Year 2020, Volume 13 , Issue 30, Pages 745 - 761 2020-06-15

NEVŞEHİR YÖRESİ GELENEKSEL EĞLENCE UNSURLARININ TURİZMDE KULLANIMI
USAGE OF TRADITIONAL ENTERTAINTMENT FACTORS OF NEVŞEHİR REGION IN TOURISM

Kamile SERBEST [1]


Kültür turizmi, günümüzde deniz, kum ve güneş turizmine karşı alternatif turizm faaliyeti olarak birçok ülke tarafından yapılan önemli turizm faaliyetlerinden biridir. Köklü bir kültürel geçmişe sahip olan ülkeler, bu kültür unsurlarını turizme yönelik kullanmakta, ayrıca kültür unsurlarını turizmde kullanarak kültürün yaşatılmasını ve gelecek kuşaklara aktarılmasını sağlanmaktadır. Kültür turizmi içinde önemli bir yere sahip olan unsurlardan biri de eğlence kültürüdür. Eğlence, insanların boş vakitlerini değerlendirme ve stres atmaları amacıyla başvurulan önemli unsurlardan biridir. Kültürlerden önce var olduğu bilenen eğlencenin,  geçmişte özellikle kış geceleri insanların boş vakitlerini değerlendirdiği ve hoş vakit geçirdiği bir araç olduğu bilinmektedir. Eğlence unsurları, eğlenmenin yanında bireyler arasında iletişimi sağlaması bakımından da dikkate değerdir. Günümüzde zayıflamakla birlikte insanlar düğün, bayram ve mevsimsel döngüye bağlı etkinlikler düzenleyip vakit geçirmektedirler. Bu etkinliklerde geleneksel oyunlar oynanmakta olup çeşitli gösteriler yapılmaktadır. Bu unsurlar ayrıca eğlenirken eğlendirme amacı da gütmektedir. Bu eğlenceler toplu ortamlarda; köy meydanı, kahvehane, köy odası vb. mekânlarda gerçekleştirilmektedir. Ancak teknolojinin gelişmesiyle birlikte eğlence kültürü de değişim ve dönüşüme uğramıştır. Fakat günümüzde de eğlence unsurlarının yaratımında ve yapılan aktivitelerde folklor ürünlerinden yararlanılmaktadır. Çalışmada, geçmişte birçok kültüre ev sahipliği yapmış ve eğlence kültürü bakımından oldukça zengin olan Nevşehir yöresinin eğlence unsurları üzerinde durulacak olup bu unsurların turizmde kullanımı değerlendirilecektir.

Cultural tourism is one of the important tourism activities which have been organized by many countries as activity of alternative tourism against sea, sand and sun tourism today. Countries that have a rooted cultural past use these cultural factors for  tourism. Besides, it is provided that the culture is sustained and transferred to the next generations by using these cultural factors in tourism. One of the factors which have an important position within the cultural tourism is entertaintment culture. Entertaintment is one of the important factors which  are applied in order to make use of people’s spare time and  let off stress. Entertaintment which is known to exist before cultures is known as a means which people make use their spare time and enjoy themselves particularly winter nights in the past. Entertaintment factors are significant regarding supply of communication among the individuals in addition to fun. People today spend time by organizing activities related to wedding, feast and seasonal cycle with the slimming. In these activities, traditional games are played and various shows are performed. These factors also aim to entertain while having fun. These entertaintments are performed in mass environments like village square, coffeehouse and village chamber. However, entertaintment culture has also undergone a change and transformation with the development of technology. Nonetheless, folklore products are benefited in the creation of entertaintment factors and done activities today too. In the study, entertaintment factors of Nevşehir region where hosted many cultures in the past and is rich in terms of entertaintment culture will be dwelled on and also usage of these factors will be evaluated in tourism. 

 • Akgöz, E. (2003). Turizm işletmelerindeki Türk gecelerinin Türk kültürünü tanıtmaya katkıları. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi.
 • And, M. (2012). Oyun ve bügü. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
 • Atlı, S. (2017). “Köy seyirlik oyunlarından ‘deve oyunu’ üzerine bir değerlendirme ve Balıkesir-Pamukçu deve oyunu”. Journal of Turkish Language and Literature, C. 3, S. 2, s. 16-40.
 • Aydın, S. (2009). T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Türkiye kültür portalı projesi.
 • Ceylan, F. (2004). Eğlence kavramının İstanbul’da geçirdiği değişim süreci ve mekana etkisi. İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi.
 • Dinçer Berdibek, Z. (2017). “Ötekinin merceğinden Osmanlı eğlence kültürü”. Osmanlı Mirası Araştırmaları Dergisi (OMAD), C. 4, S. 8, s. 37-58.
 • Ergin, M. (2014). Dede Korkut kitabı-1. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.
 • Ersan, M. (2006). “Türkiye Selçuklularında devlet erkânının eğlence hayatı”. Tarih İncelemeleri Dergisi, C. 21. S. 1, s. 73-106.
 • Huizinga, J. (1995). Homo ludens oyunun toplumsal işlevi üzerine bir deneme. (çev.: Mehmet Ali Kılıçbay), İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Kılıç, F.; Kılıç, M. (2017). Avanos’a dâir yazılar-2, Ankara: Grafiker Yayınları.
 • Ölçer Özünel, E. (2012), “Peri bacalarına sinirli değnek: Nevşehir turizminin kültürel animasyon ve uygulamalı halkbilimi bağlamında değerlendirilmesi”. 1. Uluslararası Nevşehir Tarih ve Kültür Sempozyumu Bildirileri, (Ed. Adem Öger), 16-19 Kasım 2011, s. 93-102.
 • Özdemir, N. (2004). “Eğlence-müze ilişkisi ve Türk eğlence geleneği araştırma-uygulama merkezi”. Somut Olmayan Kültürel Mirasın Müzelenmesi Sempozyum Bildirileri, (hzl.: M. Öcal Oğuz ve Tuba Saltık Özkan), Gazi Üniversitesi THBMER Yayını, s. 152-169.
 • Özdemir, N. (2005). Cumhuriyet dönemi Türk eğlence kültürü. Ankara: Akçağ Yayınları.
 • Tekerek, N. (2007). “Köy seyirlik oyunları, seyirlik uygulamalarıyla 51 yıllık bir amatör topluluk: Ankara deneme sahnesi ve uygulamalarından iki örnek: bozkır dirliği ve gerçek kavga”. Tiyatro Araştırmaları Dergisi, S. 24, s. 67-124.
 • Tükel, A. (2014). “Kaybolmaya yüz tutmuş çocuk oyunları: avanos örneği”. Avanos Sempozyumu Bildirileri, (Ed.: Adem Öger), 23-25 Ekim, s. 129-142.
 • Türkmen, F.; Türker, F. (2012). “Folklor ve turizm (folklorik ürünlerin turizmde kullanılması meselesi” . Uluslararası Nevşehir Tarih ve Kültür Sempozyumu Bildirileri, (Ed. Adem Öger), 16-19 Kasım 2011, s. 195-198.
Primary Language tr
Subjects Folklore
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0001-9859-3120
Author: Kamile SERBEST (Primary Author)
Institution: HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : June 15, 2020

APA Serbest, K . (2020). NEVŞEHİR YÖRESİ GELENEKSEL EĞLENCE UNSURLARININ TURİZMDE KULLANIMI . Motif Akademi Halkbilimi Dergisi , 13 (30) , 745-761 . DOI: 10.12981/mahder.732909