Year 2019, Volume 8 , Issue 1, Pages 111 - 132 2019-01-29

Öğrenciler ve Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Programdaki Becerilere İlişkin Beceri Hiyerarşileri, Gerekçeleri ve Önerileri
Ability Hıerarchıes, Reasons and Recommendations of Students and Social Studies Teachers Regarding Ability In Social Studies Curriculum

Tekin ÇELİKKAYA [1] , Tercan YILDIRIM [2] , Mutlu KÜRÜMLÜOĞLU [3]


Her öğrencinin ve öğretmenin önemsediği farklı beceriler vardır. Bu araştırmada diğer çalışmalardan farklı olarak 8.sınıf öğrencileri ile sosyal bilgiler öğretmenlerinin sosyal bilgiler programında var olan 27 beceri içinden ilk 5 beceri tercihini sıralamaları, bu becerileri niçin seçtikleri istenmiş olup bu becerilerin öğretim yöntemine ilişkin önerilerde bulunmalarını istenmiştir. Bu noktada öğretmenlerin ve öğrencilerin sahip oldukları beceri dünyasının profilini çıkarabilmek için onların beceri hiyerarşilerini bilmemiz önem arz etmektedir. Bu araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması kullanılmıştır. Çalışma grubunu, 2017-2018 eğitim-öğretim yılında uygun örnekleme yöntemi ile belirlenen ve gönüllük esasına dayalı olarak Sivas ilinde görev yapan Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinden 39 kişi ve ortaokul 8. Sınıf öğrencilerinden 131 kişi örneklemi oluşturmaktadır. Araştırmada kullanılan yapılandırılmış görüşme formu açık uçlu 3 sorudan oluşmaktadır. Araştırma kapsamında elde edilen verilerin çözümlenmesinde içerik analizi türlerinden tümevarımcı analiz kullanılmıştır.Sonuç olarak; toplamda ilk beş sıralamada en çok yer alan becerilere bakıldığında öğrenciler ile öğretmenlerin ilk beşte sıraladıkları becerilerin üçü olan iletişim, empati ve problem çözme becerileri aynıdır. Çocukların Sosyal bilgiler programında var olan becerileri kimden kazanmaları gerektiği konusunda hem çocuklar hem de öğretmen ilk beş beceri için de aileden ve öğretmenden kazanılması gerektiği yönündeki fikirlerine ek olarak öğrenciler çevre, arkadaş ve Atatürk’ten öğretmenler ise eğitim uzmanından kazanılması gerektiğini ifade etmişlerdir

There are different skills that each student and teacher cares about.In this study, it is desired that the 8th grade students and social studies teachers list the first 5 skill choices among the 27 skills that exist in the social studies program and why they choose these skills. At this point it is important to know their skill hierarchies so that teachers and students have a profound world of skills.In addition, this study will determine what skills are most important to the participants and which skills are most important among the skills in the social studies curriculum.In this study, the case study of qualitative research methods was used.The study group is composed of 30 people from Social Studies Teachers and 117 students from 8th grade students who are working in Sivas province based on the voluntary basis determined by appropriate sampling method in the academic year of 2017-2018. In the analysis of the data obtained within the research, inductive analysis was used from the types of content analysis.As a result; three of the skills that students and teachers rank in the first five communication skills, empathy and problem solving skills are the same. The children to acquire the skills that exist in the social studies program both children and teachers stated that for the first five skills, both parents and teachers should be recruited. In addition to these ideas, the students stated that the environment, friends and teachers from Ataturk should be acquired from the education specialist.

 • Baykara, N. (2006). Sosyal Bilgiler Dersinin Düşünme Becerileri Açısından Değerlendirilmesi, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Afyonkarahisar.
 • Bulut, B. ve Taşkıran, C .(2014). 6. Sınıf Sosyal Bilgiler Programındaki Kazanımların Zihinsel Beceriler Açısından İncelenmesi. Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 2(2), 1-13.
 • Çelikkaya, T. (2011). Sosyal Bilgiler Programında Yer Alan Becerilerin Kazandırılma Düzeyleri: Öğretmen Görüşleri, Kastamonu Eğitim Dergisi,19(3),969-990.
 • Çelikkaya, T. (2012). Sosyal Bilgiler Dersinde Öğrencilerin Eleştirel Düşünme Becerilerini Geliştirmek için ÖğretmenlerinYaptıkları Etkinlikler, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science, 5(5), 57-74.
 • Çelikkaya, T. (2016). Sosyal Bilgiler Programındaki Değerlere İlişkin Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Değer Öncelikleri ve Gerekçelerine İlişkin Görüşleri. The 2nd International Conference On The Changing World And Social Research (ICWSR’2016) October, 14-16, 2016, proceedings book s.945-962, Barcelona-SPAIN
 • Demir, M. K. (2006). İlköğretim 4. ve 5. Sınıf Öğrencilerinin Sosyal Bilgiler Dersinde Eleştirel Düşünme Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi,26(3).155-169.
 • Doğanay, A. (1997). Ders Dinleme Sırasında Bilişsel Farkındalıkla İlgili Stratejilerin Kullanımı. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(15), 34-42.
 • Fidan N. ve Erden M. (1997). Eğitime Giriş. Ankara:Alkım Yayıncılık.
 • Gelen, İ. (2011). Sosyal Bilgiler Programındaki Düşünme ile İlgili Bazı Ortak Becerilerin Kazanılma Düzeyinin Belirlenmesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 30(1), 83-106.
 • Hayırsever, F. ve Kısakürek, M. A. (2014). Sosyal Bilgiler Ders Kitabının, İlköğretim Programında Kazandırılması Hedeflenen Beceriler Açısından Değerlendirilmesi, Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Çalışmaları Dergisi, 4(8), 23-42.
 • Kaptan F.,Yetişir, M. İ. ve Demir, M. (2007). Beceriden Bilimsel Süreç Becerilerine: Farklı Bakış Açılarının İncelenmesi. Çağdaş Eğitim Dergisi, 338, 15-23.
 • Milli Eğitim Bakanlığı [MEB] (2005). İlköğretim Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programı ve Kılavuzu (4, 5, 6 ve 7. Sınıf ), Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı, Ankara.
 • Milli Eğitim Bakanlığı [MEB] (2017). Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programı (İlkokul Ve Ortaokul 4, 5, 6 ve 7. Sınıflar). Ankara.
 • Mutluer, C. (2013). Sosyal Bilgiler Programında Yer Alan Beceriler Hakkında Sosyal Bilgiler Öğretmen Görüşleri (İzmir Menemen Örneği), Turkish Studies- International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 8(7), 355-362.
 • Narin, A. ve Aybek, A. (2010). İlköğretim İkinci Kademe Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Eleştirel Düşünme Becerilerinin İncelenmesi, Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 19(1),336-350.
 • Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı [TTKB], (2005). Sosyal Bilgiler Dersi 6. ve 7. Sınıflar Öğretim Programı Kılavuzu. 3.Sosyal Bil. -Vizyonu -Yapısı -Beceri -Kavram -Değer -Öğr A.doc, http://ttkb.meb.gov.tr/program2.aspx. (Erişim Tarihi:11.04.2014)
 • Taşkıran, C., Baş, K. ve Bulut, B.(2016). Sosyal Bilgiler Dersinin Kendine Özgü Becerileri Kazandırılma Düzeyleri, Sosyal Bilimler Dergisi, 6(11). 1-19.
 • Tay, B. (2017). 2005 Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programı ile 2017 Sosyal Bilgiler Dersi Taslak Öğretim Programının Karşılaştırması, International Journal Of Eurasia Social Sciences, 8(27),461-487.
 • Topkaya, Y. ve Şimşek, U. (2015). Vatandaşlık ve Demokrasi Eğitimi Dersine Yönelik Tutum Üzerinde Eğitici Çizgi Romanların Etkisi, Bilgisayar ve Eğitim Araştırmaları Dergisi, 3(6). 152-167
 • Türk Dil Kurumu [TDK] (2017) Beceri kavramı. http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.GTS.5a08930dc35b59.35394212(Erişim Tarihi:12.11.2017).
Primary Language tr
Subjects Social
Published Date Ocak
Journal Section Research Article
Authors

Orcid: 0000-0001-5684-6492
Author: Tekin ÇELİKKAYA (Primary Author)
Institution: AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-9895-7307
Author: Tercan YILDIRIM
Institution: AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0003-4189-2239
Author: Mutlu KÜRÜMLÜOĞLU
Institution: AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : January 29, 2019

Bibtex @research article { mjss482103, journal = {MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi}, issn = {1694-7215}, address = {Chyngyz Aytmatov Campus, 720038, Djal, Bishkek, KYRGYZSTAN}, publisher = {Kyrgyz-Turkish Manas University}, year = {2019}, volume = {8}, pages = {111 - 132}, doi = {10.33206/mjss.482103}, title = {Öğrenciler ve Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Programdaki Becerilere İlişkin Beceri Hiyerarşileri, Gerekçeleri ve Önerileri}, key = {cite}, author = {Çeli̇kkaya, Tekin and Yıldırım, Tercan and Kürümlüoğlu, Mutlu} }
APA Çeli̇kkaya, T , Yıldırım, T , Kürümlüoğlu, M . (2019). Öğrenciler ve Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Programdaki Becerilere İlişkin Beceri Hiyerarşileri, Gerekçeleri ve Önerileri . MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi , 8 (1) , 111-132 . DOI: 10.33206/mjss.482103
MLA Çeli̇kkaya, T , Yıldırım, T , Kürümlüoğlu, M . "Öğrenciler ve Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Programdaki Becerilere İlişkin Beceri Hiyerarşileri, Gerekçeleri ve Önerileri" . MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 8 (2019 ): 111-132 <https://dergipark.org.tr/en/pub/mjss/issue/42874/482103>
Chicago Çeli̇kkaya, T , Yıldırım, T , Kürümlüoğlu, M . "Öğrenciler ve Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Programdaki Becerilere İlişkin Beceri Hiyerarşileri, Gerekçeleri ve Önerileri". MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 8 (2019 ): 111-132
RIS TY - JOUR T1 - Öğrenciler ve Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Programdaki Becerilere İlişkin Beceri Hiyerarşileri, Gerekçeleri ve Önerileri AU - Tekin Çeli̇kkaya , Tercan Yıldırım , Mutlu Kürümlüoğlu Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.33206/mjss.482103 DO - 10.33206/mjss.482103 T2 - MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 111 EP - 132 VL - 8 IS - 1 SN - 1694-7215- M3 - doi: 10.33206/mjss.482103 UR - https://doi.org/10.33206/mjss.482103 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi Öğrenciler ve Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Programdaki Becerilere İlişkin Beceri Hiyerarşileri, Gerekçeleri ve Önerileri %A Tekin Çeli̇kkaya , Tercan Yıldırım , Mutlu Kürümlüoğlu %T Öğrenciler ve Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Programdaki Becerilere İlişkin Beceri Hiyerarşileri, Gerekçeleri ve Önerileri %D 2019 %J MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi %P 1694-7215- %V 8 %N 1 %R doi: 10.33206/mjss.482103 %U 10.33206/mjss.482103
ISNAD Çeli̇kkaya, Tekin , Yıldırım, Tercan , Kürümlüoğlu, Mutlu . "Öğrenciler ve Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Programdaki Becerilere İlişkin Beceri Hiyerarşileri, Gerekçeleri ve Önerileri". MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 8 / 1 (January 2019): 111-132 . https://doi.org/10.33206/mjss.482103
AMA Çeli̇kkaya T , Yıldırım T , Kürümlüoğlu M . Öğrenciler ve Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Programdaki Becerilere İlişkin Beceri Hiyerarşileri, Gerekçeleri ve Önerileri. MJSS. 2019; 8(1): 111-132.
Vancouver Çeli̇kkaya T , Yıldırım T , Kürümlüoğlu M . Öğrenciler ve Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Programdaki Becerilere İlişkin Beceri Hiyerarşileri, Gerekçeleri ve Önerileri. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi. 2019; 8(1): 111-132.