Year 2018, Volume 14 , Issue 3, Pages 912 - 936 2018-12-25

Üniversite Öğrencilerinin Bir Sosyalleşme Alanı Olarak Sosyal Medya Hakkındaki Görüşleri

Mehmet Tahir KARABOĞA [1]


İnternet ortamında yaygınlaşarak önem kazanan sosyal medya ağları toplumsal yaşama etki edecek düzeyde gelişim göstermiştir. Bu sosyal ağlar bireyler üzerinde farklı etkiler gösterirken geleneksel sosyal yaşamın dışında bir değişimi ve sosyalleşme biçimini beraberinde getirmektedir. İnternet uygulamaları içerisinde özellikle sosyal medya, önemli bir sosyalleşme aracıdır. Toplumsallaşma sürecinin başat noktalarından olan gençlik dönemi de bu bağlamda incelenmesi gereken önemli bir aşamayı oluşturmaktadır. Bu anlamda çalışmanın ana temasını sosyal medya ortamlarının üniversite öğrencilerinin sosyalleşme şekillerinde yarattığı değişim ve dönüşüm oluşturmaktadır. Bu araştırma, üniversite öğrencilerinin bir sosyalleşme alanı olarak sosyal medya hakkındaki görüşlerini; sosyal medya ortamlarındaki kültürel değerler, bilginin niteliği, ilişki biçimleri, ifade şekli, kültürel özellikler, davranış özellikleri çerçevesinde incelemeyi amaçlamaktadır. Araştırmanın verileri, 2018-2019 eğitim öğretim yılı güz döneminin başında Mersin üniversitesinde (4 fakülte, 1 Yüksekokul ve 1 Meslek Yüksek Okul) okuyan 394 öğrencinden alınan veriler doğrultusunda toplanmıştır. Araştırmanın verileri araştırmacı tarafından geliştiren bir anket aracılığı ile toplanmıştır. Veriler önce kodlanmış ve SPSS paket programına yüklenmiştir. Araştırma alt problemleri izlenerek yürütülen frekans ve yüzdelik betimleyici istatistiksel teknikleri ile araştırmaya katılan üniversite öğrencilerinin bir sosyalleşme alanı olarak sosyal medya ağları hakkında görüşleri incelenmiştir. Araştırmanın bulguları; üniversite öğrencilerinin sosyal medya ortamlarında diğer insanların dürüst ve samimi davranmadıklarını, gerçek dostluk ilişkileri yaşamadıklarını düşünmektedir. Üniversite öğrencileri sosyal medya ortamlardaki bilginin çoğunlukla bilimsel nitelikli bilgiler olmadığını, magazinsel ve dedikoduya dayalı bir bilgi olduğunu, sosyal medyadaki ilişki biçimlerinin gerçek aile ve arkadaşlık ilişkisinin yerini tutmadığını ifade etmektedirler.
sosyalleşme
 • Aktaş, A. S. (2017). Yetişkin bireylerde sosyal medya kullanım davranışları ile yalnızlık düzeyi arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi, (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Üsküdar Üniversitesi, İstanbul.
 • Armağan, A. ( 2013). Gençlerin sanal alanı kullanım tercihleri ve kendilerini sunum taktikleri: bir araştırma. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 6,(27), 78-92
 • Bakıroğlu, C. (2013). Sosyalleşme ve kimlik inşası ekseninde sosyal paylaşım ağları. Akademik Bilişim Konferansı, Antalya, Türkiye.
 • Baş, G. (2015). Eleştirel sosyal medya okuryazarlığı bağlamında yeni medyada imaj, görüntü ve beden sunumu, (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Ege Üniversitesi, İzmir.
 • Baym, N., Boyd D. (2012). Socially mediated publicness: An introduction. Journal of Broadcasting and Electronic Media, 56(3).
 • Bayrak, H. (2018, 6 Şubat). 2018 İnternet Kullanımı ve Sosyal Medya İstatistikleri. 15 Mayıs 2018 tarihinde https://dijilopedi.com/2018-internet-kullanimi-ve-sosyal-medya-istatistikleri/ adresinden alınmıştır.
 • Bekiroğlu, H. A. ve Hülür, A. B. (2016). Üniversite öğrencilerinin facebook kullanımı ve dijital şizofreni üzerine bir araştırma. OÜSBAD. (146-175).
 • Bozkurt, V. (2006). Endüstriyel ve post endüstriyel dönüşüm-bilgi, ekonomi, kültür. Bursa: Ekin Kitabevi.
 • Duran Okur H. ve Özkul, M. (2015). Modern iletişimin ara yüzü: sanal iletişim sosyal paylaşım sitelerinin toplumsal ilişki kurma biçimlerine etkisi (facebook örneği). Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi,1,(21), 213-246.
 • Durmuş B. vd. (2010). Facebook’tayız sosyal paylaşım ağlarının bireylere ve işletmelere yönelik incelenmesi: facebook üzerine bir araştırma. İstanbul: Beta Basım Yayım Dağıtım.
 • Dursun, Ç. (2016). Sözlü yazılı ve görsel kültürde insan ve toplum. 23 temmuz 2018 tarihinde http://eogrenme.anadolu.edu.tr/eKitap/SOS315U.pdf. adresinden alınmıştır.
 • Göker, G. ve Demir, M. ve Doğan, A. (2010). Ağ Toplumunda Sosyalleşme ve Paylaşım: Facebook Üzerine Ampirik Bir Araştırma. E-Journal of New World Sciences Academy dergisi, 5,(2),183-206.
 • Güçdemir, Y. (2010). Sanal ortamda iletişim-bir halkla ilişkiler perspektifi. İstanbul: Derin Yayınları.
 • Gürsakal, N. (2009). Sosyal ağ analizi. Bursa: Dora Yayıncılık.
 • Hazar, M. (2011). Sosyal medya bağımlılığı: Bir alan çalışması. İletişim, Kuram ve Araştırma Dergisi, 32, 151-175.
 • Hürriyet (2010,18 Ekim). Facebook bir özgüven sorunu. 20 Haziran 2018 tarihinde http://www.hurriyet.com.tr/gundem/facebook-bir-ozguven-sorunu-16010299 adresinden alınmıştır.
 • Karaduman, S. (2010). Modernizmden postmodernizme kimliğin yapısal dönüşümü. Journal of Yaşar University, 17(5), 2886-2899.
 • Karagülle, A.E. ve Çaycı, B. (2014). Ağ toplumunda sosyalleşme ve yabancılaşma. The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication Dergisi. 4,1, (1-9). 5 Mayıs 2018 tarihinde http://dergipark.gov.tr/tojdac/issue/13016/156815 adresinden alınmıştır.
 • Kenyon, G. ve McPherson, B. (1974). Approach to the study of sport socialization, İnternational Review of Sport Sociology, 9(1), 127.129.
 • Kök, A. (2013). Günümüz toplumsal ortamında kişilerarası ilişkilerdeki dönüşümün sosyal medyayı kullanan çocuklar üzerinden incelenmesi, (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Ege Üniversitesi, İzmir.
 • Korkmaz, İ. (2013). Facebook ve mahremiyet: görmek ve gözetle(n)mek. Yalova Sosyal Bilimler Dergisi, 5, 107-122.
 • Kuşay, Y. (2003). Sosyal medya ortamı olarak facebook’un çekiciliği ve ergenlerde bağımlılık düzeyi. (Yayınlanmamış doktora tezi), Marmara üniversitesi, İstanbul. Mercan, N. (Ocak 2010). Dijital dünyada zaman, mekan, insan ilişkileri ve yabancılaşma. Silahlı Kuvvetler Dergisi, 403, 100-111.
 • Oğuz, T. (2016). Çağdaş narkisisos’lar: facebook kullanım alışkanlıkları ve narsisizm. Selçuk İletişim, 9 (2), 51- 68.
 • Özdemir, Z. (2015). Sosyal medyada kimlik inşasında yeni akım: özçekim kullanımı. Maltepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, 2(1), 112-131.
 • Sabah, (2018, 19 Mart ). Dünyada 3 milyar 190 bin kişi sosyal medya kullanıyor. 15 Haziran 2018 tarihinde https://www.sabah.com.tr/teknoloji/2018/03/19/dunyada-3-milyar-190-bin-kisi-sosyal-medya-kullaniyor adresinden alınmıştır.
 • Timetürk (2012, 18 Eylül ). Facebook gençliği kimlik krizi yaşıyor. 15 Haziran 2018 tarihinde https://www.timeturk.com/tr/2012/09/18/facebook-gencligi-kimlik-krizi-yasiyor.html adresinden alınmıştır.
 • Timisi, N. (2003). Yeni iletişim teknolojileri ve demokrasi. Ankara: Dost Yayınları.
 • Timisi, N. (2005). Sanalı gerçekliği internetin kimlik ve topluluk alanlarına giriş. Binark, M. ve Kılıçbay B. (Eds.). İnternet, Toplum, Kültür içinde (ss. 89-105). Ankara, Epos Yayınları.
 • Toprak, A. vd. (2009). Toplumsal paylaşım ağı facebook: “Görülüyorum öyleyse varım!”. İstanbul: Kalkedon Yayınları.
 • Tutgun Ünal, A. (2015). Sosyal medya bağımlılığı: üniversite öğrencileri üzerine bir araştırma, (Yayınlanmamış doktora tezi). Marmara Üniversitesi, İstanbul.
 • Uluç G. ve Yarcı A. (2017). Sosyal medya kültürü. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 52, 88-102.
 • Uzundumlu, Ö. (2015). Bir iletişim formu olarak sosyal medyada fotoğraf paylaşımı: selfie örneği (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Atatürk Üniversitesi, Erzurum.
Primary Language tr
Subjects Education, Scientific Disciplines
Journal Section Makaleler
Authors

Orcid: 0000-0003-0795-7991
Author: Mehmet Tahir KARABOĞA (Primary Author)
Institution: MERSIN UNIVERSITY
Country: Turkey


Dates

Publication Date : December 25, 2018

Bibtex @research article { mersinefd475515, journal = {Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {}, eissn = {1306-7850}, address = {}, publisher = {Mersin University}, year = {2018}, volume = {14}, pages = {912 - 936}, doi = {10.17860/mersinefd.475515}, title = {Üniversite Öğrencilerinin Bir Sosyalleşme Alanı Olarak Sosyal Medya Hakkındaki Görüşleri}, key = {cite}, author = {KARABOĞA, Mehmet Tahir} }
APA KARABOĞA, M . (2018). Üniversite Öğrencilerinin Bir Sosyalleşme Alanı Olarak Sosyal Medya Hakkındaki Görüşleri. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 14 (3) , 912-936 . DOI: 10.17860/mersinefd.475515
MLA KARABOĞA, M . "Üniversite Öğrencilerinin Bir Sosyalleşme Alanı Olarak Sosyal Medya Hakkındaki Görüşleri". Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 14 (2018 ): 912-936 <https://dergipark.org.tr/en/pub/mersinefd/issue/41501/475515>
Chicago KARABOĞA, M . "Üniversite Öğrencilerinin Bir Sosyalleşme Alanı Olarak Sosyal Medya Hakkındaki Görüşleri". Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 14 (2018 ): 912-936
RIS TY - JOUR T1 - Üniversite Öğrencilerinin Bir Sosyalleşme Alanı Olarak Sosyal Medya Hakkındaki Görüşleri AU - Mehmet Tahir KARABOĞA Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.17860/mersinefd.475515 DO - 10.17860/mersinefd.475515 T2 - Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 912 EP - 936 VL - 14 IS - 3 SN - -1306-7850 M3 - doi: 10.17860/mersinefd.475515 UR - https://doi.org/10.17860/mersinefd.475515 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Üniversite Öğrencilerinin Bir Sosyalleşme Alanı Olarak Sosyal Medya Hakkındaki Görüşleri %A Mehmet Tahir KARABOĞA %T Üniversite Öğrencilerinin Bir Sosyalleşme Alanı Olarak Sosyal Medya Hakkındaki Görüşleri %D 2018 %J Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi %P -1306-7850 %V 14 %N 3 %R doi: 10.17860/mersinefd.475515 %U 10.17860/mersinefd.475515
ISNAD KARABOĞA, Mehmet Tahir . "Üniversite Öğrencilerinin Bir Sosyalleşme Alanı Olarak Sosyal Medya Hakkındaki Görüşleri". Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 14 / 3 (December 2018): 912-936 . https://doi.org/10.17860/mersinefd.475515
AMA KARABOĞA M . Üniversite Öğrencilerinin Bir Sosyalleşme Alanı Olarak Sosyal Medya Hakkındaki Görüşleri. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2018; 14(3): 912-936.
Vancouver KARABOĞA M . Üniversite Öğrencilerinin Bir Sosyalleşme Alanı Olarak Sosyal Medya Hakkındaki Görüşleri. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2018; 14(3): 936-912.