Year 2020, Volume 9 , Issue 2, Pages 1227 - 1236 2020-04-24

Accounting of Advertising Component and Advertising Costs in the Context of Marketing Communication
Pazarlama İletişimi Bağlamında Reklam Bileşeni ve Reklam Maliyetlerinin Muhasebeleştirilmesi

Musa ÇAKIR [1] , Tunay ASLAN [2]


The rapid and effective exchange of information and the rapid development of the internet economy have not only distorted the original economic order, but have also become an important factor in economic growth, inter-business competition and even international competition. With the increasing importance of internet and social media in our lives as an important and effective part of this competition; the importance of communication processes in which consumers play a more active role is constantly increasing, as well as the intensification of advertising and similar promotional activities in which consumers play a passive role. Businesses must advertise their products and services in order to inform their target audiences about the products and services they offer to the market and to explain the different aspects, advantages, and why they should be preferred. Advertising costs are an important part of marketing sales and distribution expenses. However, it is a more appropriate approach to convert advertising costs into expenses by capitalizing them not only in the period in which they are made, but also in the future periods by capitalizing them as economic benefits.

Hızlı yaşayan çağımız insanı için daha hızlı ve etkili bilgi alışverişi sağlaması, internet ekonomisinin hızla gelişmesi, sadece orijinal ekonomik düzeni bozmakla kalmamış, aynı zamanda ekonomik büyümede, işletmeler arası rekabette ve hatta uluslararası rekabette önemli bir faktör haline gelmiştir. Bu rekabetin önemli ve etkin bir parçası olan internet ve sosyal medyanın hayatımızdaki yerinin giderek artmasıyla; tüketicilerin edilgen rol üstlendiği reklam ve benzeri tutundurma faaliyetlerinin yoğun bir şekilde sürdürülmesinin yanı sıra, tüketicilerin daha aktif rol aldıkları iletişim süreçlerinin önemi de sürekli artmaktadır.

İşletmeler, pazara sundukları ürün ve hizmetlerden hedef kitlelerini haberdar etmek, kendi ürün ve hizmetlerinin diğerlerinden farklı yönlerini, avantajlarını, neden tercih edilmeleri gerektiğini anlatabilmek için reklam yapmak zorundadır. Reklam maliyetleri pazarlama satış dağıtım giderlerinin önemli bir parçası olup ilke olarak yapıldıkları dönemin gideri olarak muhasebeleştirilmesi benimsenmiştir. Fakat reklam maliyetleri sadece yapıldıkları dönemde değil gelecek dönemlerde ekonomik yarar sağlayacağı düşünülerek aktifleştirilip ifta payı olarak bölünmek suretiyle gidere dönüştürülmesi dönemsellik kavramı gereği daha uygun bir yaklaşımdır.

 • Akçalı, S.İ. (2013). “Dönüşen Kent ve Yaşam Biçimleri: Yeni Yaşam Mekânları Bağlamında Geç Kapitalizmi Okumak”, Akademik Araştırmalar Dergisi, S. 57, ss.77-94.
 • Avery, J. (2005). “Kampanya Planlaması”, 2. Baskı, (Çev. Celil Oker), Reklamcılık Vakfı Yayınları, İstanbul.
 • Bozkurt, Y. (2019). “Reklamlara Karşı Reklam Engelleme Programları: Tüketici Tepkilerine Yönelik Bir Araştırma”, Galatasaray Üniversitesi İletişim Dergisi, C:30, ss.117-145.
 • Brackett, L.K., ve Carr, B.N. (2001). “Cyberspace Advertising vs. Other Media: Consumer vs. Mature Student Attitudes”. Journal of Advertising Research, V: 41(5), pp. 23-32.
 • Cho, C. ve Cheon, H.J. (2004). “Why Do People Avoid Advertising on the Internet?”. Journal of Advertising, V:33(4), pp.89–97.
 • Cui, Y., Niu, J. and Tang, L., (2017). “Effect of the online shopping value on e-satisfaction and e-loyalty”, Economic Management Journal, V:6 (1), pp.9-20.
 • Gazi, E. (2017). “Telekomünikasyon İşletmelerinde Reklam Harcamaları ile Finansal Performansları Arasındaki İlişkinin Analizi” Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tezsiz Yüksek Lisans Programı.
 • Gee, J. (2017). Why Marketers Should Be More Worried About Apple Than Google When It Comes to Ad Blocking. Erişim 14 Temmuz 2019, https://www. marketingweek.com/2019/07/02/google-apple-push-adblocking-formats-marketers-worried/.
 • Joseph, K.O. (2010). Integrated Marketing Communications: Pathway For Enhancing Client-Costomer Relationships. Manager Journal, Faculty Of Business and Administration, University of Bucharest, V:212, pp.117-129.
 • Karaçor, S. ve Ceran, Y. (2012). “Etkili Bir Tutundurma Politikası ve İletişim Aracı Olarak Reklam: Reklam Etkisini Ölçme, Reklam Bütçeleme ve Reklam Maliyeti Hesaplama”, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi, C:3 ss.47-67.
 • Kasım, M. (2004). “Ürün Reklam-Tanıtım Açısından Gazetelerdeki Otomobil Reklamlarının İncelenmesi” Selçuk İletişim, ss.137-144.
 • Kocabaş, F., Elden, M. ve Yurdakul, N. (1999). Reklam ve Halkla İlişkilerde Hedef Kitle. İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Laughey, D. (2010). Medya Çalışmaları Teoriler ve Yaklaşımlar, (A. Toprak, Çev.). İstanbul: Kalkedon Yayıncılık.
 • Mikayılov, G. (2015). “Türk Ticari Bankacılık Sektöründe Reklam Harcamalarıyla Bankacılık Performansı Arasındaki İlişki” Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Doktora Tezi.
 • Nigam, A. (2012). “Influence of Viral Marketing on Brand Equity Building With Reference To Online Social Networking Sites Networking Sites”, IJCSMS International Journal of Computer Science & Management Studies, V:12 (1).
 • Öncel Güneş, Ö., Gözükara, İ. (2019). “Kurumsal İtibar ile Marka Değeri İlişkisinde Reklamın Aracılık Rolü”, İşletme Araştırmaları Dergisi, C:11 (2), ss. 937-948.
 • Özer, L. ve Anteplioğlu, P. (2005). “Hizmet satın alma sürecinde kulaktan kulağa iletişimin etkisi”, Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, C:23(1), ss. 203-224.
 • Özkul, F. (2006). “İşletmelerde Reklam Giderlerinin Oluşumu ve Maliyetlere Yansıtılması” Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Doktora Tezi.Pfitzer Norbert, Werbekosten, http://wirtschaftslexikon.gabler.de/Definition/ werbekosten.html, (Erişim: 28 Haziran 2019).
 • Telli-Yamamoto, G. and Karamanlı-Şekeroğlu, Ö. (2014). “Sosyal Medya ve Blog”. İstanbul: Kriter Yayınevi.
 • Tiego, M.& Pinheiro, T. & Borges, M. & Manuel Cristo´va˜o Verı´ssimo, J. (2014) “Digital Marketing and Social Media: Why Bother?”, Business Horizons, V:57(6), pp. 703-708.
 • We are Social, Digital in 2018 Global Overview” (2018). https://www.slideshare.net/wearesocial/digital-in2018-in-western-asia-part-1-northwest-86865983. Erişim: 04 Temmuz 2019.
 • Yadav, M. and Rahman Z., (2017). “Measuring consumer perception of social media marketing activities in e-commerce ındustry: scale development & validation” Telematics and Informatics, Vol: 37(7), pp. 12971307.
 • Yaşa, E. & Bozyiğit, S. (2012). “Y Kuşağı Tüketicilerinin Cep Telefonu ve GSM Operatörleri Tercihi: Mersin İlindeki Üniversite Öğrencilerinin Tercihlerini Belirlemeye Yönelik Pilot Bir Araştırma”, Çağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, C:9 (1), ss.29-46.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Review
Authors

Orcid: 0000-0002-1459-3666
Author: Musa ÇAKIR (Primary Author)
Institution: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-0363-6691
Author: Tunay ASLAN
Institution: SİİRT ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : April 24, 2020

Bibtex @review { mjss591766, journal = {MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi}, issn = {1694-7215}, address = {Chyngyz Aytmatov Campus, 720038, Djal, Bishkek, KYRGYZSTAN}, publisher = {Kyrgyz-Turkish Manas University}, year = {2020}, volume = {9}, pages = {1227 - 1236}, doi = {10.33206/mjss.591766}, title = {Pazarlama İletişimi Bağlamında Reklam Bileşeni ve Reklam Maliyetlerinin Muhasebeleştirilmesi}, key = {cite}, author = {Çakır, Musa and Aslan, Tunay} }
APA Çakır, M , Aslan, T . (2020). Pazarlama İletişimi Bağlamında Reklam Bileşeni ve Reklam Maliyetlerinin Muhasebeleştirilmesi . MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi , 9 (2) , 1227-1236 . DOI: 10.33206/mjss.591766
MLA Çakır, M , Aslan, T . "Pazarlama İletişimi Bağlamında Reklam Bileşeni ve Reklam Maliyetlerinin Muhasebeleştirilmesi" . MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 9 (2020 ): 1227-1236 <https://dergipark.org.tr/en/pub/mjss/issue/53880/591766>
Chicago Çakır, M , Aslan, T . "Pazarlama İletişimi Bağlamında Reklam Bileşeni ve Reklam Maliyetlerinin Muhasebeleştirilmesi". MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 9 (2020 ): 1227-1236
RIS TY - JOUR T1 - Pazarlama İletişimi Bağlamında Reklam Bileşeni ve Reklam Maliyetlerinin Muhasebeleştirilmesi AU - Musa Çakır , Tunay Aslan Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.33206/mjss.591766 DO - 10.33206/mjss.591766 T2 - MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1227 EP - 1236 VL - 9 IS - 2 SN - 1694-7215- M3 - doi: 10.33206/mjss.591766 UR - https://doi.org/10.33206/mjss.591766 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi Pazarlama İletişimi Bağlamında Reklam Bileşeni ve Reklam Maliyetlerinin Muhasebeleştirilmesi %A Musa Çakır , Tunay Aslan %T Pazarlama İletişimi Bağlamında Reklam Bileşeni ve Reklam Maliyetlerinin Muhasebeleştirilmesi %D 2020 %J MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi %P 1694-7215- %V 9 %N 2 %R doi: 10.33206/mjss.591766 %U 10.33206/mjss.591766
ISNAD Çakır, Musa , Aslan, Tunay . "Pazarlama İletişimi Bağlamında Reklam Bileşeni ve Reklam Maliyetlerinin Muhasebeleştirilmesi". MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 9 / 2 (April 2020): 1227-1236 . https://doi.org/10.33206/mjss.591766
AMA Çakır M , Aslan T . Pazarlama İletişimi Bağlamında Reklam Bileşeni ve Reklam Maliyetlerinin Muhasebeleştirilmesi. MJSS. 2020; 9(2): 1227-1236.
Vancouver Çakır M , Aslan T . Pazarlama İletişimi Bağlamında Reklam Bileşeni ve Reklam Maliyetlerinin Muhasebeleştirilmesi. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi. 2020; 9(2): 1227-1236.