Research Article
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

Üniversite Öğrencilerinde Temas Engelleri, Benlik Kurgusu ve Başa Çıkma Tutumları

Year 2021, Volume 17, Issue 3, 392 - 414, 22.12.2021
https://doi.org/10.17860/mersinefd.787917

Abstract

Bu çalışmanın temel amacı üniversite öğrencilerinde temas engelleri, benlik kurgusu ve başa çıkma tutumlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesidir. Bu araştırmada ilişkisel tarama yöntemi kullanılmış ve çalışma grubu uygun örnekleme yöntemiyle seçilmiştir. Çalışma grubunu bir devlet üniversitesinde öğrenim gören 760 üniversite öğrencisi oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri Gestalt Temas Engelleri Ölçeği, İlişkisel-Bireyci-Toplulukçu Benlik Ölçeği ve Başa Çıkma Tutumlarını Değerlendirme Ölçeği ile elde edilmiştir. Araştırmada temas engelleri, benlik kurguları ve başa çıkma tutumları arasında anlamlı bir ilişki bulunduğu belirlenmiştir. Temas, bireysellik, ilişkisellik, başa çıkma tutum puanlarının cinsiyete göre anlamlı düzeyde farklılaştığı sonucuna varılmıştır. Tam temas, bireysellik ve ilişkisellik, sosyo-ekonomik düzeylere göre anlamlı farklılık göstermiştir. Bağımlı temas puanları sınıf düzeylerine göre anlamlı farklılık göstermiştir. Tam temas, temas sonrası, bireycilik ve başa çıkma tutum puanları açısından algılanan başarı düzeylerine göre anlamlı farklılıklar tespit edilmiştir.

References

 • Algın, F. (2009). Şizofreni hastalarında başa çıkma tutumlarının umutsuzluk, intihar davranışı ve içgörü ile ilişkisi (Uzmanlık tezi). Sağlık Bakanlığı Bakırköy Ord. Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi 6. Psikiyatri Birimi, İstanbul. Erişim adresi: http://www.istanbulsaglik.gov.tr/w/tez/
 • Altıok, S. (2011). Üniversite öğrencilerinin utangaçlık ve başa çıkma stratejileri ilişkilerinin incelenmesi (Yüksek lisans tezi). Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.
 • Altundağ, G. (2011). Üniversite öğrencilerinde bağlanma stilleri, stresle başa çıkma tutumları ve stresi algılama düzeyinin incelenmesi (Yüksek lisans tezi). Haliç Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Atkinson, R. L., Atkinson, R. C., Smith, E. E., Bem, D. J. ve Nolen- Hoeksema, S. (2002). Psikolojiye giriş (2. bs.). Ankara: Arkadaş Yayınları.
 • Balcı Çelik, S. (2008). Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinden gelen öğrenciler ile Türkiye Cumhuriyeti öğrencilerinin stresle başa çıkma stratejilerinin karşılaştırılması. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), 9(3), 125-132. Erişim adresi: http://agris.fao.org/
 • Ballı, E. ve Ballı, E. K. (2014). Üniversite öğrencilerinin bireysel değerleri ve girişimcilik eğilimleri. Çukurova Üniversitesi İİBF Dergisi, 18(1), 101-121. Erişim adresi: https://www.researchgate.net/
 • Bektaşoğlu, Ö. (2018). Sigara içen ve içmeyen bireylerin başa çıkma ve psikolojik yardım alma tutumlarının incelenmesi (Yüksek lisans tezi). Üsküdar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Boysan, M. (2012). Üniversite öğrencilerinde erken dönem uyumsuz şemalar, başa çıkma stilleri ve öznel iyi oluş arasındaki ilişkilere yönelik bir model sınaması (Doktora Tezi). Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Corey, G. (2005). Psikolojik danışma, psikoterapi kuram ve uygulamaları, Ankara: Mentis Yayınları.
 • Creswell, J. W. (2012). Educational Research: Planning, Conducting, And Evaluating Quantitative And Qualitative Research. Boston, MA: Pearson.
 • Çuhadaroğlu, A. ve Akfırat, O. N. (2017). Üniversite öğrencilerinin benlik kurgularıyla toplumsal cinsiyet algıları arasındaki ilişkinin incelenmesi. Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 16(4), 1031-1046. Erişim adresi: https://dergipark.org.tr/
 • Dicle, A. N. ve Ersanlı, K. (2015). Başa çıkma tutumlarını değerlendirme ölçeğinin Türkçeye uyarlama geçerlik ve güvenirlik çalışması. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 3(16), 111-126. Erişim adresi: https://toad.halileksi.net/olcek/yazar/abdullah-nuri-dicle
 • Doğru, N. (2018). Üniversite öğrencilerinin psikolojik iyi oluş düzeylerinin stres, stresle başa çıkma tarzları ve sosyal destek değişkenleri bakımından incelenmesi (Doktora tezi). Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Duman, S. (2018). Obsesif inanışlar ile akademik erteleme eğilimi ve stresle başa çıkma tarzları arasındaki ilişkinin incelenmesi (Yüksek lisans tezi). Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Düğenci, A. (2018). Beden eğitimi ve spor öğrencilerinin stresle başa çıkma yöntemlerinin ve yaşam tatmini düzeylerinin incelenmesi (Yüksek lisans tezi). Balıkesir Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Balıkesir.
 • Düzgören, Ü. B. (2017). Boşanmış bireylerde başa çıkma tutumu ile benlik saygısı arasındaki ilişkinin sosyodemografik özellikler açısından incelenmesi (Yüksek lisans tezi). Üsküdar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Ekşi, H. (2010). Üniversite öğrencilerinin kişilik özellikleri ile başa çıkma tarzları: Kanonik korelasyonel bir analiz. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 10(4), 2141-2176. Erişim adresi: https://trdizin.gov.tr/publication/show/pdf/paper/TVRFek9UVXpNdz09
 • Ercan, H. (2011). İlişkisel-bireyci toplulukçu benlik ölçeği’ nin psikometrik özellikleri ve uyarlama çalışması. KMÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 13(21), 37-45. Erişim adresi: https://dergipark.org.tr/
 • Ercan, H. (2013). Genç yetişkinlerde benlik kurgusu üzerine bir çalışma. Zeitschrift für die welt der Türken. Journal of World of Turks, 5(2), 157-178. Erişim adres: http://www.acarindex.com/
 • Ersanlı, K. (2012). Davranışlarımız, Samsun: Birleşik Dağıtım Kitapevi.
 • Folkman, S. ve Lazarus, R. S. (1985). If it changes it must be a process: Study of emotion and coping during three stages of a college examination. Journal of Personality and Social Psychology, 48(1), 150-170. Erişim adresi: https://psycnet.apa.org/
 • Gündüz, M. (2018). Psikolojik danışman adaylarının stresle başa çıkma tarzlarının çok yönlü eylemli kişilik özelliklerine, öznel iyi oluşlarına ve risk faktörlerine göre incelenmesi (Yüksek lisans tezi). Yıldız Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Jacobs, S. (2007), The implementatıon of humour as deflective technique in contact boundary disturbance (Yüksek lisans tezi). Erişim adresi: http://uir.unisa.ac.za/bitstream/handle/10500/1603/dissertation.pdf
 • Jreige, T. (2011). Stress and coping strategies of faculty members, Higher Education International Conference (HEIC), Lebanon. Erişim adresi: https://www.academia.edu/
 • Kabaklı-Çimen, L. (2017). Üniversite öğrencilerinin vatanseverlik tutumları ile benlik kurguları arasındaki ilişkinin incelenmesi. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi. 6(3), 1950-1975. Erişim adresi: http://www.itobiad.com/download/
 • Kağıtçıbaşı, Ç. (1998). Özerk-ilişkisel benlik: Yeni bir sentez. T.C. Devlet Bakanlığı, Aile Araştırma Kurulu Başkanlığı, III. Aile Şûrası Bildirileri, Erişim adresi: www.turkpsikolojiyazilari.com/
 • Kağıtçıbaşı, Ç. (1999). Yeni insan ve insanlar sosyal psikolojiye giriş. İstanbul: Evrim Yayınları.
 • Karasar, N. (2000). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Nobel Yayınları.
 • Kashima, E. ve Hardie, E.H. (2000). The development and validation of the relational, ındividual and collective self aspects (rıc) scale. Asian Journal of Social Psychology, 3, 19-48. Erişim adresi: https://www.researchgate.net
 • Kavas, E. (2016). Stress coping attitudes based on perceived religiousness and received religious education. Psychology, 7, 382-398. Erişim adresi: https://www.researchgate.net/
 • Kaya, Y., Derince, D., Açıkgöz, A. ve Baydemir C. (2015). Hemşirelik öğrencilerinde başa çıkma tutumları. Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 5(3), 30-38. Erişim adresi: http://www.sbedergi.duzce.edu.tr/
 • Keleş, D. (2018). Üniversite öğrencilerinin yeme tutumları ile dissosiyatif yaşantılar ve stresle başa çıkma tarzlarının ilişkisi (Yüksek lisans tezi). Üsküdar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul. Erişim adresi: http://acikarsiv.ankara.edu.tr
 • Kocabıyık, O. O., Çelik, H. ve Dündar, Ş. (2017). Genç yetişkinlerin bilişsel duygu düzenleme tarzlarının ilişkisel bağımlı benlik kurgusu ve cinsiyet açısından incelenmesi. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 45, 79-92. doi: 10.15285/maruaebd.279969
 • Koydemir, S. ve Schütz, A. (2014). Almanya’daki türk göçmenlerde yaşam doyumu: kültürel kimlik ve benlik kurgularının rolü. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 5 (42), 208-220. Erişim adresi: https://dergipark.org.tr/
 • Koydemir, S. ve Mısır, S. (2015). Benlik kurguları ve mutluluk: deneysel bir hazırlama çalışması. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 5(44), 49-60. Erişim adresi: https://dergipark.org.tr/
 • Kömür, B. E. (2018). Üniversite öğrencilerinde bilişsel esneklik ile stresle başa çıkma becerileri arasındaki ilişkinin araştırılması (Yüksek lisans tezi). Üsküdar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Kuyumcu, B. (2011a). Evli kişilerde Gestalt temas biçimleri ve bağlanma stilleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 3(5), 57-70. Erişim adresi: https://dergipark.org.tr/
 • Kuyumcu, B. (2011b). Üniversite öğrencilerinin duygusal farkındalık duyguları ifade etme benlik kurgusu ve öznel iyi oluş durumları arasındaki ilişkinin incelenmesi. Uluslararası Sosyal Bilimler Eğitimi Dergisi, 1(2), 104-113. Erişim adresi: https://dergipark.org.tr/
 • Kuyumcu, B. (2012). Üniversite öğrencilerinin benlik kurguları ile psikolojik iyi oluşları arasındaki ilişkinin incelenmesi. Uluslararası Sosyal Bilimler Eğitimi Dergisi, 2(1), 86-94. Erişim adresi: https://dergipark.org.tr/
 • Mutlu-Tagay, Ö. (2010). Gestalt temas engelleri ölçeğinin geliştirilmesi ve üniversite öğrencilerinin temas engellerinin incelenmesi (Doktora tezi). Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Otrar, M., Ekşi, H., Dilmaç, B. ve Şirin, A. (2002). Türkiye’de öğrenim gören Türk ve akraba topluluk öğrencilerinin stres kaynakları, başa çıkma tarzları ile ruh sağlığı arasındaki ilişki üzerine bir araştırma. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 2(2), 473-506. Erişim adresi: https://www.researchgate.net/
 • Özdemir, Y. (2012). Kırsal kesimde ve kentte yaşayan ergenlerin benlik kurguları açısından karşılaştırılması. Kastamonu Eğitim Dergisi, 20(1), 81-96. Erişim adresi: https://www.researchgate.net/
 • Özkara, P. (2015). Ufuk Üniversitesi lisans öğrencilerinin temas engellerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi (Yüksek lisans tezi). Ufuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Perişan, N. (2018). Kaygı, psikolojik dayanıklılık ve başa çıkma yolları arasındaki ilişki: Üst bilişin aracı rolü (Yüksek lisans tezi). Maltepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Razı, G. S., Kuzu, A., Yıldız, A. N., Ocakcı, A. F. ve Arifoğlu, B. Ç. (2009). Çalışan gençlerde benlik saygısı, iletişim becerileri ve stresle baş etme. TAF Preventive Medicine Bulletin, 8(1), 17-26. Erişim adresi: https://www.ejmanager.com
 • Rodríguez, İ., Kozusznik, M. W., Peiro, J. M. ve Tordera, N. (2019). Individual, co-active and collective coping and organizational stress: a longitudinal study. European Management Journal, 37, 86-98. Erişim adresi: https://www.sciencedirect.com/
 • Ryan, K. (2013). How problem focused ve emotion focused coping affects college students’perceived stress and life satisfaction (Uzmanlık tezi). DBS School of Arts, Department of Psychology, Dublin. Erişim adresi: https://esource.dbs.ie/bitstream/handle/10788/1622/ba_ryan_k_2013.pdf?sequence=1&isAllowed=y
 • Sakarya, S. (2003), Doğurgan deneyim: Farkındalık. Temas: Geştalt Terapi Dergisi, 1(2), 3-18. Erişim Adresi: http://www.gestalt.org.tr
 • Salık, H. H. (2017). Olumlu düşünme becerileri ve başa çıkma yeterliği arasındaki ilişkinin çeşitli demografik değişkenler göz önünde bulundurularak incelenmesi (Yüksek lisans tezi). İstanbul Gelişim Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Sedikides, C. ve Brewer, M. B. (2001). Individual, relational, and collective self: Partners, opponents, or strangers? In Sedikides, C. and Brewer, M. B. (Eds.), Individual Self, Relational Self, Collective Self Philadelphia: Psychology. (1–4). Erişim adresi: https://www.researchgate.net/
 • Singelis, T.M. (1994). The measurement of interdependent and independent self- construal. Personality and Social Psychology Bulletin, 20, 580–591. Erişim adresi: https://journals.sagepub.com/
 • Sprent, P. ve Smeeton, N. C. (2007). Applied nonparametric statistical methods (4th ed.). United States: CRC Press.
 • Tabachnick, B. G. ve Fidell, L. S. (2013). Using multivariate statistics (6.Baskı). United States: Pearson Education.
 • Tagay, Ö. (2010). Üniversite öğrencilerinin temas engellerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 10(19), 71-86. Erişim adresi: abs.mehmetakif.edu.tr/
 • Topal, M. (2011). Üniversite öğrencilerinin stresle başa çıkma stilleri ile pozitif ve negatif duygu arasındaki ilişki (Yüksek lisans tezi). Selçuk Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Konya.
 • Triandis, H.C. (1995). Individualism-collectivism. Erişim adresi: https://books.google.com.tr/books/
 • Uçar, M. E. ve Konar, B. (2017). Yatay dikey bireycilik/toplulukçuluk büyük beşli kişilik özellikleri ve benlik saygısı arasındaki ilişkiler. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 10(51), 591-604. Erişim adresi: www.sosyalarastirmalar.com/
 • Ülker Tümlü, G, (2012). Psikolojik dayanıklılık düzeyleri farklı üniversite öğrencilerinin temas engellerinin incelenmesi (Yüksek lisans tezi). Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Topaloğlu, M. (2017). Geştalt temas biçimlerinin obsesif kompulsif bozukluğu olan hastalarda incelenmesi (Yüksek lisans tezi). Üsküdar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Tümlü, G. Ü. ve Voltan-Acar, N. (2017). The investigation of Turkish pre-service teachers’ contact disturbance. The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science, 54, 451-461. Erişim adresi: mobile.jasstudies.com/
 • Vardal, E. (2015). Yeme tutumu: bağlanma stilleri ve Geştalt temas biçimleri açısından bir değerlendirme. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi, Ankara
 • Voltan-Acar, N. (2004), Ne kadar farkındayım? Gestalt terapi (Göz. Geç. 2. bs.). İstanbul: Babil Yayıncılık.
 • Yavuz, Ö. Y. (2013). Benlik kurguları intihar ve intihara yönelik tutumlar (Yüksek lisans tezi). Adnan Menderes Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Aydın.
 • Yavuzer, N. (2017). Ergenlerde romantik ilişkiler açısından gelecek zaman yönelimleri ile benlik kurguları arasındaki ilişkiler. AİBÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 4(17), 275-296. Erişim adresi: http://www.dergipark.gov.tr/
 • Yelken, C. (2018). Yabancı uyruklu öğrenci sınavı ile Karadeniz Teknik Üniversitesine yerleşen öğrencilerin stresle başa çıkma tarzları problem çözme becerileri ve yardım arama tutumları (Yüksek lisans tezi). Karadeniz Teknik Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Trabzon.
 • Zuckerman, M. ve Gagne, M. (2003). The cope revised: proposing a 5 factor model of coping strategies. Journal of Research in Personality, 37, 169-204. Erişim adresi: https://www.researchgate.net/

Contact Disturbances, Self-Construal and Coping Attitudes of University Students

Year 2021, Volume 17, Issue 3, 392 - 414, 22.12.2021
https://doi.org/10.17860/mersinefd.787917

Abstract

The aim of this study is to investigate the contact disturbances, self-construal and coping attitudes of university students in terms of various variables. Correlational survey model was used in this research and the study group was chosen with a convenience sampling method. The study group consists of 760 university students who studied at a state university. The data were collected by the Gestalt Contact Disturbances Scale, the Relational, Individual, Collective Self-Aspects Scale and the Coping Attitudes Evaluation Scale. Significant relationships were found between contact disturbances and coping attitudes and self-constructions. It was concluded that contact, individualism, relationality, coping attitude scores differed by gender significantly. Full contact, individualism and relationality differed significantly by socio-economic levels. Dependent contact scores showed a significant difference according to grade levels. Significant differences were determined according to perceived success levels in terms of full contact, post-contact, individualism and coping attitude scores. 

References

 • Algın, F. (2009). Şizofreni hastalarında başa çıkma tutumlarının umutsuzluk, intihar davranışı ve içgörü ile ilişkisi (Uzmanlık tezi). Sağlık Bakanlığı Bakırköy Ord. Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi 6. Psikiyatri Birimi, İstanbul. Erişim adresi: http://www.istanbulsaglik.gov.tr/w/tez/
 • Altıok, S. (2011). Üniversite öğrencilerinin utangaçlık ve başa çıkma stratejileri ilişkilerinin incelenmesi (Yüksek lisans tezi). Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.
 • Altundağ, G. (2011). Üniversite öğrencilerinde bağlanma stilleri, stresle başa çıkma tutumları ve stresi algılama düzeyinin incelenmesi (Yüksek lisans tezi). Haliç Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Atkinson, R. L., Atkinson, R. C., Smith, E. E., Bem, D. J. ve Nolen- Hoeksema, S. (2002). Psikolojiye giriş (2. bs.). Ankara: Arkadaş Yayınları.
 • Balcı Çelik, S. (2008). Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinden gelen öğrenciler ile Türkiye Cumhuriyeti öğrencilerinin stresle başa çıkma stratejilerinin karşılaştırılması. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), 9(3), 125-132. Erişim adresi: http://agris.fao.org/
 • Ballı, E. ve Ballı, E. K. (2014). Üniversite öğrencilerinin bireysel değerleri ve girişimcilik eğilimleri. Çukurova Üniversitesi İİBF Dergisi, 18(1), 101-121. Erişim adresi: https://www.researchgate.net/
 • Bektaşoğlu, Ö. (2018). Sigara içen ve içmeyen bireylerin başa çıkma ve psikolojik yardım alma tutumlarının incelenmesi (Yüksek lisans tezi). Üsküdar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Boysan, M. (2012). Üniversite öğrencilerinde erken dönem uyumsuz şemalar, başa çıkma stilleri ve öznel iyi oluş arasındaki ilişkilere yönelik bir model sınaması (Doktora Tezi). Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Corey, G. (2005). Psikolojik danışma, psikoterapi kuram ve uygulamaları, Ankara: Mentis Yayınları.
 • Creswell, J. W. (2012). Educational Research: Planning, Conducting, And Evaluating Quantitative And Qualitative Research. Boston, MA: Pearson.
 • Çuhadaroğlu, A. ve Akfırat, O. N. (2017). Üniversite öğrencilerinin benlik kurgularıyla toplumsal cinsiyet algıları arasındaki ilişkinin incelenmesi. Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 16(4), 1031-1046. Erişim adresi: https://dergipark.org.tr/
 • Dicle, A. N. ve Ersanlı, K. (2015). Başa çıkma tutumlarını değerlendirme ölçeğinin Türkçeye uyarlama geçerlik ve güvenirlik çalışması. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 3(16), 111-126. Erişim adresi: https://toad.halileksi.net/olcek/yazar/abdullah-nuri-dicle
 • Doğru, N. (2018). Üniversite öğrencilerinin psikolojik iyi oluş düzeylerinin stres, stresle başa çıkma tarzları ve sosyal destek değişkenleri bakımından incelenmesi (Doktora tezi). Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Duman, S. (2018). Obsesif inanışlar ile akademik erteleme eğilimi ve stresle başa çıkma tarzları arasındaki ilişkinin incelenmesi (Yüksek lisans tezi). Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Düğenci, A. (2018). Beden eğitimi ve spor öğrencilerinin stresle başa çıkma yöntemlerinin ve yaşam tatmini düzeylerinin incelenmesi (Yüksek lisans tezi). Balıkesir Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Balıkesir.
 • Düzgören, Ü. B. (2017). Boşanmış bireylerde başa çıkma tutumu ile benlik saygısı arasındaki ilişkinin sosyodemografik özellikler açısından incelenmesi (Yüksek lisans tezi). Üsküdar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Ekşi, H. (2010). Üniversite öğrencilerinin kişilik özellikleri ile başa çıkma tarzları: Kanonik korelasyonel bir analiz. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 10(4), 2141-2176. Erişim adresi: https://trdizin.gov.tr/publication/show/pdf/paper/TVRFek9UVXpNdz09
 • Ercan, H. (2011). İlişkisel-bireyci toplulukçu benlik ölçeği’ nin psikometrik özellikleri ve uyarlama çalışması. KMÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 13(21), 37-45. Erişim adresi: https://dergipark.org.tr/
 • Ercan, H. (2013). Genç yetişkinlerde benlik kurgusu üzerine bir çalışma. Zeitschrift für die welt der Türken. Journal of World of Turks, 5(2), 157-178. Erişim adres: http://www.acarindex.com/
 • Ersanlı, K. (2012). Davranışlarımız, Samsun: Birleşik Dağıtım Kitapevi.
 • Folkman, S. ve Lazarus, R. S. (1985). If it changes it must be a process: Study of emotion and coping during three stages of a college examination. Journal of Personality and Social Psychology, 48(1), 150-170. Erişim adresi: https://psycnet.apa.org/
 • Gündüz, M. (2018). Psikolojik danışman adaylarının stresle başa çıkma tarzlarının çok yönlü eylemli kişilik özelliklerine, öznel iyi oluşlarına ve risk faktörlerine göre incelenmesi (Yüksek lisans tezi). Yıldız Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Jacobs, S. (2007), The implementatıon of humour as deflective technique in contact boundary disturbance (Yüksek lisans tezi). Erişim adresi: http://uir.unisa.ac.za/bitstream/handle/10500/1603/dissertation.pdf
 • Jreige, T. (2011). Stress and coping strategies of faculty members, Higher Education International Conference (HEIC), Lebanon. Erişim adresi: https://www.academia.edu/
 • Kabaklı-Çimen, L. (2017). Üniversite öğrencilerinin vatanseverlik tutumları ile benlik kurguları arasındaki ilişkinin incelenmesi. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi. 6(3), 1950-1975. Erişim adresi: http://www.itobiad.com/download/
 • Kağıtçıbaşı, Ç. (1998). Özerk-ilişkisel benlik: Yeni bir sentez. T.C. Devlet Bakanlığı, Aile Araştırma Kurulu Başkanlığı, III. Aile Şûrası Bildirileri, Erişim adresi: www.turkpsikolojiyazilari.com/
 • Kağıtçıbaşı, Ç. (1999). Yeni insan ve insanlar sosyal psikolojiye giriş. İstanbul: Evrim Yayınları.
 • Karasar, N. (2000). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Nobel Yayınları.
 • Kashima, E. ve Hardie, E.H. (2000). The development and validation of the relational, ındividual and collective self aspects (rıc) scale. Asian Journal of Social Psychology, 3, 19-48. Erişim adresi: https://www.researchgate.net
 • Kavas, E. (2016). Stress coping attitudes based on perceived religiousness and received religious education. Psychology, 7, 382-398. Erişim adresi: https://www.researchgate.net/
 • Kaya, Y., Derince, D., Açıkgöz, A. ve Baydemir C. (2015). Hemşirelik öğrencilerinde başa çıkma tutumları. Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 5(3), 30-38. Erişim adresi: http://www.sbedergi.duzce.edu.tr/
 • Keleş, D. (2018). Üniversite öğrencilerinin yeme tutumları ile dissosiyatif yaşantılar ve stresle başa çıkma tarzlarının ilişkisi (Yüksek lisans tezi). Üsküdar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul. Erişim adresi: http://acikarsiv.ankara.edu.tr
 • Kocabıyık, O. O., Çelik, H. ve Dündar, Ş. (2017). Genç yetişkinlerin bilişsel duygu düzenleme tarzlarının ilişkisel bağımlı benlik kurgusu ve cinsiyet açısından incelenmesi. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 45, 79-92. doi: 10.15285/maruaebd.279969
 • Koydemir, S. ve Schütz, A. (2014). Almanya’daki türk göçmenlerde yaşam doyumu: kültürel kimlik ve benlik kurgularının rolü. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 5 (42), 208-220. Erişim adresi: https://dergipark.org.tr/
 • Koydemir, S. ve Mısır, S. (2015). Benlik kurguları ve mutluluk: deneysel bir hazırlama çalışması. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 5(44), 49-60. Erişim adresi: https://dergipark.org.tr/
 • Kömür, B. E. (2018). Üniversite öğrencilerinde bilişsel esneklik ile stresle başa çıkma becerileri arasındaki ilişkinin araştırılması (Yüksek lisans tezi). Üsküdar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Kuyumcu, B. (2011a). Evli kişilerde Gestalt temas biçimleri ve bağlanma stilleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 3(5), 57-70. Erişim adresi: https://dergipark.org.tr/
 • Kuyumcu, B. (2011b). Üniversite öğrencilerinin duygusal farkındalık duyguları ifade etme benlik kurgusu ve öznel iyi oluş durumları arasındaki ilişkinin incelenmesi. Uluslararası Sosyal Bilimler Eğitimi Dergisi, 1(2), 104-113. Erişim adresi: https://dergipark.org.tr/
 • Kuyumcu, B. (2012). Üniversite öğrencilerinin benlik kurguları ile psikolojik iyi oluşları arasındaki ilişkinin incelenmesi. Uluslararası Sosyal Bilimler Eğitimi Dergisi, 2(1), 86-94. Erişim adresi: https://dergipark.org.tr/
 • Mutlu-Tagay, Ö. (2010). Gestalt temas engelleri ölçeğinin geliştirilmesi ve üniversite öğrencilerinin temas engellerinin incelenmesi (Doktora tezi). Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Otrar, M., Ekşi, H., Dilmaç, B. ve Şirin, A. (2002). Türkiye’de öğrenim gören Türk ve akraba topluluk öğrencilerinin stres kaynakları, başa çıkma tarzları ile ruh sağlığı arasındaki ilişki üzerine bir araştırma. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 2(2), 473-506. Erişim adresi: https://www.researchgate.net/
 • Özdemir, Y. (2012). Kırsal kesimde ve kentte yaşayan ergenlerin benlik kurguları açısından karşılaştırılması. Kastamonu Eğitim Dergisi, 20(1), 81-96. Erişim adresi: https://www.researchgate.net/
 • Özkara, P. (2015). Ufuk Üniversitesi lisans öğrencilerinin temas engellerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi (Yüksek lisans tezi). Ufuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Perişan, N. (2018). Kaygı, psikolojik dayanıklılık ve başa çıkma yolları arasındaki ilişki: Üst bilişin aracı rolü (Yüksek lisans tezi). Maltepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Razı, G. S., Kuzu, A., Yıldız, A. N., Ocakcı, A. F. ve Arifoğlu, B. Ç. (2009). Çalışan gençlerde benlik saygısı, iletişim becerileri ve stresle baş etme. TAF Preventive Medicine Bulletin, 8(1), 17-26. Erişim adresi: https://www.ejmanager.com
 • Rodríguez, İ., Kozusznik, M. W., Peiro, J. M. ve Tordera, N. (2019). Individual, co-active and collective coping and organizational stress: a longitudinal study. European Management Journal, 37, 86-98. Erişim adresi: https://www.sciencedirect.com/
 • Ryan, K. (2013). How problem focused ve emotion focused coping affects college students’perceived stress and life satisfaction (Uzmanlık tezi). DBS School of Arts, Department of Psychology, Dublin. Erişim adresi: https://esource.dbs.ie/bitstream/handle/10788/1622/ba_ryan_k_2013.pdf?sequence=1&isAllowed=y
 • Sakarya, S. (2003), Doğurgan deneyim: Farkındalık. Temas: Geştalt Terapi Dergisi, 1(2), 3-18. Erişim Adresi: http://www.gestalt.org.tr
 • Salık, H. H. (2017). Olumlu düşünme becerileri ve başa çıkma yeterliği arasındaki ilişkinin çeşitli demografik değişkenler göz önünde bulundurularak incelenmesi (Yüksek lisans tezi). İstanbul Gelişim Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Sedikides, C. ve Brewer, M. B. (2001). Individual, relational, and collective self: Partners, opponents, or strangers? In Sedikides, C. and Brewer, M. B. (Eds.), Individual Self, Relational Self, Collective Self Philadelphia: Psychology. (1–4). Erişim adresi: https://www.researchgate.net/
 • Singelis, T.M. (1994). The measurement of interdependent and independent self- construal. Personality and Social Psychology Bulletin, 20, 580–591. Erişim adresi: https://journals.sagepub.com/
 • Sprent, P. ve Smeeton, N. C. (2007). Applied nonparametric statistical methods (4th ed.). United States: CRC Press.
 • Tabachnick, B. G. ve Fidell, L. S. (2013). Using multivariate statistics (6.Baskı). United States: Pearson Education.
 • Tagay, Ö. (2010). Üniversite öğrencilerinin temas engellerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 10(19), 71-86. Erişim adresi: abs.mehmetakif.edu.tr/
 • Topal, M. (2011). Üniversite öğrencilerinin stresle başa çıkma stilleri ile pozitif ve negatif duygu arasındaki ilişki (Yüksek lisans tezi). Selçuk Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Konya.
 • Triandis, H.C. (1995). Individualism-collectivism. Erişim adresi: https://books.google.com.tr/books/
 • Uçar, M. E. ve Konar, B. (2017). Yatay dikey bireycilik/toplulukçuluk büyük beşli kişilik özellikleri ve benlik saygısı arasındaki ilişkiler. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 10(51), 591-604. Erişim adresi: www.sosyalarastirmalar.com/
 • Ülker Tümlü, G, (2012). Psikolojik dayanıklılık düzeyleri farklı üniversite öğrencilerinin temas engellerinin incelenmesi (Yüksek lisans tezi). Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Topaloğlu, M. (2017). Geştalt temas biçimlerinin obsesif kompulsif bozukluğu olan hastalarda incelenmesi (Yüksek lisans tezi). Üsküdar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Tümlü, G. Ü. ve Voltan-Acar, N. (2017). The investigation of Turkish pre-service teachers’ contact disturbance. The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science, 54, 451-461. Erişim adresi: mobile.jasstudies.com/
 • Vardal, E. (2015). Yeme tutumu: bağlanma stilleri ve Geştalt temas biçimleri açısından bir değerlendirme. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi, Ankara
 • Voltan-Acar, N. (2004), Ne kadar farkındayım? Gestalt terapi (Göz. Geç. 2. bs.). İstanbul: Babil Yayıncılık.
 • Yavuz, Ö. Y. (2013). Benlik kurguları intihar ve intihara yönelik tutumlar (Yüksek lisans tezi). Adnan Menderes Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Aydın.
 • Yavuzer, N. (2017). Ergenlerde romantik ilişkiler açısından gelecek zaman yönelimleri ile benlik kurguları arasındaki ilişkiler. AİBÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 4(17), 275-296. Erişim adresi: http://www.dergipark.gov.tr/
 • Yelken, C. (2018). Yabancı uyruklu öğrenci sınavı ile Karadeniz Teknik Üniversitesine yerleşen öğrencilerin stresle başa çıkma tarzları problem çözme becerileri ve yardım arama tutumları (Yüksek lisans tezi). Karadeniz Teknik Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Trabzon.
 • Zuckerman, M. ve Gagne, M. (2003). The cope revised: proposing a 5 factor model of coping strategies. Journal of Research in Personality, 37, 169-204. Erişim adresi: https://www.researchgate.net/

Details

Primary Language Turkish
Subjects Education and Educational Research
Journal Section Makaleler
Authors

Yaprak BİÇER (Primary Author)
Çorum Başöğretmen Atatürk İlkokulu
0000-0003-4484-6529
Türkiye


Hatice EPLİ
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-9122-1922
Türkiye


Meryem VURAL BATIK
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-7836-7289
Türkiye

Publication Date December 22, 2021
Published in Issue Year 2021, Volume 17, Issue 3

Cite

APA Biçer, Y. , Epli, H. & Vural Batık, M. (2021). Üniversite Öğrencilerinde Temas Engelleri, Benlik Kurgusu ve Başa Çıkma Tutumları . Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 17 (3) , 392-414 . DOI: 10.17860/mersinefd.787917

The content of the Mersin University Journal of the Faculty of Education is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.