Research Article
PDF EndNote BibTex RIS Cite

Kırsalda girişimcilik örneği: uzman eller projesi ile desteklenen hayvancılık işletmelerinin sosyo-ekonomik analizi

Year 2022, Volume 7, Issue 2, 92 - 101, 31.08.2022
https://doi.org/10.24880/maeuvfd.1073085

Abstract

Bu çalışma ile Türkiye’de 4 ilde pilot olarak uygulanan uzman eller projesi kapsamında büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliği projesi uygulayan işletmelerinin sosyo-ekonomik yapısı, proje uygulamasına bakış açıları ve projelerin sürdürebilirliklerine ilişkin tespitlerin ortaya konulması amacıyla yapılmıştır. Uzman eller projesi kapsamında hayvancılık projesinden 50 girişimci faydalandı. Araştırma kapsamında Türkiye genelinde 18 küçükbaş ve 18 büyükbaş toplamda 36 proje girişimcisinden Google anket aracı kullanılarak veriler toplanmıştır. Girişimcilerin %47,2'si daha önce başka bir işte çalıştığı tespit edilmiştir. Girişimcilerin %61,1'i hayvancılık faaliyetine devam edeceğini bildirmiştir. İşletme sahiplerinin %24 finansman ihtiyacını kredi temini ile karşılamaktadır. Girişimcilerin 24'ünün hayvancılık dışında başka bir geliri olmadığı tespit edilmiştir. Kapasite kullanım oranı ortalama %58,6 olarak hesaplanmıştır. Girişimcilerin % 61,1’inin prejeye devam etmek istemesi, gençlerin sektöre olan ilgisinin hala yüksek olduğunu göstermektedir. Proje kapsamında alanında yeterli eğitimi almış olmasına karşın kırsal alanda kendi işini kurmak isteyenler açısından bir fırsat olduğu düşünülmektedir. Projenin bütün illerde uygulanması sektörde eğitim almış girişimcilerle kırsal alana yeni bir dinamizm kazandıracak ve hayvansal üretimin sürdürülebilirliğine katkı sağlayacaktır.

References

 • Referans1. Eraktan G. Tarım Politikası I. Ankara: Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları, Yayın No:1163; 1989.
 • Referans2. Gökhan EE. Kırsal Yoksullukla Mücadelede Hayvansal Üretim Desteği Uygulaması ve İllere Göre Dağılımı. F. Ü. Sağ. Bil. Vet. Derg. 2017; 31(2): 81-86.
 • Referans3. Eker M. Türkiye'de tarımın değişim ve dönüşüm süreci. İstanbul: Alfa Basın Yayım Dağıtım; 2015
 • Referans4. TRGM. Genç çiftçi projesi verileri. Tarım Reformu Genel Müdürlüğü, 2021
 • Referans5. Resmi Gazete. Kırsal kalkınma projeleri kapsamında genç çiftçilerin desteklemesine ilişkin 8540 sayılı bakanlar kurulu kararı. Resmi Gazete Tarihi: 05.04.2016, Sayı: 29675.
 • Referans6. Resmi Gazete. Kırsal kalkınma destekleri kapsamında kırsal kalkınmada uzman eller projelerinin desteklenmesi hakkında tebliğ. Resmi Gazete Tarihi: 17.12.2019, Sayı: 30981.
 • Referans7. IBM Corp. Released. IBM SPSS Statistics for Windows, Version 25.0. Armonk, NY, 2017.
 • Referans8. Ayvazoğlu Demir P, Adıgüzel Işık S, Aydın E, Yazıcı K, Ayvazoğlu C. Socio-economic importance of sheep breeding farms in ardahan province. Van Vet J. 2015; 26(3): 141-146.
 • Referans9. KKB. Türkiye tarımsal görünüm saha araştırması. Kredi Kayıt Bürosu, 2019. Erişim: https://www.kkb.com.tr/Resources/ContentFile/KKB_2020_TARIMSAL_GORUNUM_SAHA_ARASTIRMA.pdf. Erişim Tarihi: 18.11.2021
 • Referans10. Satar M, Sakarya E. Socio-economic analysis of ovine livestock farms supported by the young farmer project within the scope of rural development. Eurasian J Vet Sci. 2021; 37(4): 274-285.
 • Referans11. Güder F. Türkiye’de tarımsal teşviklerin genç işsizliği üzerine etkileri: Yalova ilinde genç çiftçi projesi örneği. Yüksek Lisans Tezi, Yalova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. 2019, Yalova.
 • Referans12. Başaranoğlu C. Tarımsal üretimin sürdürülebilirliği açısından genç çiftçilerin çiftçiliği algılamaları ve çiftçilik yapma eğilimlerinin belirlenmesi, Isparta ili örneği. Yüksek Lisans Tezi, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, 2019, Isparta.
 • Referans13. Sarıözkan S, Akçay A, Küçükoflaz M, Güngör, G. The short-term impact of the Covid-19 pandemic on livestock products and feed prices in Turkey. Ankara Univ Vet Fak Derg. 2021; 68(4): 337-342.
 • Referans14. Alkan A. Antalya ilinde genç çiftçi projesinin uygulaması ve sürdürülebilirliği üzerine bir araştırma. Yüksek Lisans Tezi, Akdeniz Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü. 2019, Antalya.
 • Referans15. Unakıtan G, Başaran B. Genç çiftçi projesinin başarısı için bir öneri: genç çiftçi kooperatifleri. BJSS. 2018; 4(2): 149-157.
 • Referans16. Yerebakan SB. Antalya ili merkez ilçelerinde damızlık koyun – keçi yetiştiricileri birliği üyesi olan koyunculuk işletmelerinin yapısal özellikleri üzerinde bir araştırma. Yüksek Lisans Tezi, Akdeniz Üniversitesi, Fen Bilimler Enstitüsü. 2017, Antalya.
 • Referans17. Özsayın D, Everest B. Koyun yetiştiriciliği yapan üreticilerin sosyo-ekonomik yapısı ve koyunculuk faaliyetiyle ilgili uygulamaları. KSÜ Tar Doga Derg. 2018; 22(2): 440-448.
 • Referans18. NYFC. Results and recommendatıons from the natıonal young farmer survey, 2017. Erişim: https://www.youngfarmers.org/wpcontent/uploads/2018/02/NYFC-Report-2017.pdf. Erişim tarihi: 15.11.2021.
 • Referans19. Berk A, Armağan S. Kırsal alanda genç çiftçilerin sorunları ve beklentileri, Niğde ili örneği. Alatarım. 2019; 18(1): 57-64.
 • Referans20. Akkaya MA, Gülçubuk B. Kırsal gençliğin girişimcilikle imtihanı: genç çiftçi desteği uygulaması üzerine bir inceleme, 4th International EMI Entrepreneurship & Social Sciences Congress, 2018. pp. 1014-1022, İstanbul, Turkey.
 • Referans21. Satar M. Kırsal kalkınma kapsamında, genç çiftçi projesi ile desteklenen küçükbaş hayvancılık işletmelerinin sosyo-ekonomik analizi. Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü. 2021, Ankara.
 • Referans22. GTHB. Kırmızı Et Stratejisi. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, 2015. Erişim: https://www.tarimorman.gov.tr/HAYGEM/Belgeler/Hayvanc%C4%B1l%C4%B1k/K%C4%B1rm%C4%B1z%C4%B1%20Et%20Stratejisi.pdf. Erişim tarihi: 27.12.2021
 • Referans23. Tutar H, Eryüzlü H. Sakarya ilinde faaliyet gösteren tarım ve hayvancılık işletmelerinin kapasite kullanım sorunları üzerine bir araştırma. UİİİD. 2015; 8(15): 77-88.

An example of entrepreneurship in rural areas: socio-economic analysis of livestock enterprises supported by the expert hands project

Year 2022, Volume 7, Issue 2, 92 - 101, 31.08.2022
https://doi.org/10.24880/maeuvfd.1073085

Abstract

This study was carried out in order to reveal the socio-economic structure of the enterprises that implement the cattle and small cattle breeding project within the scope of the expert hands project implemented as a pilot in 4 provinces in Turkey, their perspectives on the project implementation and the sustainability of the projects. Within the expert hands project scope, 50 entrepreneurs benefited from the livestock project. Within the area of the research, data were collected from the entrepreneurs of 36 projects, 18 small ruminant, and 18 cattle, in Turkey, using the Google survey tool. It has been determined that 47.2% of the entrepreneurs have worked in another job before. 61.1% of the entrepreneurs stated that they will continue their livestock activities. 24% of business owners meet their financing needs by providing loans. It has been determined that 24 of the entrepreneurs do not have any income other than animal husbandry. The capacity utilization rate was calculated as 58.6% on average. The fact that 61.1% of the entrepreneurs want to continue the project shows that the interest of young people in the sector is still high. It is thought that there is an opportunity for those who want to start their own business in rural areas despite having received sufficient training in the field within the scope of the project. Implementation of the project in all provinces will bring a new dynamism to the rural area and contribute to the sustainability of animal production with entrepreneurs trained in the sector.

References

 • Referans1. Eraktan G. Tarım Politikası I. Ankara: Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları, Yayın No:1163; 1989.
 • Referans2. Gökhan EE. Kırsal Yoksullukla Mücadelede Hayvansal Üretim Desteği Uygulaması ve İllere Göre Dağılımı. F. Ü. Sağ. Bil. Vet. Derg. 2017; 31(2): 81-86.
 • Referans3. Eker M. Türkiye'de tarımın değişim ve dönüşüm süreci. İstanbul: Alfa Basın Yayım Dağıtım; 2015
 • Referans4. TRGM. Genç çiftçi projesi verileri. Tarım Reformu Genel Müdürlüğü, 2021
 • Referans5. Resmi Gazete. Kırsal kalkınma projeleri kapsamında genç çiftçilerin desteklemesine ilişkin 8540 sayılı bakanlar kurulu kararı. Resmi Gazete Tarihi: 05.04.2016, Sayı: 29675.
 • Referans6. Resmi Gazete. Kırsal kalkınma destekleri kapsamında kırsal kalkınmada uzman eller projelerinin desteklenmesi hakkında tebliğ. Resmi Gazete Tarihi: 17.12.2019, Sayı: 30981.
 • Referans7. IBM Corp. Released. IBM SPSS Statistics for Windows, Version 25.0. Armonk, NY, 2017.
 • Referans8. Ayvazoğlu Demir P, Adıgüzel Işık S, Aydın E, Yazıcı K, Ayvazoğlu C. Socio-economic importance of sheep breeding farms in ardahan province. Van Vet J. 2015; 26(3): 141-146.
 • Referans9. KKB. Türkiye tarımsal görünüm saha araştırması. Kredi Kayıt Bürosu, 2019. Erişim: https://www.kkb.com.tr/Resources/ContentFile/KKB_2020_TARIMSAL_GORUNUM_SAHA_ARASTIRMA.pdf. Erişim Tarihi: 18.11.2021
 • Referans10. Satar M, Sakarya E. Socio-economic analysis of ovine livestock farms supported by the young farmer project within the scope of rural development. Eurasian J Vet Sci. 2021; 37(4): 274-285.
 • Referans11. Güder F. Türkiye’de tarımsal teşviklerin genç işsizliği üzerine etkileri: Yalova ilinde genç çiftçi projesi örneği. Yüksek Lisans Tezi, Yalova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. 2019, Yalova.
 • Referans12. Başaranoğlu C. Tarımsal üretimin sürdürülebilirliği açısından genç çiftçilerin çiftçiliği algılamaları ve çiftçilik yapma eğilimlerinin belirlenmesi, Isparta ili örneği. Yüksek Lisans Tezi, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, 2019, Isparta.
 • Referans13. Sarıözkan S, Akçay A, Küçükoflaz M, Güngör, G. The short-term impact of the Covid-19 pandemic on livestock products and feed prices in Turkey. Ankara Univ Vet Fak Derg. 2021; 68(4): 337-342.
 • Referans14. Alkan A. Antalya ilinde genç çiftçi projesinin uygulaması ve sürdürülebilirliği üzerine bir araştırma. Yüksek Lisans Tezi, Akdeniz Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü. 2019, Antalya.
 • Referans15. Unakıtan G, Başaran B. Genç çiftçi projesinin başarısı için bir öneri: genç çiftçi kooperatifleri. BJSS. 2018; 4(2): 149-157.
 • Referans16. Yerebakan SB. Antalya ili merkez ilçelerinde damızlık koyun – keçi yetiştiricileri birliği üyesi olan koyunculuk işletmelerinin yapısal özellikleri üzerinde bir araştırma. Yüksek Lisans Tezi, Akdeniz Üniversitesi, Fen Bilimler Enstitüsü. 2017, Antalya.
 • Referans17. Özsayın D, Everest B. Koyun yetiştiriciliği yapan üreticilerin sosyo-ekonomik yapısı ve koyunculuk faaliyetiyle ilgili uygulamaları. KSÜ Tar Doga Derg. 2018; 22(2): 440-448.
 • Referans18. NYFC. Results and recommendatıons from the natıonal young farmer survey, 2017. Erişim: https://www.youngfarmers.org/wpcontent/uploads/2018/02/NYFC-Report-2017.pdf. Erişim tarihi: 15.11.2021.
 • Referans19. Berk A, Armağan S. Kırsal alanda genç çiftçilerin sorunları ve beklentileri, Niğde ili örneği. Alatarım. 2019; 18(1): 57-64.
 • Referans20. Akkaya MA, Gülçubuk B. Kırsal gençliğin girişimcilikle imtihanı: genç çiftçi desteği uygulaması üzerine bir inceleme, 4th International EMI Entrepreneurship & Social Sciences Congress, 2018. pp. 1014-1022, İstanbul, Turkey.
 • Referans21. Satar M. Kırsal kalkınma kapsamında, genç çiftçi projesi ile desteklenen küçükbaş hayvancılık işletmelerinin sosyo-ekonomik analizi. Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü. 2021, Ankara.
 • Referans22. GTHB. Kırmızı Et Stratejisi. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, 2015. Erişim: https://www.tarimorman.gov.tr/HAYGEM/Belgeler/Hayvanc%C4%B1l%C4%B1k/K%C4%B1rm%C4%B1z%C4%B1%20Et%20Stratejisi.pdf. Erişim tarihi: 27.12.2021
 • Referans23. Tutar H, Eryüzlü H. Sakarya ilinde faaliyet gösteren tarım ve hayvancılık işletmelerinin kapasite kullanım sorunları üzerine bir araştırma. UİİİD. 2015; 8(15): 77-88.

Details

Primary Language English
Subjects Health Care Sciences and Services
Journal Section Research Articles
Authors

Muharrem SATAR This is me
Tarım ve Orman Bakanlığı
0000-0002-3926-1502
Türkiye


Mehmet Saltuk ARIKAN> (Primary Author)
FIRAT ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-4862-1706
Türkiye


Arzu PEKER This is me
ANKARA UNIVERSITY, ANKARA FACULTY OF VETERINARY MEDICINE
0000-0002-5509-2171
Türkiye

Publication Date August 31, 2022
Application Date February 14, 2022
Acceptance Date June 6, 2022
Published in Issue Year 2022, Volume 7, Issue 2

Cite

APA Satar, M. , Arıkan, M. S. & Peker, A. (2022). An example of entrepreneurship in rural areas: socio-economic analysis of livestock enterprises supported by the expert hands project . Veterinary Journal of Mehmet Akif Ersoy University , 7 (2) , 92-101 . DOI: 10.24880/maeuvfd.1073085