Year 2017, Volume 6 , Issue 5, Pages 97 - 111 2017-12-01

Türk Cumhuriyetlerinden Gelen Öğrencilerin Türk Mutfağı Hakkındaki Görüşlerinin Belirlenmesi
DETERMINATION OF THE STUDENTS WHO COME FROM TURKISH REPUBLICS OPINION ABOUT TURKISH CUISINE

Göksel Kemal GİRGİN [1] , Musa OFLAZ [2] , Nilgün Karaman [3]


Türk kültürü içerisinde, yemek kültürü de çok önemli bir yere sahiptir. Türklerin yıllar boyunca yaşadıkları ve hükümdarlık sürdürdükleri coğrafyalar ve bu coğrafyalarda yaşayan diğer kültürlerle olan etkileşim “Türk Mutfağı”nın günümüzdeki popülerliğine ulaşmasına katkı sağlamıştır. Kültürel etkileşimlerle zenginleşen Türk Mutfağı, Türk Cumhuriyetlerindeki yemek kültürü ile de benzerlik göstermektedir. Bu çalışmanın amacı, Türkiye’ye Türk Cumhuriyetlerinden eğitim amaçlı gelen soydaşların Türk Mutfağı hakkındaki görüşlerini belirlemektir. Bu amaç kapsamında, Türk Cumhuriyetlerinden Balıkesir Üniversitesi’ne gelen öğrencilere yönelik bir anket formu oluşturulmuştur. Toplam 376 anket formu değerlendirilmeye uygun bulunup analize tabi tutulmuştur. Elde edilen bulgulara göre katılımcıların Türk mutfağının çeşitlilik açısından zengin bir yemek kültürüne sahip olduğu, Türk yemeklerini lezzetli buldukları belirlenmiştir. Ayrıca katılımcıların Türk yemeklerinin kaliteli, doyurucu ve güvenli olarak görmesi de belirlenen diğer önemli sonuçlardır
In Turkish culture, food culture also has a very important place. The geographies where the Turks lived and ruled for years and interaction with other cultures living in these geographies contributed to the achievement of "Turkish Cuisine" in today's popularity. Turkish Cuisine is also similar to the food culture in the Turkic Republics. The aim of this study is to determine the opinions of the compatriots coming to Turkey from Turkic Republics for education about Turkish Cuisine. For this purpose, a survey form was prepared for the students from Balıkesir University from Turkic Republics. According to the findings, the participants determined Turkish cuisine as rich food culture in terms of diversity and they find Turkish food delicious.It is also important to note that participants see Turkish food as good quality, satisfying and safe
 • Akın, G., Özkoçak, V., & Gültekin, T. (2015). Geçmişten Günümüze Geleneksel. Anadolu Mutfak Kültürünün Gelişimi, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Antropoloji Dergisi, 30, 33-51.
 • Akman, M. (1998). Yabancı Turistlerin Türk Mutfağından Beklentileri, Yararlanma Durumları ve Türk Mutfağının Turizme Katkısı Üzerine Bir Araştırma. . Yayınlanmamış doktora tezi, Ankara Üniversitesi, Ankara.
 • Akman, M. & Mete, M. (1998). Türk ve Dünya Mutfakları. Konya: Selçuk Üniversitesi Basımevi.
 • Albayrak, A. (2013). Farklı Milletlerden Turistlerin Türk Mutfağına İlişkin Görüşlerinin Saptanması Üzerine Bir Çalışma, Journal of Yasar University, 30 (8), 5049-5063.
 • Araz, N. (2009). Osmanlı Mutfağı, Hünkar Beğendi 700 Yıllık Mutfak Kültürü, Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı.
 • Arlı, M. (1982). Türk Mutfağına Genel Bakış, Türk Mutfağı Sempozyumu Bildiri Kitabı, Ankara, 19-33.
 • Arslan, Ö. (2010). Yabancı Turistlerin Yiyecek İçecek İşletmeleri, Personeli ve Türk Mutfağına İlişkin Görüşlerinin Değerlendirilmesi: Alanya Örneği. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara
 • Arslan, P. (1997). Toplumun Geleneksel Yemek Kültürünün Değişimi- Hızlı Hazır Yemek Sistemine (Fast Food) Geçiş. Türk Mutfak Kültürü Üzerine Araştırmalar (Hazırlayan Kamil Toygar) (ss. 139-146). Ankara: Takav Matbaası.
 • Aslan, Z., Güneren, E., & Çoban, G. (2014). Destinasyon Markalaşma Sürecinde Yöresel Mutfağın Rolü: Nevşehir Örneği, Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 2 (4), 3-13.
 • Beşirli, Hayati. (2016). Yabancı Seyyahların Gözünden Farklı Yüzyıllarda Türk Yemek Kültürü, Türklük Bilimi Araştırmaları (TÜBAR), Güz, 11-31.
 • Coşkun, R., Altunışık, R., Bayraktaroğlu, S., & Yıldırım, E. (2015) Sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri (8. Baskı). Sakarya: Sakarya Kitabevi.
 • Çakıcı, A. C., & Eser, S. (2016). Yabancı Mutfak Şefleri Gözüyle Türk Mutfağına İlişkin Bir Değerlendirme, Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 4, 215-227. DEİK (Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu) (2012). Azerbaycan Ülke Bülteni. https://www.deik.org.tr/uploads/azerbaycan-ulke-bulteni.pdf, Erişim Tarihi: 05.01.2017.
 • Düzgün, E., & Özkaya, F. D. (2015). Mezopotamya’dan Günümüze Mutfak Kültürü. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 3 (1), 41-47.
 • Gökçe, K. (1982). Türk Mutfağı Sempozyumu Açılış Konuşması, Türk Mutfağı Sempozyumu Bildiri Kitabı, Ankara.
 • Gökdeniz, A., Erdem, B., Dinç, Y., & Uğuz, S. Ç. (2015). Gastronomi Turizmi, Ayvalık’ta Talep Boyutuyla İlgili Bir Araştırma, Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Güldemir, O. (2014). Orta Asya’dan Cumhuriyet Dönemine Türk Mutfağındaki Yemeklerin Değişimi: Yazılı Kaynaklar Üzerinden Bir Değerlendirme, VII. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Araştırma Kongresi, Kuşadası, Aydın.
 • Güler, S. (2010). Türk Mutfak Kültürü ve Yeme İçme Alışkanlıkları, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 26, 24-30.
 • Gürsoy, D. (2004). Tarihin Süzgecinde Mutfak Kültürümüz, İstanbul: Oğlak Yayıncılık.
 • Güvenç, B. (1996).Yemek, Kültür ve Yemek Kültürü.Eskimeyen Tatlar Türk Mutfak Kültürü. (Ed. Ersu Pekin ve Ayşe Sümer) (ss. 72-89). İstanbul: Vehbi Koç Vakfı Yayınları.
 • Heper, F. Ö. (2013). Türk Mutfağı. Uluslararası Gastronomi (Ed. Mehmet Sarıışık). Ankara: Detay
 • İnce, C. (2016). Orta Asya ve Hindistan Mutfağı. Gastronomi ve Turizm. Ankara: Detay.
 • Kalaycı, Ş. (2014). SPSS uygulamalı çok değişkenli istatistik teknikleri (6. Baskı). Ankara: Asil Yayın Dağıtım.
 • Kaplan, D. (2006). Ankara Üniversitesine Türk Cumhuriyetlerinden Gelen Öğrencilerin Ülkelerine Ait Mutfak Kültürünü Değerlendirmeleri. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Ankara Üniversitesi, Ankara.
 • Karakuş, S. Ş., Sezgin, A. C., & Şanlıer, N. (2015). Türk Mutfağında Kullanılan Et ve Etli Yemek Çeşitlerinin Yapımı ve Sağlık Açısından Değerlendirilmesi, Journal of Tourism and Gastronomy Studies ,3(3), ) 62- 68.
 • Kılıç, S., & Albayrak, A. (2012). İslamiyetten Önce Türklerde Yiyecek ve İçecekler, International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 7(2), 707-716.
 • Kızıldemir, Ö., Öztürk, E., & Sarışık, M. (2014). Türk Mutfak Kültürünün Tarihsel Gelişiminde Yaşanan Değişimler, AİBÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 14(3), 191-210.
 • Mankan, E. (2012). Yabancı Turistlerin Türk Mutfağına İlişkin Görüşleri: Ege Bölgesi Örneği.Yayınlanmamış doktora tezi, Ankara Üniversitesi, Ankara.
 • Nergiz, H. G. (2013). Orta Asya Mutfağı. Uluslararası Gastronomi (Ed. Mehmet Sarıışık). Ankara: Detay
 • Özdemir, B., & Kınay, F. (2004). Yabancı Ziyaretçilerin Türk Mutfağına İlişkin Görüşleri: Antalya’yı ziyaret Eden Alman ve Rus Turistler Üzerine Bir Araştırma, Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, 2, 5-28.
 • Özgen, I. (2013). Uluslararası Gastronomiye Genel Bakış. Uluslararası Gastronomi (Ed. Mehmet Sarıışık). Ankara: Detay
 • Sağır, A. (2012). Bir Yemek Sosyolojisi Denemesi Örneği Olarak Tokat Mutfağı, International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 7(4), 2675-2695.
 • Sürücüoğlu, M. S. (2001). Türk dünyasındaki bazı ülkelerin mutfak kültürleri üzerine bir araştırma. Türk Mutfak Kültürü Üzerine Araştırmalar. Türk Halk Kültürünü Araştırma ve Tanıtma Vakfı Yayın No: 28, s. 139 – 169, Ankara.
 • Şengül, S., Çakır, A., & Çakır, G. (2015). Yöresel Mutfaklar, Ankara: Beta Basım Yayım Dağıtım.
 • Tamkoç, G. (2000). Vejetaryen Türk Mutfağı (Çev. Tülin Özen ve Mehmet Özen), T. C. Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara: Ekip Grafik.
 • Tezcan, M. (2000). Türk Yemek Antropolojisi Yazıları, Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları.
Other ID JA68YV26ZT
Journal Section Research Article
Authors

Author: Göksel Kemal GİRGİN
Institution: Balıkesir Üniversitesi, Turizm Fakültesi

Author: Musa OFLAZ
Institution: Balıkesir Üniversitesi, Turizm Fakültesi

Author: Nilgün Karaman
Institution: Balıkesir Üniversitesi, Turizm Fakültesi

Dates

Publication Date : December 1, 2017

Bibtex @ { mjss485783, journal = {MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi}, issn = {1694-7215}, address = {Chyngyz Aytmatov Campus, 720038, Djal, Bishkek, KYRGYZSTAN}, publisher = {Kyrgyz-Turkish Manas University}, year = {2017}, volume = {6}, pages = {97 - 111}, doi = {}, title = {Türk Cumhuriyetlerinden Gelen Öğrencilerin Türk Mutfağı Hakkındaki Görüşlerinin Belirlenmesi}, key = {cite}, author = {GİRGİN, Göksel Kemal and OFLAZ, Musa and Karaman, Nilgün} }
APA GİRGİN, G , OFLAZ, M , Karaman, N . (2017). Türk Cumhuriyetlerinden Gelen Öğrencilerin Türk Mutfağı Hakkındaki Görüşlerinin Belirlenmesi. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi , 6 (5) , 97-111 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/mjss/issue/40513/485783
MLA GİRGİN, G , OFLAZ, M , Karaman, N . "Türk Cumhuriyetlerinden Gelen Öğrencilerin Türk Mutfağı Hakkındaki Görüşlerinin Belirlenmesi". MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 6 (2017 ): 97-111 <https://dergipark.org.tr/en/pub/mjss/issue/40513/485783>
Chicago GİRGİN, G , OFLAZ, M , Karaman, N . "Türk Cumhuriyetlerinden Gelen Öğrencilerin Türk Mutfağı Hakkındaki Görüşlerinin Belirlenmesi". MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 6 (2017 ): 97-111
RIS TY - JOUR T1 - Türk Cumhuriyetlerinden Gelen Öğrencilerin Türk Mutfağı Hakkındaki Görüşlerinin Belirlenmesi AU - Göksel Kemal GİRGİN , Musa OFLAZ , Nilgün Karaman Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 97 EP - 111 VL - 6 IS - 5 SN - 1694-7215- M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi Türk Cumhuriyetlerinden Gelen Öğrencilerin Türk Mutfağı Hakkındaki Görüşlerinin Belirlenmesi %A Göksel Kemal GİRGİN , Musa OFLAZ , Nilgün Karaman %T Türk Cumhuriyetlerinden Gelen Öğrencilerin Türk Mutfağı Hakkındaki Görüşlerinin Belirlenmesi %D 2017 %J MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi %P 1694-7215- %V 6 %N 5 %R %U
ISNAD GİRGİN, Göksel Kemal , OFLAZ, Musa , Karaman, Nilgün . "Türk Cumhuriyetlerinden Gelen Öğrencilerin Türk Mutfağı Hakkındaki Görüşlerinin Belirlenmesi". MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 6 / 5 (December 2017): 97-111 .
AMA GİRGİN G , OFLAZ M , Karaman N . Türk Cumhuriyetlerinden Gelen Öğrencilerin Türk Mutfağı Hakkındaki Görüşlerinin Belirlenmesi. MJSS. 2017; 6(5): 97-111.
Vancouver GİRGİN G , OFLAZ M , Karaman N . Türk Cumhuriyetlerinden Gelen Öğrencilerin Türk Mutfağı Hakkındaki Görüşlerinin Belirlenmesi. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi. 2017; 6(5): 111-97.