Review Article
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

COVID-19 VE EĞİTİM

Year 2020, Volume 49, Issue 1, 1091 - 1104, 29.12.2020
https://doi.org/10.37669/milliegitim.787736

Abstract

Covid-19 salgını dünya üzerinde yaklaşık 24 milyon vaka ve 800.000 ölüme sebebiyet vermiştir (29.08.2020). Covid-19 salgını, hayatın birçok alanını olumsuz etkilediği gibi eğitim alanını da derinden etkilediği görülmektedir. Salgından dolayı okulların kapanması, eğitimin temel bileşenleri olan öğrenci, öğretmen ve eğitim sistemini ciddi anlamda etkilediği görülmektedir. Bu düşüncelerden yola çıkılarak bu çalışmadaki amaç, Covid-19 salgının öğrenci ve öğretmenler üzerindeki etkilerini, öğrenci ve öğretmenlerin uzaktan eğitime ilişkin bakış açılarını inceleyen literatürün taranmasıdır. Bu çalışmada anlatı incelenmesi yöntemi kullanılarak araştırmalardaki verilerin bir karşılaştırılması yapılmıştır. İlgili literatür incelendiğinde, yapılan çalışmaların daha çok öğrencilerin Covid-19 salgını süresince verilen uzaktan eğitime ilişkin görüşleri (n= 6, %37.5) ve öğrencilerin Covid-19’dan etkilenme durumları (n=6, %37.5) üzerinde yoğunlaştığı görülmektedir. Sonuçlar, öğrencilerin saldırganlık düzeylerinin artış gösterdiği, Covid-19’dan dolayı olumsuz duygular yaşadıkları, sosyal yaşam ritüellerinin değişkenlik gösterdiği, uykusuzluk, depresyon, iştahsızlık, aşırı stres, korku, endişe ve çabuk sinirlenme gibi olumsuzluklar yaşadıkları saptanmıştır. Öğrencilerin, genel olarak uzaktan eğitime ilişkin hem olumlu hem de olumsuz düşüncelere sahip oldukları gözlemlenmiştir. Öğretmenler üzerinde yapılan araştırmalar, genç ve bekâr öğretmenler ile kadın öğretmenlerin depresyon, kaygı ve psikolojik esneksizlik düzeylerinin yüksek olduğunu göstermiştir. Ayrıca Covid-19 salgını sürecinde öğretmenlerin sosyal medya ve internette daha fazla zaman geçirdikleri, uzaktan eğitim sistemine olumlu yaklaştıkları görülmüştür. Covid-19 salgınından dolayı özellikle ilkokul, ortaokul ve lise kademelerindeki öğrencelerin nasıl etkilendikleri ile ilgili yeni çalışmaların yapılmasına ihtiyaç vardır.

References

 • ACAR, Kürşat, MOR, Ahmet, BAYNAZ, Kadir ve ARSLANOĞLU, Erkal (2020). “An Investigation on Anxiety States of Students in Faculty of Sport Sciences During COVID-19”, International Journal of Disabilities Sports and Health Sciences, 3(1), ss. 66-73.
 • AKYOL, Ceyhun (2020). “Turizm Eğitimi Alan Öğrencilerin Covıd-19 Salgınına Yönelik Görüşleri”, Journal of Gastronomy Hospitality and Travel, 3(1), 112-121.
 • ALTUN EKİZ, Meryem (2020). “Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin Karantina Dönemindeki Uzaktan Eğitim İle İlgili Görüşleri (Nitel Bir Araştırma)”, Spor ve Rekreasyon Araştırmaları Dergisi, 2(Özel Sayı 1), ss. 1-13.
 • BASILAIA, Giorgi ve KVAVADZE, David (2020). “Transition to online education in schools during a SARS-CoV-2 coronavirus (COVID-19) pandemic in Georgia”, Pedagogical Research, 5(4), ss. 1-9.
 • BURGESS, Simon ve SIEVERTSEN, Hans Henrik (2020). “Schools, skills, and learning: The impact of COVID-19 on education” VoxEu. org, 1.
 • CAO, Wenjun., FANG, Ziwei., HOU, Guoqiang, HAN, Mei, XU, Xingrong., DONG, Jiaxin ve ZHENG, Jianzhong (2020). “The psychological impact of the COVID-19 epidemic on college students in China”, Psychiatry Research, 112934.ss. 1- 5 ÇİÇEK, İlhan, TANHAN, Ahmet., ARSLAN, Gökmen ve BULUS, Metin (2020). (İnceleme altında/manuscript under review). “Psychological Inflexibility Predictis Depression And Anxiety During COVID-19: Acceptance And Commitment Therapy Perspective”.
 • DANİEL, Sir John (2020). “Education and the COVID-19 pandemic”, Prospects, ss. 1-6.
 • GÖRGÜLÜ ARI, Aslı ve HAYIR KANAT, Meryem (2020). “Covid-19 (Koronavirüs) Üzerine Öğretmen Adaylarının Görüşleri”, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (Salgın Hastalıklar Özel Sayısı), ss. 459-492.
 • https://en.unesco.org/themes/education-emergencies/coronavirus-school-closures. ,”UNESCO (2020). United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. COVID-19 educational disruption and response.” 27 Ağustos 2020.
 • https://www.who.int/dg/speeches/detail/who-director-general-s-opening- remarks-at- the-mission-briefing-on-covid-19, “WHO (2020). “WHO Director-General's opening remarks at the Mission briefing on COVID-19”., 2 Ağustos 2020.
 • KAHRAMAN, Mehmet Emin (2020). “COVID-19 Salgınının Uygulamalı Derslere Etkisi ve Bu Derslerin Uzaktan Eğitimle Yürütülmesi: Temel Tasarım Dersi Örneği”, Medeniyet Sanat Dergisi, 6(1), ss. 44-56.
 • KARA, Yunus (2020).“Pandemi Sürecindeki Öğrenci Deneyimleri: Bakırköy İlçesi Örneği”, Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 7(7), ss. 165- 176.
 • KESKİN, Merve ve ÖZER KAYA, Derya.(2020). “COVID-19 Sürecinde Öğrencilerin Web Tabanlı Uzaktan Eğitime Yönelik Geri Bildirimlerinin Değerlendirilmesi”, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, 5(2), ss. 59-67.
 • KORKUT GENÇALP, Deniz (2020). “COVID-19 Salgını Döneminde İlk ve Acil Yardım Öğrencilerinin Beslenme Alışkanlıkları ve Fiziksel Aktivite Durumlarının Değerlendirilmesi”, Paramedik ve Acil Sağlık Hizmetleri Dergisi, 1(1), ss. 1-15.
 • KURNAZ, Ersin., & SERÇEMELİ, Murat (2020). Covid-19 pandemi döneminde akademisyenlerin uzaktan eğitim ve uzaktan muhasebe eğitimine yönelik bakış açıları üzerine bir araştırması. Uluslararası Sosyal Bilimler Akademi Dergisi, (3), 262-288.
 • MUHAMMED, Adnan ve KAİNAT, Anwar (2020). “Online Learning amid the COVID-19 Pandemic: Students' Perspectives”, Online Submission, 2(1), ss. 45-51.
 • PINAR, Mehmet Ali ve DÖNEL AKGÜL, Güldem. (2020). “The Opinions of Secondary School Students About Giving Science Courses with Distance Education During the Covid-19 Pandemic”, Journal of Current Researches on Social Sciences, 10(2), ss. 461-486.
 • RODGERS, Mark, SOWDEN, Angele, PETTİCREW, Mark, ARAİ, Lisa, ROBERTS, Helen, BRİTTEN, Nicky ve POPAY, Jennie (2009). “Testing methodological guidance on the conduct of narrative synthesis in systematic reviews: effectiveness of interventions to promote smoke alarm ownership and function”, Evaluation, 15(1), ss. 49-73.
 • SERÇEMELİ, Murat ve KURNAZ, Ersin (2020). “Covid-19 Pandemi Döneminde Öğrencilerin Uzaktan Eğitim Ve Uzaktan Muhasebe Eğitimine Yönelik Bakış Açıları Üzerine Bir Araştırma”, Uluslararası Sosyal Bilimler Akademik Araştırmalar Dergisi, 4(1), ss. 40-53.
 • SERİN, Emre ve CAN KOÇ, Mustafa (2020). “Examination of the eating behaviours and depression states of the university students who stay at home during the coronavirus pandemic in terms of different variables”, Progress in Nutrition, 22(1), ss. 33-43.
 • SINTEMA, Edgar John (2020). “Effect of COVID-19 on the performance of grade 12 students: Implications for STEM education”, Eurasia Journal of Mathematics, Science and Technology Education, 16(7), em1851.
 • ŞAHİNLER, Yunus, ULUKAN, Mahmut ve ULUKAN, Hasan (2020). “Covid-19 Sürecinde Fiziksel Aktivite Yapan Spor Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Saldırganlık Düzeylerinin İncelenmesi”, Akdeniz Spor Bilimleri Dergisi, 3(1), ss. 171-184.
 • TANHAN, Ahmet ve STRACK, Robert William (2020).”Online Photovoice To Explore And Advocate For Muslim Biopsychosocial Spiritual Wellbeing And Issues: Ecological Systems Theory And Ally Development”, Current Psychology,ss. 1-16. https://doi.org/10.1007/s12144-020-00692-6.
 • TANHAN, Ahmet. (2020). “COVID-19 sürecinde online seslifoto (OSF) yöntemiyle biyopsikososyal manevi ve ekonomik meseleleri ve genel iyi oluş düzeyini ele almak: OSF’nin Türkçeye uyarlanması. [Utilizing online photovoice (OPV) methodology to address biopsychosocial spiritual economic issues and wellbeing during COVID-19: Adapting OPV to Turkish.]”, Turkish Studies, 15(4), https://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.44451 .
 • TANHAN, Ahmet., YAVUZ, Kasım Fatih, K, YOUNG, John Scot, NALBANT, Ahmet, ARSLAN, Gökmen., YILDIRIM, Murat, ULUSOY, Sevinç, GENÇ, Emel, UĞUR, Erol ve ÇİÇEK, İlhan (2020). “A Proposed Framework Based on Literature Review of Online Contextual Mental Health Services to Enhance Wellbeing and Address Psychopathology During COVID-19”, Electron J Gen Med. 17 (6), em254.

COVID-19 AND EDUCATION

Year 2020, Volume 49, Issue 1, 1091 - 1104, 29.12.2020
https://doi.org/10.37669/milliegitim.787736

Abstract

Covid-19 pandemic has resulted nearly 24 million cases and 800.000 deaths in the world (28.09.2020). It is seen that the pandemic affected many fields of life negatively including the field of education profoundly. It is observed that the closure of schools due to the pandemic influenced the education system dramatically and its main components, mainly students and teachers. Based on all these, the aim of this study is to conduct a literature review investigating the effect of the pandemic on students, teachers, and their perspective of distance and/or online education. In this study, a comparison of the data in the studies was made using the narrative analysis method. When the pandemic related literature was reviewed, it was seen that most of the studies generally focused on the students’ views about distance and/or online education (n = 6, 37.5%) and the students’ psychologically getting affected by the pandemic (n = 6, 37.5%). The pandemic related results show that the students have some negative feelings, high levels of aggressivity, and change in exhibiting their social living rituals. The students also experienced some mental health issues including insomnia, depression, and loss of appetite, extreme stress, fear, anxiety, and nervousness. Based on the literature, the students had both positive and negative thoughts about distance and online education, and the young and single teachers and female teachers have high levels of depression, anxiety, and psychological inflexibility. The review also indicated that the teachers spent more time on social media and the internet compared to pre-pandemic and approached distance and/or online education positively. There is a need to conduct a series of studies to understand how the pandemic affects students from a more contextual and comprehensive perspective.

References

 • ACAR, Kürşat, MOR, Ahmet, BAYNAZ, Kadir ve ARSLANOĞLU, Erkal (2020). “An Investigation on Anxiety States of Students in Faculty of Sport Sciences During COVID-19”, International Journal of Disabilities Sports and Health Sciences, 3(1), ss. 66-73.
 • AKYOL, Ceyhun (2020). “Turizm Eğitimi Alan Öğrencilerin Covıd-19 Salgınına Yönelik Görüşleri”, Journal of Gastronomy Hospitality and Travel, 3(1), 112-121.
 • ALTUN EKİZ, Meryem (2020). “Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin Karantina Dönemindeki Uzaktan Eğitim İle İlgili Görüşleri (Nitel Bir Araştırma)”, Spor ve Rekreasyon Araştırmaları Dergisi, 2(Özel Sayı 1), ss. 1-13.
 • BASILAIA, Giorgi ve KVAVADZE, David (2020). “Transition to online education in schools during a SARS-CoV-2 coronavirus (COVID-19) pandemic in Georgia”, Pedagogical Research, 5(4), ss. 1-9.
 • BURGESS, Simon ve SIEVERTSEN, Hans Henrik (2020). “Schools, skills, and learning: The impact of COVID-19 on education” VoxEu. org, 1.
 • CAO, Wenjun., FANG, Ziwei., HOU, Guoqiang, HAN, Mei, XU, Xingrong., DONG, Jiaxin ve ZHENG, Jianzhong (2020). “The psychological impact of the COVID-19 epidemic on college students in China”, Psychiatry Research, 112934.ss. 1- 5 ÇİÇEK, İlhan, TANHAN, Ahmet., ARSLAN, Gökmen ve BULUS, Metin (2020). (İnceleme altında/manuscript under review). “Psychological Inflexibility Predictis Depression And Anxiety During COVID-19: Acceptance And Commitment Therapy Perspective”.
 • DANİEL, Sir John (2020). “Education and the COVID-19 pandemic”, Prospects, ss. 1-6.
 • GÖRGÜLÜ ARI, Aslı ve HAYIR KANAT, Meryem (2020). “Covid-19 (Koronavirüs) Üzerine Öğretmen Adaylarının Görüşleri”, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (Salgın Hastalıklar Özel Sayısı), ss. 459-492.
 • https://en.unesco.org/themes/education-emergencies/coronavirus-school-closures. ,”UNESCO (2020). United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. COVID-19 educational disruption and response.” 27 Ağustos 2020.
 • https://www.who.int/dg/speeches/detail/who-director-general-s-opening- remarks-at- the-mission-briefing-on-covid-19, “WHO (2020). “WHO Director-General's opening remarks at the Mission briefing on COVID-19”., 2 Ağustos 2020.
 • KAHRAMAN, Mehmet Emin (2020). “COVID-19 Salgınının Uygulamalı Derslere Etkisi ve Bu Derslerin Uzaktan Eğitimle Yürütülmesi: Temel Tasarım Dersi Örneği”, Medeniyet Sanat Dergisi, 6(1), ss. 44-56.
 • KARA, Yunus (2020).“Pandemi Sürecindeki Öğrenci Deneyimleri: Bakırköy İlçesi Örneği”, Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 7(7), ss. 165- 176.
 • KESKİN, Merve ve ÖZER KAYA, Derya.(2020). “COVID-19 Sürecinde Öğrencilerin Web Tabanlı Uzaktan Eğitime Yönelik Geri Bildirimlerinin Değerlendirilmesi”, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, 5(2), ss. 59-67.
 • KORKUT GENÇALP, Deniz (2020). “COVID-19 Salgını Döneminde İlk ve Acil Yardım Öğrencilerinin Beslenme Alışkanlıkları ve Fiziksel Aktivite Durumlarının Değerlendirilmesi”, Paramedik ve Acil Sağlık Hizmetleri Dergisi, 1(1), ss. 1-15.
 • KURNAZ, Ersin., & SERÇEMELİ, Murat (2020). Covid-19 pandemi döneminde akademisyenlerin uzaktan eğitim ve uzaktan muhasebe eğitimine yönelik bakış açıları üzerine bir araştırması. Uluslararası Sosyal Bilimler Akademi Dergisi, (3), 262-288.
 • MUHAMMED, Adnan ve KAİNAT, Anwar (2020). “Online Learning amid the COVID-19 Pandemic: Students' Perspectives”, Online Submission, 2(1), ss. 45-51.
 • PINAR, Mehmet Ali ve DÖNEL AKGÜL, Güldem. (2020). “The Opinions of Secondary School Students About Giving Science Courses with Distance Education During the Covid-19 Pandemic”, Journal of Current Researches on Social Sciences, 10(2), ss. 461-486.
 • RODGERS, Mark, SOWDEN, Angele, PETTİCREW, Mark, ARAİ, Lisa, ROBERTS, Helen, BRİTTEN, Nicky ve POPAY, Jennie (2009). “Testing methodological guidance on the conduct of narrative synthesis in systematic reviews: effectiveness of interventions to promote smoke alarm ownership and function”, Evaluation, 15(1), ss. 49-73.
 • SERÇEMELİ, Murat ve KURNAZ, Ersin (2020). “Covid-19 Pandemi Döneminde Öğrencilerin Uzaktan Eğitim Ve Uzaktan Muhasebe Eğitimine Yönelik Bakış Açıları Üzerine Bir Araştırma”, Uluslararası Sosyal Bilimler Akademik Araştırmalar Dergisi, 4(1), ss. 40-53.
 • SERİN, Emre ve CAN KOÇ, Mustafa (2020). “Examination of the eating behaviours and depression states of the university students who stay at home during the coronavirus pandemic in terms of different variables”, Progress in Nutrition, 22(1), ss. 33-43.
 • SINTEMA, Edgar John (2020). “Effect of COVID-19 on the performance of grade 12 students: Implications for STEM education”, Eurasia Journal of Mathematics, Science and Technology Education, 16(7), em1851.
 • ŞAHİNLER, Yunus, ULUKAN, Mahmut ve ULUKAN, Hasan (2020). “Covid-19 Sürecinde Fiziksel Aktivite Yapan Spor Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Saldırganlık Düzeylerinin İncelenmesi”, Akdeniz Spor Bilimleri Dergisi, 3(1), ss. 171-184.
 • TANHAN, Ahmet ve STRACK, Robert William (2020).”Online Photovoice To Explore And Advocate For Muslim Biopsychosocial Spiritual Wellbeing And Issues: Ecological Systems Theory And Ally Development”, Current Psychology,ss. 1-16. https://doi.org/10.1007/s12144-020-00692-6.
 • TANHAN, Ahmet. (2020). “COVID-19 sürecinde online seslifoto (OSF) yöntemiyle biyopsikososyal manevi ve ekonomik meseleleri ve genel iyi oluş düzeyini ele almak: OSF’nin Türkçeye uyarlanması. [Utilizing online photovoice (OPV) methodology to address biopsychosocial spiritual economic issues and wellbeing during COVID-19: Adapting OPV to Turkish.]”, Turkish Studies, 15(4), https://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.44451 .
 • TANHAN, Ahmet., YAVUZ, Kasım Fatih, K, YOUNG, John Scot, NALBANT, Ahmet, ARSLAN, Gökmen., YILDIRIM, Murat, ULUSOY, Sevinç, GENÇ, Emel, UĞUR, Erol ve ÇİÇEK, İlhan (2020). “A Proposed Framework Based on Literature Review of Online Contextual Mental Health Services to Enhance Wellbeing and Address Psychopathology During COVID-19”, Electron J Gen Med. 17 (6), em254.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Social
Journal Section İnceleme Makalesi
Authors

İlhan ÇİÇEK (Primary Author)
BATMAN ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK YÜKSEKOKULU
0000-0003-0266-8656
Türkiye


Ahmet TANHAN
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ
0000-0002-4972-8591
Türkiye


Selami TANRIVERDİ
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ
0000-0003-0845-7219
Türkiye

Publication Date December 29, 2020
Published in Issue Year 2020, Volume 49, Issue 1

Cite

APA Çiçek, İ. , Tanhan, A. & Tanrıverdi, S. (2020). COVID-19 VE EĞİTİM . Milli Eğitim Dergisi , SALGIN SÜRECİNDE TÜRKİYE'DE VE DÜNYADA EĞİTİM , 1091-1104 . DOI: 10.37669/milliegitim.787736