, 218-225.
 • Rubie-Davies, C., Hattie, J. & Hamilton, R. (2006). Expecting the best for students: teacher expectations and academic outcomes, British Journal of Educational Psychology, 76(3), 429–444.
 • Saçkes, M. (2013). Priorities for developmental areas in early childhood education: a comparison of parents’ and teachers’ priorities. Educational Sciences: Theory & Practice – 13 (3), 1684-1690.
 • Seyfullahoğulları, A. (2012). Ailelerin anaokullarından beklentileri üzerine bir araştırma. The Journal of Marmara Social Research, 2, 1-15.
 • Şahin, B. K., Sak, R., & Şahin, İ. T. (2013). Parents’ views about preschool education. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 89, 288-292.
 • Şimşek, Z. C., & İvrendi, A. (2014). Ebeveynlerin okul öncesi eğitim kurumlarından beklentileri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 29(2),240-254.
 • Taner Derman, M. ve Başal, H., A. (2010). Cumhuriyetin ilanından günümüze Türkiye’de okul öncesi eğitim ve ilköğretimde niceliksel ve niteliksel gelişmeler, Sosyal Araştırmalar Dergisi, 3(11), 560-569.
 • Tokuç, H. (2007). Anne ve babaların okul öncesi eğitim hakkındaki görüş ve beklentilerinin incelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
 • Topaç, N., Yaman, Y., Ogurlu, Ü. ve İlgar, L. (2012). Okul öncesi dönem çocuğu olan ailelerin okul öncesi eğitim kurumu seçerken göz önünde bulundurdukları ölçütlerin incelenmesi. In New Trends on Global Education Conference, Kuzey Kıbrıs, 24-26.
 • Yaman, R. P., & Saçkes, M. (2017). Anne-babalar okul öncesi eğitim kurumu yöneticilerinden ne bekliyor? Anne-baba ve yönetici beklentilerinin karşılaştırılması. Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi, 1(1), 94-103.
 • Yazar, A., Çelik, M. Ve Kök, M. (2008). Aile katılımının okul öncesi eğitimde ve 2006 okul öncesi eğitim programındaki yeri. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 12 (2), 233-243.
Primary Language tr
Subjects Social
Published Date Temmuz
Journal Section Makaleler
Authors

Author: Handan Asude BAŞAL
Institution: Uludağ Üniversitesi Eğitim Fak. Temel Eğitim Böl. Okul Öncesi Eğitimi ABD.
Country: Turkey


Author: Pınar BAĞÇELİ KAHRAMAN (Primary Author)
Institution: Uludağ Üniversitesi Eğitim Fak. Temel Eğitim Böl. Okul Öncesi Eğitimi ABD.
Country: Turkey


Dates

Application Date : February 19, 2018
Acceptance Date : May 7, 2018
Publication Date : July 15, 2018

Bibtex @research article { maeuefd396467, journal = {Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {}, eissn = {1302-8944}, address = {}, publisher = {Mehmet Akif Ersoy University}, year = {2018}, volume = {}, pages = {38 - 56}, doi = {10.21764/maeuefd.396467}, title = {KÖYDE VE KENTTE YAŞAYAN ANNELERİN OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARINDAN BEKLENTİLERİ}, key = {cite}, author = {Başal, Handan Asude and Bağçeli Kahraman, Pınar} }
APA Başal, H , Bağçeli Kahraman, P . (2018). KÖYDE VE KENTTE YAŞAYAN ANNELERİN OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARINDAN BEKLENTİLERİ . Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , (47) , 38-56 . DOI: 10.21764/maeuefd.396467
MLA Başal, H , Bağçeli Kahraman, P . "KÖYDE VE KENTTE YAŞAYAN ANNELERİN OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARINDAN BEKLENTİLERİ" . Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (2018 ): 38-56 <https://dergipark.org.tr/en/pub/maeuefd/issue/37573/396467>
Chicago Başal, H , Bağçeli Kahraman, P . "KÖYDE VE KENTTE YAŞAYAN ANNELERİN OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARINDAN BEKLENTİLERİ". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (2018 ): 38-56
RIS TY - JOUR T1 - KÖYDE VE KENTTE YAŞAYAN ANNELERİN OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARINDAN BEKLENTİLERİ AU - Handan Asude Başal , Pınar Bağçeli Kahraman Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.21764/maeuefd.396467 DO - 10.21764/maeuefd.396467 T2 - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 38 EP - 56 VL - IS - 47 SN - -1302-8944 M3 - doi: 10.21764/maeuefd.396467 UR - https://doi.org/10.21764/maeuefd.396467 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi KÖYDE VE KENTTE YAŞAYAN ANNELERİN OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARINDAN BEKLENTİLERİ %A Handan Asude Başal , Pınar Bağçeli Kahraman %T KÖYDE VE KENTTE YAŞAYAN ANNELERİN OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARINDAN BEKLENTİLERİ %D 2018 %J Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi %P -1302-8944 %V %N 47 %R doi: 10.21764/maeuefd.396467 %U 10.21764/maeuefd.396467
ISNAD Başal, Handan Asude , Bağçeli Kahraman, Pınar . "KÖYDE VE KENTTE YAŞAYAN ANNELERİN OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARINDAN BEKLENTİLERİ". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi / 47 (July 2018): 38-56 . https://doi.org/10.21764/maeuefd.396467
AMA Başal H , Bağçeli Kahraman P . KÖYDE VE KENTTE YAŞAYAN ANNELERİN OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARINDAN BEKLENTİLERİ. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2018; (47): 38-56.
Vancouver Başal H , Bağçeli Kahraman P . KÖYDE VE KENTTE YAŞAYAN ANNELERİN OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARINDAN BEKLENTİLERİ. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2018; (47): 38-56.
IEEE H. Başal and P. Bağçeli Kahraman , "KÖYDE VE KENTTE YAŞAYAN ANNELERİN OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARINDAN BEKLENTİLERİ", Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, no. 47, pp. 38-56, Jul. 2018, doi:10.21764/maeuefd.396467