Year 2010, Volume 0 , Issue 2, Pages 77 - 90 2010-06-29

Toplumların kültürel özellikleri incelendiğinde, kültürün gelişimi aşamalarında müziğin önemli bir alan oluşturduğu ve her toplumun kendine özgü bir müziksel birikimi olduğu gözlenmektedir. Dolayısıyla belli bir çevreye doğan insanın gelişiminde de bu birikimin etkili olduğu düşünülmektedir. Genel gelişim sürecinde gözlenen birçok özelliğin, benzer şekilde müziksel gelişim için de geçerli olmasından dolayı, ilkeleri ve dönemleri bakımından müziksel gelişim, genel gelişimden bağımsız olarak düşünülemez. Müziksel gelişimin tanımı, dönemleri ve ilkelerini kavramak, sanat eğitiminin bir boyutu olan müzik eğitimi açısından oldukça önemlidir. Okul öncesi dönemde ve ilköğretim çağında, öğrencilerin öğrenme biçimleri ve kapasiteleri farklılıklar göstermektedir. Doğru müziksel öğrenmenin gerçekleşebilmesi için, çocukların içinde bulunduğu müziksel gelişim döneminin özellikleri dikkate alınmalı, müziksel gelişim ilkeleri doğrultusunda öğrenme ortamları ve kullanılacak müzik öğretim yöntemleri özenle seçilmelidir.

Araştırma, literatür taramasına dayalı betimsel bir çalışmadır. Ülkemiz müzik eğitiminde, müziksel gelişim dönem ve ilkelerinin henüz yeterince irdelenmemiş olmasından yola çıkılarak hazırlanan bu çalışma, genel gelişim süreci içerisinde önemli bir yere sahip olan müziksel gelişimin anlaşılması, dönem ve ilkelerinin dikkate alınarak öğretim programlarının hazırlanmasına yardımcı olması bakımından   önem taşımaktadır.


 

Müziksel gelişim, Müzik eğitimi, Gelişim
 • Cross, I. (2001). Music, cognition, culture, and evolution. Annals of the New York Academy Sciences, 22(3), 28-42
 • Cross,I. (2003). Music evolution: Consequences and causes. Contemporary Music Rewiew, 930, 79- 89
 • Davidson, J.W., Borthwick, S.J., (2002). Family dynamics and family scripts: a case of study of musical development. Psyshology of Music, 30(1), 121-139
 • Denac, O. (2008). A Case study of preschool children’s musical interests at home and school. Early Childhood Education Journal, 35, 439-444
 • Erden, M., Akman, Y. (2008). Eğitim Psikolojisi. Ankara, Arkadaş Yayınevi
 • Eskioğlu, I. (2003). Müzik eğitiminin çocuk gelişimi üzerindeki etkileri bildirisi. Cumhuriyetin 80. Yılında Müzik Eğitimi Sempozyumu, 30-31 Ekim 2003 (s.116-123), Malatya: İnönü Üniversitesi,
 • Franklin, M.S., Moore, K.S.,Yıp, C.,Jonıdes, J., (2008). The effects of musical training on verbal memory. Psychology of Music, 36(1), 353-365
 • Göğüş, G. (2008). Müziksel ve matematiksel öğrenme başarısı arasındaki ilişki. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 21(1), 79-89
 • Hargreaves, D.J., North, A.C. (2001). Musical Development and Learning. http://books.google.com.tr   (01.11.2009 tarihinde indirilmiştir)
 • Ilair, B., Gluschankof, C. (2009). Music İn the early years: research, theory, and prctice. Early Child Development and Care, 179(6), 685-693
 • Jerman, J., Pretnar, T. (2006). Comperative analysis of musical abilities of 11-years-olds from Slovenia and the island of Martinique. Education 3-13, 34(3), 233-242
 • Mcpherson, G.E. (2008). The role of parents in children’s musical development. Psychology of Music, 37(1), 91-110
 • Özal, K. (2007). Çocuklarda müzikal gelişim:ses aralığı, melodi ve ritim (D. Pratt’in makalesinden - 1997). www.müzikegitimcileri.net  (12.11.2009 tarihinde indirilmiştir)
 • Paananen, P. (2006). The development of rthym at the age of 6-11 years: non-pitch rhythmic improvisation. Music Education Research,8(3), 349-368
 • Paguette, K.R., Rieg, S.A. (2008). Using music to support the literacy development of young English language learners. Early Chilhood Education Journal, 36, 227-232
 • Senemoğlu, N. (2005). Gelişim Öğrenme ve Öğretim. Ankara, Gazi Kitabevi
 • Swanwick, K. (2001). Conference keynote musical development theories revisited. Music Education Research, 3(2), 227-242
 • Synder, S. (1997). Developing musical intelligence: why and how? Early Childhood Education Journal, 24(3), 165-171
 • Uçan, A. (1997). Müzik Eğitimi (Temel Kavramlar İlkeler Yaklaşımlar). Ankara, Müzik Ansiklopedisi Yayınları
 • Ürfioğlu, A. (1987). Bebeklik ve Okul Öncesi Dönemde Müzik Eğitimi. İstanbul, Ya-Pa Yayınları
 • Yıldız, G. (2002). İlköğretimde Müzik Öğretimi. Ankara, Anı Yayıncılık
Primary Language tr
Journal Section Research Articles
Authors

Author: Gökhan ÖZDEMİR

Author: Gökay YILDIZ

Dates

Application Date : May 4, 2010
Acceptance Date : September 27, 2020
Publication Date : June 29, 2010

APA Özdemi̇r, G , Yıldız, G . (2010). Genel Gelişim Sürecinde Müziksel Gelişim . Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 0 (2) , 77-90 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/makusobed/issue/19434/206674