Research Article
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

Year 2019, Volume 15, Issue 2, 607 - 627, 26.08.2019
https://doi.org/10.17860/mersinefd.464253

Abstract

References

 • Allinder, R. M. (1994). The relationship between efficacy and the instructional practices of special education teachers and consultants. Teacher Education and Special Education, 17, 86-95.
 • Ayra, M. ve Kösterelioğlu, İ. (2015). Öğretmenlerin yaşam boyu öğrenme eğilimlerinin mesleki öz yeterlik algıları ile ilişkisi. NWSA: Education Sciences, 9(5), 17-28.Baleghizadeh, S. ve Javidanmehr, Z. (2014). Exploring EFL teachers' reflectivity and their sense of self-efficacy. International Journal of Educational Educational Research, 5(3), 19-38.
 • Bandura, A. (1997). Self-efficacy. The exercise of control. New York: W.H. Freeman.
 • Bandura, A. (2006). Toward a psychology of human agency. Perspectives on Psychological Science 1(2), 164-180.
 • Bandura, A. ve Adams, N. E. (1977). Analysis of self-efficacy theory of behavioral change. Cognitive Therapy and Research, 1, 287-308.
 • Baş, G. (2010). Türkiye’deki üniversitelerin hazırlık kısımlarında çalışan İngilizce öğretmenlerinin öz-yeterlik algı düzeyleri. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Bölümü, Yabancı Diller Eğitimi Anabilim Dalı, Ankara.
 • Bergil, A. S. ve Sarıçoban, A. (2017). The use of EPOSTL to determine the self-efficacy of prospective EFL teachers: Raising awareness in English language teacher education. Journal of Language and Linguistic Studies, 13(1), 399-411.
 • Broughton, G. (1978). Teaching English as a foreign language. Routledge & Kegan Paul Ltd.
 • Browne, M. W. ve Cudeck, R. (1993). Altemative ways of assessing model fit. In K. A. Bollen & J. S. Long (Eds.), Testing structural equation models (pp. 136-162). Newbury Park, CA: Sage.
 • Butt, M. N., Khan, H. ve Jehan, S. (2012). Impact of English Teachers’ Self-Efficacy Beliefs on Students’ Performance. World Applied Science Journal, 20(7), 1031-1035.
 • Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2011). Bilimsel araştırma yöntemleri. (Geliştirilmiş 17. Baskı). Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Çapa, Y., Çakıroğlu, J. ve Sarıkaya, H. (2005). Development and validation of Turkish version of teachers’ sense of efficacy scale. Eğitim ve Bilim, 30(137), 74-81. Caprara, G. V., Barbaranelli, C., Steca, P., ve Malone, P. S. (2006). Teachers' self-efficacy beliefs as determinants of job satisfaction and students' academic achievement. Journal of School Psychology, 44, 473-490.
 • Chacon, C. T. (2005). Teachers’ perceived efficacy among English as a foreign language teachers in middle schools in Venezuela. Teaching and Teacher Education, 21(3), 257-272.
 • Cimermanová, I. (2017). English language pre-service and in-service teachers’ self-efficacy and attitudes towards integration of students with learning difficulties. Journal of Language and Cultural Education, 5(1), 20-38.
 • Creswell, J. W. ve Plano Clark, V. L., (2015). Karma yöntem araştırmaları tasarımı ve yürütülmesi. (2. baskısından çev. Y. Dede ve S. B. Demir). Ankara: Anı Yayıncılık.Dolgun, H. (2016). İngilizce öğretmenleri ve öğretmen adaylarının özyeterlilik algı profili. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Akdeniz Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yabancı Diller Eğitimi Anabilim Dalı, Antalya.
 • Esen, G. (2012). English language teachers’ general and professional sense of self-efficacy: Mersin profile. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Mersin Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yabancı Diller Ana Bilim Dalı, İngiliz Dili Eğitimi Bilim Dalı, Mersin.
 • Eslami, ZR. ve Fatahi, A. (2008). Teachers’ sense of self-efficacy, English proficiency, and instructional strategies: A study of Nonnative EFL teachers in Iran. TESL-EJH, 11(4): 1-19.
 • Fackler, S. ve Malmberg, L-E. (2016). Teachers' self-efficacy in 14 OECD countries: Teacher, student group, school and leadership effects. Teaching and Teacher Education 56, 185-195.
 • Garrett, C. (2011). Defining, detecting, and promoting student engagement in college learning environments. Transformative Dialogues: Teaching & Learning Journal, 5(2), 1-12.
 • Ghasemboland, F. ve Hashim, F. B. (2013). Teachers’ self-efficacy beliefs and their English language proficiency: A study of nonnative EFL teachers in selected language centers. Procedia - Social and Behavioral Sciences 103, 890 – 899.
 • Gibson, S., ve Dembo, M. H. (1984). Teacher efficacy: a construct validation. Journal of Educational Psychology, 76(4), 569-582.
 • Gkolia, A. Dimitrios, B. ve Koustelios, A. (2014). Teacher’s job satisfaction and self efficacy: a review. European Scientific Journal, 10(22), 321-342.
 • Gömleksiz, M. N. (2005). Oyun ile İngilizce öğretiminin uygulanması ve öğrenci başarısına etkisi Elazığ Özel Bilgem ilköğretim okulu örneği. Kırgızistan Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 14,179-195.
 • Güven, S. ve Çakır, Ö. (2012). İlköğretim İngilizce öğretmenlerinin öz yeterlik inançları üzerine bir çalışma. Eğitim ve Bilim, 37(163), 43-52.
 • Hattie, J. A. C. (2012). Visible learning. A synthesis of over 800 meta-analyses relating to achievement. London: Routledge.
 • Heaton, M. (2013). An examination of the relationship between professional learning community variables and teacher self-efficacy. Electronic Theses and Dissertations. Paper 5038.
 • Jabbarifar, T. (2009). The Importance of Classroom Assessment and Evaluation In Educational System. 2nd International Conference of Teaching and Learning, 1–9. INTI University College, Malezya.
 • Jun, Z. Y. (2000). Warm-up exercises in listening classes. The Internet TESL Journal, 6(10). http://iteslj.org/Techniques/Zhang-ListeningWarm-up.html.
 • Kilmen, S. (2015). Eğitim araştırmacıları için SPSS uygulamalı istatistik. Ankara: Edge Akademi.
 • Köyalan, A. (2004). İngilizce okutmanlarının öğretme yeterlikleri ve sınıf içi sorunlarla baş edebilme düzeyleri. Yayımlanmamış doktora tezi. Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
 • Külekçi, G. (2011). A study on pre-service English teachers’ self-efficacy beliefs depending on some variables. International Çevrimiçi Journal of Educational Sciences, 3(1), 245-260.
 • Kurt, T. (2012). Öğretmenlerin öz-yeterlik ve kolektif yeterlik algıları. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 10(2), 195-227.
 • Lee, J. A. (2009). Teachers’ sense of efficacy in teaching English, perceived English language proficiency, and attitudes toward the English language: A case of Korean public elementary school teachers. Unpublished doctorate thesis. Ohio State University Department of Philosophy, Ohio.
 • Memduhoğlu, H. B. ve Çelik, Ş. N. (2015). Student teachers’ and university students planning to be teachers sense of self efficacy beliefs towards English, İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 16(2), 17-32.
 • Merç, A. (2015). Foreign language teaching anxiety and self-efficacy beliefs of Turkish pre-service EFL teachers. The International Journal of Research in Teacher Education, 6(3), 40-58.
 • Merç, A. ve Subaşı, G. (2015). Classroom management problems and coping strategies of Turkish student EFL teachers. Turkish Çevrimiçi Journal of Qualitative Inquiry, 6(1), 39-71.
 • Midgley, C., Feldlaufer, H., ve Eccles, J. S. (1989). Change in teacher efficacy and student self task-related beliefs in mathematics during the transition to junior high school. Journal of Educational Psychology, 81(2), 247-258.
 • Nugroho, H. A. (2017). Pre-servıce EFL teachers’self-efficacy, their English proficiency and their preparedness for teaching practıcum program. Premise: Journal of English Education, 6(2), 1-11.
 • O‘Neill, S. and Stephenson, J. (2012). Exploring Australian pre-service teachers‘ sense of efficacy, its sources, and some possible influences. Teaching and Teacher Education, 28(4), 535-545.
 • Özerkan, E. (2007). Öğretmenlerin öz-yeterlik algıları ile öğrencilerin sosyal bilgiler benlik kavramları arasındaki ilişki. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Edirne.
 • Pajares, F. (1996). Self-efficacy beliefs in academic settings. Review of Educational Research, 66, 533-578.
 • Pajares, M. F. (2002). Overview of social cognitive theory and of self-efficacy. http://www.emory.edu/EDUCATION/mfp/eff.html. Adresinden 30.11.2016 tarihinde alınmıştır.
 • Sasidher, K., Vanaja, S. ve Parimalavenu, V. (2012). Effective strategies for classroom management in ELT. Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies, 1(3), 421-428.
 • Seferoğlu, S. S. (2004). Öğretmen adaylarının öğretmen yeterlikleri açısından kendilerini değerlendirmeleri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 26, 131-140.
 • Şencan, H. (2005). Sosyal ve davranışsal ölçümlerde geçerlilik ve güvenirlik. Ankara, Seçkin Matbaası.
 • Sieberer-Nagler, K. (2016). Effective classroom-management & positive teaching. English Language Teaching, 9(1), 163-172.
 • Skaalvik, E. M. ve Skaalvik, S. (2010). Teacher self-efficacy and teacher burnout: A study of relations. Teaching and Teacher Education, 26(4), 1059-1069.
 • Soodak, L. C. ve Podell, D. M. (1996). Teacher efficacy: Toward the understanding of a multi-faceted construct. Teaching and Teacher Education, 12(4), 401-411.
 • Taşgın ve Sönmez (2013). Öğretmenlik mesleği genel yeterliklerinin sınıf öğretmenleri ve sınıf öğretmeni adaylarının görüşlerine göre değerlendirilmesi (öğretme ve öğrenme süreci yeterlikleri-öğrenmeyi, gelişimi izleme ve değerlendirme yeterlikleri). Middle Eastern & African Journal of Educational Research, (3), 80-90.
 • Tatlı-Dalioğlu, S. (2016). Öğretmen adaylarının meslekteki ilk yıllarına yönelik olası benlikleri ile öz-yeterlik inançları ve öğretmenliğe ilişkin tutumları arasındaki ilişki. Yayımlanmamış doktora tezi. Anadolu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.
 • Thompson, G. (2016). Japanese high school English teachers’ self-efficacy beliefs about teaching English. School of Cultural and Professional Learning Faculty of Education, Queensland University of Technology, Queensland.
 • Tschannen-Moran, M. and Woolfolk Hoy, A. (2007). The differential antecedents of self efficacy beliefs of novice and experienced teachers. Teaching and teacher Education, 23(6), 944-956.
 • Tschannen-Moran, M. ve McMaster, P. (2009). Sources of self-efficacy: Four professional development formats and their relationship to self-efficacy and implementation of a new teaching strategy. The Elementary School Journal, 110(2), 228-245.
 • Tschannen-Moran, M. ve Woolfolk Hoy, A. (2001). Teacher efficacy: Capturing and elusive construct. Teaching and Teacher Education, 17, 783-805.
 • Tunç Yüksel, B. (2010). Türk İngilizce öğretmenlerinin öz yeterlik inançları: Devlet ilköğretim okullarında çalışan İngilizce öğretmenleriyle yapılan bir çalışma. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.
 • Turcan, H. G. (2011). İlköğretim okulu öğretmenlerinin öz yeterlik algıları ile iş doyumları arasındaki ilişkinin incelenmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Selçuk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı, Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi Bilim Dalı, Konya.
 • Woolfolk Hoy, A. E. (2000). Changes in teacher self-efficacy during early years of teaching. Paper presented at the annual meeting of the American Educational Research Association. New Orleans, LA. Qualitative and Quantitative Approaches to Examining Efficacy in Teaching and Learning, April 28, 2000.
 • Yeşil, R. (2008). Aday öğretmenlerin öğretme-öğrenme ilkelerini uygulama yeterlikleri. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 20, 637-652.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2011). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. (8. Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Zehir Topkaya, E. ve Yavuz, A. (2011). Democratic values perceptions of and teacher self efficacy perceptions: A case of pre service English language teachers in Turkey. Australian Journal of Teacher Education, 38(8), 32.

İngilizce Öğretmenlerinin Öğretim Süreci Öz Yeterlikleri ve Sınıf Ortamına Yansımaları

Year 2019, Volume 15, Issue 2, 607 - 627, 26.08.2019
https://doi.org/10.17860/mersinefd.464253

Abstract

Bu araştırmanın amacı, İngilizce öğretmenlerinin öğretim sürecine yönelik öz yeterlik algılarını ve bu öz yeterlikleri sınıf ortamında nasıl uyguladıklarını ortaya çıkarmaktır. Araştırmada, karma yöntem desenlerinden biri olan açımlayıcı sıralı desen kullanılmıştır. Araştırmanın birinci aşamasında tarama modeli çerçevesinde İngilizce öğretmenlerinin öz yeterlik algıları cinsiyet ve mesleki kıdem değişkenlere göre belirlenmiş ve öz yeterlik algılarının düzeyi ortaya konulmuştur. Araştırmanın ikinci aşamasında ise, durum çalışması çerçevesinde öğretmenlerin gerçek sınıf ortamındaki durumları gözlemlenmiştir. Çalışmanın birinci aşamasındaki çalışma grubunu 2016-2017 eğitim-öğretim yılı bahar dönemi Elazığ il genelinde görev yapan 406 İngilizce öğretmeni oluşturmuştur. Birinci aşamanın analizlerinden sonra öz yeterlik düzeyi ortalamanın altı, orta düzey ve ortalamanın üstünde bulunan öğretmenler arasından ikinci aşama için çalışma grubu belirlenmiş ve farklı düzeylerde öz yeterliğe sahip gönüllü dokuz öğretmenin öğretim süreci gözlenmiştir. Çalışmada, İngilizce öğretmenlerinin öğretim sürecindeki öz yeterliklerine yönelik algılarını tespit etmek için Çapa, Çakıroğlu ve Sarıkaya (2005) tarafından Türkçeye uyarlanan, TSES (Teachers Sense of Efficacy Scale), “Öğretmen Öz Yeterlik Ölçeği” ve sınıf içi öğretim uygulamalarını gözlemlemek için yapılandırılmış gözlem formu kullanılmıştır. Araştırmada cinsiyet değişkenine ilişkin analizlerde Mann-Whitney U testi; mesleki kıdem gruplarındaki görüşleri karşılaştırmak için Kruskal Wallis H testi kullanılmıştır. Yapılandırılmış gözlemlerden elde edilen veriler ise betimsel analiz yöntemiyle çözümlenmiştir. Araştırma sonucunda, İngilizce öğretmenlerinin öğretim sürecine yönelik öz yeterlik düzeyleri ile sınıf içi uygulamaları arasında farklılıklar tespit edilmiştir.

References

 • Allinder, R. M. (1994). The relationship between efficacy and the instructional practices of special education teachers and consultants. Teacher Education and Special Education, 17, 86-95.
 • Ayra, M. ve Kösterelioğlu, İ. (2015). Öğretmenlerin yaşam boyu öğrenme eğilimlerinin mesleki öz yeterlik algıları ile ilişkisi. NWSA: Education Sciences, 9(5), 17-28.Baleghizadeh, S. ve Javidanmehr, Z. (2014). Exploring EFL teachers' reflectivity and their sense of self-efficacy. International Journal of Educational Educational Research, 5(3), 19-38.
 • Bandura, A. (1997). Self-efficacy. The exercise of control. New York: W.H. Freeman.
 • Bandura, A. (2006). Toward a psychology of human agency. Perspectives on Psychological Science 1(2), 164-180.
 • Bandura, A. ve Adams, N. E. (1977). Analysis of self-efficacy theory of behavioral change. Cognitive Therapy and Research, 1, 287-308.
 • Baş, G. (2010). Türkiye’deki üniversitelerin hazırlık kısımlarında çalışan İngilizce öğretmenlerinin öz-yeterlik algı düzeyleri. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Bölümü, Yabancı Diller Eğitimi Anabilim Dalı, Ankara.
 • Bergil, A. S. ve Sarıçoban, A. (2017). The use of EPOSTL to determine the self-efficacy of prospective EFL teachers: Raising awareness in English language teacher education. Journal of Language and Linguistic Studies, 13(1), 399-411.
 • Broughton, G. (1978). Teaching English as a foreign language. Routledge & Kegan Paul Ltd.
 • Browne, M. W. ve Cudeck, R. (1993). Altemative ways of assessing model fit. In K. A. Bollen & J. S. Long (Eds.), Testing structural equation models (pp. 136-162). Newbury Park, CA: Sage.
 • Butt, M. N., Khan, H. ve Jehan, S. (2012). Impact of English Teachers’ Self-Efficacy Beliefs on Students’ Performance. World Applied Science Journal, 20(7), 1031-1035.
 • Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2011). Bilimsel araştırma yöntemleri. (Geliştirilmiş 17. Baskı). Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Çapa, Y., Çakıroğlu, J. ve Sarıkaya, H. (2005). Development and validation of Turkish version of teachers’ sense of efficacy scale. Eğitim ve Bilim, 30(137), 74-81. Caprara, G. V., Barbaranelli, C., Steca, P., ve Malone, P. S. (2006). Teachers' self-efficacy beliefs as determinants of job satisfaction and students' academic achievement. Journal of School Psychology, 44, 473-490.
 • Chacon, C. T. (2005). Teachers’ perceived efficacy among English as a foreign language teachers in middle schools in Venezuela. Teaching and Teacher Education, 21(3), 257-272.
 • Cimermanová, I. (2017). English language pre-service and in-service teachers’ self-efficacy and attitudes towards integration of students with learning difficulties. Journal of Language and Cultural Education, 5(1), 20-38.
 • Creswell, J. W. ve Plano Clark, V. L., (2015). Karma yöntem araştırmaları tasarımı ve yürütülmesi. (2. baskısından çev. Y. Dede ve S. B. Demir). Ankara: Anı Yayıncılık.Dolgun, H. (2016). İngilizce öğretmenleri ve öğretmen adaylarının özyeterlilik algı profili. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Akdeniz Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yabancı Diller Eğitimi Anabilim Dalı, Antalya.
 • Esen, G. (2012). English language teachers’ general and professional sense of self-efficacy: Mersin profile. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Mersin Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yabancı Diller Ana Bilim Dalı, İngiliz Dili Eğitimi Bilim Dalı, Mersin.
 • Eslami, ZR. ve Fatahi, A. (2008). Teachers’ sense of self-efficacy, English proficiency, and instructional strategies: A study of Nonnative EFL teachers in Iran. TESL-EJH, 11(4): 1-19.
 • Fackler, S. ve Malmberg, L-E. (2016). Teachers' self-efficacy in 14 OECD countries: Teacher, student group, school and leadership effects. Teaching and Teacher Education 56, 185-195.
 • Garrett, C. (2011). Defining, detecting, and promoting student engagement in college learning environments. Transformative Dialogues: Teaching & Learning Journal, 5(2), 1-12.
 • Ghasemboland, F. ve Hashim, F. B. (2013). Teachers’ self-efficacy beliefs and their English language proficiency: A study of nonnative EFL teachers in selected language centers. Procedia - Social and Behavioral Sciences 103, 890 – 899.
 • Gibson, S., ve Dembo, M. H. (1984). Teacher efficacy: a construct validation. Journal of Educational Psychology, 76(4), 569-582.
 • Gkolia, A. Dimitrios, B. ve Koustelios, A. (2014). Teacher’s job satisfaction and self efficacy: a review. European Scientific Journal, 10(22), 321-342.
 • Gömleksiz, M. N. (2005). Oyun ile İngilizce öğretiminin uygulanması ve öğrenci başarısına etkisi Elazığ Özel Bilgem ilköğretim okulu örneği. Kırgızistan Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 14,179-195.
 • Güven, S. ve Çakır, Ö. (2012). İlköğretim İngilizce öğretmenlerinin öz yeterlik inançları üzerine bir çalışma. Eğitim ve Bilim, 37(163), 43-52.
 • Hattie, J. A. C. (2012). Visible learning. A synthesis of over 800 meta-analyses relating to achievement. London: Routledge.
 • Heaton, M. (2013). An examination of the relationship between professional learning community variables and teacher self-efficacy. Electronic Theses and Dissertations. Paper 5038.
 • Jabbarifar, T. (2009). The Importance of Classroom Assessment and Evaluation In Educational System. 2nd International Conference of Teaching and Learning, 1–9. INTI University College, Malezya.
 • Jun, Z. Y. (2000). Warm-up exercises in listening classes. The Internet TESL Journal, 6(10). http://iteslj.org/Techniques/Zhang-ListeningWarm-up.html.
 • Kilmen, S. (2015). Eğitim araştırmacıları için SPSS uygulamalı istatistik. Ankara: Edge Akademi.
 • Köyalan, A. (2004). İngilizce okutmanlarının öğretme yeterlikleri ve sınıf içi sorunlarla baş edebilme düzeyleri. Yayımlanmamış doktora tezi. Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
 • Külekçi, G. (2011). A study on pre-service English teachers’ self-efficacy beliefs depending on some variables. International Çevrimiçi Journal of Educational Sciences, 3(1), 245-260.
 • Kurt, T. (2012). Öğretmenlerin öz-yeterlik ve kolektif yeterlik algıları. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 10(2), 195-227.
 • Lee, J. A. (2009). Teachers’ sense of efficacy in teaching English, perceived English language proficiency, and attitudes toward the English language: A case of Korean public elementary school teachers. Unpublished doctorate thesis. Ohio State University Department of Philosophy, Ohio.
 • Memduhoğlu, H. B. ve Çelik, Ş. N. (2015). Student teachers’ and university students planning to be teachers sense of self efficacy beliefs towards English, İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 16(2), 17-32.
 • Merç, A. (2015). Foreign language teaching anxiety and self-efficacy beliefs of Turkish pre-service EFL teachers. The International Journal of Research in Teacher Education, 6(3), 40-58.
 • Merç, A. ve Subaşı, G. (2015). Classroom management problems and coping strategies of Turkish student EFL teachers. Turkish Çevrimiçi Journal of Qualitative Inquiry, 6(1), 39-71.
 • Midgley, C., Feldlaufer, H., ve Eccles, J. S. (1989). Change in teacher efficacy and student self task-related beliefs in mathematics during the transition to junior high school. Journal of Educational Psychology, 81(2), 247-258.
 • Nugroho, H. A. (2017). Pre-servıce EFL teachers’self-efficacy, their English proficiency and their preparedness for teaching practıcum program. Premise: Journal of English Education, 6(2), 1-11.
 • O‘Neill, S. and Stephenson, J. (2012). Exploring Australian pre-service teachers‘ sense of efficacy, its sources, and some possible influences. Teaching and Teacher Education, 28(4), 535-545.
 • Özerkan, E. (2007). Öğretmenlerin öz-yeterlik algıları ile öğrencilerin sosyal bilgiler benlik kavramları arasındaki ilişki. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Edirne.
 • Pajares, F. (1996). Self-efficacy beliefs in academic settings. Review of Educational Research, 66, 533-578.
 • Pajares, M. F. (2002). Overview of social cognitive theory and of self-efficacy. http://www.emory.edu/EDUCATION/mfp/eff.html. Adresinden 30.11.2016 tarihinde alınmıştır.
 • Sasidher, K., Vanaja, S. ve Parimalavenu, V. (2012). Effective strategies for classroom management in ELT. Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies, 1(3), 421-428.
 • Seferoğlu, S. S. (2004). Öğretmen adaylarının öğretmen yeterlikleri açısından kendilerini değerlendirmeleri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 26, 131-140.
 • Şencan, H. (2005). Sosyal ve davranışsal ölçümlerde geçerlilik ve güvenirlik. Ankara, Seçkin Matbaası.
 • Sieberer-Nagler, K. (2016). Effective classroom-management & positive teaching. English Language Teaching, 9(1), 163-172.
 • Skaalvik, E. M. ve Skaalvik, S. (2010). Teacher self-efficacy and teacher burnout: A study of relations. Teaching and Teacher Education, 26(4), 1059-1069.
 • Soodak, L. C. ve Podell, D. M. (1996). Teacher efficacy: Toward the understanding of a multi-faceted construct. Teaching and Teacher Education, 12(4), 401-411.
 • Taşgın ve Sönmez (2013). Öğretmenlik mesleği genel yeterliklerinin sınıf öğretmenleri ve sınıf öğretmeni adaylarının görüşlerine göre değerlendirilmesi (öğretme ve öğrenme süreci yeterlikleri-öğrenmeyi, gelişimi izleme ve değerlendirme yeterlikleri). Middle Eastern & African Journal of Educational Research, (3), 80-90.
 • Tatlı-Dalioğlu, S. (2016). Öğretmen adaylarının meslekteki ilk yıllarına yönelik olası benlikleri ile öz-yeterlik inançları ve öğretmenliğe ilişkin tutumları arasındaki ilişki. Yayımlanmamış doktora tezi. Anadolu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.
 • Thompson, G. (2016). Japanese high school English teachers’ self-efficacy beliefs about teaching English. School of Cultural and Professional Learning Faculty of Education, Queensland University of Technology, Queensland.
 • Tschannen-Moran, M. and Woolfolk Hoy, A. (2007). The differential antecedents of self efficacy beliefs of novice and experienced teachers. Teaching and teacher Education, 23(6), 944-956.
 • Tschannen-Moran, M. ve McMaster, P. (2009). Sources of self-efficacy: Four professional development formats and their relationship to self-efficacy and implementation of a new teaching strategy. The Elementary School Journal, 110(2), 228-245.
 • Tschannen-Moran, M. ve Woolfolk Hoy, A. (2001). Teacher efficacy: Capturing and elusive construct. Teaching and Teacher Education, 17, 783-805.
 • Tunç Yüksel, B. (2010). Türk İngilizce öğretmenlerinin öz yeterlik inançları: Devlet ilköğretim okullarında çalışan İngilizce öğretmenleriyle yapılan bir çalışma. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.
 • Turcan, H. G. (2011). İlköğretim okulu öğretmenlerinin öz yeterlik algıları ile iş doyumları arasındaki ilişkinin incelenmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Selçuk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı, Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi Bilim Dalı, Konya.
 • Woolfolk Hoy, A. E. (2000). Changes in teacher self-efficacy during early years of teaching. Paper presented at the annual meeting of the American Educational Research Association. New Orleans, LA. Qualitative and Quantitative Approaches to Examining Efficacy in Teaching and Learning, April 28, 2000.
 • Yeşil, R. (2008). Aday öğretmenlerin öğretme-öğrenme ilkelerini uygulama yeterlikleri. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 20, 637-652.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2011). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. (8. Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Zehir Topkaya, E. ve Yavuz, A. (2011). Democratic values perceptions of and teacher self efficacy perceptions: A case of pre service English language teachers in Turkey. Australian Journal of Teacher Education, 38(8), 32.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Education and Educational Research
Journal Section Makaleler
Authors

Emin Tamer YENEN (Primary Author)
nevşehir hacı bektaş veli üniversitesi
0000-0003-2359-3518
Türkiye


Fevzi DURSUN This is me
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-2103-8940
Türkiye

Publication Date August 26, 2019
Published in Issue Year 2019, Volume 15, Issue 2

Cite

APA Yenen, E. T. & Dursun, F. (2019). İngilizce Öğretmenlerinin Öğretim Süreci Öz Yeterlikleri ve Sınıf Ortamına Yansımaları . Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 15 (2) , 607-627 . DOI: 10.17860/mersinefd.464253

The content of the Mersin University Journal of the Faculty of Education is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.