Year 2020, Volume 22 , Issue , Pages 81 - 96 2020-02-25

DİJİTALLEŞMEYLE BİRLİKTE MUHASEBE EĞİTİMİNİN MUHASEBE MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

Ersin KURNAZ [1] , İsmail TEKBAŞ [2] , Tunga BOZDOĞAN [3] , Ömer Orbay ÇETİN [4]


Bu çalışmada, dijitalleşmenin muhasebe eğitimine etkisi ve muhasebe eğitiminin uygulamada yeterli olup olmadığının ortaya konulması amaçlanmaktadır. Bu amaç doğrultusunda, muhasebe meslek mensuplarına bir anket uygulanmıştır. Elde edilen veriler, SPSS programı yardımıyla yüzde ve frekans tanımlayıcı istatistiklerinin yanı sıra Kruskal-Wallis ve Mann-Whitney U testleri ile analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda, muhasebe eğitiminde dijitalleşmenin oldukça önemli olduğu ancak mevcut muhasebe eğitiminde dijital sistemlere yeterince yer verilmediği ve iş dünyasının ihtiyaçlarını karşılayabilecek nitelikte muhasebe meslek mensuplarının yetişmesine katkı sağlayamadığı tespit edilmiştir. Ayrıca muhasebe meslek mensuplarının yaş, tecrübe ve mezuniyet sonrası meslekleriyle ilgili teknolojik eğitime ihtiyaç duymaları ile muhasebe eğitiminde dijital sistemlerin önemi hakkındaki görüşleri arasında anlamlı bir farklılık bulunmuştur.

Dijitalleşme, Muhasebe Mesleği
 • Akgül, A. ve Çevik, O. 2003. İstatistiksel Analiz Teknikleri, Emek Ofset, Ankara.
 • Azih, N. 2013. ‘‘Electronic Accounting: An Imperative Tool For Quality Assurance in Accounting Education Programme in Digital Era’’, Nigerian Journal of Business Education, Volume:1, No:2.
 • Banar, K. ve Zeytinoğlu, E. 2014. ‘‘Sosyal Medyanın Muhasebe Bölümü Öğrencilerinin Akademik Performansı Üzerindeki Etkisi Ampirik Bir Çalışma’’, T.C. Anadolu Üniversitesi Yayınları No:3097 İşletme Fakültesi Yayınları No:5.
 • Bozdoğan, T. ve Yıldız Sağlam, G. 2018. ‘‘Muhasebe Eğitiminin Karşılaştırmalı Bir Perspektiften Değerlendirilmesi ve Bir Araştırma’’, Uluslararası Necatibey Eğitim ve Sosyal Bilimler Araştırmaları Kongresi (UNESAK), Balıkesir, Bildiri Tam Metin Kitabı, Cilt VII.
 • Briggs, B. ve Buchholz, S. 2019. ‘‘Deloitte Insights, Tech Trends’’, 10. Anniversary Edition.
 • Erol Fidan M., Aslan, Ü. ve Subaşı, Ş. 2014. ‘‘Türkiye’deki Muhasebe Öğretim Elemanlarının Sayısal Çağda Teknoloji Kullanımına İlişkin Durum Tespiti’’, Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi.
 • Erol Fidan M., Aslan, Ü. ve Subaşı, Ş. 2015. ‘‘Muhasebe Derslerinde Teknoloji Kullanımı ile İlgili Öğrenci Görüşleri’’, Journal of Accounting, Finance and Auditing Studies.
 • Evans, E. ve Paisey, C. 2018. ‘‘Histories of Accounting Education-An Introduction’’, Accounting History, Vol.23 (1-2).
 • https://bluebackglobal.com/ten-accounting-trends-every-business-should-follow-2019
 • https://www.surveysystem.com/sscalc.htm
 • https://www.turmob.org.tr/KPMG, Report of Digitalisation in Accounting, Edition 2017.
 • Lestari, S. ve Santoso, A. 2019. ‘‘The Roles of Digital Literacy, Technology Literacy, and Human Literacy to Encourage Work Readiness of Accounting Education Students in the Fourth Industrial Revolution Era’’, 3. ICEEBA International Conference on Economics, Education, Business and Accounting.
 • Öztürk, S. ve Kutlu, H. A. 2017. ‘‘Muhasebe Eğitiminde Teknoloji Kullanılmasına Öğrencilerin Bakışı Kafkas Üniversitesi’nde Bir Araştırma’’, Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, 19(3).
 • Pan, G. ve Seow, P. 2016. ‘‘Preparing Accounting Graduates for Digital Revolution: A Critical Review of Information Technology Competencies and Skills Development’’, Journal of Education for Business, Vol. 91(3).
 • Tarakçıoğlu Altınay A. 2016. ‘‘Muhasebe Eğitiminin Geleceğine Stratejik Bir Bakış’’, İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, Cilt: 5, Sayı: 7.
 • Tekbaş, İ., Kurnaz, E. ve Azaltun, M. 2018. ‘‘Dijital Muhasebe Okuryazarlığı: Muhasebe Meslek Mensupları Üzerine Bir Araştırma’’, 5. International Congress On Accounting and Finance Research (ICAFR), Seferihisar, İzmir.
 • Temelli, F. 2018. ‘‘İİBF Öğrencilerinin Muhasebe Derslerinde Teknoloji Kullanımı ile İlgili Görüşleri’’, Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, Özel Sayı.
 • Yürekli, E. ve Şahiner, A. 2017. ‘‘Muhasebe Eğitimi ve Endüstri 4.0 İlişkisi’’, Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Sayı: 55.
Primary Language tr
Subjects Management
Journal Section ANABOLUM
Authors

Author: Ersin KURNAZ (Primary Author)
Institution: ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-6520-0754
Author: İsmail TEKBAŞ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-1651-9865
Author: Tunga BOZDOĞAN
Institution: ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, İŞLETME BÖLÜMÜ, İŞLETME PR.
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-6909-7248
Author: Ömer Orbay ÇETİN

Dates

Publication Date : February 25, 2020

APA KURNAZ, E , TEKBAŞ, İ , BOZDOĞAN, T , ÇETİN, Ö . (2020). DİJİTALLEŞMEYLE BİRLİKTE MUHASEBE EĞİTİMİNİN MUHASEBE MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ. Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi , 22 () , 81-96 . DOI: 10.31460/mbdd.642307