Research Article
PDF EndNote BibTex RIS Cite

CLIL YÖNTEMİNE DAYALI TÜRKÇE EĞİTİMİNİN GEÇİCİ KORUMA ALTINDAKİ 3-5 YAŞ GRUBU SURİYELİ ÇOCUKLARIN ALICI DİL GELİŞİMLERİNE ETKİSİ

Year 2021, Volume 50, Issue 1, 123 - 143, 22.12.2021
https://doi.org/10.37669/milliegitim.956736

Abstract

Bu araştırmada, geçici koruma altındaki Suriyeli çocukların alıcı dil gelişimleri üzerinde CLIL (Content and Language Integrated Learning) (İçerikle bütünleşik dil öğretimi) yöntemine dayalı olarak verilen eğitim programının etkililiğinin incelenmesi amaçlanmıştır. Konya ilinde yer alan bir ilköğretim okulundaki anasınıfında 2016-2017 eğitim öğretim yılında eğitimlerine devam eden çalışma grubunda 18, kontrol grubunda 18 olmak üzere 36 geçici koruma altındaki Suriyeli çocuk araştırmanın katılımcılarını oluşturmaktadır. Araştırmada yöntem olarak ön-test, son-test, kalıcılık testi, kontrol gruplu deneysel desen kullanılmış, veriler ‘TİFALDİ Alıcı Dil Kelime Alt Testi’ kullanılarak elde edilmiştir. Yapılan ön testlerde çocukların alıcı dil gelişimleri belirlenmiş ve her iki grup arasında anlamlı bir farklılık gözlenmemiştir. Araştırmanın çalışma grubunda yer alan çocuklara 31 hafta süresince haftada iki gün olmak üzere toplamda 62 oturumluk dil eğitim programı uygulanmıştır. Verilen eğitimin sonucunda her iki gruptaki çocuklara son testler uygulanmıştır. Yapılan son testler sonucunda çalışma ve kontrol grubundaki çocukların alıcı dil gelişimlerinde anlamlı bir fark olduğu belirlenmiştir. Dil eğitim programının tamamlanmasının ardından, sadece çalışma grubundaki çocuklara kalıcılık testi uygulanmıştır. Araştırmanın bulgularına göre, CLIL yöntemine dayalı olarak verilen dil eğitim programının çocukların dil gelişimleri üzerinde olumlu etkileri olduğu belirlenmiştir. Kalıcılık testi sonuçlarına göre de verilen eğitimin çocukların gelişimleri üzerinde kalıcı etkisi olduğu belirlenmiştir. Yapılan bu çalışma, geçici koruma altındaki Suriye çocukların hem akademik başarıları hem de okula uyumları üzerinde etkisi olacak dil gelişimlerine yönelik bir eğitim programının uygulanabilir olduğunu göstermektedir. Araştırmada, öğretmenlere, ebeveynlere ve araştırmacılara yönelik öneriler yer verilmiştir.

References

 • Achkasova, N. (2013). The best ways of teaching English to children: Using children’s operas in teaching to 5- to 6- year-old children. US-China Education Review, 3(6), 385-390.
 • Avrupa Komisyonu (2008). Avrupa’da okullarda dil öğretimi hakkında temel veriler. http://sgb.meb.gov.tr/eurydice/kitaplar/avrupadaokullardadilogretimihakkindatemelveriler2008.
 • Bayhan, P., Artan, İ. (2005). Çocuk gelişimi ve eğitimi. Morpa Kültür Yayıncılık.
 • Boylu, E., Çal, P. (2018). Suriyeli Mültecilerin Türkçe kursuna başlamadan önceki söz varlığı durumları. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 6(1), 68-94.
 • Buschmann, A., and Sachse, S. (2018). Heidelberg interaction training for language promotion in early childhood settings (HIT). European Journal of Education, 53(1), 66-78. https://doi.org/10.1111/ejed.12263
 • Büyüköztürk, Ş. (2014). Veri analizi el kitabı: İstatistik, araştırma deseni SPSS uygulamaları ve yorum. Pegem Akademi.
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö.E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2008). Bilimsel araştırma yöntemleri. Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Cihangir, Y. (2013). Tekerlemeli ve sözlü oyunların KKTC’deki okul öncesi çocukların Türkçe dil becerilerine kazanımları. Motif Akademi Halk Bilimi Dergisi, 6(12), 175-183.
 • Coral, J., Lleixà, T. ve Ventura, C. (2018) Foreign language competence and content and language integrated learning in multilingual schools in
 • Catalonia: An ex post facto study analysing the results of state key competences testing. International Journal of Bilingual Education and Bilingualism, 21(2), 139-150. https://doi.org/10.1080/13670050.2016.1143445
 • Coyle, D., Holmes, B ve King, L. (2009). Towards an integrated curriculum-CLIL national statement and guidelines. https://www.languagescompany.com/wp-content/uploads/clil_national_statement_and_guidelines.pdf
 • Crevecoeur, Y. C. (2008). Investigating the effects of a kindergarten vocabulary intervention on the word learning of English-language learners Doctoral Dissertation. University of Connecticut, Storrs.
 • Crosser, S. (2004). Enhancing the language development of young children. http://www.earlychildhoodnews.com/earlychildhood/article_home.aspx?ArticleID=119
 • Cummins, J. (1979). Linguistic interdependence and the educational development of bilingual children. Review of Educational Research, 49(2), 222–251. https://doi.org/10.2307/1169960
 • Çınar, S. (2018). Implementation of content and language learning (CLIL) and its effects on student motivation Yüksek lisans tezi. Bahçeşehir Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Darn, S. (2006). Content and Language Integrated Learning (CLIL): A European overview. Online Submission. https://www.researchgate.net/publication/234652746_Content_and_Language_Integrated_Learning_CLIL_A_European_Overview
 • Deniz, M. E. (2017). Erken çocukluk döneminde gelişim. Pegem Yayıncılık.
 • Eğitim Reformu Girişimi (2017). Bir arada yaşamı ve geleceği kapsayıcı eğitimle inşa etmek. https://indd.adobe.com/view/6066c857-843a-4d49- b7e9-77f635a950cf
 • Ergül, E. (2012). İkinci dil edinme ve kullanma. Yargı Yayıncılık.
 • Erkman-Akerson, F. (2000). Türkçe örneklerle dile genel bir bakış. Multilingual Yayıncılık.
 • Extra, G., Yağmur, K. (2013). Dil zengini Avrupa. Avrupa’da çok dilli politika ve uygulama eğilimleri. Cambridge Üniversitesi Yayınevi.
 • Gül, Y. Z. (2007). Birinci ve ikinci dili Türkçe olan iki dilli çocukların Türkçeyi kazanımlarına dil merkezli okul öncesi eğitim programının etkisi Doktora tezi. Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Kadıoğlu, A. H., Kanger, F., ve Şimşek, Z. (2018). Oyun temelli dil beceri programının Suriyeli öğrencilerin okuma yazma becerilerinin gelişimine etkisi. Electronic Turkish Studies, 13(2), 357-372. http://doi.org/10.7827/TurkishStudies.13041
 • Kazak, B. S., Güven, A.G. (2010). Türkçe ifade edici ve alıcı dil (TİFALDİ) testi. DETAMAT.
 • Li, M. (2016). The effectiveness of a bilingual education program at a Chinese university: A case study of social science majors. International Journal of Bilingual Education and Bilingualism, 21(1), 1-16. https://doi.org/10.1080/13670050.2016.1231164
 • Marsh, D. (2012). Content and language integrated learning (CLIL): A development‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ trajectory. University of Córdoba‬.
 • Millî Eğitim Bakanlığı (2013). Okul öncesi eğitim programı. Millî Eğitim Bakanlığı.
 • Montalto,S. A., Walter, L., Theodorou, M. ve Chrysanthou, K. (y.y.). CLIL guide book. https://www.languages.dk/archive/clil4u/book/CLIL%20Book%20En.pdf
 • Nam, J. (2010). Linking research and practice: Effective strategies for teaching vocabulary in the ESL classroom. TESL Canada Journal, 28(1), 127-135. https://doi.org/10.18806/tesl.v28i1.1064
 • Nebioğlugil, M. (2015). A case study on the implementation of content and language integrated learning in teaching vocabulary to young learners Yüksek lisans tezi. Çağ Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin.
 • Odman, T. (2008). Çocuk hakları bağlamında çocuk mülteciler. Çağ Üniversitesi.
 • Oruç, Ş. (2016). Ana dili, ikinci dil, ikidillilik, yabancı dil. The Journal of Academic Social Science Studies, 3(45), 279-290. http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3411
 • Özbey, E. (2010). Okul öncesi 6 yaş grubu çocuklarının öğrenme performanslarının artırılmasında müzik eğitiminin bilişsel süreçlerde etkisinin incelenmesi Yüksek lisans tezi. Yıldız Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul
 • Öztürk, M. (2016). Sorgulama temelli bilim eğitimi programının 60-72 aylık çocukların bilimsel süreç becerileriyle dil ve kavram gelişimlerine etkisi Doktora tezi. Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Paradis, J., Jia, R. (2016). Bilingual children's long term outcomes in English as a second language: Language environment factors shape individual differences in catching up with monolinguals. Developmental Science, 20(1), 1-15. http://dx.doi.org/10.1111/desc.12433.
 • Ribot, K. M., Hoff, E. ve Burridge, A. (2018). Language use contributes to expressive language growth: Evidence from bilingual children. Child development, 89(3), 929-940. http://dx.doi.org/10.1111/cdev.12770
 • Sarip, M., Rafli, Z. ve Rahmat, A. (2018). Arabic speaking material design using content and language integrated learning (CLIL). International Journal of Humanities and Cultural Studies, 5(1), 272-286. http://www.ijhcs.com/index.php/ijhcs/article/view/3253
 • Somers, T. (2017). Content and Language Integrated Learning and the inclusion of immigrant minority language students: A research review. International Review of Education, 63(4), 495-520. http://dx.doi.org/10.1007/s11159-017-9651-4
 • Temel, Z. F., Bekir, H. ve Yazıcı, Z. G. (2014). Erken çocuklukta dil edinimi. Vize Yayıncılık.
 • Tok, H., Arıbaş, S. (2008). Avrupa birliğine uyum sürecinde yabancı dil öğretimi. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(15), 205–227.
 • Topbaş, S. S. (2006). Dil ve kavram gelişimi. Kök Yayıncılık.
 • Ünlü, M., Aydıntan, S. (2011). İşbirlikli öğrenme yönteminin 8. sınıf öğrencilerinin matematik dersi permütasyon ve olasılık konusunda akademik başarı ve kalıcılık düzeylerine etkisi. Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12(3), 1-16.
 • Yazıcı, Z., Temel, F.Z. (2011). İkidilli ve tek dilli çocuklarda dil gelişimi okuma olgunluğu ilişkisi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(22), 145-158.

Year 2021, Volume 50, Issue 1, 123 - 143, 22.12.2021
https://doi.org/10.37669/milliegitim.956736

Abstract

References

 • Achkasova, N. (2013). The best ways of teaching English to children: Using children’s operas in teaching to 5- to 6- year-old children. US-China Education Review, 3(6), 385-390.
 • Avrupa Komisyonu (2008). Avrupa’da okullarda dil öğretimi hakkında temel veriler. http://sgb.meb.gov.tr/eurydice/kitaplar/avrupadaokullardadilogretimihakkindatemelveriler2008.
 • Bayhan, P., Artan, İ. (2005). Çocuk gelişimi ve eğitimi. Morpa Kültür Yayıncılık.
 • Boylu, E., Çal, P. (2018). Suriyeli Mültecilerin Türkçe kursuna başlamadan önceki söz varlığı durumları. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 6(1), 68-94.
 • Buschmann, A., and Sachse, S. (2018). Heidelberg interaction training for language promotion in early childhood settings (HIT). European Journal of Education, 53(1), 66-78. https://doi.org/10.1111/ejed.12263
 • Büyüköztürk, Ş. (2014). Veri analizi el kitabı: İstatistik, araştırma deseni SPSS uygulamaları ve yorum. Pegem Akademi.
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö.E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2008). Bilimsel araştırma yöntemleri. Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Cihangir, Y. (2013). Tekerlemeli ve sözlü oyunların KKTC’deki okul öncesi çocukların Türkçe dil becerilerine kazanımları. Motif Akademi Halk Bilimi Dergisi, 6(12), 175-183.
 • Coral, J., Lleixà, T. ve Ventura, C. (2018) Foreign language competence and content and language integrated learning in multilingual schools in
 • Catalonia: An ex post facto study analysing the results of state key competences testing. International Journal of Bilingual Education and Bilingualism, 21(2), 139-150. https://doi.org/10.1080/13670050.2016.1143445
 • Coyle, D., Holmes, B ve King, L. (2009). Towards an integrated curriculum-CLIL national statement and guidelines. https://www.languagescompany.com/wp-content/uploads/clil_national_statement_and_guidelines.pdf
 • Crevecoeur, Y. C. (2008). Investigating the effects of a kindergarten vocabulary intervention on the word learning of English-language learners Doctoral Dissertation. University of Connecticut, Storrs.
 • Crosser, S. (2004). Enhancing the language development of young children. http://www.earlychildhoodnews.com/earlychildhood/article_home.aspx?ArticleID=119
 • Cummins, J. (1979). Linguistic interdependence and the educational development of bilingual children. Review of Educational Research, 49(2), 222–251. https://doi.org/10.2307/1169960
 • Çınar, S. (2018). Implementation of content and language learning (CLIL) and its effects on student motivation Yüksek lisans tezi. Bahçeşehir Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Darn, S. (2006). Content and Language Integrated Learning (CLIL): A European overview. Online Submission. https://www.researchgate.net/publication/234652746_Content_and_Language_Integrated_Learning_CLIL_A_European_Overview
 • Deniz, M. E. (2017). Erken çocukluk döneminde gelişim. Pegem Yayıncılık.
 • Eğitim Reformu Girişimi (2017). Bir arada yaşamı ve geleceği kapsayıcı eğitimle inşa etmek. https://indd.adobe.com/view/6066c857-843a-4d49- b7e9-77f635a950cf
 • Ergül, E. (2012). İkinci dil edinme ve kullanma. Yargı Yayıncılık.
 • Erkman-Akerson, F. (2000). Türkçe örneklerle dile genel bir bakış. Multilingual Yayıncılık.
 • Extra, G., Yağmur, K. (2013). Dil zengini Avrupa. Avrupa’da çok dilli politika ve uygulama eğilimleri. Cambridge Üniversitesi Yayınevi.
 • Gül, Y. Z. (2007). Birinci ve ikinci dili Türkçe olan iki dilli çocukların Türkçeyi kazanımlarına dil merkezli okul öncesi eğitim programının etkisi Doktora tezi. Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Kadıoğlu, A. H., Kanger, F., ve Şimşek, Z. (2018). Oyun temelli dil beceri programının Suriyeli öğrencilerin okuma yazma becerilerinin gelişimine etkisi. Electronic Turkish Studies, 13(2), 357-372. http://doi.org/10.7827/TurkishStudies.13041
 • Kazak, B. S., Güven, A.G. (2010). Türkçe ifade edici ve alıcı dil (TİFALDİ) testi. DETAMAT.
 • Li, M. (2016). The effectiveness of a bilingual education program at a Chinese university: A case study of social science majors. International Journal of Bilingual Education and Bilingualism, 21(1), 1-16. https://doi.org/10.1080/13670050.2016.1231164
 • Marsh, D. (2012). Content and language integrated learning (CLIL): A development‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ trajectory. University of Córdoba‬.
 • Millî Eğitim Bakanlığı (2013). Okul öncesi eğitim programı. Millî Eğitim Bakanlığı.
 • Montalto,S. A., Walter, L., Theodorou, M. ve Chrysanthou, K. (y.y.). CLIL guide book. https://www.languages.dk/archive/clil4u/book/CLIL%20Book%20En.pdf
 • Nam, J. (2010). Linking research and practice: Effective strategies for teaching vocabulary in the ESL classroom. TESL Canada Journal, 28(1), 127-135. https://doi.org/10.18806/tesl.v28i1.1064
 • Nebioğlugil, M. (2015). A case study on the implementation of content and language integrated learning in teaching vocabulary to young learners Yüksek lisans tezi. Çağ Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin.
 • Odman, T. (2008). Çocuk hakları bağlamında çocuk mülteciler. Çağ Üniversitesi.
 • Oruç, Ş. (2016). Ana dili, ikinci dil, ikidillilik, yabancı dil. The Journal of Academic Social Science Studies, 3(45), 279-290. http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3411
 • Özbey, E. (2010). Okul öncesi 6 yaş grubu çocuklarının öğrenme performanslarının artırılmasında müzik eğitiminin bilişsel süreçlerde etkisinin incelenmesi Yüksek lisans tezi. Yıldız Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul
 • Öztürk, M. (2016). Sorgulama temelli bilim eğitimi programının 60-72 aylık çocukların bilimsel süreç becerileriyle dil ve kavram gelişimlerine etkisi Doktora tezi. Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Paradis, J., Jia, R. (2016). Bilingual children's long term outcomes in English as a second language: Language environment factors shape individual differences in catching up with monolinguals. Developmental Science, 20(1), 1-15. http://dx.doi.org/10.1111/desc.12433.
 • Ribot, K. M., Hoff, E. ve Burridge, A. (2018). Language use contributes to expressive language growth: Evidence from bilingual children. Child development, 89(3), 929-940. http://dx.doi.org/10.1111/cdev.12770
 • Sarip, M., Rafli, Z. ve Rahmat, A. (2018). Arabic speaking material design using content and language integrated learning (CLIL). International Journal of Humanities and Cultural Studies, 5(1), 272-286. http://www.ijhcs.com/index.php/ijhcs/article/view/3253
 • Somers, T. (2017). Content and Language Integrated Learning and the inclusion of immigrant minority language students: A research review. International Review of Education, 63(4), 495-520. http://dx.doi.org/10.1007/s11159-017-9651-4
 • Temel, Z. F., Bekir, H. ve Yazıcı, Z. G. (2014). Erken çocuklukta dil edinimi. Vize Yayıncılık.
 • Tok, H., Arıbaş, S. (2008). Avrupa birliğine uyum sürecinde yabancı dil öğretimi. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(15), 205–227.
 • Topbaş, S. S. (2006). Dil ve kavram gelişimi. Kök Yayıncılık.
 • Ünlü, M., Aydıntan, S. (2011). İşbirlikli öğrenme yönteminin 8. sınıf öğrencilerinin matematik dersi permütasyon ve olasılık konusunda akademik başarı ve kalıcılık düzeylerine etkisi. Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12(3), 1-16.
 • Yazıcı, Z., Temel, F.Z. (2011). İkidilli ve tek dilli çocuklarda dil gelişimi okuma olgunluğu ilişkisi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(22), 145-158.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Social
Journal Section Research Article
Authors

Rahime Filiz AĞMAZ> (Primary Author)
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-2418-1515
Türkiye


Fulya TEMEL>
GAZİ ÜNİVERSİTESİ, GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ
0000-0002-5375-3503
Türkiye

Publication Date December 22, 2021
Published in Issue Year 2021, Volume 50, Issue 1

Cite

APA Ağmaz, R. F. & Temel, F. (2021). CLIL YÖNTEMİNE DAYALI TÜRKÇE EĞİTİMİNİN GEÇİCİ KORUMA ALTINDAKİ 3-5 YAŞ GRUBU SURİYELİ ÇOCUKLARIN ALICI DİL GELİŞİMLERİNE ETKİSİ . Milli Eğitim Dergisi , TÜRKİYE’DE VE DÜNYADA GÖÇMEN EĞİTİMİ , 123-143 . DOI: 10.37669/milliegitim.956736