Year 2019, Volume 8 , Issue 1, Pages 679 - 696 2019-01-29

Destinasyon Seçimini Belirleyen Faktörlerin Destinasyon Memnuniyeti Üzerindeki Etkisi: Fethiye’de İngiliz Turistler Üzerinde Bir Araştırma

Özgür DAVRAS [1] , Abdullah USLU [2]


Turizm sektöründe her geçen yıl artan rekabet ortamında; hem mevcut müşterilerin korunması ve yeni müşterilerin elde edilmesinde, hem de destinasyon pazarlama faaliyetlerinin geliştirilmesinde turistlerin destinasyon tercihlerini etkileyen faktörlerin bilinmesi son derece önem arz etmektedir. Bu çalışmanın amacı İngiliz turistlerin Fethiye destinasyon seçimini etkileyen faktörleri belirleyerek, destinasyon seçiminde etkili olan faktörlerin genel memnuniyetleri üzerindeki etkilerini tespit etmek ve demografik özellikleri ile destinasyon seçim faktörleri arasındaki farklılıkları ortaya koymaktır. Çalışmanın uygulaması Fethiye’ye tatil amaçlı gelen İngiliz turistlerle yapılan anket çalışmasıyla gerçekleştirilmiştir. Elde edilen verilerin analizi sonucunda turistlerin destinasyon seçiminde bilgi ve macera, ulaşım ve aktivite olanakları, sosyo-kültürel etkinlikler, doğal çekicilik, seyahat gösterişi ve eğlence ve dinlenme olmak üzere toplam yedi faktör tespit edilmiştir. Ulaşım ve aktivite olanakları ile doğal çekicilik boyutları turistlerin destinasyon memnuniyetinde en önemli faktörler olduğu tespit edilmiştir. Diğer taraftan demografik özelliklerin destinasyon tercihlerinde çok fazla etkili olmadığının sonucuna ulaşılmıştır. 

Destinasyon, Destinasyon Seçimine Etki Eden Faktörler, Fethiye
 • Aydemir, B., Saylan, U. & Aydoğmuş, F. (2014). “Turizmde Rekabet: Seyahat ve Turizm (T&T) Rekabet Edebilirlik Raporunda Türkiye’nin ve Avrupa’nın Değerlendirilmesi”, Çukurova Üniversitesi İİBF Dergisi, 18(1):1-15.
 • Baloğlu, Ş. & Uysal, M. (1996). Market Segments of Push and Pull Motivations: A Canonical Correlation Approach, International Journal of Contemporary Hospitality Management, 8(3): 32–38.
 • Buhalis, D. (2000). “Marketing the Competitive Destination of the Future”, Tourism Management, 21: 97-116.
 • Cha, S., McCleary, K. W., & Uysal, M. (1995). Travel Motivations of Japanese Overseas Travelers: A Factor-Cluster Segmentation Approach. Journal of Travel Research, 34(2):33-39.
 • Çakıcı, A. C. & Aksu, M. (2007), “Çekim Yeri Seçiminde Grup Etkisi: Yerli Turistler Üzerine Bir Araştırma”, Anatolia Turizm Araştırmaları Dergisi, 18 (2):183-194.
 • Çakır, F. & Küçükkambak, S. E. (2016). “Destinasyon Pazarlaması ve Fethiye Yöresinin Algılanan İmajının Ölçümü Üzerine Ampirik Bir Araştırma”, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 18(2):400-425.
 • Çetinsöz, B. C. & Artuğer, S. (2014). “Yabancı Turistlerin Antalya’yı Tercih Etmesinde Etkili Olan Çekici Faktörlerin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma”, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 7 (32): 573-582.
 • Dabholkar, P. A., Shepherd, D. C., & Thorpe, D. I. (2000). “A Comprehensive Framework For Service Quality: An Investigation Of Critical Conceptual And Measurement Issues Through A Longitudinal Study”. Journal of Retailing, 76(2): 139–173.
 • Demir, Ş.Ş. (2010) Çekici Faktörlerin Destinasyon Seçimine Etkisi: Dalyan Örneği, Ege Akademik Bakış, 10 (3):1041-1054.
 • Evren, S. & Kozak, N. (2012). Eskişehir’in Çekici Faktörlerinin Günübirlik Ziyaretçilerin Bakış Açısıyla Değerlendirilmesi. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 23(2):220–232.
 • Fethiye Müze Müdürlüğü, 2017. Erişim Tarihi: 25.12.2017
 • Fojtik, J. & Somogyi, A. (2008). “Destination Marketing and Development Opportunities for Micro-Regions The Case of the Sarköz Wedding Show” http://www.gti.ktk.pte.hu/files/tiny_mce/File/LetolthetoPublikaciok/FojtikJ/2008_12_5_JF_AS.pdf, pg 2 ).
 • Giritlioğlu, İ. & Avcıkurt, C. (2010), “Şehirlerin Turistik Bir Ürün Olarak Pazarlanması, Örnek Şehirler ve Türkiye'deki Şehirler Üzerine Öneriler”, Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 4: 74-89.
 • Heung, V. C. S., Qu, H. & Chu, R. (2001). “The Relationship Bet¬ween Vacation Factors and Socio-demographic and Tra¬veling Characteristics: The Case of Japanese Leisure Tra¬velers”, Tourism Management, 22 (3): 259–269.
 • Hosany, S., Ekinci, Y. & Uysal, M. (2006). “Destination Image and Destination Personality: An Application of Branding Theories to Tourism Places”, Journal of Business Research, (59):638-642.
 • Hoyer, Wayne D. & MacInnis, Deborah J. (2001). Consumer Behavior. Hougton Mifflin Company, Second Edition, USA.
 • Hsu, T-K., Tsai Y-F. & Wu, H-H. (2009). “The Preference Analy¬sis for Tourist Choice of Destination: A Case Study of Tai¬wan”, Tourism Management, 30: 288–297.
 • Jang, S. C. VE Cai L. A. (2002). “Travel Motivations and Destination Choice: A Study of British Outbound Market”, Journal of Travel & Tourism Marketing, 13(3):111–133.
 • Josiam, B. M., Smeaton, G. & Clements C. J. (1999). “Involve¬ment: Travel Motivation and Destination Selection”, Jour¬nal of Vacation Marketing, 5(2):167-175.
 • Kim, S. S., Lee, C-K. & Klenosky, D. B.(2003). “The Influence of Push and Pull Factors at Korean National Parks”, Tourism Management, 24:169–180.
 • Kılıç, B. & Pelit, E. (2004). “Yerli Turistlerin Memnuniyet Düzeyleri Üzerine Bir Araştırma”, Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 14(2): 113-124.
 • Klenosky, B. D. (2002). “The “Pull” of Tourism Destinations: A Means-end Investigation”. Journal of Travel Research, 40(4): 385–395.
 • Kotler, P. (2000). “Marketing Management”, The Millennium Edition, Prentice-Hall Inc., New Jersey,USA.
 • Kotler, P., Bowen, J. & Makens, J. (2003). Marketing For Hospitality And Tourism. Third Edition, Prentice Hall, New Jersey, USA.
 • Kozak, N. (2008). Turizm Pazarlaması, Detay Yayıncılık, İkinci Baskı, Ankara.
 • Leiper, N. (1990) Tourism Systems: An Interdisciplinary Perspective. Palmerston North, New Zealand.
 • McGehee, G. N., Murphy, L. L. & Uysal, M. (1996). "The Australian International Pleasure Travel Market: Motivations from a Gendered Perspective”. The Journal of Tourism Studies, 7(1): 45–57
 • Muğla İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, 2017 http://www.muglakulturturizm.gov.tr/ eklenti/50141,aralikpdf.pdf?0 Erişim Tarihi: 06.12.2017
 • Mutinda, R. & Mayaka, M. (2012) “Application of Destination Choice Model: Factors Influencing Domestic Tourists Destination Choice Among Residents of Nairobi, Kenya.” Tourism Management. 33: 1593-1597.
 • Odabaşı, Y. & Barış, G. (2006). Tüketici Davranışı, 6. Baskı, MediaCat Yayınları, İstanbul.
 • Olalı, H. (1990). Turizm Politikası ve Planlaması, Yön Ajans, İstanbul
 • Pike, S. (2008): Destination Marketing- An Integrated Marketing Communication Approach, UK: Butterworth-Heinemann.
 • Sangpikul, A. (2008). “Travel Motivations of Japanese Senior Tavellers to Thailand”. International Journal of Tourism Research, 10(1): 81–94.
 • Seddighi, H.R. & Theocharaus, A.L. (2002). A Model of Tourism Destination Choice: A Theoretical and Empirical Analysis, Tourism Management, 23 (5): 475-487.
 • Sirakaya, E. & MCLelland, R. W. (1997). “Factors Affecting Vacation Destination Choices of College Students”. Anatolia: An International Journal of Tourism and Hospitality Research, 8(3): 31–44.
 • Smith, S., C. Costello & Muenchen, R. A. (2010). Influence of Push and Pull Motivations on Satisfaction and Behavioral Intentions within a Culinary Tourism Event, Journal of Quality Assurance in Hospitality & Tourism, 11(1): 7-35.
 • T. C. Kültüt ve Turizm Bakanlığı, 2017 (www.kultur.gov.tr).
 • Türk Dil Kurumu, 2017 (www.tdk.gov.tr).
 • Uysal, M. & Jurowski, C. (1994). “Testing the Push and Pull Factors”, Annals of Tourism Research, 21 (4): 844–846.
 • Ülker, E. (2010). “Destinasyon Pazarlamasında Destinasyon Seçimi Karar Verme Süreci Üzerine Bir Çalışma: Bozcaada Örneği”, Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Edirne.
 • Yoon, Y., & Uysal, M. (2005). An Examination Of The Effects Of Motivation And Satisfaction On Destination Loyalty: A Structural Model. Tourism Management, 26: 45–56.
 • Yousefi, M. & Marzuki, A. (2012). “Travel Motivations and The Influential Factors: The Case of Penang, Malaysia”. Anatolia: An International Journal of Tourism and Hospitality Research, 23(2): 169–176.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Research Article
Authors

Orcid: 0000-0001-9037-4193
Author: Özgür DAVRAS
Institution: SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-3660-7096
Author: Abdullah USLU (Primary Author)
Institution: AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : January 29, 2019

Bibtex @research article { mjss476563, journal = {MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi}, issn = {1694-7215}, address = {Chyngyz Aytmatov Campus, 720038, Djal, Bishkek, KYRGYZSTAN}, publisher = {Kyrgyz-Turkish Manas University}, year = {2019}, volume = {8}, pages = {679 - 696}, doi = {10.33206/mjss.476563}, title = {Destinasyon Seçimini Belirleyen Faktörlerin Destinasyon Memnuniyeti Üzerindeki Etkisi: Fethiye’de İngiliz Turistler Üzerinde Bir Araştırma}, key = {cite}, author = {Davras, Özgür and Uslu, Abdullah} }
APA Davras, Ö , Uslu, A . (2019). Destinasyon Seçimini Belirleyen Faktörlerin Destinasyon Memnuniyeti Üzerindeki Etkisi: Fethiye’de İngiliz Turistler Üzerinde Bir Araştırma . MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi , 8 (1) , 679-696 . DOI: 10.33206/mjss.476563
MLA Davras, Ö , Uslu, A . "Destinasyon Seçimini Belirleyen Faktörlerin Destinasyon Memnuniyeti Üzerindeki Etkisi: Fethiye’de İngiliz Turistler Üzerinde Bir Araştırma" . MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 8 (2019 ): 679-696 <https://dergipark.org.tr/en/pub/mjss/issue/42874/476563>
Chicago Davras, Ö , Uslu, A . "Destinasyon Seçimini Belirleyen Faktörlerin Destinasyon Memnuniyeti Üzerindeki Etkisi: Fethiye’de İngiliz Turistler Üzerinde Bir Araştırma". MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 8 (2019 ): 679-696
RIS TY - JOUR T1 - Destinasyon Seçimini Belirleyen Faktörlerin Destinasyon Memnuniyeti Üzerindeki Etkisi: Fethiye’de İngiliz Turistler Üzerinde Bir Araştırma AU - Özgür Davras , Abdullah Uslu Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.33206/mjss.476563 DO - 10.33206/mjss.476563 T2 - MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 679 EP - 696 VL - 8 IS - 1 SN - 1694-7215- M3 - doi: 10.33206/mjss.476563 UR - https://doi.org/10.33206/mjss.476563 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi Destinasyon Seçimini Belirleyen Faktörlerin Destinasyon Memnuniyeti Üzerindeki Etkisi: Fethiye’de İngiliz Turistler Üzerinde Bir Araştırma %A Özgür Davras , Abdullah Uslu %T Destinasyon Seçimini Belirleyen Faktörlerin Destinasyon Memnuniyeti Üzerindeki Etkisi: Fethiye’de İngiliz Turistler Üzerinde Bir Araştırma %D 2019 %J MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi %P 1694-7215- %V 8 %N 1 %R doi: 10.33206/mjss.476563 %U 10.33206/mjss.476563
ISNAD Davras, Özgür , Uslu, Abdullah . "Destinasyon Seçimini Belirleyen Faktörlerin Destinasyon Memnuniyeti Üzerindeki Etkisi: Fethiye’de İngiliz Turistler Üzerinde Bir Araştırma". MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 8 / 1 (January 2019): 679-696 . https://doi.org/10.33206/mjss.476563
AMA Davras Ö , Uslu A . Destinasyon Seçimini Belirleyen Faktörlerin Destinasyon Memnuniyeti Üzerindeki Etkisi: Fethiye’de İngiliz Turistler Üzerinde Bir Araştırma. MJSS. 2019; 8(1): 679-696.
Vancouver Davras Ö , Uslu A . Destinasyon Seçimini Belirleyen Faktörlerin Destinasyon Memnuniyeti Üzerindeki Etkisi: Fethiye’de İngiliz Turistler Üzerinde Bir Araştırma. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi. 2019; 8(1): 679-696.