Conference Paper
BibTex RIS Cite

Matematiksel İlişkilendirme Becerisi ile Öz yeterlilik İnancı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Year 2018, Volume: 3 Issue: 1, 1 - 8, 15.09.2018

Abstract

Bu çalışmada matematiksel
ilişkilendirme becerisi ile matematiksel ilişkilendirme öz-yeterlik inancı
arasındaki ilişkinin incelenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla Ordu ilinde yer alan
bir devlet okulunda öğrenim görmekte ve 11. sınıfa devam etmekte olan 33
öğrenci ile çalışılmıştır. Çalışma bir durum çalışmasıdır. Araştırmanın veri
toplama araçları araştırmacı tarafından geliştirilmiş olan İlişkilendirme Beceri Testi ile Özgen ve Bindak (2018) tarafından
geliştirilmiş olan İlişkilendirme
Öz-Yeterlik Ölçeği’dir

İlişkilendirme Beceri Testi’nin kuramsal çatısı için Mumcu (2018)’in
çalışmasından yararlanılmıştır. Verilerin analizinde ise betimsel istatistikler
ve korelasyon analizinden yararlanılmıştır. Çalışma sonucunda öğrencilerin ilişkilendirme
becerileri ile ilişkilendirme öz-yeterlikleri arasında pozitif yönlü ve anlamlı
bir ilişki olduğu görülmüştür. Ayrıca veri toplama araçlarının alt boyutları
arasındaki ilişkiler incelendiğinde ise, matematiği gerçek yaşamla
ilişkilendirme öz yeterliği ile gerçek yaşamla ilişkilendirme becerisi ile
matematiği farklı disiplinlerle ilişkilendirme öz yeterliği ile farklı
disiplinlerle ilişkilendirme becerisi arasında anlamlı ilişkiler olması
beklenirken, söz konusu ilişkilerin düşük düzeyde olduğu görülmüştür.

References

 • Akbaş, A., & Çelikkaleli, Ö. (2006). Sınıf öğretmeni adaylarının fen öğretimi özyeterlik inançlarının cinsiyet, öğrenim türü ve üniversitelerine göre incelenmesi. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(1).
 • Altun, M. (1999). Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi İlköğretim Öğretmenliği Lisans Tamamlama Programı Matematik Eğitimi. A. Özdaş (Ed), 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10. Bölümler. Eskişehir: Açıköğretim Fakültesi Yayınları.
 • Baki, A. (2006). Kuramdan uygulamaya matematik eğitimi. Ankara: Harf Eğitim Yayıncılık.
 • Ball, D. L. (1990). The mathematical understandings that prospective teachers bring to teacher education. Elementary School Journal, 90(4), 449–466.
 • Bouffard-Bouchard, T., Parent, S., & Larivee, S. (1991). Influence of self-efficacy on self-regulation and performance among junior and senior high-school students. International Journal of Behavioral Development,14, 153–164.
 • Brieske, T. J. (1973). Functions, mappings, and mapping diagrams. Mathematics Teacher, 66(5), 463-468.
 • Businskas, A. M. (2008). Conversations about connections: How secondary mathematics teachers conceptualize and contend with mathematical connections (Unpublished PhD Thesis). Simon Fraser University.
 • Cannon, J. R., & Scharmann, L. C. (1996). Influence of a cooperative early field experience on preservice elementary teachers' science self‐efficacy. Science Education, 80(4), 419-436.
 • Chapman, O. (2012). Challenges in mathematics teacher education. Journal of Mathematics Teacher Education, 15(4), 263-270.
 • Davis, R. B. (1984). Learning mathematics: the cognitive science approach to mathematics education. Norwood, NJ: Ablex.
 • Desoete, A. (2001). Metagognition and mathematical problem solving in grade 3. Journal of Learning Disabilities, 34 (5), 435-449.
 • Dilberoğlu, M. (2015). An investigation of pre-service middle school mathematics teachers’ ability to connect the mathematics in content courses with the middle school mathematics (Unpublished PhD Thesis). Middle East Technical University, Ankara.
 • Eggen, P., & Kauchak, D. (1999). Educational psychology (4th ed). Upper Saddle River, NJ: Merrill.
 • Eli, J. A. (2009). An exploratory mixed methods study of prospective middle grades teachers’ mathematical connections while completing investigative tasks in geometry (Unpublished PhD Thesis). University of Kentucky.
 • Enochs, L. G., & Riggs, I. M. (1990). Further development of an elementary science teaching efficacy belief instrument: A preservice elementary scale. School Science and Mathematics, 90(8), 694-706.
 • Eshel, Y., & Kohavi, R. (2003). Perceived classroom control, self-regulated learning strategies, and academic achievement. Educational psychology, 23(3), 249-260.Gibson, S., & Dembo, M. H. (1984). Teacher efficacy: A construct validation. Journal of Educational Psychology, 76(4), 569.
 • Guskey, T. R., & Passaro, P. D. (1994). Teacher efficacy: A study of construct dimensions. American Educational Research Journal, 31(3), 627-643.
 • Gülten, D. Ç., Ilgar, L., & Gülten, İ. (2009). Lise 1. sınıf öğrencilerinin matematik konularının günlük yaşamda kullanımı konusundaki fikirleri üzerine bir araştırma. Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi, 6(1), 51-62.
 • Kan, A. (2009). Ölçme sonuçları üzerinde istatistiksel işlemler. H. Atılgan (Ed.), Eğitimde ölçme ve değerlendirme (ss. 397-456). Anı Yayıncılık: Ankara.
 • Kızıloğlu, F. N. and Konyalıoğlu, A. C. (2002). Matematik öğretmenlerinin sınıf içi davranışları. Kastamonu Eğitim Dergisi, 10(1), 119-124.
 • Kinach, B. M. (2002). Understanding and learning-to-explain by representing mathematics: Epistemological dilemmas facing teacher educators in the secondary mathematics methods course. Journal of Mathematics Teacher Education, 5(2), 153-186.
 • Leikin, R., & Levav-Waynberg, A. (2007). Exploring mathematics teacher knowledge to explain the gap between theory-based recommendations and school practice in the use of connecting tasks. Educational Studies in Mathematics, 66(3), 349-371.
 • Malpass, J.R., O’Neil, J., Harold, F., & Hocevar, D. (1999). Self-regulation, goal orientation, self-efficacy, worry and high stakes math achievement for mathematically gifted high school students. Roeper Review, 21(4), 281-290.
 • Mayer, R. E. (1998). Cognitive, metacognitive, and motivational aspects of problem solving. Instructional science, 26 (1-2), 49-63.
 • Ministry of National Education [MoNE] (2015). PISA 2012 araştırması ulusal nihai rapor. http://pisa.meb.gov.tr/?page_id=22 adresinden 25.01.2016 tarihinde indirilmiştir.
 • Ministry of National Education [MoNE] (2013). Ortaöğretim matematik dersi öğretim programı. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı.
 • Mumcu, H. Y. Matematiksel İlişkilendirme Becerisinin Kuramsal Boyutta İncelenmesi: Türev Kavramı Örneği. Turkish Journal of Computer and Mathematics Education (TURCOMAT), 9(2), 1-1.
 • Narlı, S., & Baser, N. E. (2008). Küme, bağıntı, fonksiyon konularında bir başarı testi geliştirme ve bu test ile üniversite matematik bölümü 1. sınıf öğrencilerinin bu konulardaki hazırbulunuşluklarını betimleme üzerine nicel bir araştırma. Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, 24.
 • National Council of Teachers of Mathematics [NCTM] (1989). Curriculum and evaluation standards for school mathematics. Reston, VA: NCTM.
 • National Council of Teachers of Mathematics [NCTM] (2000). Principles and standards for school mathematics. Reston, VA: NCTM.
 • Organisation for Economic Co-operation and Development [OECD] (2004). Learning for tomorrow’s world-first results from PISA 2003. Retrieved January 5, 2005, from <http://www.pisa.oecd.org/dataoecd/1/60/34002216.pdf>.
 • Özgen, K. (2013a). Self-efficacy beliefs in mathematical literacy and connections between mathematics and realworld: The case of high school students. Journal of International Education Research, 9(4), 305-316.
 • Özgen, K. (2013b). Problem çözme bağlamında matematiksel ilişkilendirme becerisi: Öğretmen adayları örneği. E–Journal of New World Sciences Academy, 8(3), 323-345.
 • Özgen, K., & Bindak, R. (2018). Development of Mathematical Connection Self-Efficacy Scale. Kastamonu Education Journal, 26(3), 913-924.
 • Pajares, F., & Graham, L., (1999). Self-efficacy, motivation constructs and mathematics performans of entering middle school students. Contemporary Educational Psychology, 24, 124-139.
 • Podell, D. M., & Soodak, L. C. (1993). Teacher efficacy and bias in special education referrals. The Journal of Educational Research, 86(4), 247-253.
 • Sajka, M. (2003). A secondary school student's understanding of the concept of function-A case study. Educational Studies in Mathematics, 53(3), 229-254.
 • Savran, A., & Çakiroğlu, J. (2001). Preserve biology teachers' perceived efficacy beliefs in teaching biology. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 21(21).
 • Selden, A., & Selden, J. (1992). Research perspectives on conceptions of functions: Summary and overview. In G. Harel & E. Dubinsky (Eds.), The concept of function: Aspects of epistemology and pedagogy (pp. 1-16). Washington, DC: Mathematical Association of America.
 • Skemp, R. R. (1978). Faux amis. The Arithmetic Teacher, 26(3), 9-15.
 • Tall, D., & Vinner, S. (1981). Concept image and concept definition in mathematics with particular reference to limits and continuity. Educational Studies in Mathematics, 12(2), 151-169.
 • Tataroğlu Taşdan, B., Uğurel, I. and Yiğit Koyunkaya, M. (2017). Matematik öğretmen adaylarının geliştirdikleri matematik öğrenme etkinliklerinin matematik içi ilişkilendirmeye ilişkin görüşleri kapsamında incelenmesi. 3. Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Sempozyumu, 17-19 Mayıs 2017, Afyon, Bildiri Özetleri, ss.537-540.Ural, A. (2006). Fonksiyon öğreniminde kavramsal zorluklar. Ege Eğitim Dergisi, 7(2), 75–94.
 • Üredi, I. (2005). Algılanan anne baba tutumlarının ilköğretim 8. sınıf öğrencilerinin öz-düzenleyici öğrenme stratejileri ve motivasyonel inançları üzerindeki etkisi (Unpublished Master Thesis). Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul.
 • Vale, C., McAndrew, A., & Krishnan, S. (2011). Connecting with the horizon: Developing teachers‟ appreciation of mathematical structure. Journal of Mathematics Teacher Education, 14(3), 193-212.
 • Van de Walle, J. A. (2013). Elementary and middle school mathematics: Teaching developmentally (7th ed.). Boston: Allyn and Bacon.
 • Woolfolk, A. E., Rosoff, B., & Hoy, W. K. (1990). Teachers' sense of efficacy and their beliefs about managing students. Teaching and Teacher Education, 6, 137-148.

The Investigation of the Relationship Between Mathematical Connection Skill and Self-Efficacy Belief

Year 2018, Volume: 3 Issue: 1, 1 - 8, 15.09.2018

Abstract

In
this study, it is aimed to examine the relationship between mathematical
connection skill and mathematical connection self-efficacy beliefs. The study
group consist of 33 students who are in the 11th grade of a public high school
in Ordu. The study is a case study and data collection tools are Mathematical Connection Skill Test developed
by the researcher and the Mathematical Connection Self-efficacy Scale developed
by Özgen and Bindak (2018). The study of Mumcu (2018) was used for the theoretical
framework of the Mathematical Connection
Skill Test
. In the analysis of the data, descriptive statistics and correlation
analysis were used. As a result of the study, it has been found that there is a
positive and significant relationship between the students' connection skills
and self-efficacy beliefs. In addition, when the relations between the
sub-dimensions of data collection tools are examined, it is seen that there is
a low relationship between skill of mathematical connection with real life and
self-efficacy of connection with real life, skill of connect mathematics with
different disciplines and self-efficacy of connecting with different disciplines
than expected. Suggestions were made for the nature of teaching environments
and different studies that could be done about this subject in the light of the
results obtained from the work.

References

 • Akbaş, A., & Çelikkaleli, Ö. (2006). Sınıf öğretmeni adaylarının fen öğretimi özyeterlik inançlarının cinsiyet, öğrenim türü ve üniversitelerine göre incelenmesi. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(1).
 • Altun, M. (1999). Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi İlköğretim Öğretmenliği Lisans Tamamlama Programı Matematik Eğitimi. A. Özdaş (Ed), 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10. Bölümler. Eskişehir: Açıköğretim Fakültesi Yayınları.
 • Baki, A. (2006). Kuramdan uygulamaya matematik eğitimi. Ankara: Harf Eğitim Yayıncılık.
 • Ball, D. L. (1990). The mathematical understandings that prospective teachers bring to teacher education. Elementary School Journal, 90(4), 449–466.
 • Bouffard-Bouchard, T., Parent, S., & Larivee, S. (1991). Influence of self-efficacy on self-regulation and performance among junior and senior high-school students. International Journal of Behavioral Development,14, 153–164.
 • Brieske, T. J. (1973). Functions, mappings, and mapping diagrams. Mathematics Teacher, 66(5), 463-468.
 • Businskas, A. M. (2008). Conversations about connections: How secondary mathematics teachers conceptualize and contend with mathematical connections (Unpublished PhD Thesis). Simon Fraser University.
 • Cannon, J. R., & Scharmann, L. C. (1996). Influence of a cooperative early field experience on preservice elementary teachers' science self‐efficacy. Science Education, 80(4), 419-436.
 • Chapman, O. (2012). Challenges in mathematics teacher education. Journal of Mathematics Teacher Education, 15(4), 263-270.
 • Davis, R. B. (1984). Learning mathematics: the cognitive science approach to mathematics education. Norwood, NJ: Ablex.
 • Desoete, A. (2001). Metagognition and mathematical problem solving in grade 3. Journal of Learning Disabilities, 34 (5), 435-449.
 • Dilberoğlu, M. (2015). An investigation of pre-service middle school mathematics teachers’ ability to connect the mathematics in content courses with the middle school mathematics (Unpublished PhD Thesis). Middle East Technical University, Ankara.
 • Eggen, P., & Kauchak, D. (1999). Educational psychology (4th ed). Upper Saddle River, NJ: Merrill.
 • Eli, J. A. (2009). An exploratory mixed methods study of prospective middle grades teachers’ mathematical connections while completing investigative tasks in geometry (Unpublished PhD Thesis). University of Kentucky.
 • Enochs, L. G., & Riggs, I. M. (1990). Further development of an elementary science teaching efficacy belief instrument: A preservice elementary scale. School Science and Mathematics, 90(8), 694-706.
 • Eshel, Y., & Kohavi, R. (2003). Perceived classroom control, self-regulated learning strategies, and academic achievement. Educational psychology, 23(3), 249-260.Gibson, S., & Dembo, M. H. (1984). Teacher efficacy: A construct validation. Journal of Educational Psychology, 76(4), 569.
 • Guskey, T. R., & Passaro, P. D. (1994). Teacher efficacy: A study of construct dimensions. American Educational Research Journal, 31(3), 627-643.
 • Gülten, D. Ç., Ilgar, L., & Gülten, İ. (2009). Lise 1. sınıf öğrencilerinin matematik konularının günlük yaşamda kullanımı konusundaki fikirleri üzerine bir araştırma. Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi, 6(1), 51-62.
 • Kan, A. (2009). Ölçme sonuçları üzerinde istatistiksel işlemler. H. Atılgan (Ed.), Eğitimde ölçme ve değerlendirme (ss. 397-456). Anı Yayıncılık: Ankara.
 • Kızıloğlu, F. N. and Konyalıoğlu, A. C. (2002). Matematik öğretmenlerinin sınıf içi davranışları. Kastamonu Eğitim Dergisi, 10(1), 119-124.
 • Kinach, B. M. (2002). Understanding and learning-to-explain by representing mathematics: Epistemological dilemmas facing teacher educators in the secondary mathematics methods course. Journal of Mathematics Teacher Education, 5(2), 153-186.
 • Leikin, R., & Levav-Waynberg, A. (2007). Exploring mathematics teacher knowledge to explain the gap between theory-based recommendations and school practice in the use of connecting tasks. Educational Studies in Mathematics, 66(3), 349-371.
 • Malpass, J.R., O’Neil, J., Harold, F., & Hocevar, D. (1999). Self-regulation, goal orientation, self-efficacy, worry and high stakes math achievement for mathematically gifted high school students. Roeper Review, 21(4), 281-290.
 • Mayer, R. E. (1998). Cognitive, metacognitive, and motivational aspects of problem solving. Instructional science, 26 (1-2), 49-63.
 • Ministry of National Education [MoNE] (2015). PISA 2012 araştırması ulusal nihai rapor. http://pisa.meb.gov.tr/?page_id=22 adresinden 25.01.2016 tarihinde indirilmiştir.
 • Ministry of National Education [MoNE] (2013). Ortaöğretim matematik dersi öğretim programı. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı.
 • Mumcu, H. Y. Matematiksel İlişkilendirme Becerisinin Kuramsal Boyutta İncelenmesi: Türev Kavramı Örneği. Turkish Journal of Computer and Mathematics Education (TURCOMAT), 9(2), 1-1.
 • Narlı, S., & Baser, N. E. (2008). Küme, bağıntı, fonksiyon konularında bir başarı testi geliştirme ve bu test ile üniversite matematik bölümü 1. sınıf öğrencilerinin bu konulardaki hazırbulunuşluklarını betimleme üzerine nicel bir araştırma. Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, 24.
 • National Council of Teachers of Mathematics [NCTM] (1989). Curriculum and evaluation standards for school mathematics. Reston, VA: NCTM.
 • National Council of Teachers of Mathematics [NCTM] (2000). Principles and standards for school mathematics. Reston, VA: NCTM.
 • Organisation for Economic Co-operation and Development [OECD] (2004). Learning for tomorrow’s world-first results from PISA 2003. Retrieved January 5, 2005, from <http://www.pisa.oecd.org/dataoecd/1/60/34002216.pdf>.
 • Özgen, K. (2013a). Self-efficacy beliefs in mathematical literacy and connections between mathematics and realworld: The case of high school students. Journal of International Education Research, 9(4), 305-316.
 • Özgen, K. (2013b). Problem çözme bağlamında matematiksel ilişkilendirme becerisi: Öğretmen adayları örneği. E–Journal of New World Sciences Academy, 8(3), 323-345.
 • Özgen, K., & Bindak, R. (2018). Development of Mathematical Connection Self-Efficacy Scale. Kastamonu Education Journal, 26(3), 913-924.
 • Pajares, F., & Graham, L., (1999). Self-efficacy, motivation constructs and mathematics performans of entering middle school students. Contemporary Educational Psychology, 24, 124-139.
 • Podell, D. M., & Soodak, L. C. (1993). Teacher efficacy and bias in special education referrals. The Journal of Educational Research, 86(4), 247-253.
 • Sajka, M. (2003). A secondary school student's understanding of the concept of function-A case study. Educational Studies in Mathematics, 53(3), 229-254.
 • Savran, A., & Çakiroğlu, J. (2001). Preserve biology teachers' perceived efficacy beliefs in teaching biology. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 21(21).
 • Selden, A., & Selden, J. (1992). Research perspectives on conceptions of functions: Summary and overview. In G. Harel & E. Dubinsky (Eds.), The concept of function: Aspects of epistemology and pedagogy (pp. 1-16). Washington, DC: Mathematical Association of America.
 • Skemp, R. R. (1978). Faux amis. The Arithmetic Teacher, 26(3), 9-15.
 • Tall, D., & Vinner, S. (1981). Concept image and concept definition in mathematics with particular reference to limits and continuity. Educational Studies in Mathematics, 12(2), 151-169.
 • Tataroğlu Taşdan, B., Uğurel, I. and Yiğit Koyunkaya, M. (2017). Matematik öğretmen adaylarının geliştirdikleri matematik öğrenme etkinliklerinin matematik içi ilişkilendirmeye ilişkin görüşleri kapsamında incelenmesi. 3. Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Sempozyumu, 17-19 Mayıs 2017, Afyon, Bildiri Özetleri, ss.537-540.Ural, A. (2006). Fonksiyon öğreniminde kavramsal zorluklar. Ege Eğitim Dergisi, 7(2), 75–94.
 • Üredi, I. (2005). Algılanan anne baba tutumlarının ilköğretim 8. sınıf öğrencilerinin öz-düzenleyici öğrenme stratejileri ve motivasyonel inançları üzerindeki etkisi (Unpublished Master Thesis). Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul.
 • Vale, C., McAndrew, A., & Krishnan, S. (2011). Connecting with the horizon: Developing teachers‟ appreciation of mathematical structure. Journal of Mathematics Teacher Education, 14(3), 193-212.
 • Van de Walle, J. A. (2013). Elementary and middle school mathematics: Teaching developmentally (7th ed.). Boston: Allyn and Bacon.
 • Woolfolk, A. E., Rosoff, B., & Hoy, W. K. (1990). Teachers' sense of efficacy and their beliefs about managing students. Teaching and Teacher Education, 6, 137-148.

Details

Primary Language English
Journal Section Makaleler
Authors

Hayal YAVUZ MUMCU

Meral CANSIZ AKTAŞ

Publication Date September 15, 2018
Published in Issue Year 2018 Volume: 3 Issue: 1

Cite

APA YAVUZ MUMCU, H., & CANSIZ AKTAŞ, M. (2018). The Investigation of the Relationship Between Mathematical Connection Skill and Self-Efficacy Belief. MATDER Matematik Eğitimi Dergisi, 3(1), 1-8.
AMA YAVUZ MUMCU H, CANSIZ AKTAŞ M. The Investigation of the Relationship Between Mathematical Connection Skill and Self-Efficacy Belief. MATDER Matematik Eğitimi Dergisi. September 2018;3(1):1-8.
Chicago YAVUZ MUMCU, Hayal, and Meral CANSIZ AKTAŞ. “The Investigation of the Relationship Between Mathematical Connection Skill and Self-Efficacy Belief”. MATDER Matematik Eğitimi Dergisi 3, no. 1 (September 2018): 1-8.
EndNote YAVUZ MUMCU H, CANSIZ AKTAŞ M (September 1, 2018) The Investigation of the Relationship Between Mathematical Connection Skill and Self-Efficacy Belief. MATDER Matematik Eğitimi Dergisi 3 1 1–8.
IEEE H. YAVUZ MUMCU and M. CANSIZ AKTAŞ, “The Investigation of the Relationship Between Mathematical Connection Skill and Self-Efficacy Belief”, MATDER Matematik Eğitimi Dergisi, vol. 3, no. 1, pp. 1–8, 2018.
ISNAD YAVUZ MUMCU, Hayal - CANSIZ AKTAŞ, Meral. “The Investigation of the Relationship Between Mathematical Connection Skill and Self-Efficacy Belief”. MATDER Matematik Eğitimi Dergisi 3/1 (September 2018), 1-8.
JAMA YAVUZ MUMCU H, CANSIZ AKTAŞ M. The Investigation of the Relationship Between Mathematical Connection Skill and Self-Efficacy Belief. MATDER Matematik Eğitimi Dergisi. 2018;3:1–8.
MLA YAVUZ MUMCU, Hayal and Meral CANSIZ AKTAŞ. “The Investigation of the Relationship Between Mathematical Connection Skill and Self-Efficacy Belief”. MATDER Matematik Eğitimi Dergisi, vol. 3, no. 1, 2018, pp. 1-8.
Vancouver YAVUZ MUMCU H, CANSIZ AKTAŞ M. The Investigation of the Relationship Between Mathematical Connection Skill and Self-Efficacy Belief. MATDER Matematik Eğitimi Dergisi. 2018;3(1):1-8.