Research Article
PDF EndNote BibTex RIS Cite

Nanopartikül içerikli sıvı besiyerlerinde Lactococcus garvieae izolatlarının gelişim farklılıklarının spektrofotometrik olarak belirlenmesi

Year 2019, Volume 5, Issue 1, 6 - 15, 11.07.2019

Abstract

Bu çalışmada nanopartikül halinde sıfır değerlikli demir (Fe)’in bakteriler üzerine gelişimlerinin etkilerinin pozitif-negatif etkilerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. L.garvieaeizolatlarının gelişimlerine nanopartiküllerin etki oranının hesaplanabilmesi amacıyla katı besiyerinde ekimleri ve fenotipik-moleküler identifikasyonları belirlendikten sonra 10ml TSB, 9ml TSB-1ml nanopartikül, 5ml TSB-5ml nanopartikül, 1ml TSB-9ml nanopartikül ve 0,5ml TSB-9,5ml nanopartükül oranlarındaki besiyerlerine optik dansitesi 600nm’de 0,2 olan 100ul L. garvieaeizolatı eklenmiştir. Çalışmada bakteri süspansiyonu eklenmemiş 10 ml TSB negatif kontrol olarak kullanılmıştır. Çalışma sonucunda  kontrol grubu örnekleri hem gelişim hızı hem de inkübasyon süresi sonunda maksimum OD değerine ulaşıldığı görülmüştür. Nanopartikül eklemesi yapılan diğer gruplar içerisinde en hızlı gelişimin 3. grupta (5TSB+5NP+LG) olduğu, en düşük ise 5. grupta (0,5TSB+9,5NP+LG) olduğu görülmüştür. Nanopartikül içerikli besiyerlerinde maksimum bakteriyel OD gelişimleri ise sırasıyla 2. (9 TSB +1 NP + LG), 3. (5 TSB + 5 NP + LG), 4. (1 TSB  + 9 NP + LG) ve 5. (0,5 TSB + 9,5 NP + LG) gruplarda oluştuğu gözlenmiştir. Bu sonuçlara göre bakteriyel gelişim için nanopartikülün (Fe) kullanımının %50 oranında olmasının en uygun gelişim miktarı olduğu görülmektedir. Ancak besiyeri oranının %5’in altında olmasının bakteriyel gelişimi engellediği tespit edilmiştir.

References

 • Akşit, D., 2007. Gökkuşağı alabalıklarında (Oncorhynchus mykiss) sık görülen patojen mikroorganizmaların tespiti ve antibiyotik duyarlılık düzeylerinin belirlenmesi. Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, VFT-YL-2007-0001.
 • Altun, S., Onuk, E.E., Çiftci, A., Büyükekiz, A.G., ve Duman, M., 2013. Phenotypic, genotypic characterisation and antimicrobial susceptibility determination of Lactococcus garvieae strains. Kafkas Univ Vet Fak Derg, 19, 375-381.
 • Arda, M., Seçer, S., Sarıeyyüpoglu, M., 2002. Balık Hastalıkları, Medisan Yayın Serisi, 1. Baskı, Ankara.
 • Austin, B., ve Austin, D.A., 1999. Bacterial fish pathogens: Disease in farmed and wild fish. 3rd (Revised) Edition. Praxis Publishing, Chichester, UK.
 • Baykara, T., 2016. Nanoteknolojiler Dünyasına Doğru Ankara, Nobel Yayıncılık.
 • Bilgehan, H., 1995. Klinik mikrobitolojik tanı, 2. Baskı, Fakülteler Kitapevi, Barış Yayınları, s: 641-705, Ankara.
 • Borel, J.P., ve Buffat, PH., 1976. Size effect on the melting temperature of gold particles. Nano ACS, 2-23.
 • Cheng, W., ve Chen, J.C., 1999. Effect of Cultivation Broth pH, Temperature and NaCl Concentration on Virulence of an Enterococcus-like Bacterium to The Giant Freshwater Prawn. Dis. Aquat. Org., 36, 233–237.
 • Chew, C.F., ve Zhang, T.C., 1999. Abiotic degradation of nitrites using zero-valent iron and electrokinetic processes. Environmental Engineering Science, 16(5), 389–401. Choe, S., Chang, Y.Y., Hwang, K.Y., Khım, J., 2000. Kinetics of reductive denitrification by nanoscale zero-valent iron, Chemosphere, 41,1307–1311.
 • Cook, S.M., 2009. Assessing the Use and Application of Zero-Valent Iron Nanoparticle.
 • Çağırgan, H., 2004. Biotyping of Lactococcus garvieae Isolated from Turkey. Ege Üniversitesi Su Ürünleri Dergisi, Journal of Fisheries &Aquatic Sciences, (21): 3-4, 267– 269.
 • Çağırgan, H., 2007. Gökkuşağı Alabalığı Hastalıkları. Doğu Anadolu Kalkınma Programı, Tarım ve Kırsal Kalkınma Bileşeni.
 • Diler, O., Altun, S., Adıloglu, A., Kubilay, A., ve Işıklı, B., 2002. First Occurance of Streptococcosis Affecting Farmed Rainbow Trout in Turkey. Bull. Eur. Ass. Fish Pathol. 22(1) 21-26.
 • Duman, M., Satıcıoğlu, I., Altun, S., 2018. Biochemical Differences and Rapid Identification of Yersinia ruckeri and Lactococcus garvieae Isolated from Aquaculture. Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 37 (1), 37-47. DOI: 10.30782/uluvfd.399275.
 • Eldar, A., Goria, M., Ghittino, C., Zlotkin, A., ve Bercovier, H., 1999. Biodiversity of Lactococcus garvieae Strains Isolated from Fish in Europe, Asia, and Australia. Appl. Environ. Microbiol. March 1999 vol. 65 no. 31005-1008.
 • Ibraheem, A.S., Önalan, Ş., ve Arabacı, M., 2017. Investigation of zoonotic disease pathogens (Aeromonas hydrophila, Pseudomonas fluorescens, Streptococcus iniae) seen in carp farms in the Northern Iraq-Erbil region by molecular methods. In AIP Conference Proceedings (Vol. 1833, No. 1, p. 020077). AIP Publishing.
 • Kusuda, R., ve Salati, F., 1999. Enterococcus seriolocida and Streptococcus iniae. Fish Disease Lab. Faculty of Agriculture Kochi University Nankoku Kochi 783.
 • Önalan, Ş., ve Arabacı, M., 2016. Van, Bitlis, Muş ve Hakkari illerinde bulunan gökkuşağı alabalığı çiftliklerinden elde edilen Lactococcus garvieae izolatlarının fenotipik, serotipik ve genotipik farklılıklarının belirlenmesi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi. Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi.
 • Prasad, N., Singh, K., Gupta, A., ve Prasad, K.N., 2018. Isolation of bacterial DNA followed by sequencing and differing cytokine response in peritoneal dialysis effluent help in identifying bacteria in culture negative peritonitis. Nephrology, 23(2), 148-154.
 • Raab, C., 2011. Production of nanoparticles and nanomaterials, Institute of Technology Assesment of the Austrian Academy of Science.
 • Toranzo, A.E., Devesa, S., Heinen, P., Riaza, A., Nunez, S., ve Barja, J.L., 1994. Streptococcosis in Cultured Turbot Caused by an Enterococcus-like Bacterium. Bull. Eur. Ass. Fish Pathol., 14: 19–23.
 • Torres, P.J., ve Kelley, S.T., 2018. Sampling, Extraction, and High-Throughput Sequencing Methods for Environmental Microbial and Viral Communities. In Next Generation Sequencing (pp. 163-173). Humana Press, New York, NY.
 • Türe, M., ve Altınok, İ., 2012. PFGE Metodu Kullanılarak Lactococcus garvieae’nin Genetik Çeşitliliğinin ve Yayılımının Belirlenmesi. TAGEM/HS/10/09/02 /179, Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü- Trabzon.
 • Ürkü, Ç., ve Önalan, Ş., 2017. Determination of Lactococcus garvieae in cultured rainbow trout by different diagnostic tecniques.
 • Zlotkin, A., Eldar, A., Ghittino, C., ve Bercovier, H., 1998. Identification of Lactococcus garvieae by PCR. Journal of clinical microbiology, 36(4), 983-985.

Year 2019, Volume 5, Issue 1, 6 - 15, 11.07.2019

Abstract

References

 • Akşit, D., 2007. Gökkuşağı alabalıklarında (Oncorhynchus mykiss) sık görülen patojen mikroorganizmaların tespiti ve antibiyotik duyarlılık düzeylerinin belirlenmesi. Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, VFT-YL-2007-0001.
 • Altun, S., Onuk, E.E., Çiftci, A., Büyükekiz, A.G., ve Duman, M., 2013. Phenotypic, genotypic characterisation and antimicrobial susceptibility determination of Lactococcus garvieae strains. Kafkas Univ Vet Fak Derg, 19, 375-381.
 • Arda, M., Seçer, S., Sarıeyyüpoglu, M., 2002. Balık Hastalıkları, Medisan Yayın Serisi, 1. Baskı, Ankara.
 • Austin, B., ve Austin, D.A., 1999. Bacterial fish pathogens: Disease in farmed and wild fish. 3rd (Revised) Edition. Praxis Publishing, Chichester, UK.
 • Baykara, T., 2016. Nanoteknolojiler Dünyasına Doğru Ankara, Nobel Yayıncılık.
 • Bilgehan, H., 1995. Klinik mikrobitolojik tanı, 2. Baskı, Fakülteler Kitapevi, Barış Yayınları, s: 641-705, Ankara.
 • Borel, J.P., ve Buffat, PH., 1976. Size effect on the melting temperature of gold particles. Nano ACS, 2-23.
 • Cheng, W., ve Chen, J.C., 1999. Effect of Cultivation Broth pH, Temperature and NaCl Concentration on Virulence of an Enterococcus-like Bacterium to The Giant Freshwater Prawn. Dis. Aquat. Org., 36, 233–237.
 • Chew, C.F., ve Zhang, T.C., 1999. Abiotic degradation of nitrites using zero-valent iron and electrokinetic processes. Environmental Engineering Science, 16(5), 389–401. Choe, S., Chang, Y.Y., Hwang, K.Y., Khım, J., 2000. Kinetics of reductive denitrification by nanoscale zero-valent iron, Chemosphere, 41,1307–1311.
 • Cook, S.M., 2009. Assessing the Use and Application of Zero-Valent Iron Nanoparticle.
 • Çağırgan, H., 2004. Biotyping of Lactococcus garvieae Isolated from Turkey. Ege Üniversitesi Su Ürünleri Dergisi, Journal of Fisheries &Aquatic Sciences, (21): 3-4, 267– 269.
 • Çağırgan, H., 2007. Gökkuşağı Alabalığı Hastalıkları. Doğu Anadolu Kalkınma Programı, Tarım ve Kırsal Kalkınma Bileşeni.
 • Diler, O., Altun, S., Adıloglu, A., Kubilay, A., ve Işıklı, B., 2002. First Occurance of Streptococcosis Affecting Farmed Rainbow Trout in Turkey. Bull. Eur. Ass. Fish Pathol. 22(1) 21-26.
 • Duman, M., Satıcıoğlu, I., Altun, S., 2018. Biochemical Differences and Rapid Identification of Yersinia ruckeri and Lactococcus garvieae Isolated from Aquaculture. Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 37 (1), 37-47. DOI: 10.30782/uluvfd.399275.
 • Eldar, A., Goria, M., Ghittino, C., Zlotkin, A., ve Bercovier, H., 1999. Biodiversity of Lactococcus garvieae Strains Isolated from Fish in Europe, Asia, and Australia. Appl. Environ. Microbiol. March 1999 vol. 65 no. 31005-1008.
 • Ibraheem, A.S., Önalan, Ş., ve Arabacı, M., 2017. Investigation of zoonotic disease pathogens (Aeromonas hydrophila, Pseudomonas fluorescens, Streptococcus iniae) seen in carp farms in the Northern Iraq-Erbil region by molecular methods. In AIP Conference Proceedings (Vol. 1833, No. 1, p. 020077). AIP Publishing.
 • Kusuda, R., ve Salati, F., 1999. Enterococcus seriolocida and Streptococcus iniae. Fish Disease Lab. Faculty of Agriculture Kochi University Nankoku Kochi 783.
 • Önalan, Ş., ve Arabacı, M., 2016. Van, Bitlis, Muş ve Hakkari illerinde bulunan gökkuşağı alabalığı çiftliklerinden elde edilen Lactococcus garvieae izolatlarının fenotipik, serotipik ve genotipik farklılıklarının belirlenmesi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi. Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi.
 • Prasad, N., Singh, K., Gupta, A., ve Prasad, K.N., 2018. Isolation of bacterial DNA followed by sequencing and differing cytokine response in peritoneal dialysis effluent help in identifying bacteria in culture negative peritonitis. Nephrology, 23(2), 148-154.
 • Raab, C., 2011. Production of nanoparticles and nanomaterials, Institute of Technology Assesment of the Austrian Academy of Science.
 • Toranzo, A.E., Devesa, S., Heinen, P., Riaza, A., Nunez, S., ve Barja, J.L., 1994. Streptococcosis in Cultured Turbot Caused by an Enterococcus-like Bacterium. Bull. Eur. Ass. Fish Pathol., 14: 19–23.
 • Torres, P.J., ve Kelley, S.T., 2018. Sampling, Extraction, and High-Throughput Sequencing Methods for Environmental Microbial and Viral Communities. In Next Generation Sequencing (pp. 163-173). Humana Press, New York, NY.
 • Türe, M., ve Altınok, İ., 2012. PFGE Metodu Kullanılarak Lactococcus garvieae’nin Genetik Çeşitliliğinin ve Yayılımının Belirlenmesi. TAGEM/HS/10/09/02 /179, Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü- Trabzon.
 • Ürkü, Ç., ve Önalan, Ş., 2017. Determination of Lactococcus garvieae in cultured rainbow trout by different diagnostic tecniques.
 • Zlotkin, A., Eldar, A., Ghittino, C., ve Bercovier, H., 1998. Identification of Lactococcus garvieae by PCR. Journal of clinical microbiology, 36(4), 983-985.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Araştırmalar
Authors

Şükrü ÖNALAN> (Primary Author)
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ
Türkiye


Halil İbrahim YAVUZ>
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ
Türkiye

Publication Date July 11, 2019
Published in Issue Year 2019, Volume 5, Issue 1

Cite

Bibtex @research article { menba545842, journal = {Menba Kastamonu Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dergisi}, issn = {2147-2254}, eissn = {2667-8659}, address = {menba@kastamonu.edu.tr}, publisher = {Kastamonu University}, year = {2019}, volume = {5}, number = {1}, pages = {6 - 15}, title = {Nanopartikül içerikli sıvı besiyerlerinde Lactococcus garvieae izolatlarının gelişim farklılıklarının spektrofotometrik olarak belirlenmesi}, key = {cite}, author = {Önalan, Şükrü and Yavuz, Halil İbrahim} }
APA Önalan, Ş. & Yavuz, H. İ. (2019). Nanopartikül içerikli sıvı besiyerlerinde Lactococcus garvieae izolatlarının gelişim farklılıklarının spektrofotometrik olarak belirlenmesi . Menba Kastamonu Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dergisi , 5 (1) , 6-15 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/menba/issue/47019/545842
MLA Önalan, Ş. , Yavuz, H. İ. "Nanopartikül içerikli sıvı besiyerlerinde Lactococcus garvieae izolatlarının gelişim farklılıklarının spektrofotometrik olarak belirlenmesi" . Menba Kastamonu Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dergisi 5 (2019 ): 6-15 <https://dergipark.org.tr/en/pub/menba/issue/47019/545842>
Chicago Önalan, Ş. , Yavuz, H. İ. "Nanopartikül içerikli sıvı besiyerlerinde Lactococcus garvieae izolatlarının gelişim farklılıklarının spektrofotometrik olarak belirlenmesi". Menba Kastamonu Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dergisi 5 (2019 ): 6-15
RIS TY - JOUR T1 - Nanopartikül içerikli sıvı besiyerlerinde Lactococcus garvieae izolatlarının gelişim farklılıklarının spektrofotometrik olarak belirlenmesi AU - ŞükrüÖnalan, Halil İbrahimYavuz Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Menba Kastamonu Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 6 EP - 15 VL - 5 IS - 1 SN - 2147-2254-2667-8659 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Menba Kastamonu Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dergisi Nanopartikül içerikli sıvı besiyerlerinde Lactococcus garvieae izolatlarının gelişim farklılıklarının spektrofotometrik olarak belirlenmesi %A Şükrü Önalan , Halil İbrahim Yavuz %T Nanopartikül içerikli sıvı besiyerlerinde Lactococcus garvieae izolatlarının gelişim farklılıklarının spektrofotometrik olarak belirlenmesi %D 2019 %J Menba Kastamonu Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dergisi %P 2147-2254-2667-8659 %V 5 %N 1 %R %U
ISNAD Önalan, Şükrü , Yavuz, Halil İbrahim . "Nanopartikül içerikli sıvı besiyerlerinde Lactococcus garvieae izolatlarının gelişim farklılıklarının spektrofotometrik olarak belirlenmesi". Menba Kastamonu Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dergisi 5 / 1 (July 2019): 6-15 .
AMA Önalan Ş. , Yavuz H. İ. Nanopartikül içerikli sıvı besiyerlerinde Lactococcus garvieae izolatlarının gelişim farklılıklarının spektrofotometrik olarak belirlenmesi. Menba Kastamonu Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dergisi. 2019; 5(1): 6-15.
Vancouver Önalan Ş. , Yavuz H. İ. Nanopartikül içerikli sıvı besiyerlerinde Lactococcus garvieae izolatlarının gelişim farklılıklarının spektrofotometrik olarak belirlenmesi. Menba Kastamonu Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dergisi. 2019; 5(1): 6-15.
IEEE Ş. Önalan and H. İ. Yavuz , "Nanopartikül içerikli sıvı besiyerlerinde Lactococcus garvieae izolatlarının gelişim farklılıklarının spektrofotometrik olarak belirlenmesi", Menba Kastamonu Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dergisi, vol. 5, no. 1, pp. 6-15, Jul. 2019