Research Article
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

Burdur Gölü ve Çevresinin Peyzaj Değerleri Açısından Turizm Potansiyelinin Belirlenmesi

Year 2019, Volume 4, Issue 2, 105 - 121, 25.12.2019
https://doi.org/10.30785/mbud.555622

Abstract

Ulusal ve yerel ölçekte ekonomiye ve insan yaşantısına katkısı olan turizm ve rekreasyon faaliyetlerinin doğru ve etkin gelişimi için doğal ve kültürel değerlerin korunması, planlı ve sürdürülebilir gelişiminin dikkate alınması gerekir. Turizm ve rekreasyon faaliyetleri deniz, kum, güneş üçlüsü ile sınırlı kalmayıp kırsal kesimlere de yayılmış durumdadır. Çalışmada Burdur İli’ndeki turizm ve rekreasyonel alanların ne ölçüde kullanıldığı ile doğal ve kültürel özellikleri tespit edilerek sorunlarının ve niteliklerinin ortaya konması amaçlanmıştır. Turizm ve rekreasyonel potansiyeli olan alanların tespiti ve yerel halk ile günübirlik ziyaretçilerin kullanım eğilimleri anket tekniği ile belirlenmiştir. Uygulanan anketten elde edilen veriler ArcMap 10.0 ile değerlendirilerek haritalar oluşturulmuştur. Turizm ve rekreasyon potansiyel özellikleri olan alanların tespiti ve sorunlarının da belirlenmesini hedefleyen bu çalışmada medeni hal ve cinsiyetin kullanım tercihleri ile alan kullanım tarzları arasında anlamlı ilişkiler olduğu görülmüştür. Sonuçta, kullanım biçimleri ile demografik veriler arasındaki ilişkiye dayanarak 1/1.000.000 ölçekli, Burdur İli turizm ve rekreasyon potansiyeli haritası oluşturulmuştur. Elde edilen bu haritada Burdur İli’nin turizm ve rekreasyon kapsamındaki gelişimi ve bu bağlamda alınması gereken önlemler ilgili öneriler geliştirilmiştir.

References

 • Ala, Z. (2001). Burdur Yerleşim Alanı ve Çevresinin Hidrojeoloji İncelemesi. Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 79s, Isparta.
 • Arslan Muhacir, E. S., Özalp, A. (2018). Kıyı Alanlarının Rekreasyonel Amaçlı Alternatif Kullanımının Artvin Örneğinde İrdelenmesi. Bartın Orman Fakültesi Dergisi, 20(1), 43-52.
 • Bell, S. (1997). Design for Outdoor Recreation, 240s, Spon Press, London.
 • Can, E. (2015). Boş Zaman, Rekreasyon ve Etkinlik Turizmi İlişkisi. İstanbul Sosyal Bilimler Dergisi, 10, 1-17.
 • Driver, B.L., Tocher, S.R. (1970). Elements of outdoor recreation planning Tocher. Toward a Behavioral Interpretation of Recreational Engagements. 9-31.
 • Evliyaoğlu, S. (1994). Türkiye Turizm Coğrafyası ve Türkiye Coğrafyası'nın Ana Hatları. Gazi Üniversitesi Yayınları, 206s, Ankara.
 • Gıran Taşcıoğlu, G. (2016). Sürdürülebilir Turizm İçin Stratejilerin Geliştirilmesi: Kuzey Antalya Kültür Ve Turizm Koruma Ve Gelişim Bölgesi Örneği. Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora tezi, 413 s, Ankara.
 • Günal, N. (2013). Türkiye’de İklimin Doğal Bitki Örtüsü Üzerindeki Etkileri. Çevrimiçi Tematik Türkoloji Dergisi, 1, 1-22.
 • Kubat, A., Ayaşlıgil, T. (2002). Doğa Bilimlerinde Ki-Kare Bağımsızlılık Testi ve Tek Yönlü Varyans Analizi Testi Uygulamasında SPSS Programı Kullanımı. İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 52(1), 155-167.
 • Mehrhoff, W.A. (1991). The new frontier: A case study of cultural tourism. Canadian Review of American Studies, 22(2), 251-262.
 • Örücü, Ö.K. (2002). Eğirdir Yöresindeki Mevcut Peyzaj Değerlerinin Turizm Açısından İrdelenmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 136s, Isparta.
 • Özbay, Ö. (2008). Çapraz Tablo Analizi Nasıl Yapılır? Pratik Bir Açıklama. Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi. 9, 460–47. Öztaş, K., Karabulut, T. (2007). Turistik Destinasyon Oluşturma Potansiyeli Açısından Göller Yöresinin Önemi. Selçuk Üniversitesi Karaman İ. İ. B. F. Dergisi, 12, 128-137.
 • Pitt, D.G. (1989). The Attractiveness and Use of Aquatic Environments as Outdoor Recreation Places In Public Places and Spaces. 217-54.
 • Richards, G. (1996). The Scope and Significance of Cultural Tourism, in Cultural Tourism in Europe, 19-45.
 • Talay, İ., Akpınar, N., Belkayalı, N. (2010). Doğal Kaynakların Rekreasyonel ve Turizm Amaçlı Kullanımının Ekonomik Değerinin Tespiti: Göreme Tarihi Milli Parkı Örneği. Coğrafi Bilimler Dergisi, 8(2), 137-146.
 • Yazıcıoğlu, Y., Erdoğan, S. (2004). SPSS Uygulamalı Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Detay Yayıncılık, 323s, Ankara.
 • Yıldırım, E., Yılmaz, T., Benliay, A. (2013). Peyzaj Planlamada Akarsu Ekolojisinin Önemi, Türk Bilimsel Derlemeler Dergisi 6 (1), 51-54.
 • Zeğerek, P. (2016). Yeşil Alanların Kent Turizmine Katkısının Antalya Örneğinde İncelenmesi. Akdeniz Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 116s, Antalya.
 • URL-1. http://www.burdur.gov.tr/cografi-yapi, Erişim Tarihi: 26.02.2019
 • URL-2.http://www.cygm.gov.tr/cygm/anasayfa/sutoprakyonetimi/havzakoruma.aspx?sflang=tr, Erişim Tarihi: 01.03.2019.
 • URL-3. http://bolge6.ormansu.gov.tr/6bolge/Files/duyurular/burdur_ili_doga_turizmi_master_plani.pdf, Erişim Tarihi: 24.02.2019.
 • URL-4. http://www.burdur.gov.tr/cografi-yapi, Erişim Tarihi: 26.02.2019.
 • URL-5. http://www.burdur.gov.tr/goller, Erişim Tarihi: 26.02.2019.
 • URL-6. http://tuik.gov.tr/UstMenu.do?metod=temelist, Erişim Tarihi: 30.01.2018.

Determination of Tourism Potential in Terms of Landscape Values of Burdur Lake and Its Surroundings

Year 2019, Volume 4, Issue 2, 105 - 121, 25.12.2019
https://doi.org/10.30785/mbud.555622

Abstract

In order to achieve an efficient and correct development of tourism and recreational activities, which contribute to economy and public life at national and local scales, preservation and sustainable planned progress of cultural and natural values should be taken into account. In recent years, tourism and recreational activities have spread to rural areas other than beaches and seashores. This study aims to consider to what extent touristic and recreational grounds of Burdur are used and to present the issues and quality of these grounds by determining their natural and cultural values. By conducting a survey applied to local people and same-day visitors, potential grounds for tourism and recreational activities and their usage tendency are determined. Using the results of this survey, we prepared maps via ArcMap 10.0. In this work, it is observed that there are correlations between marital status and gender, and how these touristic and recreational grounds are used. Conclusively, a 1/1.000.000-scale map of potential tourism and recreational activity grounds of Burdur illustrating the relationship between the usage style and demographic info is prepared. In this map, suggestions regarding the development of Burdur Province within the scope of tourism and recreation. Measures to be taken in this context have also been developed.

References

 • Ala, Z. (2001). Burdur Yerleşim Alanı ve Çevresinin Hidrojeoloji İncelemesi. Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 79s, Isparta.
 • Arslan Muhacir, E. S., Özalp, A. (2018). Kıyı Alanlarının Rekreasyonel Amaçlı Alternatif Kullanımının Artvin Örneğinde İrdelenmesi. Bartın Orman Fakültesi Dergisi, 20(1), 43-52.
 • Bell, S. (1997). Design for Outdoor Recreation, 240s, Spon Press, London.
 • Can, E. (2015). Boş Zaman, Rekreasyon ve Etkinlik Turizmi İlişkisi. İstanbul Sosyal Bilimler Dergisi, 10, 1-17.
 • Driver, B.L., Tocher, S.R. (1970). Elements of outdoor recreation planning Tocher. Toward a Behavioral Interpretation of Recreational Engagements. 9-31.
 • Evliyaoğlu, S. (1994). Türkiye Turizm Coğrafyası ve Türkiye Coğrafyası'nın Ana Hatları. Gazi Üniversitesi Yayınları, 206s, Ankara.
 • Gıran Taşcıoğlu, G. (2016). Sürdürülebilir Turizm İçin Stratejilerin Geliştirilmesi: Kuzey Antalya Kültür Ve Turizm Koruma Ve Gelişim Bölgesi Örneği. Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora tezi, 413 s, Ankara.
 • Günal, N. (2013). Türkiye’de İklimin Doğal Bitki Örtüsü Üzerindeki Etkileri. Çevrimiçi Tematik Türkoloji Dergisi, 1, 1-22.
 • Kubat, A., Ayaşlıgil, T. (2002). Doğa Bilimlerinde Ki-Kare Bağımsızlılık Testi ve Tek Yönlü Varyans Analizi Testi Uygulamasında SPSS Programı Kullanımı. İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 52(1), 155-167.
 • Mehrhoff, W.A. (1991). The new frontier: A case study of cultural tourism. Canadian Review of American Studies, 22(2), 251-262.
 • Örücü, Ö.K. (2002). Eğirdir Yöresindeki Mevcut Peyzaj Değerlerinin Turizm Açısından İrdelenmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 136s, Isparta.
 • Özbay, Ö. (2008). Çapraz Tablo Analizi Nasıl Yapılır? Pratik Bir Açıklama. Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi. 9, 460–47. Öztaş, K., Karabulut, T. (2007). Turistik Destinasyon Oluşturma Potansiyeli Açısından Göller Yöresinin Önemi. Selçuk Üniversitesi Karaman İ. İ. B. F. Dergisi, 12, 128-137.
 • Pitt, D.G. (1989). The Attractiveness and Use of Aquatic Environments as Outdoor Recreation Places In Public Places and Spaces. 217-54.
 • Richards, G. (1996). The Scope and Significance of Cultural Tourism, in Cultural Tourism in Europe, 19-45.
 • Talay, İ., Akpınar, N., Belkayalı, N. (2010). Doğal Kaynakların Rekreasyonel ve Turizm Amaçlı Kullanımının Ekonomik Değerinin Tespiti: Göreme Tarihi Milli Parkı Örneği. Coğrafi Bilimler Dergisi, 8(2), 137-146.
 • Yazıcıoğlu, Y., Erdoğan, S. (2004). SPSS Uygulamalı Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Detay Yayıncılık, 323s, Ankara.
 • Yıldırım, E., Yılmaz, T., Benliay, A. (2013). Peyzaj Planlamada Akarsu Ekolojisinin Önemi, Türk Bilimsel Derlemeler Dergisi 6 (1), 51-54.
 • Zeğerek, P. (2016). Yeşil Alanların Kent Turizmine Katkısının Antalya Örneğinde İncelenmesi. Akdeniz Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 116s, Antalya.
 • URL-1. http://www.burdur.gov.tr/cografi-yapi, Erişim Tarihi: 26.02.2019
 • URL-2.http://www.cygm.gov.tr/cygm/anasayfa/sutoprakyonetimi/havzakoruma.aspx?sflang=tr, Erişim Tarihi: 01.03.2019.
 • URL-3. http://bolge6.ormansu.gov.tr/6bolge/Files/duyurular/burdur_ili_doga_turizmi_master_plani.pdf, Erişim Tarihi: 24.02.2019.
 • URL-4. http://www.burdur.gov.tr/cografi-yapi, Erişim Tarihi: 26.02.2019.
 • URL-5. http://www.burdur.gov.tr/goller, Erişim Tarihi: 26.02.2019.
 • URL-6. http://tuik.gov.tr/UstMenu.do?metod=temelist, Erişim Tarihi: 30.01.2018.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Planning and Development
Journal Section Research Articles
Authors

Ayşegül KAPLAN (Primary Author)
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-6917-7232
Türkiye


Ömer Kamil ÖRÜCÜ
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-2162-7553

Publication Date December 25, 2019
Application Date April 18, 2019
Acceptance Date October 30, 2019
Published in Issue Year 2019, Volume 4, Issue 2

Cite

APA Kaplan, A. & Örücü, Ö. K. (2019). Burdur Gölü ve Çevresinin Peyzaj Değerleri Açısından Turizm Potansiyelinin Belirlenmesi . Journal of Architectural Sciences and Applications , 4 (2) , 105-121 . DOI: 10.30785/mbud.555622

The “1st International Architectural Sciences and Applications Symposium” (IArcSAS-2021), organized by the MBUD Editorial Board, will be held Online between 27-28 and 29 October 2021. Click for details (IArcSAS-2021).

MBUD DERGİ KÜNYESİ / JASA JOURNAL TAG