Year 2020, Volume , Issue 54, Pages 156 - 183 2020-04-29

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN AİLE KATILIMINA YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN DERİNLEMESİNE İNCELENMESİ

Neşe KUTLU ABU [1] , Zarife KAYMAZ [2]


Bu çalışmanın amacı, okul öncesi öğretmenlerinin sınıf içi ve sınıf dışı aile katılım çalışmalarına yönelik görüşlerini derinlemesine incelenmektir. Araştırmada, nitel araştırma yöntemlerinden olgubilim deseni kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu 2018-2019 eğitim öğretim yılında Amasya’da okul öncesi eğitim kurumlarında görev yapan 7 öğretmen oluşturmaktadır. Araştırmada yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmış olup, verilerin analizinden tümevarımsal analizden yararlanılmıştır. Araştırmadan elde edilen bulgulara göre okul öncesi öğretmenleri çeşitli sebeplerle aile katılım çalışmalarını yetersiz bulmaktadır. Öğretmenler aile katılım etkinliklerinin çoğunlukla ailelerin seçtiklerini, sınıf içi etkinliklerin daha çok tercih edildiğini ve ailelerin okul öncesi eğitim hakkında bilgilerinin yetersiz olduğunu düşünmektedir. Öğretmenlerin aile katılımıyla meslek tanıtımı ve pikniklerin dışında okul dışı etkinlikleri çeşitli sebeplerle yap(a)madıklarını düşündükleri tespit edilmiştir. İleriki çalışmalarda okul öncesi öğretmenlerine okul dışı etkinliklerin planlanması, uygulanması ve değerlendirilmesi hakkında; meslek tanıtımı ve pikniklerin dışında çeşitli okul dışı etkinliklerin ailelerle birlikte yapılması yönünde eğitimler verilebilir.

Okul öncesi öğretmenleri, aile katılımı
 • Aktaş-Arnas, Y. (2011). Okul öncesi eğitimde aile katılım stratejileri. Y. Aktaş-Arnas (Ed.), Aile eğitimi ve okul öncesinde aile katılımı (s. 97-158). Ankara: Vize Basın.
 • Aktaş-Arnas, Y. ve Sadık, F. (2008). Okul öncesi eğitimde sınıf yönetimi. (1. Baskı.) Ankara: Kök Yayıncılık.
 • Alat Z, Akgümüş, Ö. ve Cavalı D. (2012). Outdoor activities: Early childhood teachers’ beliefs and practices. Mersin University Journal of the Faculty of Education, 8(3), 47–62.
 • Atakan, H. (2010). Okul öncesi eğitiminde aile katılımı çalışmalarının öğretmen ve ebeveyn görüşlerine değerlendirilmesi. (Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi). Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çanakkale.
 • Ateş, Ö. ve Cevher Kalburan, N. (2016). Akademik Bakış Dergisi. 55, 62-88.
 • Aydemir, İ. ve Toker Gökçe, A. (2016). Okul yöneticilerinin okul dışı öğrenme ortamlarına ilişkin görüşleri. 3rd International Eurasian Educational Research Congress.
 • Aydoğan, Y. (2010). Okul öncesi eğitim programlarında aile katılımı. T. Güler (Ed.), Anne baba eğitimi. (103-104). (1. Baskı). Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Aydoğan, Y. (2017). Okul öncesi eğitimi programlarında aile katılımı, Ankara: Pegem Yayıncılık.
 • Cömert, D. ve Güleç, H. (2004). Okul öncesi eğitim kurumlarında aile katılımının önemi: öğretmen-aile-çocuk ve kurum. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 6(1), 131-145.
 • Çamlıbel Çakmak, Ö. (2010). Okul öncesi eğitim kurumlarında aile katılımı. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 20(20), 1-18.
 • Çağdaş, A., Seçer, Z. (2004), Anne baba eğitimi. Konya: Eğitim Yayıncılık.
 • Ekinci Vural, D. (2006). Okul öncesi aile katılımı (Yayımlanmış Doktora Tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
 • Ereş, F. (2014). Türkiye’de göçmen eğitimi sorunsalı ve göçmen eğitiminde farklılığın yönetimi, Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 6(2), 017-030.
 • Fantuzzo, J., Gadsden, V., L., F., Sproul, F., McDernott, P., Hightower, D.,& Minney, A. (2013). Multiple dimensions of family engagement in early childhood education: evidence for a short form of the family ınvolvement questionnaire. Early Childhood Research Qaterly, 28, 734-742. doi:10.1016/j.ecresq.2013.07.001
 • Gülay-Ogelman, H. (2014). Yaşamın ilk yıllarında oyun: Oyuna çok yönlü bakış. Ankara: Pegem Akademi.
 • Günay Bilaloğlu, R., Aktaş Arnas, Y. (2018). Okul öncesi eğitimde aile katılımı engelleri ve süreçte karşılaşılan sorunlar. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. doi: 10.16986/HUJE.2018043536Gürşimşek, I. (2003). Okul öncesi eğitime aile katılımı ve psikosoyal gelişim. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 3(1), 125-144.
 • Gürşimşek, I., Kefi S. ve Girgin, G. (2007). Okul öncesi eğitimde babaların katılım düzeyi ile ilgili değişkenlerin incelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 33, 181-191. Gürşimşek, I., Girgin, G. ve Ekinci-Vural, D. (2006). 5–6 yaş çocukları ile annelerine verilen destekleyici eğitimin çocukların gelişimine etkisinin incelenmesi. Eurasian Journal of Educational Research, 25, 109-118.
 • Güzeltyurt, T., Birge, F., ve Ökten, A. (2019). Okul öncesi öğretmenlerinin aile katılımına ilişkin görüşleri. Kocaeli Üniversitesi Eğitim Dergisi, 2(1), 64-74. http://dx.doi.org/10.33400/kuje.538425
 • Hamamcı, Z. ve Akyol, A.K. (2003). Çocuklarda empati gelişimi ve bilişsel gelişimin incelenmesi. kültürlerin buluşması: erken çocukluk gelişimi ve eğitime yansımaları. OMEP Dünya Konsey Toplantısı ve Konferansı Bildiri Kitabı, Kuşadası/Türkiye.
 • İnal, G. (2006). Öğretmenlerin anaokulları ile anasınıflarındaki programlara ailelerin katılımı konusundaki görüşlerin değerlendirilmesi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi), Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
 • La-Paro, K. M, Kraft-Sayre, M. ve Pianta, R.C. (2003) Preschool to kindergarten transition activities: ınvolvement and satisfaction of families and teachers. Journal of Research in Childhood Education, 17(2), 147-158, doi: 10.1080/02568540309595006
 • Miles, M. B., Huberman, A. M., Huberman, M. A., & Huberman, M. (1994). Qualitative data analysis: An expanded sourcebook . SageMorrison, J., Story, P., & Zhang, C. (2015). Accessible family involvement in early childhood programs. Dimensions of Early Childhood, 43(1), 33-38.
 • Ömeroğlu, E. ve Can Yaşar, M. (2005). Okul öncesi eğitim kurumlarında ailenin eğitime katılımı. Bilim ve Aklın Aydınlığında Eğitim Dergisi, 6(62), 29-34.
 • Özlen Demircan, Ö. (2018). Okul öncesi eğitimde aile katılımı sistemini genişletmek: aile “bağlılığı, ortaklığı, katılımı ve eğitimi”. İlköğretim Online, 17(4), 1-19.
 • Sağlam, M. ve Çalışkan, Z. (2017). Okul öncesi eğitimde aile katılımına ilişkin ebeveyn ve öğretmen görüşlerinin değerlendirilmesi, Uluslararası Erken Çocukluk Eğitimi Çalışmaları Dergisi, 2(2), 39-49.
 • Tatar, N., ve Bağrıyanık, K. E. (2012). Fen ve teknoloji dersi öğretmenlerinin okul dışı eğitime yönelik görüşleri. İlköğretim Online, 11(4), 883-896.
 • Tezel Şahin, F. ve Özyürek, A. (2011). Anne Baba Eğitimi ve Okul Öncesinde Aile Katılımı,(İkinci Baskı). İstanbul: Morpa Kültür Yayınları.
 • Tezel Şahin, F., ve Ünver, N. (2005). Okul öncesi eğitim programlarına aile katılımı. Kastamonu Eğitim Dergisi, 13(1), 23-30.
 • Ünüvar, P. (2010). Aile katılımı çalışmalarına yönelik ebeveyn ve öğretmen görüşlerinin karşılaştırılması. Kastamonu Eğitim Dergisi, 18(3), 719-730.
 • Vural, D. E., ve Kocabaş, A. (2016). Okul öncesi eğitim ve aile katılımı. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 15(59), 1174-1185.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (9. Baskı.) Ankara: Seçkin Yayıncılık.
Primary Language tr
Subjects Social
Published Date Nisan
Journal Section Makaleler
Authors

Author: Neşe KUTLU ABU (Primary Author)
Institution: Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Country: Turkey


Author: Zarife KAYMAZ

Dates

Application Date : June 21, 2019
Acceptance Date : January 21, 2020
Publication Date : April 29, 2020

Bibtex @research article { maeuefd580721, journal = {Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {}, eissn = {1302-8944}, address = {}, publisher = {Mehmet Akif Ersoy University}, year = {2020}, volume = {}, pages = {156 - 183}, doi = {10.21764/maeuefd.580721}, title = {OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN AİLE KATILIMINA YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN DERİNLEMESİNE İNCELENMESİ}, key = {cite}, author = {Kutlu Abu, Neşe and Kaymaz, Zarife} }
APA Kutlu Abu, N , Kaymaz, Z . (2020). OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN AİLE KATILIMINA YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN DERİNLEMESİNE İNCELENMESİ . Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , (54) , 156-183 . DOI: 10.21764/maeuefd.580721
MLA Kutlu Abu, N , Kaymaz, Z . "OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN AİLE KATILIMINA YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN DERİNLEMESİNE İNCELENMESİ" . Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (2020 ): 156-183 <https://dergipark.org.tr/en/pub/maeuefd/issue/53827/580721>
Chicago Kutlu Abu, N , Kaymaz, Z . "OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN AİLE KATILIMINA YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN DERİNLEMESİNE İNCELENMESİ". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (2020 ): 156-183
RIS TY - JOUR T1 - OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN AİLE KATILIMINA YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN DERİNLEMESİNE İNCELENMESİ AU - Neşe Kutlu Abu , Zarife Kaymaz Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.21764/maeuefd.580721 DO - 10.21764/maeuefd.580721 T2 - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 156 EP - 183 VL - IS - 54 SN - -1302-8944 M3 - doi: 10.21764/maeuefd.580721 UR - https://doi.org/10.21764/maeuefd.580721 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN AİLE KATILIMINA YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN DERİNLEMESİNE İNCELENMESİ %A Neşe Kutlu Abu , Zarife Kaymaz %T OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN AİLE KATILIMINA YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN DERİNLEMESİNE İNCELENMESİ %D 2020 %J Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi %P -1302-8944 %V %N 54 %R doi: 10.21764/maeuefd.580721 %U 10.21764/maeuefd.580721
ISNAD Kutlu Abu, Neşe , Kaymaz, Zarife . "OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN AİLE KATILIMINA YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN DERİNLEMESİNE İNCELENMESİ". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi / 54 (April 2020): 156-183 . https://doi.org/10.21764/maeuefd.580721
AMA Kutlu Abu N , Kaymaz Z . OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN AİLE KATILIMINA YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN DERİNLEMESİNE İNCELENMESİ. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2020; (54): 156-183.
Vancouver Kutlu Abu N , Kaymaz Z . OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN AİLE KATILIMINA YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN DERİNLEMESİNE İNCELENMESİ. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2020; (54): 156-183.