Research Article
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

Learning Organization Scale: Validity and Reliability Study

Year 2021, Volume 54, Issue 54, 75 - 96, 15.07.2021
https://doi.org/10.15285/maruaebd.813670

Abstract

Learning is an important factor for the survival and growth of organizations. Learning organizations are institutions that constantly renew and improve themselves, as they have a climate that supports learning. Therefore, determining whether or not an organization is a learning organization is important. This study aims to develop a valid and reliable Likert-type scale for determining the learning organization characteristics an organization has. The study group of the research consists of school principals, vice principals, and teachers working in the Istanbul districts of Maltepe, Kartal, and Pendik. The first group has 201 participants, and the second group has 222 participants different from the first group. Prior to performing the explanatory factor analysis (EFA), the Kaiser-Meyer-Olkin value was determined as .922 and Bartlett’s sphericity as 1941.278 (p < .001). The 16-item 3-factor structure obtained as a result of the EFA was confirmed through the confirmatory factor analysis (CFA; χ² / df = 1,908; GFI = .901; AGFI = .861; CFI = .967; RMR = .023; RMSEA = .068; SRMR = .487). The three factors are organizational learning, innovative learning, and visionary learning. Factors explain 65.783% of the total variance. Cronbach’s alpha (α) for the overall scale is .96, the split-half reliability coefficient (r1, r2) is .85, the Spearman-Brown value (S) has been determined as .92, and the Guttman value (G) as .92. A significant difference exists between the item-total and item-remainder correlation values. A significant difference is also found between the values obtained by comparing the upper and lower 27% of the groups in terms of items (p < .01). As a result, the items and factors have been determined to be distinct. The scale is found to be a valid and reliable instrument for measuring whether education organizations are learning organizations.

References

 • Argyris, C. & Schon, D. A. (1978). Organizational learning II: Theory, method, and practise. Addison Wesley.
 • Avcı, U. (2009). Öğrenme yönelimliliğin yenilik performansı üzerine etkisi: Muğla mermer sektöründe bir inceleme. Zonguldak Karaelmas University Journal of Social Sciences, 5(10), 121-138.
 • Banoğlu, K., Vanderlinde R., & Çetin M. (2018). Okul müdürlerinin teknoloji liderliği profillerinin okulların öğrenen örgüt kültürü ve teknolojik alt-yapısı bağlamında analizi: f@tih projesi okulları ve diğerleri. Eğitim ve Bilim, 41, 83.98.
 • Bryman, A. & Cramer, D. (2001). Quantitative data analiysis with SPSS release 10 for Windows. Routledge Press.
 • Brandt, R. (2003). Is this school a learning organization? 10 ways to tell. Journal of Staff Development, 24(1), 10-16.
 • Bontis, N., Crossan, M. M., & Hulland, J. (2002). Managing an organizational learning system by aligning stocks and flows. Journal of Management Studies, 39(4), 437–469.
 • Bowen, G. L., Ware, W. B., Rose, R. A., & Powers, J. D. (2007). Assessing the functioning of schools as learning organizations. Children & Schools, 29(4), 199–208.
 • Budak, G. ve Budak G. (2004). İşletme yönetimi (5. Baskı). Barış.
 • Büyüköztürk, Ş. (2012). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı. Pegem.
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö.E., Karadeniz, Ş., & Demirel, F. (2012). Bilimsel araştırma yöntemleri (11. Baskı). Pegem.
 • Çetin, M. ve Subaş, A. (2014). Öğrenen okul ölçeğinin geliştirilmesi ve öğretmenlerinin öğrenen okula ilişkin algıların İncelenmesi. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 16(1), 264-304.
 • Çetin, M., Doğan B., & Tatık R. Ş. (2016). Okul yöneticilerinin öğrenen okula ilişkin görüşlerinin incelenmesi. The Journal of Academic Social Science, 4(25), 398-410.
 • DeVellis. R. F. (2017). Ölçek geliştirme (Çev. T. Toktan). Nobel.
 • Hu, L. & Bentler, P. M. (1999). Cutoff criteria for fit indexes in covariance structure analysis: Conventional criteria versus new alternatives. Structural Equation Modeling, 6(1), 1-55.
 • Hult, G. T. M. & Ferrell, O. C. (1997). Global organizational learning capacity in purchasing: Construct and measurement. Journal of Business Research, 40(2), 97–111.
 • Karasar, N. (1999). Bilimsel araştırma yöntemi. Nobel.
 • Kline, R. B. (2011). An easy guide to factor analiysis. The Guilford Press
 • Koçel, T. (2007). İşletme yöneticiliği. Arıkan.
 • Lyle, R. E. (2012). Learning organization (al) learning. International Journal of Business and Social Science, 3(6), 217-221.
 • Marquardt, M. (2002). Building the learning organization: Mastering the 5 elements for corporate learning. Davies-Black.
 • Marquardt, M. J. (1996). Building the learning organization: A systems approach to quantum improvement and global success. McGraw-Hill.
 • Omur, Y. & Argon, T. (2016). Teacher opinions on the innovation management skills of school administrators and organizational learning mechanisms. Eurasian Journal of Educational Research, 16(66), 243-262.
 • Özdamar, K. (2017). Eğitim, sağlık ve davranış bilimlerinde ölçek ve test geliştirme yapısal eşitlik modellemesi. Nisan.
 • Tabachnick, B. G. & Fidell, L. S. (2014). Using multivariate statistics (6. Baskı). Pearson Education Limited.
 • Tavşancıl, E. (2002). Tutumların ölçülmesi ve SPSS ile veri analizi. Nobel.
 • Rijal, S. (2009). Leading the learning organization. Business Education & Accreditation. 1(1), 131-141.
 • Schlechty, P. C. (2005). Creating great schools: Six critical systems at the heart of educational innovation. Jossey-Bass.
 • Seçer, İ. (2018). Psikolojik test geliştirme ve uyarlama süreci. Anı.
 • Senge, P. M. (1990). The fifth discipline: The art and practice of the learning organisation. Doubleday.
 • Senge, P. Cambron, N. McCobe, Lucos, T., Smith, B., Dutton, J., & Kleiner, A. (2014). Öğrenen okullar: Eğitimciler, veliler ve eğitimle ilgilenen herkes için bir beşinci disiplin alan kitabı. (Çev. M. Çetin). New York: Nicholos Breoley Puub. Ltd.
 • Schechter, C. (2007). Organizational Learning Mechanisms: The Meaning, Measure, and Implications for School Improvement. Educational Administration Quarterly, 44(2), 155–186.
 • Schumacker, R. E. & Lomax, R. G. (2010). A beginner’s guide to structural equation modeling. Routledge Taylor & Francis Group.
 • Şahin S., Çakır Ç., & Öztürk N. (2014). Öğrenen örgüt profili ölçeğinin Türkçe'ye uyarlanması: geçerlik ve güvenirlik çalışması. Gaziantep University Journal of Social Sciences, 13(1), 153-168.
 • Uğurlu, C., Doğan, S., & Yiğit, Y. (2014). Öğrenen okul ölçeği geçerlik ve güvenirlik çalışması. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 12(1), 56-66.
 • Yiğit, S. (2014). Kültür, örgüt kültürü ve inovasyon ilişkisi bağlamında “inovasyon kültürü”. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, (2), 1-7.
 • Watkins, K. & Marsick, V. (1993). Sculpting the learning organization. CA: Jossey-Bass.
 • Watkins, K. E. & O’Neil, J. (2013). The Dimensions of the Learning Organization Questionnaire (the DLOQ). Advances in Developing Human Resources, 15(2), 133–147.

Öğrenen Örgüt Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Year 2021, Volume 54, Issue 54, 75 - 96, 15.07.2021
https://doi.org/10.15285/maruaebd.813670

Abstract

Örgütler için öğrenme, hayatta kalmaları ve büyümeleri için önemli bir etkendir. Öğrenen örgütler, sürekli öğrenmeyi destekleyen iklime sahip olduğundan kendisini yenileyen ve geliştiren kurumlardır. Bu nedenle örgütlerin, öğrenen örgüt olup olmadığını ortaya çıkarmak önemlidir. Bu araştırmada, örgütlerin öğrenen örgüt özelliklerini belirlemeye yönelik geçerli ve güvenilir bir Likert türü ölçek geliştirmek amaçlanmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu, İstanbul İli Maltepe, Kartal ve Pendik ilçelerinde görev yapan okul müdürü, müdür yardımcısı ve öğretmenler oluşturmaktadır. Birinci grupta 201 katılımcı, ikinci çalışma grubunu 222 katılımcı bulunmaktadır. Açımlayıcı faktör analizi (AFA) yapılmadan önce Kaiser-Meyer-Olkin değeri .922 ve Bartlett’s Testi değeri ise “1941,278 ve anlamlı (p<.001) olarak tespit edilmiştir. AFA sonucunda elde edilen 16 maddelik ve 3 faktörlü yapı doğrulayıcı faktör analizi ile doğrulanmıştır (DFA; χ²/sd oranı: 1,908; GFI = .901; AGFI = .861; CFI = .967; RMR = .023; RMSEA = .068; SRMR = .487). Üç faktör, örgütsel öğrenme, yenilikçi öğrenme ve vizyoner öğrenmedir. Faktörler toplam varyansın %65,783’ünü açıklamaktadır. Ölçeğin Cronbach alpha (α) değeri .96, yarı yarıya güvenirlik katsayısı (r1, r2) .85, Spearman-Brown değeri (S) .92 ve Guttman değeri (G) .92 olarak belirlenmiştir. Madde-toplam ve madde-kalan korelasyon katsayıları arasında önemli bir fark vardır. Grupların üst ve alt %27’si maddeler açısından karşılaştırılarak elde edilen değerler arasında anlamlı farklılık bulunmuştur (p< .01). Sonuç olarak, maddelerin ve faktörlerin ayırt edici olduğu tespit edilmiştir. Ölçeğin, eğitim örgütlerin öğrenen örgüt olup olmadığını ölçmek için geçerli ve güvenilir bir araç olduğu tespit edilmiştir.

References

 • Argyris, C. & Schon, D. A. (1978). Organizational learning II: Theory, method, and practise. Addison Wesley.
 • Avcı, U. (2009). Öğrenme yönelimliliğin yenilik performansı üzerine etkisi: Muğla mermer sektöründe bir inceleme. Zonguldak Karaelmas University Journal of Social Sciences, 5(10), 121-138.
 • Banoğlu, K., Vanderlinde R., & Çetin M. (2018). Okul müdürlerinin teknoloji liderliği profillerinin okulların öğrenen örgüt kültürü ve teknolojik alt-yapısı bağlamında analizi: f@tih projesi okulları ve diğerleri. Eğitim ve Bilim, 41, 83.98.
 • Bryman, A. & Cramer, D. (2001). Quantitative data analiysis with SPSS release 10 for Windows. Routledge Press.
 • Brandt, R. (2003). Is this school a learning organization? 10 ways to tell. Journal of Staff Development, 24(1), 10-16.
 • Bontis, N., Crossan, M. M., & Hulland, J. (2002). Managing an organizational learning system by aligning stocks and flows. Journal of Management Studies, 39(4), 437–469.
 • Bowen, G. L., Ware, W. B., Rose, R. A., & Powers, J. D. (2007). Assessing the functioning of schools as learning organizations. Children & Schools, 29(4), 199–208.
 • Budak, G. ve Budak G. (2004). İşletme yönetimi (5. Baskı). Barış.
 • Büyüköztürk, Ş. (2012). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı. Pegem.
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö.E., Karadeniz, Ş., & Demirel, F. (2012). Bilimsel araştırma yöntemleri (11. Baskı). Pegem.
 • Çetin, M. ve Subaş, A. (2014). Öğrenen okul ölçeğinin geliştirilmesi ve öğretmenlerinin öğrenen okula ilişkin algıların İncelenmesi. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 16(1), 264-304.
 • Çetin, M., Doğan B., & Tatık R. Ş. (2016). Okul yöneticilerinin öğrenen okula ilişkin görüşlerinin incelenmesi. The Journal of Academic Social Science, 4(25), 398-410.
 • DeVellis. R. F. (2017). Ölçek geliştirme (Çev. T. Toktan). Nobel.
 • Hu, L. & Bentler, P. M. (1999). Cutoff criteria for fit indexes in covariance structure analysis: Conventional criteria versus new alternatives. Structural Equation Modeling, 6(1), 1-55.
 • Hult, G. T. M. & Ferrell, O. C. (1997). Global organizational learning capacity in purchasing: Construct and measurement. Journal of Business Research, 40(2), 97–111.
 • Karasar, N. (1999). Bilimsel araştırma yöntemi. Nobel.
 • Kline, R. B. (2011). An easy guide to factor analiysis. The Guilford Press
 • Koçel, T. (2007). İşletme yöneticiliği. Arıkan.
 • Lyle, R. E. (2012). Learning organization (al) learning. International Journal of Business and Social Science, 3(6), 217-221.
 • Marquardt, M. (2002). Building the learning organization: Mastering the 5 elements for corporate learning. Davies-Black.
 • Marquardt, M. J. (1996). Building the learning organization: A systems approach to quantum improvement and global success. McGraw-Hill.
 • Omur, Y. & Argon, T. (2016). Teacher opinions on the innovation management skills of school administrators and organizational learning mechanisms. Eurasian Journal of Educational Research, 16(66), 243-262.
 • Özdamar, K. (2017). Eğitim, sağlık ve davranış bilimlerinde ölçek ve test geliştirme yapısal eşitlik modellemesi. Nisan.
 • Tabachnick, B. G. & Fidell, L. S. (2014). Using multivariate statistics (6. Baskı). Pearson Education Limited.
 • Tavşancıl, E. (2002). Tutumların ölçülmesi ve SPSS ile veri analizi. Nobel.
 • Rijal, S. (2009). Leading the learning organization. Business Education & Accreditation. 1(1), 131-141.
 • Schlechty, P. C. (2005). Creating great schools: Six critical systems at the heart of educational innovation. Jossey-Bass.
 • Seçer, İ. (2018). Psikolojik test geliştirme ve uyarlama süreci. Anı.
 • Senge, P. M. (1990). The fifth discipline: The art and practice of the learning organisation. Doubleday.
 • Senge, P. Cambron, N. McCobe, Lucos, T., Smith, B., Dutton, J., & Kleiner, A. (2014). Öğrenen okullar: Eğitimciler, veliler ve eğitimle ilgilenen herkes için bir beşinci disiplin alan kitabı. (Çev. M. Çetin). New York: Nicholos Breoley Puub. Ltd.
 • Schechter, C. (2007). Organizational Learning Mechanisms: The Meaning, Measure, and Implications for School Improvement. Educational Administration Quarterly, 44(2), 155–186.
 • Schumacker, R. E. & Lomax, R. G. (2010). A beginner’s guide to structural equation modeling. Routledge Taylor & Francis Group.
 • Şahin S., Çakır Ç., & Öztürk N. (2014). Öğrenen örgüt profili ölçeğinin Türkçe'ye uyarlanması: geçerlik ve güvenirlik çalışması. Gaziantep University Journal of Social Sciences, 13(1), 153-168.
 • Uğurlu, C., Doğan, S., & Yiğit, Y. (2014). Öğrenen okul ölçeği geçerlik ve güvenirlik çalışması. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 12(1), 56-66.
 • Yiğit, S. (2014). Kültür, örgüt kültürü ve inovasyon ilişkisi bağlamında “inovasyon kültürü”. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, (2), 1-7.
 • Watkins, K. & Marsick, V. (1993). Sculpting the learning organization. CA: Jossey-Bass.
 • Watkins, K. E. & O’Neil, J. (2013). The Dimensions of the Learning Organization Questionnaire (the DLOQ). Advances in Developing Human Resources, 15(2), 133–147.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Education, Scientific Disciplines
Journal Section Articles
Authors

Münevver ÇETİN
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-1203-9098
Türkiye


Fatih BAYDAR (Primary Author)
MARMARA ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, EĞİTİM YÖNETİMİ VE DENETİMİ (DR) (İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİV. ORTAK)
0000-0001-5090-4874
Türkiye

Publication Date July 15, 2021
Published in Issue Year 2021, Volume 54, Issue 54

Cite

APA Çetin, M. & Baydar, F. (2021). Öğrenen Örgüt Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması . Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi , 54 (54) , 75-96 . DOI: 10.15285/maruaebd.813670