Research Article
BibTex RIS Cite

LGS VE ÖRNEK MATEMATİK SORULARININ ÖĞRENME ALANLARI VE PISA 2012 ÇERÇEVESİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ

Year 2021, Volume: 50 Issue: 232, 177 - 198, 24.11.2021
https://doi.org/10.37669/milliegitim.741871

Abstract

Doküman analizi yöntemi ile tasarlanan bu çalışmada 2017-2018 ve 2018-2019 eğitim öğretim yıllarında ÖDSGM resmi sitesi üzerinden yayımlanmış olan örnek matematik soruları ile 2018 ve 2019 yıllarında yapılmış olan LGS’de yer alan matematik sorularının Ortaokul Matematik Dersi Öğretim Programı’nda yer alan öğrenme alanları, alt öğrenme alanları ve PISA 2012 problem çözme becerileri değerlendirme çerçevesinde yer alan temel elemanlarına göre analiz edilmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla 40 LGS ve 105 örnek matematik sorusu incelenmiştir. Yapılan içerik analizi sonucunda birden fazla kazanımı ölçmeye yönelik sorulara rastlanmış ayrıca önceki sınav sistemlerine göre üst düzey becerileri ölçen soru sayısının arttığı sonucuna varılmıştır. Soruların bağlamlarının önceki sınav sistemlerine göre oldukça çeşitlendiği de araştırmanın bulguları arasındadır.

References

 • AKTAN, O. İlkokul Matematik Öğretim Programı Dersi Kazanımlarının Yenilenen Bloom Taksonomisine Göre İncelenmesi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1-18. [doi:10.9779/pauefd.523545]
 • BAŞOL, G., BALGALMIŞ, E., KARLI, M. ve ÖZ, F. (2016). TEOG sınavı matematik sorularının MEB kazanımlarına,TIMSS seviyelerine ve Yenilenen Bloom Taksonomisine göre incelenmesi. Journal of Human Sciences, 13(3), 5945-5967. [doi:10.14687/jhs.v13i3.4326]
 • BİBER, A. Ç. ve TUNA, A. (2017). Ortaokul Matematik Kitaplarındaki Öğrenme Alanları ve Bloom Taksonomisine Göre Karşılaştırmalı Analizi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 36(1), 161-174. [doi: 10.7822/omuefd.3273969]
 • COŞAR, Y. (2011). İlköğretim altıncı sınıf matematik dersi çalışma kitabındaki soruların kapsam geçerlik ve yenilenmiş bloom taksonomisinin bilişsel süreç boyutuna göre analizi (Yüksek Lisans Tezi). Ulusal Tez Merkezinden alınmıştır (No:299733).
 • ÇALIŞKAN, N., KAHYA, E. ve TEMLİ DURMUŞ, Y. (2018). An Analysis of Mathematics Questions of the TPESE Exam According to Cognitive Levels of TIMMS 2015. Journal of History Culture and Art Research, 7(5), 67-82. [doi:http://dx.doi.org/10.7596/taksad.v7i5.1640]
 • DELİL, A. ve YOLCU-TETİK, B. (2015). 8. Sınıf Merkezi Sınavlardaki Matematik Sorularının Tımss-2015 Bilişsel Alanlarına Göre Analizi. Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 13(4), 165-184. [doi:10.18026/cbusos.87313]
 • DURSUN, A. ve AYDIN-PARİM, G. (2014). YGS 2013 Matematik Soruları İle Ortaöğretim 9. Sınıf Matematik Sınav Sorularının Bloom Taksonomisine ve Öğretim Programına Göre Karşılaştırılması. Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi – Journal of Educational Sciences Research, 4(Özel Sayı 1), 17-37.
 • EKİNCİ, O. ve BAL, A. (2019). 2018 Yılı Liseye Geçiş Sınavı (LGS) Matematik Sorularının Öğrenme Alanları ve Yenilenmiş Bloom Taksonomisi Bağlamında Değerlendirilmesi. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7(3), 9-18. [doi:http://dx.doi.org/10.18506/anemon.462717]
 • HITCHCOCK, G. ve HUGHES, D. (1995). Research and the teacher: A qualitative introduction to school-based research (2. baskı). New York: Routledge.
 • İNCİKABI, L. (2012). After the reform in Turkey: A content analysis of SBS and TIMSS assessment in terms of Mathematics content, cognitive domains, and item types. Education As Change, 16(2), 301–312.
 • İNCİKABI, L., KURNAZ, M. A. ve PEKTAS, M. (2013). An Investigation of Mathematics and Science Questions in Entrance Examinations for Secondary Education Institutions in Turkey. Journal of Baltic Science Education, 12(3), 352-364.
 • İNCİKABI, L., PEKTAŞ, M. ve SÜLE, C. (2016). Ortaöğretime Geçiş Sınavlarındaki Matematik ve Fen Sorularının PISA Problem Çözme Çerçevesine Göre İncelenmesi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), 17(2), 649-662.
 • İSKENDEROĞLU, T. A., ERKAN, İ. ve SERBEST , A. (2013). 2008-2013 Yılları Arasındaki SBS Matematik Sorularının PISA Matematik Yeterlik Düzeylerine Göre Sınıflandırılması. Turkish Journal of Computer and Mathematics Education, 4(2), 147-168.
 • İSKENDEROĞLU, T. A. ve BAKİ, A. (2011). İlköğretim 8. Sınıf Matematik Ders Kitabındaki Soruların PISA Matematik Yeterlik Düzeylerine Göre Sınıflandırılması. Eğitim ve Bilim, 287-301.
 • KARAMAN, M. ve BİNDAK, R. (2017). İlköğretim matematik öğretmenlerinin sınav soruları ile TEOG matematik sorularının Yenilenmiş Bloom Taksonomisi’ne göre analizi. Curr Res Educ, 3(2), 51-65.
 • KELEŞ, T. ve KARADENİZ, M. (2015). 2006-2012 Yılları Arasında Yapılan ÖSS, YGS ve LYS Matematik ve Geometri Sorularının Bloom Taksonomisinin Bilişsel Süreç Boyutuna Göre İncelenmesi. Turkish Journal of Computer and Mathematics Education, 6(3), 532-552.
 • KÖĞCE, D. ve BAKİ, A. (2009). Matematik Öğretmenlerinin Yazılı Sınav Soruları İle ÖSS Sınavlarında Sorulan Matematik Sorularının Bloom Taksonomisine Göre Karşılaştırılması. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 26, 70-80.
 • MEB. (2017). 8. SINIFLAR İÇİN UYGULANACAK SINAVA AİT ÖRNEK SORULAR KİTAPÇIĞI (SAYISAL BÖLÜM), [Çevrim-içi: https://www.meb.gov.tr/sinavlar/dokumanlar/2017/ornek_sorular_sayisal_2017.pdf], Erişim tarihi: 05.10.2019
 • MEB. (2018a). Matematik Dersi Öğretim Programı (İlkokul ve Ortaokul 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Sınıflar), Ankara: MEB. [Çevrim-içi: http://mufredat.meb.gov.tr/Dosyalar/201813017165445-MATEMAT%C4%B0K%20%C3%96%C4%9ERET%C4%B0M%20PROGRAMI%202018v.pdf], Erişim tarihi: 14.07.2019
 • MEB. (2018b). SINAVLA ÖĞRENCİ ALACAK ORTAÖĞRETİM. KURUMLARINA İLİŞKİN MERKEZÎ SINAV SAYISAL BÖLÜM A, [Çevrim-içi: https://odsgm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2018_06/03153730_SAYISAL_BYLYM_A_kitapYY.pdf], Erişim tarihi: 05.10.2019
 • MEB. (2018c). Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezî Sınava Yönelik Ekim Ayı Örnek Soruları (Sayısal Bölüm), [Çevrim-içi: http://odsgm.meb.gov.tr/kurslar/pdf/ornek/1920/2019_10_EKIM_ORNEKSORULAR_SAY.pdf], Erişim tarihi: 05.10.2019
 • MEB. (2018d). Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezî Sınava Yönelik Kasım Ayı Örnek Soruları (Sayısal Bölüm), [Çevrim-içi: http://odsgm.meb.gov.tr/kurslar/pdf/ornek/1920/2019_11_KASIM_ORNEKSORULAR_SAY.pdf], Erişim tarihi: 05.10.2019
 • MEB. (2018e). Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezî Sınava Yönelik Aralık Ayı Örnek Soruları (Sayısal Bölüm), [Çevrim-içi: https://odsgm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2018_12/25095829_aralik_ayi_ornek_sorular_sayisal.pdf], Erişim tarihi: 05.10.2019
 • MEB. (2019a). Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezî Sınav Başvuru Ve Uygulama Kılavuzu, [Çevrim-içi: https://www.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2019_04/03134315_Kilavuz2019.pdf], Erişim tarihi: 05.10.2019
 • MEB. (2019b). Akademik Becerilerin İzlenmesi ve Değerlendirilmesi (ABİDE) Projesi, [Çevrim-içi: http://abide.meb.gov.tr/proje-hakkinda.asp], Erişim tarihi: 07.10.2019
 • MEB. (2019c). Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezî Sınava Yönelik Ocak Ayı Örnek Soruları (Sayısal Bölüm), [Çevrim-içi: http://odsgm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2019_01/22120501_ocak_ayi_ornek_sorular_sayisal.pdf], Erişim tarihi: 05.10.2019
 • MEB. (2019d). Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezî Sınava Yönelik Şubat Ayı Örnek Soruları (Sayısal Bölüm), [Çevrim-içi: https://odsgm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2019_02/21094400_sayisal_subat_ayi_ornek_sorular.pdf], Erişim tarihi: 05.10.2019
 • MEB. (2019e). Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezî Sınava Yönelik Mart Ayı Örnek Soruları (Sayısal Bölüm), [Çevrim-içi: https://odsgm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2019_03/21094324_sayisal_mart_ayi_ornek_sorular_3.pdf], Erişim tarihi: 05.10.2019
 • MEB. (2019f). Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezî Sınava Yönelik Nisan Ayı Örnek Soruları (Sayısal Bölüm), [Çevrim-içi: https://odsgm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2019_04/25095311_Sayisal_Nisan_ayi_ornek_sorular.pdf], Erişim tarihi: 05.10.2019
 • MEB. (2019g). Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezî Sınava Yönelik Mayıs Ayı Örnek Soruları (Sayısal Bölüm), [Çevrim-içi: https://odsgm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2019_05/24094027_Sayisal_mayis_ornek_sorular.pdf], Erişim tarihi: 05.10.2019
 • MEB. (2019h). SINAVLA ÖĞRENCİ ALACAK ORTAÖĞRETİM. KURUMLARINA İLİŞKİN MERKEZÎ SINAV SAYISAL BÖLÜM A. [Çevrim-içi: https://www.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2019_06/02130019_2019_SAYISAL_BOLUM.pdf], Erişim tarihi: 05.10.2019
 • MILES, M. B. ve HUBERMAN, A. M. (1994). Qualitative data analysis (2. baskı.). Thousand Oaks, CA: Sage.
 • OECD. (2010). PISA 2012 field trial problem solving framework – Draft subject to possible revision after the field trial. [Çevrim-içi: http://www.oecd.org/pisa/pisaproducts/46962005.pdf], Erişim tarihi: 15.11.2019
 • STACEY, K. (2015). The International Assessment of Mathematical Literacy: PISA 2012 Framework and Items. In Cho S. (eds) Selected regular lectures from the 12th International Congress on Mathematical Education. Springer, Cham. [doi:10.1007/978-3-319-17187-6_43 771]
 • ŞAD, S. N. ve ŞAHİNER, Y. (2016). Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) Sistemine İlişkin Öğrenci, Öğretmen ve Veli Görüşleri. Elementary Education Online, 15(1), 53-79. [doi:http://dx.doi.org/10.17051/io.2016.78720]
 • TAŞ, U. E., ARICI, Ö., OZARKAN, H. ve ÖZGÜRLÜK, B. (2016). PISA 2015 ulusal raporu. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı. [Çevrim-içi: http://odsgm.meb.gov.tr/test/analizler/docs/PISA/PISA2015_Ulusal_Rapor.pdf], Erişim tarihi: 12.07.2019
 • UĞUREL, I., MORALI, H. ve KESGİN, Ş. (2012). OKS, SBS ve TIMSS Matematik Sorularının ‘MATH Taksonomi’ Çerçevesinde Karşılaştırmalı Analizi. Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 11(2), 423-444.
 • YILDIRIM, A. ve ŞİMŞEK, H. (2018). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. (11. baskı). Ankara: Seçkin Yayınevi.
Year 2021, Volume: 50 Issue: 232, 177 - 198, 24.11.2021
https://doi.org/10.37669/milliegitim.741871

Abstract

References

 • AKTAN, O. İlkokul Matematik Öğretim Programı Dersi Kazanımlarının Yenilenen Bloom Taksonomisine Göre İncelenmesi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1-18. [doi:10.9779/pauefd.523545]
 • BAŞOL, G., BALGALMIŞ, E., KARLI, M. ve ÖZ, F. (2016). TEOG sınavı matematik sorularının MEB kazanımlarına,TIMSS seviyelerine ve Yenilenen Bloom Taksonomisine göre incelenmesi. Journal of Human Sciences, 13(3), 5945-5967. [doi:10.14687/jhs.v13i3.4326]
 • BİBER, A. Ç. ve TUNA, A. (2017). Ortaokul Matematik Kitaplarındaki Öğrenme Alanları ve Bloom Taksonomisine Göre Karşılaştırmalı Analizi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 36(1), 161-174. [doi: 10.7822/omuefd.3273969]
 • COŞAR, Y. (2011). İlköğretim altıncı sınıf matematik dersi çalışma kitabındaki soruların kapsam geçerlik ve yenilenmiş bloom taksonomisinin bilişsel süreç boyutuna göre analizi (Yüksek Lisans Tezi). Ulusal Tez Merkezinden alınmıştır (No:299733).
 • ÇALIŞKAN, N., KAHYA, E. ve TEMLİ DURMUŞ, Y. (2018). An Analysis of Mathematics Questions of the TPESE Exam According to Cognitive Levels of TIMMS 2015. Journal of History Culture and Art Research, 7(5), 67-82. [doi:http://dx.doi.org/10.7596/taksad.v7i5.1640]
 • DELİL, A. ve YOLCU-TETİK, B. (2015). 8. Sınıf Merkezi Sınavlardaki Matematik Sorularının Tımss-2015 Bilişsel Alanlarına Göre Analizi. Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 13(4), 165-184. [doi:10.18026/cbusos.87313]
 • DURSUN, A. ve AYDIN-PARİM, G. (2014). YGS 2013 Matematik Soruları İle Ortaöğretim 9. Sınıf Matematik Sınav Sorularının Bloom Taksonomisine ve Öğretim Programına Göre Karşılaştırılması. Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi – Journal of Educational Sciences Research, 4(Özel Sayı 1), 17-37.
 • EKİNCİ, O. ve BAL, A. (2019). 2018 Yılı Liseye Geçiş Sınavı (LGS) Matematik Sorularının Öğrenme Alanları ve Yenilenmiş Bloom Taksonomisi Bağlamında Değerlendirilmesi. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7(3), 9-18. [doi:http://dx.doi.org/10.18506/anemon.462717]
 • HITCHCOCK, G. ve HUGHES, D. (1995). Research and the teacher: A qualitative introduction to school-based research (2. baskı). New York: Routledge.
 • İNCİKABI, L. (2012). After the reform in Turkey: A content analysis of SBS and TIMSS assessment in terms of Mathematics content, cognitive domains, and item types. Education As Change, 16(2), 301–312.
 • İNCİKABI, L., KURNAZ, M. A. ve PEKTAS, M. (2013). An Investigation of Mathematics and Science Questions in Entrance Examinations for Secondary Education Institutions in Turkey. Journal of Baltic Science Education, 12(3), 352-364.
 • İNCİKABI, L., PEKTAŞ, M. ve SÜLE, C. (2016). Ortaöğretime Geçiş Sınavlarındaki Matematik ve Fen Sorularının PISA Problem Çözme Çerçevesine Göre İncelenmesi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), 17(2), 649-662.
 • İSKENDEROĞLU, T. A., ERKAN, İ. ve SERBEST , A. (2013). 2008-2013 Yılları Arasındaki SBS Matematik Sorularının PISA Matematik Yeterlik Düzeylerine Göre Sınıflandırılması. Turkish Journal of Computer and Mathematics Education, 4(2), 147-168.
 • İSKENDEROĞLU, T. A. ve BAKİ, A. (2011). İlköğretim 8. Sınıf Matematik Ders Kitabındaki Soruların PISA Matematik Yeterlik Düzeylerine Göre Sınıflandırılması. Eğitim ve Bilim, 287-301.
 • KARAMAN, M. ve BİNDAK, R. (2017). İlköğretim matematik öğretmenlerinin sınav soruları ile TEOG matematik sorularının Yenilenmiş Bloom Taksonomisi’ne göre analizi. Curr Res Educ, 3(2), 51-65.
 • KELEŞ, T. ve KARADENİZ, M. (2015). 2006-2012 Yılları Arasında Yapılan ÖSS, YGS ve LYS Matematik ve Geometri Sorularının Bloom Taksonomisinin Bilişsel Süreç Boyutuna Göre İncelenmesi. Turkish Journal of Computer and Mathematics Education, 6(3), 532-552.
 • KÖĞCE, D. ve BAKİ, A. (2009). Matematik Öğretmenlerinin Yazılı Sınav Soruları İle ÖSS Sınavlarında Sorulan Matematik Sorularının Bloom Taksonomisine Göre Karşılaştırılması. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 26, 70-80.
 • MEB. (2017). 8. SINIFLAR İÇİN UYGULANACAK SINAVA AİT ÖRNEK SORULAR KİTAPÇIĞI (SAYISAL BÖLÜM), [Çevrim-içi: https://www.meb.gov.tr/sinavlar/dokumanlar/2017/ornek_sorular_sayisal_2017.pdf], Erişim tarihi: 05.10.2019
 • MEB. (2018a). Matematik Dersi Öğretim Programı (İlkokul ve Ortaokul 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Sınıflar), Ankara: MEB. [Çevrim-içi: http://mufredat.meb.gov.tr/Dosyalar/201813017165445-MATEMAT%C4%B0K%20%C3%96%C4%9ERET%C4%B0M%20PROGRAMI%202018v.pdf], Erişim tarihi: 14.07.2019
 • MEB. (2018b). SINAVLA ÖĞRENCİ ALACAK ORTAÖĞRETİM. KURUMLARINA İLİŞKİN MERKEZÎ SINAV SAYISAL BÖLÜM A, [Çevrim-içi: https://odsgm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2018_06/03153730_SAYISAL_BYLYM_A_kitapYY.pdf], Erişim tarihi: 05.10.2019
 • MEB. (2018c). Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezî Sınava Yönelik Ekim Ayı Örnek Soruları (Sayısal Bölüm), [Çevrim-içi: http://odsgm.meb.gov.tr/kurslar/pdf/ornek/1920/2019_10_EKIM_ORNEKSORULAR_SAY.pdf], Erişim tarihi: 05.10.2019
 • MEB. (2018d). Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezî Sınava Yönelik Kasım Ayı Örnek Soruları (Sayısal Bölüm), [Çevrim-içi: http://odsgm.meb.gov.tr/kurslar/pdf/ornek/1920/2019_11_KASIM_ORNEKSORULAR_SAY.pdf], Erişim tarihi: 05.10.2019
 • MEB. (2018e). Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezî Sınava Yönelik Aralık Ayı Örnek Soruları (Sayısal Bölüm), [Çevrim-içi: https://odsgm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2018_12/25095829_aralik_ayi_ornek_sorular_sayisal.pdf], Erişim tarihi: 05.10.2019
 • MEB. (2019a). Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezî Sınav Başvuru Ve Uygulama Kılavuzu, [Çevrim-içi: https://www.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2019_04/03134315_Kilavuz2019.pdf], Erişim tarihi: 05.10.2019
 • MEB. (2019b). Akademik Becerilerin İzlenmesi ve Değerlendirilmesi (ABİDE) Projesi, [Çevrim-içi: http://abide.meb.gov.tr/proje-hakkinda.asp], Erişim tarihi: 07.10.2019
 • MEB. (2019c). Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezî Sınava Yönelik Ocak Ayı Örnek Soruları (Sayısal Bölüm), [Çevrim-içi: http://odsgm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2019_01/22120501_ocak_ayi_ornek_sorular_sayisal.pdf], Erişim tarihi: 05.10.2019
 • MEB. (2019d). Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezî Sınava Yönelik Şubat Ayı Örnek Soruları (Sayısal Bölüm), [Çevrim-içi: https://odsgm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2019_02/21094400_sayisal_subat_ayi_ornek_sorular.pdf], Erişim tarihi: 05.10.2019
 • MEB. (2019e). Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezî Sınava Yönelik Mart Ayı Örnek Soruları (Sayısal Bölüm), [Çevrim-içi: https://odsgm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2019_03/21094324_sayisal_mart_ayi_ornek_sorular_3.pdf], Erişim tarihi: 05.10.2019
 • MEB. (2019f). Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezî Sınava Yönelik Nisan Ayı Örnek Soruları (Sayısal Bölüm), [Çevrim-içi: https://odsgm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2019_04/25095311_Sayisal_Nisan_ayi_ornek_sorular.pdf], Erişim tarihi: 05.10.2019
 • MEB. (2019g). Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezî Sınava Yönelik Mayıs Ayı Örnek Soruları (Sayısal Bölüm), [Çevrim-içi: https://odsgm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2019_05/24094027_Sayisal_mayis_ornek_sorular.pdf], Erişim tarihi: 05.10.2019
 • MEB. (2019h). SINAVLA ÖĞRENCİ ALACAK ORTAÖĞRETİM. KURUMLARINA İLİŞKİN MERKEZÎ SINAV SAYISAL BÖLÜM A. [Çevrim-içi: https://www.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2019_06/02130019_2019_SAYISAL_BOLUM.pdf], Erişim tarihi: 05.10.2019
 • MILES, M. B. ve HUBERMAN, A. M. (1994). Qualitative data analysis (2. baskı.). Thousand Oaks, CA: Sage.
 • OECD. (2010). PISA 2012 field trial problem solving framework – Draft subject to possible revision after the field trial. [Çevrim-içi: http://www.oecd.org/pisa/pisaproducts/46962005.pdf], Erişim tarihi: 15.11.2019
 • STACEY, K. (2015). The International Assessment of Mathematical Literacy: PISA 2012 Framework and Items. In Cho S. (eds) Selected regular lectures from the 12th International Congress on Mathematical Education. Springer, Cham. [doi:10.1007/978-3-319-17187-6_43 771]
 • ŞAD, S. N. ve ŞAHİNER, Y. (2016). Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) Sistemine İlişkin Öğrenci, Öğretmen ve Veli Görüşleri. Elementary Education Online, 15(1), 53-79. [doi:http://dx.doi.org/10.17051/io.2016.78720]
 • TAŞ, U. E., ARICI, Ö., OZARKAN, H. ve ÖZGÜRLÜK, B. (2016). PISA 2015 ulusal raporu. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı. [Çevrim-içi: http://odsgm.meb.gov.tr/test/analizler/docs/PISA/PISA2015_Ulusal_Rapor.pdf], Erişim tarihi: 12.07.2019
 • UĞUREL, I., MORALI, H. ve KESGİN, Ş. (2012). OKS, SBS ve TIMSS Matematik Sorularının ‘MATH Taksonomi’ Çerçevesinde Karşılaştırmalı Analizi. Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 11(2), 423-444.
 • YILDIRIM, A. ve ŞİMŞEK, H. (2018). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. (11. baskı). Ankara: Seçkin Yayınevi.
There are 38 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Research Article
Authors

Naci Küçükgençay 0000-0003-4956-781X

Fadimana Karatepe 0000-0001-5482-4863

Bilge Peker 0000-0002-0787-4996

Publication Date November 24, 2021
Published in Issue Year 2021 Volume: 50 Issue: 232

Cite

APA Küçükgençay, N., Karatepe, F., & Peker, B. (2021). LGS VE ÖRNEK MATEMATİK SORULARININ ÖĞRENME ALANLARI VE PISA 2012 ÇERÇEVESİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ. Milli Eğitim Dergisi, 50(232), 177-198. https://doi.org/10.37669/milliegitim.741871