Year 2019, Volume 48 , Issue 224, Pages 123 - 147 2019-11-22

1416 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YURT DIŞINDA LİSANSÜSTÜ ÖĞRENİM GÖRENLERİN ÇALIŞTIKLARI KAMU KURUM VE KURULUŞLARINA YAPTIKLARI KATKILAR İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİN ANALİZİ

Semih AKTEKİN [1] , İbrahim TEKBEN [2]


Bu araştırmanın amacı; 1416 sayılı Kanun kapsamında yurt dışında lisansüstü
öğrenim gören bursiyerlerin çalıştıkları kamu kurum ve kuruluşlarına
katkılarıına ilişkin görüşlerini analiz etmektir. Araştırmanın çalışma grubunu,
adına bursiyer gönderilen 10 farklı kurumda çalışan 27 bursiyer ile bu kurumlardan
3 yönetici oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak yarı yapılandırılmış
görüşme formu kullanılmıştır. Elde edilen bulgulara göre, bursiyerlerin tamamı
yurt dışında lisansüstü eğitim görmenin kişisel, mesleki ve akademik gelişimlerine
önemli katkıları olduğunu belirtmiştir. Bursiyerlerin çoğu yurt dışı eğitimlerinden
edindikleri kazanımları görev yaptıkları kuruma tamamen yansıtamadıklarını
düşünmektedir. Veriler ışığında kamu kurum ve kuruluşlarında görev
yapan bursiyerlerin görev yaptıkları kurumlara olan katkılarının artırılması ve
geliştirilmesine yönelik çözüm önerileri sunulmuştur.

: 1416 sayılı Kanun, MEB Bursları, Kamu istihtam Politikaları, Yurt Dışı Eğitim
 • 1416 Sayılı Ecnebi Memeleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanun. (1929). (14574). ResmiGazete.
 • Acemoğlu, D. ve Robinson, J. (2015). Why National Fail. The Orijinal Of Power Prosperity And Poverty. Profile Books
 • Arslan, C. (2014). Erken Cumhuriyet Dönemi’nde Eğitim Bilimleri Alanında Yurt Dışına Öğrenci Gönderilmesi Olgusu (1923-1940). (Yayımlanmamış doktora tezi). Ankara Üniversitesi. Ankara.
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö.E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2014). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Pegem Yayınları.
 • Çetinsaya, G. (2014). Büyüme, Kalite Ve Uluslararasılaşma: Türkiye Yükseköğretimi İçin Bir Yol Haritası. Yükseköğretim Kurulu Yayın No: 2014/2
 • Devlet Planlama Teşkilatı, (1988). Bilim-Araştırma-Teknoloji Ana Planı, Vı. Beş Yıllık Kalkınma Planı İhtisas Komisyonu Raporu. Ankara: DPT Yayınları.
 • Erdoğan, A. (2009). Türkiye’de Yurtdışına Öğrenci Gönderme Olgusunun Sosyolojik Çözümlemesi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). İstanbul Üniversitesi, İstanbul.
 • Erdoğan, A. (2010). Tanzimat Doneminde Yurtdışına Öğrenci Gönderme Olgusu Ve Osmanlı Modernleşmesine Etkisi. Sosyoloji Dergisi, 3(20), 121-151.
 • Gürler, E. (2013). Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Yurt Dışı Lisansüstü Eğitim Uygulamaları:1996-2011 Döneminin Analizi Ve Değerlendirmesi. (Merkez Bankası Uzmanlık Tezi). Ankara
 • Gümüş, S., & Gökbel, V. (2012). 2023 İçin Akademisyen Yetıştirme Çabaları: MEB ve YÖK yurt dışı lisansüstü Bursları. Seta Analiz, (56), 1-25.
 • Harbison,F. ve Myers, C.A. (1964). Education, Manpower And Economic Growth. Newyork Mcgraw Hill Book Co.
 • Merriam, S. B. (2013). Nitel Araştırma: Desen Ve Uygulama İçin Bir Rehber (Çeviri Editörü: S. Turan).Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Miles, B. M. ve Huberman A. M., (1994). Qualitative Data Analysis: An Expanded Source Book. 2nd Ed. California, USA: Sage Publications, p:27
 • Millî Eğitim Bakanlığı. (2014). Türk Öğrencilerin Yabancı Ülkelerde Öğrenimleri Hakkında Yönetmelik. (29137). Resmi Gazete. Erişim tarihi: 01.06.2016.
 • Millî Eğitim Bakanlığı (2013). Yurt Dışına Lisansüstü Öğrenim Görmek Üzere Gönderilecek Adayları Seçme Ve Yerleştirme Kılavuzu. MEB: Ankara
 • Millî Eğitim Bakanlığı (2018). Yurt Dışına Lisansüstü Öğrenim Görmek Üzere Gönderilecek Adayları Seçme Ve Yerleştirme Kılavuzu. MEB: Ankara
 • Millî Eğitim Bakanlığı, (2016a). Millî Eğitim Bakanlığı Yurt Dışı Lisansüstü Öğrenim Bursu Çalıştay Kitapçığı. Ankara
 • Millî Eğitim Bakanlığı, (2016b).Yurt Dışı Burs Programı Çalıştayı Sonuç Raporu. Ankara. MEB Öçal, Ş. (2012). Yurt Dışı Eğitimi: Sorunlar Ve Çözümler. Eğitime Bakış Dergisi, 8 (23), 36-41. http://www.egitimbirsen.org.tr /yayinlarimiz/151-egitimbirsen.org.tr -151.pdf
 • Özdemir, M. (2015). Eğitim Örgütlerinde İnsan Kaynakları Yönetimi. Ankara: Anı Yayıncılık. Perna,L.,Orosz, K.,Jumakulov,Z. (2014). Promoting Human Capital Development: A Typology ofInternational Scholarship Programs in Higher Eduction. AERA
 • Perna,l., Orossz,K.,Jumakulov, Z. (2015). Understanding The Human Capital Benefits Of A Goverment-Funded İnternational Scholarships Program:An Exploration Of Kazakhstan’s Bolashak Program. International Journal of Education Development. Elsevier
 • Tuzcu, G. (2003). Lisansüstü Öğretim İçin Yurt Dışına Öğrenci Göndermenin Planlanması. Millî Eğitim Dergisi, (160). http://dhgm.meb.gov.tr/yayimlar/ dergiler/Milli_Egitim_Dergisi/160/tuz- cu.htm. Erişim tarihi: 01.03.2015.
 • Ulu, C. (2014). 1416 Sayılı “Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanun” ve Cumhuriyetin İlk Yıllarındaki Uygulamaları. Tarih Okulu Dergisi, (17), 495-525. doi:10.14225/ Joh424.
 • Uysal, Ş. (1973). Yurt Dışında Yetişen İhtisas Gücü. Türkiye Bilimsel Ve Teknik Araştırma Kurumu.Ankara
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2013). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Ya- yıncılık.
 • Yıldırım, S. (2005). Eğitim Amacıyla Yurtdışına Gönderilen Öğrenciler (1940-1970): Prosopografik Bir Çalışma Örneği(Yayınlanmamış doktora tezi). Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
 • Yumuşak, G., İ. (2008). Beşeri Sermayenin İktisadi Önemi ve Türkiye’nin Beşeri Sermaye Potansiyeli. Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi. Sayı:55
Primary Language tr
Journal Section Research Article
Authors

Orcid: 0000-0001-7011-989X
Author: Semih AKTEKİN (Primary Author)

Orcid: 0000-0003-1090-0582
Author: İbrahim TEKBEN

Dates

Publication Date : November 22, 2019

Bibtex @research article { milliegitim648754, journal = {Milli Eğitim Dergisi}, issn = {1302-5600}, address = {}, publisher = {Milli Eğitim Bakanlığı}, year = {2019}, volume = {48}, pages = {123 - 147}, doi = {}, title = {1416 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YURT DIŞINDA LİSANSÜSTÜ ÖĞRENİM GÖRENLERİN ÇALIŞTIKLARI KAMU KURUM VE KURULUŞLARINA YAPTIKLARI KATKILAR İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİN ANALİZİ}, key = {cite}, author = {Akteki̇n, Semih and Tekben, İbrahim} }
APA Akteki̇n, S , Tekben, İ . (2019). 1416 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YURT DIŞINDA LİSANSÜSTÜ ÖĞRENİM GÖRENLERİN ÇALIŞTIKLARI KAMU KURUM VE KURULUŞLARINA YAPTIKLARI KATKILAR İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİN ANALİZİ . Milli Eğitim Dergisi , 48 (224) , 123-147 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/milliegitim/issue/50252/648754
MLA Akteki̇n, S , Tekben, İ . "1416 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YURT DIŞINDA LİSANSÜSTÜ ÖĞRENİM GÖRENLERİN ÇALIŞTIKLARI KAMU KURUM VE KURULUŞLARINA YAPTIKLARI KATKILAR İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİN ANALİZİ" . Milli Eğitim Dergisi 48 (2019 ): 123-147 <https://dergipark.org.tr/en/pub/milliegitim/issue/50252/648754>
Chicago Akteki̇n, S , Tekben, İ . "1416 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YURT DIŞINDA LİSANSÜSTÜ ÖĞRENİM GÖRENLERİN ÇALIŞTIKLARI KAMU KURUM VE KURULUŞLARINA YAPTIKLARI KATKILAR İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİN ANALİZİ". Milli Eğitim Dergisi 48 (2019 ): 123-147
RIS TY - JOUR T1 - 1416 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YURT DIŞINDA LİSANSÜSTÜ ÖĞRENİM GÖRENLERİN ÇALIŞTIKLARI KAMU KURUM VE KURULUŞLARINA YAPTIKLARI KATKILAR İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİN ANALİZİ AU - Semih Akteki̇n , İbrahim Tekben Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Milli Eğitim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 123 EP - 147 VL - 48 IS - 224 SN - 1302-5600- M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Milli Eğitim Dergisi 1416 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YURT DIŞINDA LİSANSÜSTÜ ÖĞRENİM GÖRENLERİN ÇALIŞTIKLARI KAMU KURUM VE KURULUŞLARINA YAPTIKLARI KATKILAR İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİN ANALİZİ %A Semih Akteki̇n , İbrahim Tekben %T 1416 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YURT DIŞINDA LİSANSÜSTÜ ÖĞRENİM GÖRENLERİN ÇALIŞTIKLARI KAMU KURUM VE KURULUŞLARINA YAPTIKLARI KATKILAR İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİN ANALİZİ %D 2019 %J Milli Eğitim Dergisi %P 1302-5600- %V 48 %N 224 %R %U
ISNAD Akteki̇n, Semih , Tekben, İbrahim . "1416 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YURT DIŞINDA LİSANSÜSTÜ ÖĞRENİM GÖRENLERİN ÇALIŞTIKLARI KAMU KURUM VE KURULUŞLARINA YAPTIKLARI KATKILAR İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİN ANALİZİ". Milli Eğitim Dergisi 48 / 224 (November 2019): 123-147 .
AMA Akteki̇n S , Tekben İ . 1416 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YURT DIŞINDA LİSANSÜSTÜ ÖĞRENİM GÖRENLERİN ÇALIŞTIKLARI KAMU KURUM VE KURULUŞLARINA YAPTIKLARI KATKILAR İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİN ANALİZİ. Millî Eğitim. 2019; 48(224): 123-147.
Vancouver Akteki̇n S , Tekben İ . 1416 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YURT DIŞINDA LİSANSÜSTÜ ÖĞRENİM GÖRENLERİN ÇALIŞTIKLARI KAMU KURUM VE KURULUŞLARINA YAPTIKLARI KATKILAR İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİN ANALİZİ. Milli Eğitim Dergisi. 2019; 48(224): 123-147.
IEEE S. Akteki̇n and İ. Tekben , "1416 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YURT DIŞINDA LİSANSÜSTÜ ÖĞRENİM GÖRENLERİN ÇALIŞTIKLARI KAMU KURUM VE KURULUŞLARINA YAPTIKLARI KATKILAR İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİN ANALİZİ", Milli Eğitim Dergisi, vol. 48, no. 224, pp. 123-147, Nov. 2019