Investigation of FATİH Project within the Scope of Teachers, School Administrators and YEGITEK Administrators’ Opinions: A Multiple Case Study

Ali GÖK [1] , Zahide YILDIRIM [2]


Information and Communication Technologies (ICT) affected educational environments as well as other areas. Recently, in Turkey, the government has initiated a project, FATİH Project (Movement of Enhancing Opportunities and Improving Technology Project). In this project, some technologies have been installed in K-12 schools all over the country. For the success of the FATİH Projects, not only how teachers perceive those technologies, but also what the school administrators’ and project administrators’ opinions might be important. Therefore, the purpose of this study is to investigate the teachers, the school administrators and YEGİTEK (General Manager of Innovation and Educational Technologies) administrators’ opinions about and perceptions of the factors that affect successful usage and integration of those technologies into instruction in the scope of the FATİH Project. For this aim, “the facilitating conditions for effective ICT integration” were used as the theoretical base of the study, and qualitative, multiple-case study methodology was used. Two cases, a primary school and a high school (pilot schools) were selected in order to answer the research questions in all levels of K-12 schools. The data were gathered through in-depth interviews with the teachers and the administrators of the two K-12 schools, and YEĞİTEK administrators. Content analysis method with six steps was used for the analysis of the data. The findings of the study were presented primarily under the headings dissatisfaction with status quo, adequate time, resources, knowledge and skills, rewards and incentives, participation, commitment, and leadership.
Bilgi ve İletişim Teknolojileri (BİT) bir çok alanı olduğu gibi eğitim ortamlarını da etkilemektedir. Son yıllarda Türkiye’de devlet tarafından FATİH Projesi (Fırsatları Arttırma ve Teknoloji İyileştirme Hareketi Projesi) başlatılmıştır. Bu proje kapsamında çeşitli teknolojiler ülke genelindeki okullara kuruluyor. FATİH Projesinin başarısında öğretmenlerin bu teknolojileri nasıl karşıladıklarının yanısıra okul yöneticileri ve proje yürütücülerinin görüşleri büyük önem taşıyabilir. Bundan dolayı bu çalışmada öğretmenlerin, okul yöneticilerinin ve YEĞİTEK (Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü) yöneticilerinin FATİH Projesindeki teknolojilerin eğitimde başarılı olarak kullanımını etkileyen faktörler hakkında görüş ve düşüncelerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Bu amaç için “BİT’nin etkili entegrasyonunu etkileyen koşullar” çalışmada teorik temel olarak ele alınmış ve nicel çoklu durum çalışması metot olarak kullanılmıştır. Araştırma sorularını cevaplayabilmek için bir ilköğretim okulu ve bir lise çalışmada iki durum olarak seçilmiştir. Veriler bu iki okuldaki öğretmenler ve okul yöneticileri ile YEĞİTEK yöneticilerinden derinlemesine görüşme yöntemiyle toplanmıştır. Verilerin analizinde altı basamaktan oluşan içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. Çalışmada elde edilen bulgular mevcut durumdan memnuniyetsizlik, yeterli zaman, kaynaklar, bilgi ve beceriler, ödül ve teşvik, katılım, yükümlülük, ve liderlik başlıkları altında sunulmuştur
 • Akbaba-Altun, S. (2004). Information technology classrooms and elementary school principals’ roles: Turkish experience. Education and Information Technologies, 9 (3), 255-270.
 • Akbaba-Altun, S. (2006). Complexity of Integrating Computer Technologies into Education in Turkey. Educational Technology & Society, 9 (1), 176-187.
 • Akkoyunlu, B. (2002) Educational technology in Turkey: Past, present and future, Educational Media International, 39(2), 165-174, DOI: 10.1080/09523980210155352
 • Askar, P. (1991). Introducing computers into Turkish schools. Unpublished Report Prepared for OECD International Seminar.
 • Baert, H. (2012). Technology integration within physical education teacher education. In P. Resta (Ed.), Proceedings of Society for Information Technology & Teacher Education International Conference 2012 (pp.2220-2225). Chesapeake, VA: AACE.
 • Bauder, D. Y. (1993) Computer integration in K-12 schools: Conditions related to adoption and implementation. Dissertation Abstracts International, 54 (8), 2991A.
 • Beggs, T. A. (2000). Influences and barriers to the adoption of instructional technology. Proceedings of Fifth Annual Mid-South Instructional Technology, Middle Tennessee State University, USA.
 • Belland, B. R. (2009). Using the theory of habitus to move beyond the study of barriers to technology integration. Computers & Education, 52, 353-364.
 • Bingimlas, K. A. (2009). Barriers to the successful integration of ICT in teaching and learning environments: a review of the literature. Eurasia Journal of Mathematics, Science and Technology Education, 5 (3), 235-245.
 • Bogdan, R. C., & Biklen, S. K. (2007). Qualitative research for education: An introduction to theory and methods. Boston, MA: Allyn and Bacon.
 • Buabeng-Andoh, C. (2012). Factors influencing teachers’ adoption and integration of information and communication technology into teaching: A review of the literature. International Journal of Education and Development using Information and Communication Technology (IJEDICT), 8 (1), 136-155.
 • Burkman, E. (1987). Factors Affecting Utilization. In R. M. Gagne (ed.) Instructional technology: Foundations. Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum.
 • Cox, M. J., Preston, C., & Cox, K. (1999). What motivates teachers to use ICT? Paper presented at the British Educational Research Association Conference. Brighton. September.
 • Creswell, J. W. (1998). Qualitative inquiry and research design: Choosing among five traditions. Beverly Hills: Sage Publications.
 • Creswell, J. W. (2012). Educational research: Planning, conducting, and evaluating quantitative and qualitative research.(4th ed). Boston: Pearson.
 • Cuban, L. (2001). Oversold and underused: Reforming schools through technology, 1980–2000. Cambridge, MA: Harvard University Press.
 • Davis, F. D. (1989). Perceived usefulness, perceived ease of use, and user acceptance of information technology. MIS Quarterly, 13 (3), 319-340.
 • Denzin, N. K. & Lincoln, Y.S. (2005). Introduction: The discipline and practice of qualitative research. In N. K. Denzin & Y.S Lincoln (Eds.). Qualitative Research. 3rd ed. (pp.1- 33). Sage Publications.
 • Ebersole, S., & Vordan, M. (2003). Adoption of computer based instructional methodologies: A case study. International Journal of e-Learning, 2 (2), 15-20.
 • Ely, D. P. (1990). Conditions that facilitate the implementation of educational technology innovations. Journal on Research on Computing in Education, 23 (2), 298-305.
 • Erlandson, D. A., Harris, E. L., Skipper, B. L., & Allen, S. D. (1993). Doing naturalistic inquiry: A guide to methods. Beverly Hills, CA: Sage.
 • Ensminger, D. C., Surry, D. W., Porter, B. E., & Wright, D. (2004). Factors Contributing to the Successful Implementation of Technology Innovations. Educational Technology & Society, 7 (3), 61-72.
 • Ertmer, P. A., Ottenbreit-Leftwich, A. T., Sadik, O., Sendurur, E., & Sendurur, P. (2012). Teacher beliefs and technology integration practices: A critical relationship. Computers & Education, 59, 423-435.
 • Eteokleous, N. (2008). Evaluating computer technology integration in a centralized school system. Computers & Education, 51, 669-686.
 • Gall, M. D. Gall, J. P. & Borg, W. R. (2003). Educational research: An introduction, White Plains, NY: Longman Publishers
 • Göktas, Y., Yıldırım, S., & Yıldırım, Z. (2009). Main barriers and possible enablers of ICTS integration into pre-service teacher education programs. Educational Technology & Society, 12 (1), 193–204.
 • Holloway, I. (1997). Basic concepts for qualitative research. Oxford: Blackwell Science.
 • Karagöz, İ., (2004). İlköğretim okulu müdürlerinin ve formatör öğretmenlerinin bilgi teknolojisi sınıflarının kullanılmasına yönelik görüşleri. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. A.İ.B.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Kotter, J. (1996) Leading Change, Cambridge, MA: Harvard Business School Press.
 • Lincoln, Y. S., & Guba, E. A. (1985). Naturalistic inquiry. Beverly Hills, CA: Sage.
 • Lloyd, M. (2005). Towards a definition of the integration of ICT in the classroom. In AARE 2005, AARE, Eds. Proceedings AARE '05 Education Research - Creative Dissent: Constructive Solutions, Parramatta, New South Wales.
 • Marshall, C., & Rossman, G. B. (1989). Designing Qualitative Research. London: Sage Publications.
 • MEB. (2003). Milli Eğitim Bakanlığı bilgi iletişim teknolojileri politika taslak dökümanından alıntılar.Retrieved 9 May 2010 from http://bilisimsurasi.org.tr/listeler/tbs- egitim/2003/Dec/att-0067/01-BIT_Politika.doc
 • MEB. (2004). Proje öndeğerlendirme dökümanı. Retrieved 15 June 2010 from http://www.meb.gov.tr/duyurular/Projeler/TEPIIFazOnHazDokuman2004/TEPPadFaz IITurkce.pdf
 • MEB EĞİTEK, (2002). Çağıyakalama 2000 projesi, MilliEğitimBakanlığı, e- Dönüşüm. Retrieved 7 July 2011 from http://www.ankarakolejias.com.tr/milliegitim.htm
 • Merriam, S. B. (2001). Qualitative research and case study applications in research. San Francisco, CA: Jossey-Bass.
 • Miranda, H., & Russell, M. (2011). Predictors of teacher-directed student use of technology in elementary classrooms: A multilevel SEM approach using data from the USEIT study. Journal of Research on Technology in Education, 43 (4), 301-323.
 • Mun, Y. Y., & Hwang, Y. (2003). Predicting the use of web-based information systems: Self- efficacy, enjoyment, learning goal orientation, and the technology acceptance model. International Journal of Human-Computer Studies, 59 (4), 431-449.
 • Newhouse, P. (2002). The impact of ICT on learning and teaching. Perth, Western Australia: Department of Education.
 • Okumus, F. (2001). Towards a strategy implementation framework. International Journal of Contemporary Hospitality, 13, 327-338.
 • Özdemir, S., & Kılıç, E. (2007). Integrating information and communication technologies in the Turkish primary school system. British Journal of Educational Technology, 38, 5, 907–916.
 • Pajo, K. & Wallace, C. (2001). Barriers to the uptake of web based technology by university teachers. Journal of Distance Education, 16 (1), 70-84.
 • Pamuk, S., Çakır, R., Ergun, M., Yılmaz, H. B., & Ayas, C. (2013). The use of tablet PC and interactive board from the perspectives of teachers and students: Evaluation of the
Primary Language en
Journal Section Makaleler
Authors

Author: Ali GÖK

Author: Zahide YILDIRIM

Dates

Publication Date : May 26, 2015

APA Gök, A , Yıldırım, Z . (2015). Investigation of FATİH Project within the Scope of Teachers, School Administrators and YEGITEK Administrators’ Opinions: A Multiple Case Study . Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 11 (2) , . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/mersinefd/issue/17397/181967