Research Article
PDF EndNote BibTex RIS Cite

Development of An Achievement Test in Science Education: Example of Cell Division and Inheritance

Year 2018, Volume 2, Issue 1, 1 - 18, 02.07.2018

Abstract

The purpose of this research is to prepare an achievement test consisting of multiple-choice questions to measure the knowledge of the 8th grade students about the cell division and heredity unit. In this context, an achievement test consisting of 20 multiple choice questions was prepared, The validity and reliability studies of the test were conducted and the test’s cronbach’s alpha reliability coefficient was calculated as 0.76. In addition, item difficulty and discriminant indices were calculated. All the items in the test were found to have acceptable item difficulty and discriminatory indices. 20 multiple choice questions were applied to hundred 8 grade students in a school in the Kocasinan province of Kayseri. The obtained data were analyzed with the SPSS 20 program and it was measured how the students learned about cell division and inheritance unit objectives. In the study, gender and class (A, B, C) participating in the study were determined as independent variables and the results were compared with independent samples t test. The results showed that there is no difference according to the gender variable, whereas the class B and  class A are similar but class C is lower than class A and B. It can be said that this test, which was developed in order to determine the achievement level of cell division and inheritance of 8th grade students in the obtained findings, has reliable results in terms of validity and reliability and has a six factor structure. It can also be said that the difficulty and discrimination levels of the test items provide the desired criteria and that the test has the ability to distinguish between moderately difficult and academically low and high students. 

References

 • Akyürek, E ve Afacan, Ö. (2013). İlköğretim 8. Sınıf Öğrencilerinin “Hücre Bölünmesi ve Kalıtım” Ünitesindeki Kavram Yanılgılarının Tespiti ve Analoji ile Kavramsal Değişim. Journal of Kirsehir Education Faculty, 14(1).Apaydın, Z., & Sürmeli, H. (2009). Undergraduate students’ attitudes towards the theory of evolution. Elementary Education Online, 8(3), 820-842.
 • Aydede, M. N., & Matyar, F. (2009). Fen bilgisi öğretiminde aktif öğrenme yaklaşımının bilişsel düzeyde öğrenci başarısına etkisi. Türk Fen Eğitimi Dergisi, 6(1), 115-127.
 • Büyüköztürk, Ş. (2004). Veri analizi el kitabı. Ankara: Pegem Yayıncılık.
 • Daşdemir,İ.ve Doymuş, K. (2012). Fen ve teknoloji dersinde animasyon kullanımının öğrencilerin akademik başarılarına, öğrenilen bilgilerin kalıcılığına ve bilimsel süreç becerilerine etkisi. Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, 2(3), 33-42.
 • Erdem, M. ve Akkoyunlu, B. (2002), “İlköğretim sosyal bilgiler dersi kapsamında beşinci sınıf öğrencileriyle yürütülen ekiple proje tabanlı öğrenme üzerine bir çalışma”, İlköğretim-Online, 1(1), 2-11, http://www.ilkogretim-online.org.tr, 25.05.2007
 • Güven, B.; İleri, ve Tunçer, B. K. (2005), “Öğretmen adaylarının ekiple proje tabanlı öğrenme üzerine gerçekleştirdikleri çalışma örnekleri”, XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi. Kongre Kitabı, cilt I, 566-572.
 • Kalaycı, Ş. (Editör) vd. diğ. (2005). SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri. Asil Yayın Dağıtım Ltd.Şti, Ankara.
 • Kaptan, F. (1998). Fen Bilgisi Öğretimi. Anı Yayıncılık.
 • Kapucu, M. S. ve Aydoğdu, C. (2014). The Effect of Using Documentary Movies on 8th Grade Students’ Science Learning/Fen ve Teknoloji Dersinde Belgesel Kullanımının 8. Sınıf Öğrencilerinin Başarılarına Etkisi. Eğitimde Kuram ve Uygulama, 10(1), 233-258.
 • Koray, Ö., Altunçekiç, A. ve Yaman, S. (2002). Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Soru Sorma Becerilerinin Bloom Taksonomisine Göre Değerlendirmesi. Pamukkale Eğitim Fakültesi Dergisi, 17, 38-46.
 • Köroğlu, L.S.(2009). Sekizinci sınıf fen ve teknoloji dersi kalıtım konusunun tartışma öğeleri temelli rehber sorularla desteklenen benzetim ortamında öğretiminin akademik başarı ve tartışma öğelerini kullanma düzeyine etkisi, Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Çukurova Üniversitesi sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana
 • Özçelik, D., A. (1998). Test Hazırlama Kılavuzu. ÖSYM Eğitim Yayınları 8. Baskı.
 • Özdemir, O. (2005). İlköğretim 8. Sınıf Öğrencilerinin Genetik ve Biyoteknoloji Konularına İlişkin Kavram Yanılgıları. Ondokuz Mayıs University. Journal of Faculty of Education, 20, 49-62.
 • Saka, A. ve Akdeniz, A. R. (2006). Genetic konusunda bilgisayar destekli materyal geliştirilmesi ve 5E modeline göre uygulanması. The Turkish online Journal of Educational Technology, 5, 1.
 • Taşçı, G. ve Soran, H.( 2008) Hücre bölünmesi konusunda çoklu ortam uygulamalarının kavrama ve uygulama düzeyinde öğrenme başarısına etkisi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (H. U. Journal of Education) 34:233-243
 • Tekin, Halil (1996). Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme. Yargı Yayınevi. 16. Baskı.
 • Yiğit, N. ve Akdeniz, A.R.(2000). Fizik Öğretiminde Bilgisayar Destekli Materyallerin Geliştirilmesi: Öğrenci Çalışma Yaprakları. IV. Fen Bilimleri Eğitimi Kongresi. 6-8 Eylül 2000. Ankara.

Fen Eğitiminde Başarı Testi Geliştirilmesi: Hücre Bölünmesi ve Kalıtım Örneği

Year 2018, Volume 2, Issue 1, 1 - 18, 02.07.2018

Abstract

Bu araştırmanın amacı 8. Sınıf öğrencilerinin fen bilgisi dersi hücre bölünmeleri ve kalıtım ünitesi boyunca öğrendiklerini ölçmek amacıyla açık uçlu ve çoktan seçmeli şeklinde sorulardan oluşan bir başarı testi hazırlamaktır. Bu kapsamda 5 adet açık uçlu soru ve 20 adet çoktan seçmeli sorudan oluşan bir başarı testi hazırlanmış, testin geçerlik ve güvenirlik çalışmaları yapılmış ve testin cronbach's alfa güvenirlik katsayısı 0,76 olarak hesaplanmıştır. Ayrıca testteki maddeler için madde gücük ve ayırt edicilik indeksleri hesaplanmış ve testteki tüm maddelerin istenilen madde güçlük ve ayırt edicilik indekslerine sahip oldukları görülmüştür. Testteki 5 adet açık uçlu soru Kayseri ili Kocasinan ilçesinde bulunan bir ortaokulda 50 tane 8. Sınıf öğrencisine çoktan seçmeli 20 soru ise aynı okulda okuyan 100 tane 8. Sınıf öğrencisine uygulanmıştır. Elde edilen veriler SPSS 20 programıyla analiz edilmiş ve öğrencilerin hücre bölünmesi ve kalıtım ünitesi kazanımlarının ne kadar öğrenildiği ölçülmüştür. Araştırmada bağımsız değişken olarak cinsiyet ve araştırmaya katılan sınıflar (A,B,C sınıfları) belirlenmiş ve sonuçlar bağımsız örneklemler t testi ile karşılaştırılmıştır. Sonuçların cinsiyet değişkenine göre bir farklılık oluşturmadığı sınıflar arasında ise A ve C sınıfının benzer B sınıfının ise bu sınıflardan daha düşük seviyede olduğu tespit edilmiştir. 

References

 • Akyürek, E ve Afacan, Ö. (2013). İlköğretim 8. Sınıf Öğrencilerinin “Hücre Bölünmesi ve Kalıtım” Ünitesindeki Kavram Yanılgılarının Tespiti ve Analoji ile Kavramsal Değişim. Journal of Kirsehir Education Faculty, 14(1).Apaydın, Z., & Sürmeli, H. (2009). Undergraduate students’ attitudes towards the theory of evolution. Elementary Education Online, 8(3), 820-842.
 • Aydede, M. N., & Matyar, F. (2009). Fen bilgisi öğretiminde aktif öğrenme yaklaşımının bilişsel düzeyde öğrenci başarısına etkisi. Türk Fen Eğitimi Dergisi, 6(1), 115-127.
 • Büyüköztürk, Ş. (2004). Veri analizi el kitabı. Ankara: Pegem Yayıncılık.
 • Daşdemir,İ.ve Doymuş, K. (2012). Fen ve teknoloji dersinde animasyon kullanımının öğrencilerin akademik başarılarına, öğrenilen bilgilerin kalıcılığına ve bilimsel süreç becerilerine etkisi. Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, 2(3), 33-42.
 • Erdem, M. ve Akkoyunlu, B. (2002), “İlköğretim sosyal bilgiler dersi kapsamında beşinci sınıf öğrencileriyle yürütülen ekiple proje tabanlı öğrenme üzerine bir çalışma”, İlköğretim-Online, 1(1), 2-11, http://www.ilkogretim-online.org.tr, 25.05.2007
 • Güven, B.; İleri, ve Tunçer, B. K. (2005), “Öğretmen adaylarının ekiple proje tabanlı öğrenme üzerine gerçekleştirdikleri çalışma örnekleri”, XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi. Kongre Kitabı, cilt I, 566-572.
 • Kalaycı, Ş. (Editör) vd. diğ. (2005). SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri. Asil Yayın Dağıtım Ltd.Şti, Ankara.
 • Kaptan, F. (1998). Fen Bilgisi Öğretimi. Anı Yayıncılık.
 • Kapucu, M. S. ve Aydoğdu, C. (2014). The Effect of Using Documentary Movies on 8th Grade Students’ Science Learning/Fen ve Teknoloji Dersinde Belgesel Kullanımının 8. Sınıf Öğrencilerinin Başarılarına Etkisi. Eğitimde Kuram ve Uygulama, 10(1), 233-258.
 • Koray, Ö., Altunçekiç, A. ve Yaman, S. (2002). Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Soru Sorma Becerilerinin Bloom Taksonomisine Göre Değerlendirmesi. Pamukkale Eğitim Fakültesi Dergisi, 17, 38-46.
 • Köroğlu, L.S.(2009). Sekizinci sınıf fen ve teknoloji dersi kalıtım konusunun tartışma öğeleri temelli rehber sorularla desteklenen benzetim ortamında öğretiminin akademik başarı ve tartışma öğelerini kullanma düzeyine etkisi, Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Çukurova Üniversitesi sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana
 • Özçelik, D., A. (1998). Test Hazırlama Kılavuzu. ÖSYM Eğitim Yayınları 8. Baskı.
 • Özdemir, O. (2005). İlköğretim 8. Sınıf Öğrencilerinin Genetik ve Biyoteknoloji Konularına İlişkin Kavram Yanılgıları. Ondokuz Mayıs University. Journal of Faculty of Education, 20, 49-62.
 • Saka, A. ve Akdeniz, A. R. (2006). Genetic konusunda bilgisayar destekli materyal geliştirilmesi ve 5E modeline göre uygulanması. The Turkish online Journal of Educational Technology, 5, 1.
 • Taşçı, G. ve Soran, H.( 2008) Hücre bölünmesi konusunda çoklu ortam uygulamalarının kavrama ve uygulama düzeyinde öğrenme başarısına etkisi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (H. U. Journal of Education) 34:233-243
 • Tekin, Halil (1996). Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme. Yargı Yayınevi. 16. Baskı.
 • Yiğit, N. ve Akdeniz, A.R.(2000). Fizik Öğretiminde Bilgisayar Destekli Materyallerin Geliştirilmesi: Öğrenci Çalışma Yaprakları. IV. Fen Bilimleri Eğitimi Kongresi. 6-8 Eylül 2000. Ankara.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Education, Scientific Disciplines
Journal Section Articles
Authors

Oktay KIZKAPAN> (Primary Author)
Nevşehir Hacı Bektaş Üniversitesi
Türkiye


Oktay BEKTAŞ>

0000-0002-2562-2864

Publication Date July 2, 2018
Published in Issue Year 2018, Volume 2, Issue 1

Cite

APA Kızkapan, O. & Bektaş, O. (2018). Fen Eğitiminde Başarı Testi Geliştirilmesi: Hücre Bölünmesi ve Kalıtım Örneği . Maarif Mektepleri Uluslararası Eğitim Bilimleri Dergisi , 2 (1) , 1-18 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/mamulebd/issue/38090/414888