Year 2020, Volume 13 , Issue 30, Pages 809 - 826 2020-06-15

RODOS SEFERİ’NDE MENTEŞE SANCAĞI MİNYATÜRLERİNE BAKIŞ
THE VIEW OF THE MINIATURES ON MENTEŞE SANJAK IN THE RHODES CAMPAIGN

Ömür KOÇ [1]


Kanuni Sultan Süleyman’ın tahta çıktıktan sonraki ikinci büyük seferi Rodos Seferi’dir. İstanbul’dan Marmaris’e kadarki sefer güzergâhı üzerinde Padişah ve ordu birçok önemli yerleşim yerleri, kasaba, cami, medrese, han, hamam, menzil, geçit, nehir ve köprüden geçmiştir. Bunlardan bazıları daha önce ve sonrası ordunun sefer güzergâhları üzerinde yer almış ve özellikle Nakkaş Matrakçı Nasuh’un fırçasından bize aktarılmışlardır.  Nakkaşların kaynak eserlerine de yer verilmiştir. Seferle ilgili en önemli kaynak, yazma ruzname günlükleri, ruznamenin yer vermediği bazı konular için başvurulan kaynak, daha sonra tarihli Evliya Çelebi’nin yazdığı seyahatname olmuştur. Konular, minyatürün teknikleri, üslup özellikleri ve belgeleme özellikleri göz önünde bulundurularak tasarlanmıştır. Sefer süresinde Osmanlı Devleti’nin yaklaşık yedi ay yönetildiği Muğla Sancağı ve çevresi konulu daha önce tarihi, topograf özellikli minyatürler yapılmamıştır. Muğla Sancağı ile ilgili örnek minyatürler ilk örnekleri teşkil etmektedir. Makale de yer verilen minyatürler tarihi belge özelliklerinin yanında günümüz minyatür sanatı ile ileriki dönemlere kaynak olması; nakkaşları, sanatçıları ve araştırmacıları ele alınmamış yeni konulara ele almaya yönlendirmesi umulmaktadır.

The second major expedition of Suleyman the Magnificent after he ascended the throne was the Rhodes Campaign. On the expedition route from İstanbul to Marmaris, the sultan and the army passed through many important settlements, towns, mosques, madrasahs, inns, baths, ranges, rives, passages and bridges. Some of these have been on the expedition routes of the army before and after and they have been transferred to us, especially from the brush of the knocker Matrakçı Nasuh. The most important resource about the expedition was the historical diary, and the source used for some issues that were not included in the diary was the travel book written by Evliya Çelebi. The topics are organized taking into account the techniques, style and documentation features of the miniature. Historical, topographic miniatures in the Sanjak of Muğla and its surroundings, where the Ottoman Empire was ruled for seven months during the expedition, have not been studied before. In addition to the historical document features, the miniatures included in the article are expected to be a source for the next periods and today’s miniature art, directing the artists and researchers to new topics that have not been addressed before. 

  • Çağman, F., Z. Tanındı (1979). Topkapı Sarayı Müzesi İslam Minyatürleri, Tercüman Sanat ve Kültür Yayınları, İstanbul. Çınar, A.A. (2010). Muğla Karabağlar Yaylası (Tarih Toplum ve Kültür). Muğla Belediyesi Kültür Yayınları, Muğla. Rende, G. (1997), Eczacıbaşı Sanat Ansiklopedisi (Yapı-Endüstri Merkezi Yayınları), İstanbul, YEM Yay. 2 Cilt, 1268-1271. Ertaş, M. Y. (2017), Kılıçaslan Hacer, “Rodos’un Fetih Günlüğü Kanuni Sultan Süleyman’ın Rodos Seferi Ruznamesi, Akademik İncelemeler Dergisi (Journal of Academic Inquiries) Cilt:12, S. 1. Evliya Çelebi b. Derviş Mehemmed Zıllî, (2005), Evliya Çelebi Seyahatnamesi, (hzl. Yücel Dağlı-Seyit Ali Kahraman, Robert Dankoff). Yapı Kredi Yayınları, İstanbul. Broşür (2017). Kanuni Yolu Sultan Süleyman’ın Rodos Seferi Proje Harita Broşür, Muğla İl Kültür Müdürlüğü Yay. Önal, M. N. (2003). Muğla Efsaneleri (Araştırma-İnceleme), Muğla Üniversitesi Yayınları, Muğla, 2003. Tezcan, N. (2009). Seyahatname, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, C. 37, 16-19. Uzunçarşılı, İ. H. (tarihsiz), Büyük Osmanlı Tarihi, 7. bs., Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Türk Tarih. Kurumu Yayınları, C. II. 313-314. Yiğit, A. (2009), XVI. Yüzyıl Menteşe Livası Vakıfları (338 Numaralı Mufassal Evkâf Defteri H.970/M.1562). Barış Platin Kitabevi, Ankara. Yurdaydın, H. G. (1976). Nasühüs-Silahi Matrakçı Beyan-ı Menezil-i Sefer-i Irakeyn-i Sultan Süleyman Han, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara.
Primary Language tr
Subjects Art
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-0351-5443
Author: Ömür KOÇ (Primary Author)
Institution: MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : June 15, 2020

APA Koç, Ö . (2020). RODOS SEFERİ’NDE MENTEŞE SANCAĞI MİNYATÜRLERİNE BAKIŞ . Motif Akademi Halkbilimi Dergisi , 13 (30) , 809-826 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/mahder/issue/54841/736285