Year 2018, Volume 2 , Issue 2, Pages 7 - 39 2018-12-22

Konya Süt Ürünleri Sektörü Rekabetçiliğinin Porter Analizi İle Ölçülmesi
Measuring the Competitiveness of Konya Dairy Products Sector with Porter Analysis

Nuri KÖKSOY [1] , Mustafa Atilla ARICIOĞLU [2]


Rekabetçilik üzerinden yapılan sektörel ve bölgesel çalışmalar, bu kapsamda yer alan firmaların yapısal gücünü de ortaya koymaktadır. Porter tarafından ortaya konulan rekabetçilik anlayışında da rekabetin iç ve dış pazara nasıl yansıdığı, firmaların yaşadıkları rekabet ortamının onlara neler öğrettiği ve öğrenilenin giderek artan/ değişen rekabet yapılarına göre nasıl biçimlenmesi gerektiği önemle üzerinde durulan bir husustur. Bu bağlamda devlet ve destekleyici aktörler sektörün bölgedeki varlığı açısından oldukça önemlidir. Konya süt ürünleri sektörü ülke içerisinde önemli bir üretim rolü oynamaktadır. Sektörün sahip olduğu üretim kapasitesinin yanı sıra hem canlı hayvan hem de süt ürünleri üreticiliği bağlamındaki potansiyelinin rekabetçilikte nasıl bir etkiye sahip olduğu sorusu dikkat çekicidir. Bu çalışmada sektör temsilcisi 72 firmadan 45 tanesi ile anket çalışması yapılmış ve elde edilen bulgular analiz edilmiştir. Analiz sonucunda, süt ürünleri sektörünün yüksek bir öneme sahip olduğu bulunurken, sektörün yetersiz gelişimi sonucu yatırım ihtiyacının tüm rekabet faktörleri için geçerli olduğu görülmüştür. Diğer bir ifadeyle, rekabet elmasındaki tüm faktörlere yatırım yoluyla sektörün geliştirilmesi gerekmektedir. Mevcut rekabetçilik düzeyi orta olan sektörün gelişmesi ile ilgili gerekli öneriler sonuç ve değerlendirme kısmında tartışılmıştır.

The sectoral and regional studies on competitiveness reveal the structural strength of the firms operated in economic sphere. It is also strongly emphasized in Porter’s approach that how competition is reflected in domestic and foreign markets, what the competitive environment of firms teach them and how they should be shaped according to the increasing / changing competition structures. In this context, the government and supporting sectors are essential in terms of the regional presence of the sector. Konya dairy products sector has an important place in Turkey. In addition to the production capacity of the sector, the question of how the potential of both livestock and dairy products has an effect on competitiveness is noteworthy. In this study, 45 of the 72 representatives from the sector were surveyed and the findings were analyzed. As a result of the analysis, it is found that the dairy products sector has a high importance, and the need for investment has been found to be valid for all competition factors as a result of the insufficient development of the sector. In other words, the sector must be developed by investing in all factors in the competition diamond. The necessary recommendations regarding the development of the sector, which is the middle level of the current competitiveness, are discussed in the last section.

 • Akdağ, R., Mete, M. ve Emhan, A. (2014). Diyarbakır Tekstil ve Hazır Giyim Sektörünün Elmas Modeli ile Kümelenme Analizi. Süleyman Demirel Üniversitesi, İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 19(2), 323-341.
 • Aktan, C. C. ve İstiklal, Y. V. (2004). Yeni Ekonomi ve Yeni Rekabet. Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu. No.1, Ankara.
 • Aktaş, C. (2003). Gelişmekte olan ülkelerde rekabet politikası: bir çerçeve çalışması, Ankara: Rekabet Kurumu Yayınları.
 • Altay, B. ve Gürpınar, K. (2008). Sektörel Açıklanmış Karşılaştırmalı Üstünlükler ve Bazı Rekabet Gücü Endeksleri: Türk Mobilya Sektörü Üzerine Bir Uygulama, Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 10(1), 257-274.
 • Aras, İ. ve Köseoğlu, A. (2015). Konya Süt İşletmeleri Saha Çalışması. MEVKA Mevlana Kalkınma Ajansı Araştırma Etüt ve Planlama Birimi, Konya.
 • Bakan, İ. ve Doğan, F. (2012). Competitiveness of the Industries Based on the Porter’s Diamond Model: An Empricial Study, IJRRAS, 11(3), 441-455.
 • Bakoğlu, R. (2003). Kaynak Bazlı Firma Teorisi Kapsamında Değişen Rekabet Avantajı Kavram ve Anlayışı. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, 1, 65-76.
 • Baltacı, A. Burgazoğlu, H. ve Kurtuldu, S. (2014). Kırıklareli İli Gıda ve İçecek İmalatı Sektörünün Rekabetçilik Düzeyinin Analizi, AİBÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 14(1), 75-94.
 • Barca, M., Döven, M. S. ve Taşkin, K. (2006). Uluslararası Pazarlarda Türk Gıda Sektörünün Rekabet Gücü ve İhracatta Aranan Kriterler, Karşılaşılan Engeller. İstanbul: İTO Yayınları 24.
 • Barca, M. ve Gürpınar, K. (2007). Türk Mobilya Sektörünün Uluslararası Rekabet Gücü Düzeyi ve Nedenleri. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi, 2(2), 41-61.
 • Barney, J. B. (2001). Gaining and Sustaining Competitive Advantage, M.A, Second Edition, Reading, Addison- Wesley.
 • Bulu, M. ve Eraslan, H. İ. (2008). Bolu İli Turizm Sektörünün Uluslar arası Rekabetçilik Analizi, Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi (SOİD), 5(1), 1-33.
 • Bulu, M., Eraslan, H. ve Barca, M. (2007). Türk Gıda Sektörünün Uluslar arası Rekabetçilik Düzeyinin Analizi, Afyon Kocatepe Üniversitesi İİBF Dergisi, 9(1), 311-335.
 • Byun, S. E. ve Mann, M. (2011), The Impact of Perceived Human Crowding on Perceived Competition, Emotions, and Hedonic Shopping Value. Clothing & Textiles Research Journal, 29(4), 284-297.
 • Curran, P. J. (2001). Competition in UK Higher Education: Applying Porter’s Diamond Model to Geography Departments. Studies in Higher Education, 26(2), 223-251.
 • Dobkins, L. H., (1996). Location, innovation and trade: The role of localization and nation-based externalities. Regional Science and Urban Economics, 26(6), 519-612.
 • Dögl, C., Holtbrügge, D. ve Schuster, T. (2012). Competitive advantage of German renewable energy firms in India and China: an empirical study based on Porter’s diamond. International Journal of Emerging Markets, 7(2), 191-214.
 • Erkan, H. (2004). Ekonomi Sosyolojisi. İzmir: Barış Yayınları.
 • Eraslan, H., Karataş, A. ve Kaya, H. (2007). Türk Plastik Sektörünün Rekabetçilik Analizi. İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 6(11), 203-219.
 • Kılıç, A. (2013). Türkiye'de Pamuğun Uluslararası Rekabet Analizi ve Rekabet Koşullarını Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi. Çukurova Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarım Ekonomisi ABD, Doktora Tezi, ,Adana.
 • Kibritçioğlu, A. (1998). Porter’in Rekabetçi avantajlar yaklaşımı ve iktisat Kuramı. Future’s Technologies, 48, 66-71.
 • Kibritçioğlu, A. (1998). Firma ve Ürün Kalitesi: Nedir? Neden Önemlidir?. Future’s Technologies, 48, 66-71.
 • Miral, Z. C. (2006). Açıklanmış Karşılaştırmalı Üstünlükler Ve Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne Karşı Rekabet Gücü: Seçilmiş Tarımsal Ürünler İçin Bir Uygulama. Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Avrupa Birliği ABD, Yüksek Lisans Tezi, İzmir.
 • Porter, M. (1990). The Competitive Advantage of Nations. Londra, Basingstoke: Macmillan.
 • Porter, M. (1998). Competitive Advantage Creating and Sustaining Superior Performance with a New Introduction, Free Press, New York.
 • Riasi, A. (2015). Competitive Advantages of Shadow Banking Industry: An Analysis Using Porter Diamond Model. Business Management and Strategy, 6(2), 15-27.
 • Shafaei, R. (2009). An Analytical Approach To Assessing The Competitiveness in The Textile İndustry. Journal of Fashion Marketing and Management: An Internatıonal Journal, 13(1), 20-36.
 • Sun, H., Fan, Z., Zhou, Y. ve Shi Y. (2010). Empricial Reserach on Competitiveness Factors Analysis of Real Estate Industry of Beijing and Tiamjin, Engineering. Construction and Architectural Management, 17(3), 240-251.
 • Tülek, B. D. ve Büyüközkan, G. (2016). Elmas Modeli Temelli AHP Yaklaşımı ile Zeytinyağı Sektörü Rekabetçilik Stratejilerin Değerlendirilmesi. Yönetim Bilimleri Sempozyumu Bildiriler Kitabı, İstanbul, İTÜ, 74-81.
 • TZOB (2005). Türkiye Ziraat Odaları Birliği, www.tzob.org.tr
 • TÜİK (2014). İstatistiklerle Türkiye, www.tuik.gov.tr
 • Yazgan, A. E. ve Yiğit, S. (2013). Türk Sivil Havacılık Sektörünün Uluslararası Rekabetçilik Düzeyinin Analizi, Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmaları Dergisi, 13(25), 154-169.
 • Young, P. N. ve Ghuari, K. (2005). Research Methods in Business Studies: A Practical Guide, International Journal of Technology Management, 29(1-2), 64-91.
 • http://www.smenetworking.gov.tr/detay.cfm?MID=50 ((Erişim Tarihi: 12.09.2018)
 • http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=18711 (Erişim Tarihi: 02.04.2018)
Primary Language tr
Subjects Literature
Journal Section Articles
Authors

Author: Nuri KÖKSOY
Institution: NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0001-6477-832X
Author: Mustafa Atilla ARICIOĞLU (Primary Author)
Institution: NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ, SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Dates

Application Date : October 17, 2018
Acceptance Date : November 7, 2018
Publication Date : December 22, 2018

APA Köksoy, N , Arıcıoğlu, M . (2018). Konya Süt Ürünleri Sektörü Rekabetçiliğinin Porter Analizi İle Ölçülmesi . Medeniyet ve Toplum Dergisi , 2 (2) , 7-39 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/metder/issue/41435/471643