Research Article
PDF EndNote BibTex RIS Cite

Nonrational drug use: The magnitude of the economic loss caused by waste drugs not instantly optimally prescribed, unsold and unused

Year 2022, Volume 15, Issue 3, 517 - 530, 31.12.2022
https://doi.org/10.26559/mersinsbd.1108253

Abstract

Aim: The objective of this research was to determine the non-use reasons of the wasted medication in houses and the number, box and total price amount of them. Method: The population of this descriptive and cross sectional research included 5.648 residences in Şeyh Şamil Quarter, Sivas. The sample was determined as 250 residences in the condition of alpha=0.05, strength=0.80 and error 5% by using G*Power 3.1 program. The data were collected by “Wasted Medication Determination Form” developed by the researchers. In between-groups comparisons, Pearson Chi-square test was used. Results: Total 740 boxes of wasted medication were found in 250 residences under 179 different medication names. The total number of the medications was 25.641 valued at 23.949 TL (3.274 $). Those not used with the thought that they were not useful (66.5%) were 16.629 and 15.044 TL (2.056 $), and women had higher rates of not using them with this thought than men (p<0.05). There were 7.033 (18.5%) antihypertensives valued at 5.461 TL (746 $), 2.056 (6.2%) antithrombotic medications valued at 3.184 TL (435 $) and 3.181 (20.1%) anti-inflammatories/analgesics valued at 1.915 TL (262 $). Conclusion: Consequently, it was revealed that the quantity and price of the wasted medications in residences were of high amount. In this context, policies on the sale of the medications by numbers instead of boxes in pharmacies can be developed. Also, medications kept unused in the houses can be ensured to be reused by the Ministry of Health.

References

 • Eriksen J, Gustafsson LL, Ateva K, et al. High adherence to the ‘Wise List’ treatment recommendations in Stockholm: a 15-year retrospective review of a multifaceted approach promoting rational use of medicines. BMJ Open, 2017;7(4):1-10. doi:10.1136/bmjopen-2016-014345.
 • Ofori-Asenso R, Agyeman AA. Irrational use of medicines—A summary of key concepts. Pharmacy, 2016;4(4):35. doi:10.3390/pharmacy4040035
 • Baggs J, Fridkin SK, Pollack LA, et al. Estimating national trends in inpatient antibiotic use among US hospitals from 2006 to 2012. JAMA Intern Med., 2016;176(11):1639–1648. doi:10.1001/jamainternmed.2016.5651
 • Chan GC, Tang SF. Parental knowledge, attitudes and antibiotic use for acute upper respiratory tract infection in children attending a primary healthcare clinic in Malaysia. Singapore Med J., 2006;47(4):266-270. https://www.sma.org.sg/smj/4704/4704a2.pdf
 • Bbosa G, Wong G, Kyegombe D, Ogwal-Okeng J. Effects of intervention measures on irrational antibiotics/antibacterial drug use in developing countries: A systematic review. Health, 2014;6(2):171-187. doi:10.4236/health.2014.62027.
 • Kardas P, Devine S, Golembesky A, Roberts C. A systematic review and meta-analysis of misuse of antibiotic therapies in the community. Int J Antimicrob Agents, 2005;26(2),106-113.
 • Akıcı A, Uğurlu MÜ, Gönüllü N, Oktay Ş, Kalaça S. Pratisyen hekimlerin akılcı ilaç kullanımı konusunda bilgi ve tutumlarının değerlendirilmesi. Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi, 2002;11(7):253-257.
 • WHO. The role of education in the rational use of medicines. SEARO Technical Publication Series No. 45, World Health Organization, Regional Office for South- East Asia, New Delhi, 2006;1-101.
 • Türksoy, A. Sayılarla İlaç Sektörü. 2017. Erişim yeri: https://journo.com.tr/kisi-basina-ilac-tuketimi-yilda-25-kutu, Erişim tarihi: 22.02.2021.
 • İlaç Endüstrisi İşverenler Sendikası. Temel göstergeler, Türkiye ilaç pazarı. 2019. Erişim yeri: http://www.ieis.org.tr/ieis/tr/indicators/33/turkiye-ilac-pazari, Erişim tarihi: 22.02.2021.
 • Ekenler Ş, Koçoğlu D. Bireylerin akılcı ilaç kullanımıyla ilgili bilgi ve uygulamaları. Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi, 2016;3(3):44-55.
 • İlhan MN, Aydemir Ö, Çakır M, Aycan S. Akılcı olmayan ilaç kullanım davranışları: Ankara’da üç ilçe örneği. Turk J Public Health, 2014;12(3):188-200.
 • Şahingöz M, Balcı E. Hemşirelerin akılcı ilaç kullanımı. TAF Preventive Medicine Bulletin, 2013;12(1):57-64.
 • Köse G, Battal D, Aktaş A, Saygı Ş. Evlerde kullanılmayan ilaçlarla ilgili kamu bilincinin değerlendirilmesi: Bir pilot çalışma. Marmara Ecz. J. 2013;17(3):155-159. doi:10.12991/2013171308
 • Faul F, Erdfelder E, Lang AG, Buchner A. (2007). G*Power 3: A flexible statistical power analysis program for the social, behavioral, and biomedical sciences. Behav Res Methods, 2007;39:175-191.
 • Türk İlaç Rehberi, 2021. Erişim yeri: https://www.ilacrehberi.com/ilac-fiyatlari/, Erişim tarihi: 22.02.2021.
 • Bölükbaşı N, Işık H, Söyler S. Sağlık harcamaları ve ilaç harcamaları ilişkisi: Türkiye ve OECD ülkeleri açısından bir karşılaştırma. Uluslararası Sağlık Yönetimi ve Stratejileri Araştırma Dergisi,2021;7(1):51.
 • T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı. (2018-2020). 2019 bütçesine genel bakış, sağlık. Erişim yeri: https://www.sbb.gov.tr/saglik/, Erişim tarihi: 08.02.2021.
 • On birinci Kalkınma Planı. 2018. T.C. Kalkınma Bakanlığı, konut politikaları, özel ihtisas komisyonu raporu. Ankara, s.21 Erişim yeri: https://www.sbb.gov.tr/wp-content/uploads/2020/04/KonutPolitikalariOzelIhtisasKomisyonuRaporu.pdf, Erişim tarihi: 08.02.2021.
 • Yılmaz M, İltuş Kırbıyıkoğlu F, Ariç Z, Kurşun B. Bir diş hekimliği fakültesi hastanesi’ne başvuran bireylerin akılcı ilaç kullanımlarının belirlenmesi. Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, 2014;2(1):39-47.
 • Dağtekin G, Demirtaş Z, Alaiye M, ve ark. Birinci basamak sağlık kuruluşuna başvuran erişkinlerin akılcı ilaç kullanım tutum ve davranışları. Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi Halk Sağlığı Dergisi, 2018;3(1):12-23.
 • Yapıcı G, Balıkçı S, Uğur Ö. Birinci basamak sağlık kuruluşuna başvuranların ilaç kullanımı konusundaki tutum ve davranışları. Dicle Tıp Dergisi, 2011;38(4):458-465.
 • Göçgeldi E, Uçar M, Açıkel CH, Türker T, Hasde M, Ataç A. Evlerde artık ilaç bulunma sıklığı ve ilişkili faktörlerin araştırılması. TAF Preventive Medicine Bulletin, 2009;8(2):113-118.
 • Pınar N, Karataş Y, Bozdemir N, Ünal İ. Adana ilindeki insanların ilaç kullanım alışkanlıkları. TAF Preventive Medicine Bulletin, 2013;12(6):639-50.
 • Hatipoğlu S, Özyurt BC. Manisa ilindeki bazı aile sağlığı merkezlerinde akılcı ilaç kullanımı. TAF Preventive Medicine Bulletin, 2016;15(4):1-8.
 • Top M, Tarcan M. Türkiye ilaç ekonomisi ve ilaç harcamaları:1998-2003 dönemi değerlendirmesi. Liberal Düşünce Dergisi, 2004;9(35):177-200.

Akılcı olmayan ilaç kullanımı: Anlık optimize reçetelendirilemeyen, satılamayan ve kullanılmayan ziyan ilaçlar kaynaklı ekonomik kaybın büyüklüğü

Year 2022, Volume 15, Issue 3, 517 - 530, 31.12.2022
https://doi.org/10.26559/mersinsbd.1108253

Abstract

Amaç: Bu araştırmada, evlerdeki ziyan ilaçların kullanılmama nedenleri ile adet, kutu ve toplam fiyat tutarlarının ne kadar olduğunun belirlenmesi amaçlanmıştır. Yöntem: Tanımlayıcı ve kesitsel tipteki araştırmanın evreni, Sivas İli Şeyh Şamil Mahallesindeki 5.648 hane’dir. Örneklem ise, alfa=0.05, güç=0.80 ve hata %5 koşulunda G*Power 3.1 programı kullanılarak 250 hane olarak belirlenmiştir. Verileri toplamada araştırmacılar tarafından oluşturulan “Ziyan İlaç Tespit Formu” kullanılmıştır. Gruplar arası karşılaştırmalarda Pearson Kikare testi uygulanmıştır. Bulgular: Ziyan ilaç olarak; 250 hanede, 179 farklı ilaç ismi altında, toplam 740 kutu ilaç tespit edilmiş olup, toplam adet sayısı 25.641 iken, fiyat tutarı 23.949 TL (3.274$)’dir. Faydası olmadığı düşüncesiyle kullanılmayanlar (%66.5) 16.629 adet ve 15.044 TL (2.056 $) olup, kadınların bu düşünceyle kullanmama oranları erkeklere göre daha yüksektir (p<0.05). Antihipertansifler (%18.5) 7.033 adet ve 5.461TL (746$); antitrombotikler (%6.2) 2.056 adet ve 3.184 TL (435$); antienflamatuar/analjezikler (%20.1) 3.181 adet ve 1.915 TL (262$) tutarındadır. Sonuç: Sonuç olarak, evlerdeki ziyan ilaçların miktar ve fiyatının yüksek olduğu ortaya konmuştur. Bu bağlamda, ilaçların eczanelerden kutu yerine adet olarak satışı üzerine politikalar geliştirilebilir. Ayrıca, Sağlık Bakanlığınca, evlerde bekletilen ilaçların tedavilere yönelik tekrar kullanımları sağlanabilir.

References

 • Eriksen J, Gustafsson LL, Ateva K, et al. High adherence to the ‘Wise List’ treatment recommendations in Stockholm: a 15-year retrospective review of a multifaceted approach promoting rational use of medicines. BMJ Open, 2017;7(4):1-10. doi:10.1136/bmjopen-2016-014345.
 • Ofori-Asenso R, Agyeman AA. Irrational use of medicines—A summary of key concepts. Pharmacy, 2016;4(4):35. doi:10.3390/pharmacy4040035
 • Baggs J, Fridkin SK, Pollack LA, et al. Estimating national trends in inpatient antibiotic use among US hospitals from 2006 to 2012. JAMA Intern Med., 2016;176(11):1639–1648. doi:10.1001/jamainternmed.2016.5651
 • Chan GC, Tang SF. Parental knowledge, attitudes and antibiotic use for acute upper respiratory tract infection in children attending a primary healthcare clinic in Malaysia. Singapore Med J., 2006;47(4):266-270. https://www.sma.org.sg/smj/4704/4704a2.pdf
 • Bbosa G, Wong G, Kyegombe D, Ogwal-Okeng J. Effects of intervention measures on irrational antibiotics/antibacterial drug use in developing countries: A systematic review. Health, 2014;6(2):171-187. doi:10.4236/health.2014.62027.
 • Kardas P, Devine S, Golembesky A, Roberts C. A systematic review and meta-analysis of misuse of antibiotic therapies in the community. Int J Antimicrob Agents, 2005;26(2),106-113.
 • Akıcı A, Uğurlu MÜ, Gönüllü N, Oktay Ş, Kalaça S. Pratisyen hekimlerin akılcı ilaç kullanımı konusunda bilgi ve tutumlarının değerlendirilmesi. Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi, 2002;11(7):253-257.
 • WHO. The role of education in the rational use of medicines. SEARO Technical Publication Series No. 45, World Health Organization, Regional Office for South- East Asia, New Delhi, 2006;1-101.
 • Türksoy, A. Sayılarla İlaç Sektörü. 2017. Erişim yeri: https://journo.com.tr/kisi-basina-ilac-tuketimi-yilda-25-kutu, Erişim tarihi: 22.02.2021.
 • İlaç Endüstrisi İşverenler Sendikası. Temel göstergeler, Türkiye ilaç pazarı. 2019. Erişim yeri: http://www.ieis.org.tr/ieis/tr/indicators/33/turkiye-ilac-pazari, Erişim tarihi: 22.02.2021.
 • Ekenler Ş, Koçoğlu D. Bireylerin akılcı ilaç kullanımıyla ilgili bilgi ve uygulamaları. Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi, 2016;3(3):44-55.
 • İlhan MN, Aydemir Ö, Çakır M, Aycan S. Akılcı olmayan ilaç kullanım davranışları: Ankara’da üç ilçe örneği. Turk J Public Health, 2014;12(3):188-200.
 • Şahingöz M, Balcı E. Hemşirelerin akılcı ilaç kullanımı. TAF Preventive Medicine Bulletin, 2013;12(1):57-64.
 • Köse G, Battal D, Aktaş A, Saygı Ş. Evlerde kullanılmayan ilaçlarla ilgili kamu bilincinin değerlendirilmesi: Bir pilot çalışma. Marmara Ecz. J. 2013;17(3):155-159. doi:10.12991/2013171308
 • Faul F, Erdfelder E, Lang AG, Buchner A. (2007). G*Power 3: A flexible statistical power analysis program for the social, behavioral, and biomedical sciences. Behav Res Methods, 2007;39:175-191.
 • Türk İlaç Rehberi, 2021. Erişim yeri: https://www.ilacrehberi.com/ilac-fiyatlari/, Erişim tarihi: 22.02.2021.
 • Bölükbaşı N, Işık H, Söyler S. Sağlık harcamaları ve ilaç harcamaları ilişkisi: Türkiye ve OECD ülkeleri açısından bir karşılaştırma. Uluslararası Sağlık Yönetimi ve Stratejileri Araştırma Dergisi,2021;7(1):51.
 • T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı. (2018-2020). 2019 bütçesine genel bakış, sağlık. Erişim yeri: https://www.sbb.gov.tr/saglik/, Erişim tarihi: 08.02.2021.
 • On birinci Kalkınma Planı. 2018. T.C. Kalkınma Bakanlığı, konut politikaları, özel ihtisas komisyonu raporu. Ankara, s.21 Erişim yeri: https://www.sbb.gov.tr/wp-content/uploads/2020/04/KonutPolitikalariOzelIhtisasKomisyonuRaporu.pdf, Erişim tarihi: 08.02.2021.
 • Yılmaz M, İltuş Kırbıyıkoğlu F, Ariç Z, Kurşun B. Bir diş hekimliği fakültesi hastanesi’ne başvuran bireylerin akılcı ilaç kullanımlarının belirlenmesi. Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, 2014;2(1):39-47.
 • Dağtekin G, Demirtaş Z, Alaiye M, ve ark. Birinci basamak sağlık kuruluşuna başvuran erişkinlerin akılcı ilaç kullanım tutum ve davranışları. Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi Halk Sağlığı Dergisi, 2018;3(1):12-23.
 • Yapıcı G, Balıkçı S, Uğur Ö. Birinci basamak sağlık kuruluşuna başvuranların ilaç kullanımı konusundaki tutum ve davranışları. Dicle Tıp Dergisi, 2011;38(4):458-465.
 • Göçgeldi E, Uçar M, Açıkel CH, Türker T, Hasde M, Ataç A. Evlerde artık ilaç bulunma sıklığı ve ilişkili faktörlerin araştırılması. TAF Preventive Medicine Bulletin, 2009;8(2):113-118.
 • Pınar N, Karataş Y, Bozdemir N, Ünal İ. Adana ilindeki insanların ilaç kullanım alışkanlıkları. TAF Preventive Medicine Bulletin, 2013;12(6):639-50.
 • Hatipoğlu S, Özyurt BC. Manisa ilindeki bazı aile sağlığı merkezlerinde akılcı ilaç kullanımı. TAF Preventive Medicine Bulletin, 2016;15(4):1-8.
 • Top M, Tarcan M. Türkiye ilaç ekonomisi ve ilaç harcamaları:1998-2003 dönemi değerlendirmesi. Liberal Düşünce Dergisi, 2004;9(35):177-200.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Health Care Sciences and Services
Journal Section Articles
Authors

Kürşat YURDAKOŞ> (Primary Author)
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ, CUMHURİYET MESLEK YÜKSEKOKULU
0000-0002-1473-5513
Türkiye


Mucize SARIHAN>
İstanbul Okan Üniversitesi
0000-0001-8013-7370
Türkiye

Supporting Institution Yok
Project Number Yok
Publication Date December 31, 2022
Submission Date April 24, 2022
Acceptance Date June 17, 2022
Published in Issue Year 2022, Volume 15, Issue 3

Cite

Bibtex @research article { mersinsbd1108253, journal = {Mersin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi}, eissn = {1308-0830}, address = {}, publisher = {Mersin University}, year = {2022}, volume = {15}, number = {3}, pages = {517 - 530}, doi = {10.26559/mersinsbd.1108253}, title = {Akılcı olmayan ilaç kullanımı: Anlık optimize reçetelendirilemeyen, satılamayan ve kullanılmayan ziyan ilaçlar kaynaklı ekonomik kaybın büyüklüğü}, key = {cite}, author = {Yurdakoş, Kürşat and Sarıhan, Mucize} }
APA Yurdakoş, K. & Sarıhan, M. (2022). Akılcı olmayan ilaç kullanımı: Anlık optimize reçetelendirilemeyen, satılamayan ve kullanılmayan ziyan ilaçlar kaynaklı ekonomik kaybın büyüklüğü . Mersin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi , 15 (3) , 517-530 . DOI: 10.26559/mersinsbd.1108253
MLA Yurdakoş, K. , Sarıhan, M. "Akılcı olmayan ilaç kullanımı: Anlık optimize reçetelendirilemeyen, satılamayan ve kullanılmayan ziyan ilaçlar kaynaklı ekonomik kaybın büyüklüğü" . Mersin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 15 (2022 ): 517-530 <https://dergipark.org.tr/en/pub/mersinsbd/issue/73707/1108253>
Chicago Yurdakoş, K. , Sarıhan, M. "Akılcı olmayan ilaç kullanımı: Anlık optimize reçetelendirilemeyen, satılamayan ve kullanılmayan ziyan ilaçlar kaynaklı ekonomik kaybın büyüklüğü". Mersin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 15 (2022 ): 517-530
RIS TY - JOUR T1 - Nonrational drug use: The magnitude of the economic loss caused by waste drugs not instantly optimally prescribed, unsold and unused AU - KürşatYurdakoş, MucizeSarıhan Y1 - 2022 PY - 2022 N1 - doi: 10.26559/mersinsbd.1108253 DO - 10.26559/mersinsbd.1108253 T2 - Mersin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 517 EP - 530 VL - 15 IS - 3 SN - -1308-0830 M3 - doi: 10.26559/mersinsbd.1108253 UR - https://doi.org/10.26559/mersinsbd.1108253 Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Mersin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi Akılcı olmayan ilaç kullanımı: Anlık optimize reçetelendirilemeyen, satılamayan ve kullanılmayan ziyan ilaçlar kaynaklı ekonomik kaybın büyüklüğü %A Kürşat Yurdakoş , Mucize Sarıhan %T Akılcı olmayan ilaç kullanımı: Anlık optimize reçetelendirilemeyen, satılamayan ve kullanılmayan ziyan ilaçlar kaynaklı ekonomik kaybın büyüklüğü %D 2022 %J Mersin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi %P -1308-0830 %V 15 %N 3 %R doi: 10.26559/mersinsbd.1108253 %U 10.26559/mersinsbd.1108253
ISNAD Yurdakoş, Kürşat , Sarıhan, Mucize . "Akılcı olmayan ilaç kullanımı: Anlık optimize reçetelendirilemeyen, satılamayan ve kullanılmayan ziyan ilaçlar kaynaklı ekonomik kaybın büyüklüğü". Mersin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 15 / 3 (December 2022): 517-530 . https://doi.org/10.26559/mersinsbd.1108253
AMA Yurdakoş K. , Sarıhan M. Akılcı olmayan ilaç kullanımı: Anlık optimize reçetelendirilemeyen, satılamayan ve kullanılmayan ziyan ilaçlar kaynaklı ekonomik kaybın büyüklüğü. Mersin Univ Saglık Bilim derg. 2022; 15(3): 517-530.
Vancouver Yurdakoş K. , Sarıhan M. Akılcı olmayan ilaç kullanımı: Anlık optimize reçetelendirilemeyen, satılamayan ve kullanılmayan ziyan ilaçlar kaynaklı ekonomik kaybın büyüklüğü. Mersin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2022; 15(3): 517-530.
IEEE K. Yurdakoş and M. Sarıhan , "Akılcı olmayan ilaç kullanımı: Anlık optimize reçetelendirilemeyen, satılamayan ve kullanılmayan ziyan ilaçlar kaynaklı ekonomik kaybın büyüklüğü", Mersin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, vol. 15, no. 3, pp. 517-530, Dec. 2022, doi:10.26559/mersinsbd.1108253

MEU Journal of Health Sciences Assoc was began to the publishing process in 2008 under the supervision of Assoc. Prof. Gönül Aslan, Editor-in-Chief, and affiliated to Mersin University Institute of Health Sciences. In March 2015, Prof. Dr. Caferi Tayyar Şaşmaz undertook the Editor-in Chief position and since then he has been in charge.

Publishing in three issues per year (April - August - December), it is a multisectoral refereed scientific journal. In addition to research articles, scientific articles such as reviews, case reports and letters to the editor are published in the journal. Our journal, which has been published via e-mail since its inception, has been published both online and in print. Following the Participation Agreement signed with TÜBİTAK-ULAKBİM Dergi Park in April 2015, it has started to accept and evaluate online publications.

Mersin University Journal of Health Sciences have been indexed by Turkey Citation Index since November 16, 2011.

Mersin University Journal of Health Sciences have been indexed by ULAKBIM Medical Database from the first issue of 2016.

Mersin University Journal of Health Sciences have been indexed by DOAJ since October 02, 2019.

Article Publishing Charge Policy: Our journal has adopted an open access policy and there is no fee for article application, evaluation, and publication in our journal. All the articles published in our journal can be accessed from the Archive free of charge.

154561545815459

Creative Commons Lisansı
This work is licensed with Attribution-NonCommercial 4.0 International.