Year 2020, Volume 9 , Issue 2, Pages 985 - 994 2020-04-24

Perspectives of Business Managers on Geographical Indication Registration: Sample of Gumushane Province
İşletme Yöneticilerinin Coğrafi İşaret Tesciline Yönelik Bakış Açıları: Gümüşhane İli Örneği

Songül Seda KAMBER TAŞ [1] , Sedat TAŞ [2]


Purpose of this study is to analyses views of businesses with geographical indication product manufacturing to geographical indication registration and registration certificate. Study data are collected between 15-25 January 2018 with semi-structured interview from eight different Gümüşhane Dut Pestili (dried mulberry rollup) and Gümüşhane Kömesi (churchkhela) producer business managers in Gümüşhane. After these interviews, it is found that only one participant has geographical indication registration certification for business. While some participants have positive view that registration certificate can benefit to prevent unfair competition, protect products quality, achieve competitive advantage and ensure trust to consumer, others have opposite view.

Bu araştırma ile coğrafi işaretli ürün üretimi gerçekleştiren işletmecilerin coğrafi işaret tesciline ve tescil belgesi edinmeye yönelik bakış açılarının incelenmesi amaçlanmaktadır. Araştırmanın verileri, Gümüşhane'de bulunan sekiz farklı Gümüşhane Dut Pestili ve Gümüşhane Kömesi üreticisi olan işletme yöneticileriyle gerçekleştirilen yarı yapılandırılmış görüşme tekniğiyle 15-25 Ocak 2018 tarihleri arasında toplanmıştır. Gerçekleştirilen görüşmeler sonrasında, katılımcılardan yalnızca bir tanesinin işletmeleri adına coğrafi işaret tescil belgesi edindikleri sonucuna varılmıştır. Katılımcıların bir kısmı haksız rekabetin önüne geçmek, ürün kalitesini korumak, rekabet üstünlüğü sağlamak ve tüketiciye güven sunmak açısından tescil belgesinin faydalı olacağı görüşüne olumlu bakarken diğer katılımcıların aksi yönde görüşlere sahip oldukları sonucuna ulaşılmıştır.

 • Akyüz, A. M., Kara, Ö. (2016). Gümüşhane Örnekleminde Pestil ve Köme Markalarının Algısal Konumlarının Çok Boyutlu Ölçekleme Analizi ile Belirlenmesi. Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi, Cilt: 7, Sayı:16, s:133-157.
 • Altuntaş A. ve Gülçubuk B. (2014). Yerel Kalkınmada Yaygınlaşan Bir Araç Olarak Geleneksel Gıdalar Ve Geleneksel Gıda Mevzuatının Yaygınlaştırılabilirliği. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, Cilt: 31, Sayı:3, s.73-81.
 • Bagade S. B and Metha, D.B. (2014). Geographical Indications in India: Hitherto and Challenges, Research Journal of Pharmaceutical, Biological and Chemical Sciences, Vol. 5, No. 2, pp.1225-1239.
 • Bonnet C. ve Simioni M. (2001). Assessing Consumer Response to Protected Designation of Origin Labelling: A Mixed Multinomial Logit Approach, Eur Rev Agric Econ, 28 (4), pp. 433-449.
 • Doğan, B. (2015). Coğrafi İşaret Korumasının Gelişmekte Olan Ülkeler İçin Önemi, NWSA-Social Sciences, E-Journal of New World Science Academy, Cilt: 10, Sayı: 2, s.58-75.
 • Doğdubay, M. ve Sünnetçioğlu, A. (2014). Gastronomik Kimliğin Korunmasında Coğrafi İşaretlemenin Rolü: İnegöl Köftesi Örneği. Eko-Gastronomi Dergisi,Yıl:1, Sayı:2, s.47-59.
 • Ertan A., (2010). Prestijli Tarım Ürünlerinin Pazarlanmasında Kalite ve Coğrafi İşaretler Kavramlarının Tutundurulması ve Bu Bağlamda Tarım Satış Kooperatiflerinin Önemi, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt:2, Sayı 12.
 • Gümüşhane Valiliği. (2010). Gümüşhane Dut Pestili ve Kömesi, Gümüşhane Valiliği Yayınları-11.
 • Gökovalı U. (2007). Coğrafi İşaretler ve Ekonomik Etkileri Türkiye Örneği. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt:21, Sayı: 2, s.141-160
 • Ittersum (van), M.K., Janssen S. (2007). “Assessing Farm Innovations and Responses to Policies: A Review of Bio-economic Farm Models”, Agricultural Systems, 94, pp. 622–636.
 • Jain, S. (2009). Effects Of The Extension Of Geographical Indications: A South Asian Perspective, Asia-Pacific Development Journal, Vol. 16, No. 2,p.65-86
 • Kalkışım, Ö. ve Özdemir, M. (2012). Pestil ve Köme Teknolojisi, Birinci baskı, Ankara: Gümüşhane Üniversitesi Yayınları.
 • Kan, M., Gülçubuk, B., Küçükçongar, M. (2012). Coğrafi İşaretlerin Kırsal Turizmde Kullanılma Olanakları, KMÜ Sosyal ve Ekonomı̇k Araştırmalar Dergı̇si, Cilt: 14, Sayı: 22, s. 93-101.
 • Kamber Taş, S. ve Taş, S.(2017). Doğu Karadeniz Bölgesi Gastronomik Unsurlarının Gastronomi Turizmi Açısından Değerlendirilmesi, Uluslararası Turizm Sempozyumu, 23-24 Ekim, Trabzon.
 • Meral, Y. & Şahin, A. (2013). Tüketicilerin Coğrafi İşaretli Ürün Algısı: Gemlik Zeytini Örneği. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Doğa Bilimleri Dergisi, Cilt: 16, Sayı: 4),s.16-24. http://dergi.ksu.edu.tr/article/view/1017000222
 • Mercan, Ş.O., Üzülmez, M. (2014). Coğrafi İşaretlerin Bölgesel Turizm Gelişimindeki Önemi: Çanakkale İli Örneği, Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt:29, Sayı:2, s. 67-94
 • Merriam, S.B. (2013). Nitel Araştırma: Desen ve Uygulama İçin Bir Rehber. (Çev: S. Turan). Ankara:Nobel.
 • Oraman, Yasemin (2015). Türkiye'de Coğrafi İşaretli Ürünler, Balkan ve Yakın Doğu Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt:1, Sayı:1, s. 76-85.
 • Orhan A. (2010). Yerel Değerlerin Turizm Üzerine Dönüştürülmesinde Coğrafi İşaretlerin Kullanımı: İzmit Pişmaniyesi Örneği, Anatolia Turizm Araştırmaları Dergisi, Cilt:21, Sayı:2, s. 243-254.
 • Özkaya, F., Sünnetçioğlu, S., Can, A. (2013). Sürdürülebilir Gastronomi Turizmi Hareketliliğinde Coğrafi İşaretlemenin Önemi, Journal of Tourism and Gastronomy Studies, Cilt: 1, Sayı:1, s.13-30.
 • Rahmah, M. (2017). The Protection of Agricultural Products undr Geographical İndications:An Alternative Tool For Agricultural Devolopment Indenesia, Journal of Intellectual Property Right, Vol, 22, pp.90-103.
 • Rovamo, O. (2006). Monopolising Names? The Protection of Geographical Indications in the European Community, Master’s Thesis, Helsinki University.
 • Schneider, G.K. ve Ceritoğlu, A.B. (2010). Yöresel Ürün İmajının Tüketici Satın alma Davranışı ve Yüksek Fiyat Ödeme Eğilimi Üzerindeki Etkisi-İstanbul İlinde Bir Uygulama. Pazarlama ve Pazarlama Araştırmaları Dergisi, Sayı: 6, s.29-52.
 • Şahin, A. ve Meral, Y. (2012). Türkiye’de Coğrafi İşaretleme ve Yöresel Ürünler, Türk Bilimsel Derlemeler Dergisi, Cilt:5, Sayı:2, s.88-92.
 • Tanrıkulu, M. (2011). Türkiye’de Coğrafi İşaretlerin Tespiti ve Tescil Edilmesinin Önemi, Uluslararası Sosyal Bilimler Eğitimi Dergisi, Cilt:1, Sayı:2, s.173-184.
 • Taşdan, K., Albayrak, M., ve Albayrak, K. (2014). Coğrafi İşaret Tescilli Geleneksel Ürünlerde İzlenebilirlik: Ankara İli Örneği, XI. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi, s. 1292-1300.
 • Toklu, İ.T., Ustaahmetoğlu, E., Öztürk, Küçük, H. (2016). Tüketicilerin Coğrafi İşaretli Ürün Algısı ve Daha Fazla Fiyat Ödeme İsteği: Yapısal Eşitlik Modellemesi Yaklaşımı, Yönetim ve Ekonomi, Cilt:23, Sayı:1, s.146-161.
 • The World Trade Organization, (2018). Section3: Geographical Indications. https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/27-trips_04b_e.htm (Erişim Tarihi, 30.01.2018)
 • Türk Patent ve Marka Kurumu, (2004a). Gümüşhane Kömesi Coğrafi İşaret Tescil Belgesi. https://www.ci.gov.tr/Files/GeographicalSigns/62.pdf
 • Türk Patent ve Marka Kurumu, (2004b). Gümüşhane Dut Pestili Coğrafi İşaret Tescil Belgesi. https://www.ci.gov.tr/Files/GeographicalSigns/63.pdf
 • Türk Patent ve Marka Kurumu, (2017a). http://www.turkpatent.gov.tr/TURKPATENT/resources/temp/6B3F914C-E72C-437C-8A30-F50C51DE0A23.pdf (Erişim Tarihi, 23.01.2018)
 • Türk Patent ve Marka Kurumu (2017b) http://www.turkpatent.gov.tr/TURKPATENT/geographicalList/ (Erişim Tarihi, 09.02.2018)
 • Türnüklü, A. (2000). Eğitimbilim Araştırmalarında Etkin Olarak Kullanılabilecek Nitel Bir Araştırma Tekniği: Görüşme. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi. Sayı:24.
 • Yenipınar, U., Köşker, H., Karacaoğlu, S. (2014). Turizmde Yerel Yiyeceklerin Önemi Ve Coğrafi İşaretleme: Van Otlu Peyniri, Journal of Tourism and Gastronomy Studies, Cilt:2, Sayı:2, s.13-23.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (1999). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayınevi.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Research Article
Authors

Orcid: 0000-0002-4245-0515
Author: Songül Seda KAMBER TAŞ (Primary Author)
Institution: GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ, TURİZM FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0003-3555-7530
Author: Sedat TAŞ
Institution: GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ, TURİZM FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : April 24, 2020

Bibtex @research article { mjss552666, journal = {MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi}, issn = {1694-7215}, address = {Chyngyz Aytmatov Campus, 720038, Djal, Bishkek, KYRGYZSTAN}, publisher = {Kyrgyz-Turkish Manas University}, year = {2020}, volume = {9}, pages = {985 - 994}, doi = {10.33206/mjss.552666}, title = {İşletme Yöneticilerinin Coğrafi İşaret Tesciline Yönelik Bakış Açıları: Gümüşhane İli Örneği}, key = {cite}, author = {Kamber Taş, Songül Seda and Taş, Sedat} }
APA Kamber Taş, S , Taş, S . (2020). İşletme Yöneticilerinin Coğrafi İşaret Tesciline Yönelik Bakış Açıları: Gümüşhane İli Örneği . MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi , 9 (2) , 985-994 . DOI: 10.33206/mjss.552666
MLA Kamber Taş, S , Taş, S . "İşletme Yöneticilerinin Coğrafi İşaret Tesciline Yönelik Bakış Açıları: Gümüşhane İli Örneği" . MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 9 (2020 ): 985-994 <https://dergipark.org.tr/en/pub/mjss/issue/53880/552666>
Chicago Kamber Taş, S , Taş, S . "İşletme Yöneticilerinin Coğrafi İşaret Tesciline Yönelik Bakış Açıları: Gümüşhane İli Örneği". MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 9 (2020 ): 985-994
RIS TY - JOUR T1 - İşletme Yöneticilerinin Coğrafi İşaret Tesciline Yönelik Bakış Açıları: Gümüşhane İli Örneği AU - Songül Seda Kamber Taş , Sedat Taş Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.33206/mjss.552666 DO - 10.33206/mjss.552666 T2 - MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 985 EP - 994 VL - 9 IS - 2 SN - 1694-7215- M3 - doi: 10.33206/mjss.552666 UR - https://doi.org/10.33206/mjss.552666 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi İşletme Yöneticilerinin Coğrafi İşaret Tesciline Yönelik Bakış Açıları: Gümüşhane İli Örneği %A Songül Seda Kamber Taş , Sedat Taş %T İşletme Yöneticilerinin Coğrafi İşaret Tesciline Yönelik Bakış Açıları: Gümüşhane İli Örneği %D 2020 %J MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi %P 1694-7215- %V 9 %N 2 %R doi: 10.33206/mjss.552666 %U 10.33206/mjss.552666
ISNAD Kamber Taş, Songül Seda , Taş, Sedat . "İşletme Yöneticilerinin Coğrafi İşaret Tesciline Yönelik Bakış Açıları: Gümüşhane İli Örneği". MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 9 / 2 (April 2020): 985-994 . https://doi.org/10.33206/mjss.552666
AMA Kamber Taş S , Taş S . İşletme Yöneticilerinin Coğrafi İşaret Tesciline Yönelik Bakış Açıları: Gümüşhane İli Örneği. MJSS. 2020; 9(2): 985-994.
Vancouver Kamber Taş S , Taş S . İşletme Yöneticilerinin Coğrafi İşaret Tesciline Yönelik Bakış Açıları: Gümüşhane İli Örneği. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi. 2020; 9(2): 985-994.